รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ณ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กชายยุรนันท์  พันเดช
 
1. นางรัชนี  กองสำลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกนกอร   ทบวงศ์
 
1. นางสุวารีย์   สิงห์ยะบุศย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 1. นางสาวศรสวรรค์  ทินจอง
 
1. นายสายยนต์  เถื่อนตีนกง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ราชดา
 
1. นางพิกุล  ศึกสงคราม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงพัชฎากร   ทับสอน
 
1. นางอุไรวรรณ    นาเสถียร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 1. เด็กหญิงนิภาพร  เรืองเดช
 
1. นางสาวดวงเนตร  อรัญทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  คำแสง
 
1. นางกุสุมา  ไชยสถิตย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ 1. เด็กชายนพรัตน์  โคตรทิพย์
 
1. นางหงษ์สา  ดวงจันทร์โชติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  รักษาภักดี
 
1. นางสมควร  ภูน้ำใส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อุปนันท์
 
1. นายสมควร  มีวุฒิ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงสุพาพร  คุณแสง
2. เด็กหญิงเมธาวี  เรืองเดช
 
1. นายนรภัทร  บัวคำโคตร
2. นางบุญวงษ์  อุตมาตย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงชวลา  ไชยสีมา
2. เด็กหญิงศศิธร  มณีสาร
 
1. นางกฤษณา  แดนสีแก้ว
2. นางเยี่ยมเดือน  เปรมบุญ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กชายนฤภัทร์  ศรีวิสุทธื์
 
1. นางสาวลำเพย  เนื่องมัจฉา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  เรือนพิศ
 
1. นางบุญวงษ์  อุตมาตย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. นางสาวศศิธร  ชำนาญกุล
 
1. นายสัมฤทธิ์  ดีอันกอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีภานุกุล
2. เด็กชายอธิวัฒน์  สารสวัสดิ์
3. เด็กชายอรรตพล  ยุนิลา
 
1. นางศิริพร  ทองภู
2. นายเอกฉันท์  ศิริขันธ์แสง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. นางสาวขวัญฤทัย  ไชยพิเดช
2. เด็กหญิงปิยดา  ไชยกิจ
3. นางสาวสุวรรณา  ไชยกิจ
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุดมพร
2. นายศักดิ์ศรี  รันเรือง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงปารมาวตี  แถนสีแสง
2. เด็กชายสิรภพ  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงสุภกาญจน์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
1. นางสาวนิธิดา  นาเสถียร
2. นางวนิสรา   พัฒนกิตติภักดี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ศิริอินทร์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พันธ์เจริญ
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ผลไม้
 
1. นางสาวยศธร  อินแสงแวง
2. นางรัชดาวรรณ  คำปลิว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงชลิตา   ศรีคุณโน
2. เด็กหญิงแพรพรรณ   แพนพา
 
1. นายทองเตียง   บุญเรือง
2. นางวลีพรรณ  บุญเรือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ภูเลี่ยมคำ
2. เด็กหญิงศศิประภา  คำมูล
 
1. นางกัญญา  เทพปันนา
2. นายยุทธชัย  ไชยคำภา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คิมหันต์
 
1. นางไพจิตร  ศรีปลัดกอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 1. เด็กหญิงสใบทิพย์  เพียสุระ
 
1. นางไพจิตร  ศรีปลัดกอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. นายธนาธร  พรมมะไล
 
1. นายสุภรัตน์  จันทะนนตรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กหญิงวริสรา  กุพะลัง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองพรม
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  ดรละคร
 
1. นายนรภัทร  บัวคำโคตร
2. นางนารี  สิงห์ขรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. นางสาวชลิตา  สีชำนิ
2. นางสาวสตรีรัตน์  ไววิลาศ
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีดาวัตร
 
1. นางสาวตรีคูณ  โพธิ์หล้า
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ถิตย์เจือ
2. เด็กหญิงศิริพร   บุตตพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ดอนมิ่งคุณ
 
1. นางรัตติยา   สิทธิหาโคตร
2. นางวัฒนา   วันท่าค้อ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 1. นางสาวสุกัญญา  หินวิเศษ
2. นางสาวสุพัตรา  เลพล
3. นางสาวอธิติญา  กองเพชร
 
1. นางนงรัก  วิริยะ
2. นางเพชรัตน์  สีหาทัพ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายกิตติพล  พิมพา
2. เด็กชายนพวิชญ์  พิเภก
3. เด็กชายมงคล   จาระชอน
 
1. นางณิชาภา  วรรณปะเก
2. นางสาววัลลภา  ปัตถาวโร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายชลธิชา  สายธนู
2. เด็กหญิงธันยพร  โรมสมบุตร
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยปิน
 
1. นางสาวผกากานต์  กระเบา
2. นางสาวสุวิมล  งามสมบัติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงปิยะพร   มาตรวังแสง
2. เด็กหญิงพรรณราย   ศรีเพียวงศ์
3. เด็กหญิงสุวีรา   วงษาวัตร
 
1. นางฤดีพิมล  ช่ำชอง
2. นางสมคิด    ศุภรมย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์ทัพ
2. เด็กหญิงนิธิภรณ์  กำลังใบ
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทิพย์แสง
 
1. นางสาวณัชชลิดา  วังภูผา
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธการณ์  โพธิ์ศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กชายพานทอง  วิชัยวงษ์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  บุตุธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธการณ์  โพธิ์ศรี
2. นายเปรมชัย  ศรีนครดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายพีรพัฒน์   นงคะวาส
2. เด็กชายศาศวัต  อนุฤทธิ์
 
1. นางฤดีพิมล   ช่ำชอง
2. นางสุวพีร์    วงษ์ปัญญา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายพีรภัทร  วรรณวงค์
2. เด็กชายวัชรพล  เรียนพิษ
 
1. นายบวร  ผองขำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  กองคำ
2. เด็กชายศุภชัย  ถนอมผล
 
1. นายบุญเลิศ  จันทร์โท
2. นายสิงหา  งามศิลป์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัย 1. เด็กชายบุญส่ง  เพ็งเพชร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สอนนาค
 
1. นางพัฒนา  ศิริโสดา
2. นายหมั่น  ศิริโสดา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กชายสนั่น  แสนเมือง
2. เด็กชายอภิชัย  เพียสุระ
 
1. นายวชิรวิชญ์  พลกล้า
2. นางเนตรนภา  แพงภา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายวรวิทย์  สีคำเม
2. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีจันทร์
 
1. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
2. นายสุวิศิษฏิ์  ศรีกุลวงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณี
2. เด็กหญิงปฐมพร  มุลตะกร
3. เด็กหญิงปริญญาพร  มุลตะกร
4. เด็กหญิงมุทิตา  ทิพยเนตร
5. เด็กหญิงลักขณา  แสนโฮม
 
1. นางธรักษา  ราศรี
2. นายสิงหา  งามศิลป์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  เถาพุดซา
2. เด็กหญิงพรรณวดี  ทุงฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประสงค์สัน
4. เด็กหญิงอรอนงค์  บุษบง
5. เด็กหญิงเชษฐิดา  อุชี
 
1. นางธรักษา  ราศรี
2. นายบุญเลิศ  จันทร์โท
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิวงศ์
2. นางสาวดารารัตน์  อันเบ้า
3. เด็กหญิงปนัดดา  คุณแสง
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภักดี
5. เด็กหญิงรัตนมณี  ทิพย์แสง
 
1. นางพันทอง  เถาว์วันดี
2. นายสรายุทธ  เถาว์วันดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์   งามเมืองปัก
2. เด็กหญิงญาติการ  ศรีแก้วนิต
3. เด็กหญิงนันทิยา   ชินแสง
4. เด็กหญิงปภาวี   ตั้งมณี
5. เด็กหญิงสุภัสชา   อยู่สุข
 
1. นางรำไพ   พันธ์ยางน้อย
2. นางวารุณี   อรรคเศรษฐัง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกิตติมา  สุครีพ
2. เด็กหญิงชลธิชา  โคตรโสภา
3. เด็กหญิงปภานิจ  เพชรก้อน
4. เด็กหญิงวรรณภา  จำปาสิงห์
5. เด็กหญิงสิริกาญจน์  จันทร์ฝาง
 
1. นางณิชาภา  วรรณปะเก
2. นางประกอบ  วงษ์บุตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. นางสาวกิตติยารัตน์  วงศ์ประเทศ
2. นางสาวจิตดารัตน์  สายสุด
3. นางสาวยุวรินทรื  สีสมสอน
4. นางสาวสุวรัตน์  กุลมร
5. นางสาวไอลดา  อันมาก
 
1. นางพันทอง  เถาว์วันดี
2. นายสรายุทธ  เถาว์วันดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วรคุณ
2. เด็กหญิงทอประกาย  ยศรักษา
3. นายธนวัฒน์  เจียมภูเขียว
4. เด็กชายพินิจ  โอดประไพ
5. เด็กหญิงศิริพร  พลเดชอุดมคุณ
 
1. นางนันท์นภัส  โทวิชา
2. นางศรัณยา  ทองแสน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ภักดียา
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  สืบผาง
3. เด็กหญิงสุชาลินี  รัชรินทร์
4. เด็กหญิงอริญา  สุบรรทม
5. เด็กหญิงเนตรนภา  แสงบัวท้าว
 
1. นางอุไรวรรณ  พานเมือง
2. นายเอนก  วันท่าค้อ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 1. เด็กชายกฤษฎา  สีคาเม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สีพั้วฮาม
3. เด็กชายชาคริต  เคียงวงศ์
4. เด็กชายชานนท์  ชาวโยธา
5. เด็กชายดนุพล  ดวงกางใต้
6. เด็กหญิงปวีณ์นุช  แปลงโฉม
7. เด็กชายพงษ์ศิริ  ทองมี
8. เด็กหญิงพรทิพา  สีขันตี
9. เด็กหญิงพรนภา  บัวราญดี
10. เด็กหญิงพรพรรณ  บุษบง
11. เด็กหญิงพัชรภา  ผมนะรา
12. เด็กหญิงพัชราพร  โยเหลา
13. เด็กหญิงรัตติการ  เพ็งกระโทก
14. เด็กชายศรัญ  โพธิ์ปัญญา
15. เด็กหญิงศศิตา  ดีคลัง
16. เด็กหญิงศิริรัตน์  นาคำ
17. เด็กชายหมายปอง  สีสมัย
18. เด็กหญิงอรวรา  บุรีนอก
19. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยณรงค์
20. เด็กชายไกรวิชญ์  คุณโน
 
1. นายกิตติศักดิ์  สีแป้
2. นางสาวพรนภา  บุราณรมย์
3. นายสุริยา  ชาญไชย
4. นางเกษมศรี  นพเก้า
5. นางสาวเพ็ญพักตร์  ทดลา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปารณี  เสกกลาง
 
1. นางธรักษา  ราศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอาริษา  บุรีนอก
 
1. นางธรักษา  ราศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 1. นางสาวราตรี  จันทรศรี
 
1. นางเสาวคนธ์  ดวงจันทร์ทิพย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  น้อยผล
2. เด็กชายปรวิศ  สีนอเพีย
 
1. นายภัทรพงษ์  เกษเสโร
2. นางมลิวรรณ  รุ้งรามา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 1. เด็กชายกฤษเพชร  ดวงกางใต้
2. เด็กหญิงสุชาวดี  คำสิม
 
1. นางทัศนีย์  ยืนสุข
2. นางพรพิมาน  สอนกลาง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตน์ชุรีย์
2. เด็กหญิงธัญธร  งอกงาม
 
1. นางมะลิสด  บุญมั่ง
2. นายสถิตย์  ไชยนิคม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สิมวงศ์
2. นางสาวทิพย์พร   ระวิโรจน์
3. นางสาวปรางฤทัย   ขัตติยบุตร
4. เด็กหญิงภัทราภร  กุไธสง
5. นางสาวยุวดี   หาสีโน
6. เด็กหญิงวัลหทัย   ทองศรี
7. นางสาววิชุดา  บุษราคัม
8. เด็กหญิงศรินทร   พันแสง
9. นางสาวอริญญา   เสาเวียง
10. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้ววันทา
 
1. นางทักษิณา  แสนท้าว
2. นางสุภัตรา  สฤษชสมบัติ
3. นางเบญจมาศ  เหล่าสะพาน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 1. เด็กหญิงชลิตา  คุณชื่น
2. เด็กชายชิณวัตร  ศรีหวัง
3. เด็กหญิงธิดารักษ์  วิแสง
4. เด็กชายนฤบดี  อินทร์ตน
5. เด็กชายภูตะวัน  ข่าขันมะลี
6. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีหวัง
7. เด็กชายวิทยา  แทนสา
8. เด็กชายวีรวัฒน์  พลกันยา
9. เด็กหญิงสุนารี  สมีน้อย
10. เด็กหญิงอัญมณี  สวัสดิมงคล
 
1. นางสาวชญานันท์  แดนมะโฮง
2. นายมนตรี  นันไชย
3. นายเจตจันทร์  ภูเฮืองแก้ว
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วรโพด
2. เด็กหญิงชลิตา  สว่างเวียง
3. เด็กหญิงณัฐธิตา  พันอะนันต์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นามมูลตรี
5. เด็กหญิงนวรัตน์  หม่อมสระ
6. เด็กหญิงนุชดา  ปักเขมะยา
7. เด็กหญิงปนัดดา  หีบแก้ว
8. เด็กหญิงปาริชาติ  เรียนพิษ
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแสน
10. เด็กหญิงวารุณี  อนุนาค
11. เด็กหญิงสุพัตตา  วงค์หนองแวง
12. เด็กหญิงอนัญญา  ไพรสนธ์
13. เด็กหญิงอนิสรา  เนื่องเม็ก
14. เด็กหญิงอภัทร์ศรา  พรมนัส
15. เด็กหญิงอาภาศิริ  ขันถม
 
1. นางฉวีวรรณ  พันทะชุม
2. นางประไพ  วงค์ผาคุณ
3. นายอรชุน  จันทนมัฎฐะ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกรณิศ   เรืองเพชร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   เถาว์วันดี
3. เด็กหญิงสิริกานต์   คำเรือง
 
1. นายพิเชษฐ์    ดวงอาสงฆ์
2. นางเมตตาจิต   ศรีทรัพย์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 1. นางสาวชลดา   โคตรุชัย
2. นางสาวชลธิชา  ท่าผา
3. เด็กหญิงพรนภา  ศรีตันโพธิ์
 
1. นางสาวนิทราวรรณ  สายละคำ
2. นางอภัย  ดวงเพียราช
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงปภาพินท์  ไชยสาตร
2. เด็กหญิงอารียา  หีบแก้ว
 
1. นางจันทนา  พลทองสถิตย์
2. นายทรงศักดิ์  แสงอาวุธ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงวัลย์วลัย  วิชาผา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงหิม
 
1. นายจารุวัฒน์  แสนคำ
2. นายปริญญา  นิวาสวงษ์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงณิชากร   สอนภิรมย์
 
1. นางนัจภัค   อนุฤทธิ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงนริศรา   สมอบ้าน
 
1. นายสุภาพ   สีพาฤทธิ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงอรัญตา  ศรีอาจ
 
1. นางพลอยพิไล  ลาน้ำเที่ยง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ดรหมั่น
 
1. นายประจักษ์  ดรปัดสา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงพัชริดา  วรบุตร
 
1. นางดลนภา  ผาสุข
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1. นายสิทธิศักดิ์  รักษาสิทธิ์
 
1. นางเยาวดี  วุฒิวงษ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อนันเต่า
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันสด
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงนิศากร  โสรัส
 
1. นายอนุชา  ทะราศรี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 1. เด็กหญิงนันทิชา  แสนภักดี
2. เด็กหญิงอทิตยา  สาเกตุ
 
1. นางรัตตี  ทองดี
2. นางสาวลำใย  โสดา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงปภานิจ  เพชรก้อน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุทาทัส
 
1. นางณิชาภา  วรรณปะเก
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. เด็กชายพงศธร  แก่นพิมพ์
2. นายพงษ์เพชร  สุภาวหา
 
1. นางพรรณี  ภูโส
2. นางสุภาวดี  ศรีประวงศ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงสุดาพร  แถมหงษา
 
1. นายอนุชา  ทะราศรี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทา
2. เด็กหญิงมุทิตา  ถามณีศรี
3. เด็กชายอัครพล  ศรีอุทัย
 
1. นายชำนาญ  พรมบัวภา
2. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจีรทัศนีย์  สมอคำ
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  ศิริแก้ว
3. เด็กหญิงอาริญา  ดีสุข
 
1. นางสาวศิรินทรา  พรมแม้น
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. นายประกาศิต  มีบุญเปี่ยม
2. นายพิเศก  แพทย์หลวง
3. นายวีรยุทธ  ภูคลัง
 
1. นายชำนาญ  พรมบัวภา
2. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กหญิงพัชรี  มหาจันทวงศ์
 
1. นางมัณฑนา  อุทโธ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  กระจ่างจิตร์
 
1. นางมัณฑนา  อุทโธ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กหญิงพัชรีญา  สอนภิรมย์
 
1. นางมัณฑนา  อุทโธ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กชายรชานนท์  ตามจันทร์
 
1. นางมัณฑนา  อุทโธ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กหญิงสุภาพร  เกตนรา
 
1. นางมัณฑนา  อุทโธ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยจันดา
2. เด็กชายทรงพล  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงประภาสิริ  แก้วจันทา
4. เด็กชายวรายุทธ  สมีแจ่ม
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  ไชยสีหา
6. เด็กชายอกนิษฐ์  ดวงปาโคตร
7. เด็กชายอนุชิต  พันธุราศรี
8. เด็กหญิงอินทิรา  นารอง
9. เด็กชายเอกอนันต์  ทิพยมาตร
 
1. นางทองม้วน  นารอง
2. นางสำเร็จ  บุญญาธิกูล
3. นายสินสมุทร  นารอง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วอาจ
2. เด็กชายกริสติกานต์  อานามวัฒน์
3. เด็กชายณัฐพล  ศรีภิรมย์
4. เด็กชายธนกร  พลบำรุง
5. เด็กชายธนกฤต  พลบำรุง
6. เด็กชายธนงค์ศักดิ์  อุปถัมภ์
7. เด็กชายธนธรณ์  สมสีดา
8. เด็กหญิงพรรภษา  ชมจุมจัง
9. เด็กชายพัทระ  มณีพันธ์
10. เด็กหญิงพิมพิกา  ชนะการี
11. เด็กชายภาคภูมิ  แข็งฤทธิ์
12. เด็กหญิงยมลพร  ดอนเคนจุย
13. เด็กชายวัลลภ  กันแก้ว
14. เด็กชายวิสุทธา  ดอนเคนจุย
15. เด็กชายศุภชัย  ชนะการี
16. เด็กชายสุพรรษา  นามวงศ์
17. เด็กหญิงสุพิตรา  บุตรล้านช้าง
18. เด็กชายสุรสิทธิ์  ประทีปโคตร
19. เด็กชายอดิศักดิ์  ธงน้อย
20. เด็กชายอติชาติ  ประสาวภา
21. เด็กชายเทวฤทธิ์  เหล่าวงษา
 
1. นายชัชวาลย์  รัตนวิเศษ
2. นางดวงตา  กองทผล
3. นายธงชัย  เหล่าวงษี
4. นายนพดล  ทัศนภักดิ์
5. นางนันทนา  ราชมุลตรี
6. นางสาวอนุลักษณ์  ศรีกองเพชร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุง 1. เด็กชายทินกร  โยวะมุติ
 
1. นายอมร  ศิริอุเทน
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กชายอนุพล  คอนโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวจินตนา  บุญมาศ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 1. เด็กหญิงชฏาพร  สังศิริ
 
1. นางวิมนสิริ  แสนบริสุทธิ์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1. นางสาวจิรภา  ชูรัตน์
 
1. นางเยาวดี  วุฒิวงษ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 1. เด็กชายปุณยวัจน์  พุฒเขียว
 
1. นางวัชรีวรรณ  รังวัดสา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สังสิมมา
 
1. นางวัชรีวรรณ  รังวัดสา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายปรัชญา  สายสิงห์
 
1. นายวสันต์  นันทะเสน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นามบุดดี
 
1. นางดวงจันทร์  วงษ์อ่อน
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. นายอิศรา  พรประสงค์
 
1. นายเสรีภาพ  กงเพชร
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 1. เด็กชายภานุ  ดาจิม
 
1. นางสาวเนตรนภา  มาลาหอม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. นางสาววัลย์วลัย  วิชาผา
 
1. นางวิไลพร  ชินสีห์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  สุ่ยหา
 
1. นางนงนิตย์  โสพุธอ่อน
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 1. เด็กชายอภิชาติ  โททำ
 
1. นางกุหลาบ  ช่วยศรี
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กชายอนุพล  คอนโพธิ์ศรี
 
1. นางสาวจินตนา  บุญมาศ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 1. เด็กหญิงภูษิตา  หลำพรหม
 
1. นางสุพล  รัตนคุณศาสน์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 1. นางสาวจิรภา  ชูรัตน์
 
1. นางเยาวดี  วุฒิวงษ์
 
100 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 1. เด็กชายกิตติธัช  กองภา
2. เด็กชายกิติชัย  โยทาทูล
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เปี้ยจันทึก
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีคูณ
5. เด็กชายฉัตรมงคล  ใสปลา
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หันสา
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรแสน
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปียกระโทก
9. เด็กชายทัดพล  อุริพันธุ์
10. เด็กชายธีรวิทย์  เตรียมไธสง
11. เด็กชายธีรวุฒิ  สังหมื่นเม้า
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  โยทาทูล
13. เด็กหญิงผักบุ้ง  ศรีเทศ
14. เด็กชายพงษ์วรินทร์  อุริพันธุ์
15. เด็กชายพาชิน  กวดนอก
16. เด็กหญิงพิมลดา  คำสาลี
17. เด็กหญิงรวิษา  ศรีเจริญทอง
18. เด็กหญิงวิภาวดี  สังหมื่นเม้า
19. เด็กชายสิทธิพร  ศรีพรมใต้
20. เด็กชายสุธาศิน  ศรีเทศ
21. เด็กชายอภิรักษ์  รูปขันธ์
22. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาวงค์
23. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินทแสง
24. เด็กหญิงอริศรา  อินทแสง
25. เด็กหญิงอังคณา  หนูจิตร
26. เด็กชายอำมรินทร์  มานิตย์
27. เด็กหญิงเกวลิน  สุขมล
 
1. นายฉลอง  คำภูเงิน
2. นางบุณฑริกา  ตาละซอน
3. นางประทุมทิพย์  พัฒนะ
4. นายสำราญ  พระศรี
5. นางสุภาพ  ฮิลล์
 
101 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายกวิน  ชนะภัย
2. เด็กหญิงกวิสรา  ภัทราณรัตน์
3. เด็กหญิงจตุพร  พรมมา
4. เด็กชายจรูญ  ไชยสงค์
5. เด็กชายชนวิทย์  ทิพย์หลวง
6. เด็กหญิงชลธิชา  สายธนู
7. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูมิพัฒน์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตน์ชุรีย์
9. เด็กชายธนาวิทย์  โพธิ์ขาว
10. เด็กชายธนโชติ  อินนอก
11. เด็กหญิงธัญญธร  งอกงาม
12. เด็กหญิงธันยพร  โรมสมบุตร
13. เด็กหญิงนริศรา  ทาสิงห์
14. เด็กหญิงนฤมล  แสนสุรินทร์
15. เด็กชายปรัชญา  สายสิงห์
16. เด็กชายปริญญา  นิรงบุตร
17. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไวสาหลง
18. เด็กหญิงปิยะดา  ไชยปิน
19. เด็กหญิงพัชรินทรื์  ตะโก
20. เด็กหญิงพิณลดา  จุลพันธ์
21. เด็กหญิงพิมพกานต์  ชินสุทธิ์
22. เด็กชายพีระพงศ์  บึงกรด
23. เด็กหญิงภัทรพร  พิบูลแถว
24. เด็กชายภานุเดช  มัณฑนาจารุ
25. เด็กหญิงมัฐกร  แนบสำโรง
26. เด็กชายวรวิทย์  สีคำแม
27. เด็กหญิงวันวิสา  สีเทา
28. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีจันทร์
29. เด็กชายศรายุธ   เที่ยงทำ
30. เด็กหญิงศรุตา  ทองขำ
31. เด็กหญิงศิวนารถ  บึงกรด
32. เด็กหญิงสุธาสินี  นิลาลาด
33. เด็กหญิงสุพรรณิกา  แซ่โง้ว
34. เด็กชายสุวัจน์ชัย  บุพลับ
35. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อนันเต่า
36. เด็กหญิงอภิญญา  สมสีแก้ว
37. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีชัยปัญหา
38. เด็กหญิงอังชุมา  บัวเผื่อน
39. เด็กหญิงอาภัสรา  อักษร
40. เด็กหญิงโสภิกดา  ชาวเหนือ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันสด
2. นางชลิศา  พานคง
3. นางนวลอนงค์  แสงดาว
4. นางบุญเย็น  ศักดาคำ
5. นายประหยัด  แกมขุนทด
6. นายวสันต์  นันทะเสน
7. นางศิริลักษณ์  ฟูจิชิโร่
8. นายสุวิศิษฏิ์  ศรีกุลวงศ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดน 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีนอยขาว
2. เด็กหญิงจิราพร  คำทับ
3. เด็กชายทรงทรัพย์  ราชมะโรง
4. เด็กหญิงนิตยา  นามบุดดี
5. เด็กชายบูรพา  จันทร์ศรี
6. เด็กหญิงพัชริดา  ศิริมา
7. เด็กหญิงมนพร  สีสะหนาย
8. เด็กชายศุภกิจ  นามจำปา
 
1. นางชยาภัสร์  จำปาลี
2. นางยุภาวดี  แก้วลี
3. นางหนึ่งฤทัย  คุณแสง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กชายจิรายุ  เหล่าศรีชัย
2. เด็กชายณัฐกร  นนทวงศ์
3. นายภูวดล  คำภูเวียง
4. เด็กชายศัจธร  ไพเรืองโสม
5. นางสาวสุจิตรา  ทองมีอยู่
6. เด็กหญิงอภิญญา  วันสุทะ
7. เด็กหญิงอริญา  สีผิวสิ่ว
8. เด็กหญิงเอมอร  พิลุน
 
1. นางชมภู  มุ่งหมาย
2. นางสุภาพร  น้อยฤทธิ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงชลดา   มาทอ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ไชยยา
3. เด็กหญิงปานชีวา   ชินกร
4. เด็กหญิงศรัญญา   สาดา
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา   จันทรามณี
6. เด็กหญิงอรัญญา   อามาตย์
 
1. นางนฤมล   รัตนแสง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ไมตรีแพน
2. เด็กหญิงจรัสพรรณ   รุจีรเวทย์
3. เด็กหญิงธนิษฐา   สีโยธะ
4. เด็กหญิงธิติมา   ศรีกะชา
5. เด็กหญิงนันทิดา    สุรารักษ์
6. เด็กหญิงปิยวรรณ   หลาบคำ
7. เด็กหญิงพิชญาภัค   ศรีมูลเขียว
8. เด็กหญิงศิริวรรณ    ตรุษเกษ
9. เด็กหญิงเปรมฤทัย   กองสมบัติ
 
1. นางนฤมล   รัตนแสง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงกุุลณัฐ  โมรินทร์
2. เด็กหญิงธิดา  วิชัยวงษ์
3. เด็กหญิงนริศรา  แสงทะมาตร
4. เด็กหญิงบงกช  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงมัชฌิมา  โทจันทร์
6. เด็กหญิงรัตศิกา  กุลเพชร
7. เด็กหญิงสุมาลี  สายแสน
 
1. นางทัศนีย์  บุญเรืองวัตน์
2. นางศิริเนตร  ศิริเดช
3. นางสาวสีดาจันทร์  เหล่าคะเณย์
4. นางอัญญรัตน์  จันคามิ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดน 1. เด็กหญิงกฤติยา  วัฒนพล
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ราชมะโรง
3. เด็กหญิงชลิดา  ราชมะโรง
4. เด็กหญิงทรัพย์มณี  มานุ
5. เด็กหญิงปพัสรา  ไชยเสนา
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  ลอมโฮม
7. เด็กหญิงพรหมพร  พิมจ่อง
8. เด็กหญิงพัชราภา  โยทาทูล
9. เด็กหญิงลลิตา  หอมมาก
10. เด็กหญิงสโรชา  โยธาทูน
11. เด็กหญิงอทิตยา  สุทธิทักษ์
12. เด็กหญิงอรปรียา  มีหลง
 
1. นางชยาภัสร์  จำปาลี
2. นางสาวดาวะดี  เนื่องโพนงาม
3. นางยุภาวดี  แก้วลี
4. นางหนึ่งฤทัย  คุณแสง
5. นายอนันต์  แก้วลี
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงกนกรัฐ  ทำนา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พันเทศ
3. เด็กหญิงดวงหทัย  วงกระนวน
4. เด็กหญิงทัศน์วรรณ  อุปนันท์
5. เด็กหญิงธันยาภรณ์  พรมน้อย
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อุปนันท์
7. เด็กหญิงวรนุช  อุปนันท์
8. นางสาววิภาวดี  อุปนันท์
9. เด็กหญิงสกาวรัตน์  หนูละหาน
10. เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์นอก
11. เด็กหญิงอรัญญา  โคทนา
12. เด็กหญิงอัจฉรา  โคทนา
 
1. นางสาวนิตยา  หัดกล้า
2. นางเพ็ญลักษณ์  มีวุฒิ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. นายจักรินทร์  วงษ์ศรี
2. นายธนากร  สุทธมาตย์
3. นายประกาศิต  มีบุญเปี่ยม
4. เด็กชายอนุชิต  กุลาพันธ์
5. เด็กชายอัฐชา  สุราย
 
1. นายชำนาญ  พรมบัวภา
2. นายธนาทิตย์  พรมโสภา
 
110 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  มาวงแหวน
2. เด็กหญิงโชติกา  ด่านซ้าย
 
1. นางสาวกัลยาณี  ศิริสุรักษ์
2. นางสาวเปรมฤดี  สุพรรณฝ่าย
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายจักรพงษ์พันธ์  ผิวผ่าน
2. เด็กชายสุทธิเดช  นาคำ
3. เด็กหญิงอารียา  บุรีนอก
 
1. นายบุญเลิศ  จันทร์โท
2. นายสิงหา  งามศิลป์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 1. นายฐานันดร  โททำ
2. เด็กชายพูลสวัสดิ์  สิงห์จันทร์
3. นายสรนันท์  ศรีทองนาค
 
1. นายบุญถิ่น  แสงห้าว
2. นางพรรณี  ภูโส
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1. เด็กชายกฤษนัย  ศรีโยธา
2. เด็กชายสหชาติ  แก้วไชยชาติ
3. เด็กชายอภินันท์  ไตรยวิภาค
 
1. นายประเสริฐ  แพงถิ่น
2. นางสาววันทา  กางมันท์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กชายจักรกฤษ  โสภากานต์
2. เด็กชายณัฐพล  มุ่งมาตย์
3. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญลอย
 
1. นายคณิต  สิทธิขวา
2. นายมาณพ  กัลยาสนธฺิ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกุลนัส  คำฝอย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  มาวงแหวน
3. เด็กหญิงจิรพรรณ  ดวงทานิล
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ  มัตตา
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ดวงทาผิว
6. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญจริง
 
1. นางปฏิญญา  จรนามล
2. นางสุมานา  พาโนมัย
3. นางสาวเปรมฤดี  สุพรรณฝ่าย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกิติยา  มาวงแหวน
2. นางสาวธิติญา  อัตลัง
3. เด็กหญิงพุทธษชา  จันทะประทัด
4. เด็กหญิงวิชชุดา  ดอนแก่น
5. เด็กหญิงวิชราภรณ์  ศรีชนะ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ดอนแก่น
 
1. นางจิรวดี  ภูดี
2. นางสุมานา  พาโนมัย
3. นางสาวเปรมฤดี  สุพรรณฝ่าย
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สีหาบุตร
2. เด็กหญิงศศินา  ทาพา
3. เด็กชายสุภากรณ์  ศิริวิชัย
 
1. นายประดิษฐ์  จันทะไหล
2. นางสมบูรณ์  จันทะไหล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงณัททิชา  พันริม
2. เด็กหญิงปานพร  ชอบของกลาง
3. เด็กหญิงสุวิมล  โวลา
 
1. นายจีรสันต์  สีแก้วทุม
2. ว่าที่ร้อยตรีพีระศักดิ์   สุวรรณเลิศ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อันมาก
2. เด็กชายชลณกรานต์  คำบอนพิทักษ์
3. เด็กชายโชคชัย  ดรแก
 
1. นางพันทอง  เถาว์วันดี
2. นายสรายุทธ  เถาว์วันดี
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. นายพงษ์สุวรรณ  ศรีมหาพรม
2. นางสาวเจนจิรา  ขุมทอง
3. นายเอกชัย  มหาชัย
 
1. นางนันท์นภัส  โทวิชา
2. นางศรัณยา  ทองแสน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงชุติมา  คำวิชา
2. เด็กหญิงบุษยมาส  อนุรักษ์
3. เด็กหญิงลลิตา  โสดาบุตร
 
1. นางยุพิน  สมเดช
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 1. เด็กหญิงประไพรพร  จันทะหาร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมโรเวส
3. เด็กหญิงสุธิมา  พอขุนทด
 
1. นางวิราณี  ยอดดำเนิน
2. นายสมศรี  แสนคำ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงณัฐพร    เศษวิสัย
2. เด็กหญิงนภาลัย   พลริด
 
1. นางสาวรัสยาธร  สีสมัย
2. นายวีรพงษ์  ศรีดาจักร์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงศศิธร  บุษบง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เพ็งคูณ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  มาตย์ศาลา
 
1. นางศิริพร  บุษบง
2. นางสุพัตรา  มุกดา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  อุปนันท์
2. เด็กหญิงชนมล  มอญวงษ์
3. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวนิตยา  หัดกล้า
2. นางเพ็ญลักษณ์  มีวุฒิ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงพจณิชา  แสนนา
2. เด็กหญิงอภัสรา  วงษ์กระนวน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สมทรง
 
1. นางลำใย  ปักกะสัง
2. นางเพียงใจ  ดวงปากเพ็ง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพน 1. นางสาวศศิธร  แสนพล
2. นางสาวสุภาพร  กรีเวียน
3. นางสาวอนุตตรี   ฟ้าคะนอง
 
1. นางชัชนีย์  ธงกลาง
2. นางเพ็ญลักษณ์  มีวุฒิ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกาว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โพนไธสง
2. เด็กหญิงชลดา  เสือสา
3. เด็กชายธวัชชัย  นามวงษา
 
1. นางพรรณทิพย์  มนัสสิลา
2. นางศิริลักษณ์  อันทะแสง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. นางสาวปานทิพย์  หีบแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โคคำ
3. นางสาวสุนิสา  ชาพุ้ย
 
1. นายสุวัฒน์  บุญสิงห์ศร
2. นางเอมอร  บุญสิงห์ศร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กชายจุฑาภัทร  สุวรรณแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถาอ่อนสี
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  พลศิริ
2. นางอุไรวรรณ  พานเมือง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. นายภานุเดช  มัฑนจารุ
2. นายวรวิทย์  สีคำเม
 
1. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
2. นายสุวิศิษฏิ์  ศรีกุลวงศ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน 1. เด็กหญิงจุธารัตน์  ศิริแก้วเลิศ
2. เด็กหญิงปทัยทิพย์  อินทสร้อย
 
1. นางนุชจรีย์  ชื่นนิรันดร์
2. นายสมศักดิ์  แฝงสีพล
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน 1. เด็กชาย จีรพัตร์  ศิริแก้วเลิศ
2. เด็กหญิงจิราพร  สีลานนท์
 
1. นายชำเริญ  กันทาง
2. นางนุชจรีย์  ชื่นนิรันดร์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีย์  สีลือ
2. เด็กชายศักดิ์ญานนท์  สีละบุตร
3. เด็กชายสหรัฐ  สีเมืองพุ่ม
 
1. นายชัยวิชิต  นามมุง
2. นายปรีชา  ภูสีฤทธิ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บางประอิทนทร์
2. เด็กหญิงวิภาดา  มุงคุณมณี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชินบุตร
2. นางอรอุมา  แสนมี
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กหญิงชดาธร  ภัควา
2. เด็กหญิงชลดา  อยู่รอง
 
1. นางนภสร  แผ่นผา
2. นางสาววรรณวิภา  ภูน้ำใส
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 1. เด็กชายชัยธวัช  ศรีเมืองเบ้า
2. เด็กชายเด่นชัย  อุดมทรัพย์
 
1. นางสาวชญาดา  ไชยสีดา
2. นายไชยา  ปรเมศร์พิสิฐ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 1. เด็กหญิงพิรญา   ปัสสาสัย
2. นายโชคชัย  มะลัยจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  หนูผาสุข
2. นางเพียร  วงค์เจริญ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กชายเปรมปรีดา  พรหมดี
2. นายแก่นเพชร  หุนสุวงศ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชินบุตร
2. นางอรอุมา  แสนมี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงพรนารายณ์  พลนำ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พลเรียงแก
 
1. จ.ส.อ.บูรณ์ถิ่น  จันเสนา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 1. เด็กชายปิยรุ้ง  ศรีจันทร์ไชย
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  โยธาภักดี
3. เด็กชายเจษฎา  แดนวงล้อม
 
1. นายวีระศักดิ์  ลันสี
2. นายเสรี  จตุเทน
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กชายนพรัตน์  พรานันท์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทิปโชติ
3. เด็กชายอิสรภาพ  จันทะพรม
 
1. นางสาวกุลรดา  ศรีวัฒนานุศาสตร์
2. นายเปรมชัย  ศรีนครดี
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายปริเยศ  สอนเวียง
2. เด็กชายปัณณวัตร  จันทเจ็ก
3. เด็กชายวีระ  ดรศรีจันทร์
 
1. นางจีรวรรณ  ปรีดากรณ์
2. นายพินิจ  ปรีดากรณ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 1. เด็กชายณัฐวัตร  กุมไธสง
2. เด็กชายทัศนัย  ไสยอินทร์
3. เด็กชายศรัญญู  เทียบแสน
 
1. นายนพดล  ทรงอาจ
2. นายสำอาง  สงค์แซม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายวิษณุภรณ์  อันเบ้า
 
1. นางทิวาพร  ชูศรี
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมโรเวส
 
1. นางวิราณี  ยอดดำเนิน
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ฤกษ์อุดม
 
1. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ดีสังข์
 
1. นางยุวดี  นูวบุตร
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผำ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ดอนบ้านเขียว
 
1. นางวีรวรรณ  นิวาสวงษ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงศิวนารถ  บึงกรด
 
1. นางสาวปาริมา  บุญมั่ง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 1. เด็กหญิงชนานันท์  แซ่หล่อ
 
1. นางสาวจันทิรา  ครองยศ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. นางสาวอภิญญา  อุปรีย์
 
1. นางอำพร  สมคำ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กหญิงวิศรุตา  มูลปัญญา
 
1. นางสาวนลินรัตน์  ฤทธิวัฒนานุสรณ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. เด็กชายพนมกร  ขันแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมจรรยา
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. นางสาวนิตติยา  ไทยประโคน
2. นางสาวประภาพร  แสนเมือง
3. นางสาวพัชราภรณ์   แสนคำ
4. นางสาวสิริยากร  วงค์กระนวน
5. นางสาวสุกานดา  อันอามาตย์
 
1. นายพิชิต  ชินกร
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กหญิงกรกนก  ใจขำ
 
1. นางพรสวาท  แก้วไสย์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 1. เด็กหญิงพรประภา  พันเดช
 
1. นางดวงตา  ศรีคุณแสน
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 1. เด็กหญิงปัณณธร  ประสบคำ
2. เด็กหญิงสุธิดา  อุปจันทร์
 
1. นางสาวจันทิรา  ครองยศ
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. เด็กหญิงวาสนา  ถาปราบมาตร์
2. เด็กชายเทพบดินทร์  ศรทะเดช
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ธรรมจรรยา
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 1. เด็กชายธนกร  สมอออน
2. เด็กชายธรรณธร  ไชยนาค
3. เด็กชายธีรวงศ์  ดรอินทร์
4. เด็กชายพงษ์ประภาส  โสภา
5. เด็กชายสวัสกร  เดชดา
6. เด็กชายสุชาติ  สารนัน
 
1. นางสาวกชกร  อุดรศาสตร์
2. นายชาญศักดิ์  ดรโท
3. นางอมร  ดรโท
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีคุณชัย
2. เด็กหญิงดวงพร  มัจฉาวัง
3. เด็กชายดำรงศักดิ์  ดวงแพงมาตร
4. เด็กหญิงยุภาพร  รัตนะวงศ์
5. เด็กชายวโรดม  ดวงแพงมาตร
6. เด็กหญิงเกศินี  ยะไชยศรี
 
1. นายบุญคง  ศรีโคตรจันทร์
2. นายวรสิทธิ์  จันทราชัย
3. นายอานนท์  ไสยโสภณ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 1. เด็กชายจงชูเกียรติ  สังกะสิงห์
2. เด็กชายธนพล  นามวรรณ
3. เด็กชายธนพล  ชาตะบุตร
4. เด็กชายธีระพงษ์  ถาแสง
5. เด็กชายพัฒนพงษ์  ทวิลา
6. เด็กชายศิริพงษ์  คุณแสง
7. เด็กชายออฟ  แก่นสิงห์
8. เด็กชายอินทราวุฒิ  สามลชัย
 
1. นายกิจภูมิ  บุญอบ
2. นายวิรัชน์  คำศิริรักษ์
3. นายสุเมฆ  ละมุลตรี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงจนิสตา  เนื่องแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา  อนุนาค
3. นางสาวนุชนาถ  โคคำ
4. เด็กหญิงปฤษฎีธร  สว่างเวียง
5. เด็กหญิงพรนภา  จันทร์โสดา
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุมทอก
7. นายอัษฎาวุธ  วิเศษลา
8. นายไตรรงค์  เกตุหงษ์
 
1. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
2. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำวิลัย
2. เด็กหญิงจันทิภาพร  เดชสมบัติ
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุตะเขียว
4. เด็กหญิงธันยพร  ทัพสุริย์
5. เด็กหญิงปฐมภรณ์  เที่ยงตรง
6. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีโยธา
7. เด็กหญิงมินฐิตรา  สีดามาตร
8. เด็กหญิงลดา  ยอดโพธิ์ศรี
 
1. นายกฤษดา  หรัญรัตน์
2. นางสิธิกิติ์  จันสามารถ
3. นายโกสรรค์  จันทะเหลา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นิลนนท์
2. เด็กหญิงประภัสสร  ลัดลงเมือง
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  ฤกษ์อุดม
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีกระทุ่ม
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทร์อินทร์
 
1. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
2. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 1. เด็กหญิงพรผกา  สังวรวงศ์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้วนิล
3. เด็กหญิงอารียา  จันทร์ศรี
 
1. นางสุกัญญา  โสภวัฒนกุล
2. นางอุบลวรรณ  กะสันต์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงนฤมล  แสนสุรินทร์
2. เด็กหญิงภัทรพร  พิบูลแถว
3. เด็กหญิงอภิญญา  สมศรีแก้ว
 
1. นางนิยดา  ไชยนิคม
2. นางมะลิสด  บุญมั่ง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีทรัพย์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ศิริวิชา
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พลอินทร์
 
1. นายณพรัช  สมมุติรัมย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภารดี  พลอินทร์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. นางสาวช่อทิพย์  พลเสนา
2. นางสาวธีราพร  ศรีจันท้าว
3. นางสาวสิรินทรา  ศิรินามพิมพ์
 
1. นางปราณี  เสนะ
2. นางอำพร  สมคำ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปณิธาน  ทิพย์โพธิ์เมือง
2. นางสาวพิไลวรรณ  อินตา
 
1. นางญดา  อุปรัง
2. นางสาววรรณี  แสนคำภา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงธัญรดา  ภูครองแง่
2. เด็กหญิงอริสรา  ภูศรี
 
1. นางทิวาพร  ชูศรี
2. นางอำพร  จรรยายงค์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวทันยา  จันทราณี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีคุณ
 
1. นางญดา  อุปรัง
2. นางสาววรรณี  แสนคำภา
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เป็นมิตร
2. เด็กหญิงสุนันทา  บุญหาตา
 
1. นางสาวพิลัดดา  ภูผาใจ
2. นายสุภรัตน์  จันทะนนตรี
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนนุภาพ
2. เด็กหญิงนุกูล  ศรีทะโคตร
 
1. นางสาวพิลัดดา  ภูผาใจ
2. นางเยี่ยมเดือน  เปรมบุญ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงดารุณี  กุลมร
2. เด็กหญิงภัทรียา  บุญศรี
 
1. นางสาวพิลัดดา  ภูผาใจ
2. นางเยี่ยมเดือน  เปรมบุญ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. นายพิเศก  แพทย์หลวง
 
1. นางปรานี  สีง่อม
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 1. เด็กหญิงณิชากร  ปานไชย
 
1. นางไพจิตร  ศรีปลัดกอง
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย   1. นางฉวีวรรณ  จันละคร
2. นางชาลี  ปุริสาร
3. นายนริศ  พรนิคม
4. นางภัทรวดี  อรัญรุด
5. นายวรากร  ปาลี
6. นางวินิดา  พลรักดี
7. นายศักดิ์ศรี  รันเรือง
8. นางอารีย์  โคตะเป
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงกนกอร  แสนสุรินทร์
2. เด็กชายกฤตเมธ  สุริรัตน์
3. เด็กชายกฤษณ์  จินารักษ์
4. เด็กชายกวิน  ชนะภัย
5. เด็กหญิงกวิสรา  ไชยปัดชา
6. เด็กชายจรูญ  ไชยสงค์
7. เด็กชายจักรกฤษ  ยอดดี
8. เด็กชายจักรกฤษณ์  แซ่เอี้ย
9. เด็กชายจัตุพร  พรมมา
10. เด็กหญิงจุรีมาศ   อินทร์นอก
11. เด็กชายชนวิทย์  ทิพย์หลวง
12. เด็กชายชนาธิป  ดาพาโย
13. เด็กหญิงชลธิชา  สายธนู
14. เด็กชายชลสิทธิ์  ศักดาคำ
15. เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์สุข
16. เด็กหญิงณัฐวดี  ภุมิพัฒน์
17. เด็กชายณัฐิวุฒิ  รัตน์ชุรีย์
18. เด็กชายทศพล  สนิทท้าว
19. เด็กชายธนากร   ภูคำ
20. เด็กชายธนายุส  ปะวันเน
21. เด็กชายธนาวิทย์  โพธิ์ขาว
22. เด็กชายธนโชติ  อินนอก
23. เด็กชายธรรมนิตย์  ธรรมะ
24. เด็กหญิงธัญญธร  งอกงาม
25. เด็กหญิงธันยพร  โรมสมบุตร
26. เด็กหญิงนริศรา  ทาสิงห์
27. เด็กหญิงนฤมล  แสนสุรินทร์
28. เด็กชายนิรันดร  วัฒนานิติกุล
29. เด็กชายปรัชญา  สาขะสิงห์
30. เด็กชายปริญญา  นิรงบุตร
31. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไวสาหลง
32. เด็กหญิงปาริชาติ  เขียวมณี
33. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยปิน
34. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สีเทา
35. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญอ้ม
36. เด็กชายพงษ์ศิริ  ภูศรี
37. เด็กหญิงพรธิวา  ขันมณี
38. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตะโก
39. เด็กชายพิณลดา  จุลพันธ์
40. เด็กหญิงพิมพกานต์  ชินสุทธิ์
41. เด็กชายพีระพงศ์  บึงกรด
42. เด็กชายภคิน  วสุจิราดล
43. เด็กหญิงภัทรพร  พิบูลแถว
44. เด็กชายภานุเดช  มัณฑนาจารุ
45. เด็กหญิงมัฐภร  แนบสำโรง
46. เด็กชายยศกร  ทุมทุมา
47. เด็กชายยุทธพล  ชาวเหนือ
48. เด็กชายรัตนพล  พันทอง
49. เด็กหญิงลินนิณี  ชินสุทธิ์
50. เด็กชายวรวิทย์  สีคำเม
51. เด็กชายวรสิทธิ์  เทพเภา
52. เด็กหญิงวันวิสา  สีเทา
53. เด็กหญิงวันวิสา  พงษ์อุดทา
54. เด็กชายวีรภัทร  เถื่อนมิ่งมาตร
55. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีจันทร์
56. เด็กชายศรัณย์ภัทร  พันตะคุ
57. เด็กชายศรายุทธ  เที่ยงทำ
58. เด็กหญิงศศินิภา  พิมพ์เสน
59. เด็กชายศักดิ์มงคล  แสนสุรินทร์
60. เด็กหญิงศิวนารถ  บึงกรด
61. เด็กชายศุภชัย  ฝั้นแบน
62. เด็กชายศุภชัย  คณะวาปี
63. เด็กหญิงศุรตา  ทองขำ
64. เด็กชายสถาพร  ขาบดาบ
65. เด็กชายสรศักดิ์  ชัยภูมิ
66. เด็กชายสหพันธ์  บุษบง
67. เด็กหญิงสุธาสินี  นิลาลาด
68. เด็กหญิงสุนิษา  ทุมลา
69. เด็กชายสุพรรณิกา  แซ่โง้ว
70. เด็กชายสุรพัศ  คังพระศรี
71. เด็กชายสุวัจน์ชัย   บุพลับ
72. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อนันเต่า
73. เด็กหญิงอภิญญา  สมสีแก้ว
74. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีชัยปัญหา
75. เด็กชายอรรถพร  สาริมาตย์
76. เด็กหญิงอังชุมา  บัวเผื่อน
77. เด็กหญิงอาภัสรา  อักษร
78. เด็กชายเต้ย  บำรุงศิลป์
79. เด็กชายเอกรินทร์  พาทีรักษา
80. เด็กชายโสภิกดา  ชาวเหนือ
 
1. นางสาวผกากานต์  กระเบา
2. นางสาวสุวิมล  งามสมบัติ
 
180 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 1. เด็กชายจักรรินทร์  สุขบรรเทิง
 
1. นายสมปอง  โพธิบัณฑิต
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  วิยาสิงห์
 
1. นายเฉลียว  โคทนา
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 1. เด็กชายอพิสิทธิ์  ดรหมื่นศรี
 
1. นายมนูญ  สุพรรณฝ่าย
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. นายนวรัตน์  สีอุ่นลี
 
1. นายเฉลียว  โคทนา
 
184 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายณัฐชา   ปัญญามงคล
 
1. นางนัจภัค   อนุฤทธิ์
 
185 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 1. เด็กชายมนตรี  เดชสา
 
1. นายเฉลียว  โคทนา
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 1. เด็กชายเขตนรินทร์  ศรีไชยทอง
 
1. นายภูมินทร์  ด้วยสีดำ
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  มาวงแหวน
2. เด็กชายกฤษตินัย  นุยเมิน
3. เด็กหญิงกาญจนา  เถื่อนแสง
4. เด็กชายจตุพล  ดรจ้ำ
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
6. เด็กหญิงทวินันท์  ไชยหมื่อ
7. เด็กชายธนกร  วงษ์ลุนลา
8. เด็กชายธวัชชัย  เสมเหลา
9. เด็กชายธีรพนธ์  หานนท์
10. เด็กชายนครินทร์  เทพวงษา
11. เด็กหญิงประเสริฐศรี  ศรีพรมมา
12. เด็กชายปวริศ  ซาระวงศ์
13. เด็กหญิงปวันรัตน์  คำด้วง
14. เด็กชายปัตตานี  อินทมะโน
15. เด็กหญิงปิยะดา  มาวงแหวน
16. เด็กหญิงพรรภษา  ศรีหาบัตร
17. เด็กหญิงพุธษชา  จันทะปทัด
18. เด็กหญิงมณฑิตา  โททุโย
19. เด็กหญิงลักษภาวรรณ  วันสิน
20. เด็กหญิงวชิรภรณ์  คำบุรี
21. เด็กหญิงวรุณี  เที่ยงที
22. เด็กชายวิทวัส  มาวงแหวน
23. เด็กหญิงสุวรรณญา  ดอนขันธ์
24. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิ์อุดม
25. เด็กหญิงอรปรียา  เจาจารึก
26. เด็กหญิงอรอนงค์  ระยับศรี
27. เด็กหญิงอังคณา  บุญประวัติ
28. เด็กหญิงเกสร  เถื่อนแสง
29. เด็กชายเทวราช  เหล่าอ่อน
30. เด็กหญิงเพียงทอง  มาติยา
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ฤทธิชัย
2. นายประกร  เจริญไวย์
3. นางวาสนา  เจริญไวย์
4. นายสมชัย  พาโนมัย
5. นางสุมานา  พาโนมัย
6. นางสาวเปรมฤดี  สุพรรณฝ่าย
7. นายเรืองศิลป์  ทองขันธ์
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   สีกงพลี
2. เด็กหญิงจณิตา   ศรีอรรคจันทร์
3. เด็กชายจีรวัฒน์   ศิริทองจักร
4. เด็กหญิงชณิชกานต์  พงษ์จำปา
5. เด็กหญิงชมพูนิกข์   เถื่อนนาดี
6. เด็กหญิงชารีรัตน์  ชิงหล้า
7. เด็กชายชโลธร   โชติชัย
8. เด็กชายณัฐชา   ปัญญามงคล
9. เด็กหญิงณัฐฐาพร    ถามูลตรี
10. เด็กชายธนันชัย    นิลนนท์
11. เด็กชายธนาธร   ศรีสารคาม
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีสาวงศ์
13. เด็กหญิงนันทพร   จิระกุลสวัสดิ์
14. เด็กหญิงนิศารัตน์   สิงหบุตร
15. เด็กหญิงพกาวรรณ   ราศรี
16. เด็กหญิงพุทธรักษา  อุ่นดา
17. เด็กหญิงภิมลพรรณ   บุระคำ
18. เด็กชายภูรินทร์   แดนแก้วมูล
19. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์ชัยทอง
20. เด็กหญิงวิลาสินี  เดชะ
21. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   ไชยอินทร์
22. เด็กชายศุภพร    เทียนยุทธ
23. เด็กหญิงสิรินดา   อุ่นช่วง
24. เด็กชายสุดที่รัก   ช่วยศิริ
25. เด็กหญิงสุธิดา   จินนารักษ์
26. เด็กชายสุวพล   เผ่าหอม
27. เด็กหญิงอภิญญา  พิมพ์ทอง
28. เด็กชายอรรถวุฒิ   แสนจำลา
29. เด็กหญิงเกวลิน   ยอดศิริ
30. เด็กหญิงโศภิตนภา   ภูดินทราย
 
1. นางนัจภัค  อนุฤทธิ์
2. นางสาวนิธิดา  นาเสถียร
3. นางฤดีพิมล  ช่ำชอง
4. นางวิลาวัลย์  ขันศิลา
5. นายวีระ  หล้าเพชร
6. นางสุภาพ  ไชยช่อฟ้า
7. นางสุวพีร์  วงษ์ปัญญา
 
189 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กชายศุภโชค  ทะลาด
 
1. นางรัตนาภรณ์  ดวงมะฮุง
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 1. เด็กชายชวิน  บุตรมาตร์
2. เด็กชายณัฐชัย  เย็นใส
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เถื่อนมิ่งมาตร
 
1. นางนภา  ธงฤทธิ์
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงบุญยะฎา   มัชฌิมา
2. เด็กหญิงภัทราวดี   บุรีนอก
3. เด็กหญิงศศิวิมล  มูลมัง
 
1. นางบังอร   ผองขำ
2. นางสุภาพ   ไชยช่อฟ้า
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายศราวุธ  สิทธิวงศ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ไชยนาค
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูคลัง
 
1. นางสาวธณัฐดา  อันมาก
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  รักษาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พิมพา
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พาแกดำ
 
1. นางสุพัตรา  มุกดา
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  สุวรรณฝ่าย
 
1. นางอนงนาถ  ปลายขอก
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกาว 1. เด็กชายรัชชานนท์  วันสีแก้ว
 
1. นางสุภาพร  ดำนุ่น
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เนื่องแก้ว
 
1. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  เดชภูเขียว
 
1. นางเปรมปรีดิ์  เวียงนนท์
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกาว 1. เด็กชายนันทวัช  นามวงษา
2. เด็กชายอภิรักษ์  เปภักดี
3. เด็กชายเมษา  แสงโรชา
 
1. นางศิริลักษณ์  อันทะแสง
2. นายอนิรุธ  ศรีบาล
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. นางสาวชนิดา  ป้องคำหาญ
2. นางสาวชัชฎาพร  ศิริอุเทน
3. นางสาวมณีรัตน์  ทศศะ
 
1. นางพิมลพรรณ  แสนวัง
2. นางยอดขวัญ  ไวบรรเทา
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กชายธวัชชัย  ขันน้อย
2. เด็กชายเดชพล  สมสาย
 
1. นางสาวปิยฉัตร  โพธิปัดชา
2. นางศิริพร  ทองภู
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายธนพร  แข็งฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  เดชภูเขียว
 
1. นางดวงจิตร  แสนคำ
2. นางเปรมปรีดิ์  เวียงนนท์
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกาว 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองใบ
2. เด็กชายธนากร  พงษา
 
1. นายชัยยุทธ  ตั้งชัยภูมิ
 
205 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 1. เด็กชายธัชชัย  ปางชาติ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไวคำนึง
 
1. นางทัศนีย์  ยืนสุข
2. นางพรพิมาน  สอนกลาง
 
206 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิตา  อุชี
2. เด็กชายวรฤทธิ์  นาคำ
 
1. นางศรี  ไชยคำภา
2. นางแสงดาว  อันทอง
 
207 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สุวรรณลา
2. เด็กหญิงปริญธร  สอนนอก
3. เด็กหญิงรสชรินทร์  ศรีอาจ
4. เด็กหญิงสุนิสา  จันชำนิ
5. เด็กหญิงสุวรรณี  เศษมาก
6. เด็กหญิงเกวลิน  โทฮาด
7. เด็กหญิงเวธกา  ภูกองนาค
 
1. นางกัญภร  ขุนเพ็ง
2. นายชัยณรงค์  สีสุวอ
3. นางสุพรรณี  สีสุวอ
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 1. เด็กชายเจษฎาพร  วงศ์ภาคำ
 
1. นางจิตรลัดดา  โม่นอก
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กหญิงกระฐิน  ศิริอรรถ
 
1. นางศิริพร  บุษบง
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายจารุวิทย์  พงสิมา
 
1. นางศิริพร  บุษบง
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรวิภา  หมื่นเดช
 
1. นายเอกราช  สิงหาราโท
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สุวรรณลา
 
1. นายชัยณรงค์  สีสุวอ
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสัง 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  สุวรรณฝ่าย
 
1. นางลำดวน  ภิรมย์รักษ์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกาว 1. เด็กหญิงกัลยา  วงษ์ราช
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โสภาส
3. เด็กชายธนพล  พลมาตย์
4. เด็กชายธีรนันท์  เอี่ยมอำไพ
5. เด็กชายอณวัฒน์  ภูดวงดาษ
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โสภาส
 
1. นายกิตติพงษ์  คำสา
2. นางสาวจุฬานันท์  ภูน้ำใส
3. นายอนิรุธ  ศรีบาล
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่เตีย
 
1. นางสาวเกศกนก  แสงสิทธิ์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 1. เด็กหญิงปริญธร  สอนนอก
 
1. นางสุพรรณี  สีสุวอ
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกาว 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองใบ
2. เด็กชายธวัชชัย  ชมสีแก้ว
3. เด็กชายธีรพันธ์  เชื้อท้าว
4. เด็กชายภราดร  ศรีคำบ่อ
5. เด็กหญิงรุจิรดา  แซ่วะ
6. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  นิดตา
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  ชมสีแก้ว
 
1. นายกิตติพงษ์  คำสา
2. นางสาวจุฬานันท์  ภูน้ำใส
3. นายอนิรุธ  ศรีบาล
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1. เด็กชายกิตติพล  โยธากูน
2. เด็กหญิงชุติมา  ปัญญาบุญ
3. เด็กหญิงภัชรานุช  แสงทวี
 
1. นางสาวขวัญใจ  แก้วไชย
2. นางสุพัตรา  มุกดา
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนภา  มุงคุณมณี
2. นางสาวชลดา  เสมเหลา
3. เด็กชายสิทธิพร  มาลานิยม
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ฤทธิชัย
2. นางสาวเปรมฤดี  สุพรรณฝ่าย
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 1. เด็กหญิงทับทิม  สีทะ
2. เด็กหญิงพรนิภา  แสนปัญหา
3. เด็กหญิงเกวลิน  ศิริหลวง
 
1. นางชูศรี  พัฒนาศูนย์
2. นางมะลิวัลย์  สุวรรณปา
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กชายพานุวัฒน์  อัคลา
2. เด็กชายวิทวัส  หินประกอบ
3. เด็กชายสุวัฒนา  ทับสุขา
 
1. นางมนัสวี  บุญเพ็ง
2. นางสมรศรี  เทียมสุวรรณเลิศ
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  สีนอเพีย
2. เด็กหญิงอมร  รวมเมือง
3. เด็กชายอัครพนธ์  ศรีจุ้ยซ้าย
 
1. นางศุภรัตน์  แก้วไชย
2. นางสาวหนูนัด  ประดิษฐ์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกคลอง 1. เด็กชายภัทระ  ประกอบวิชา
2. เด็กชายอมรเทพ  เสนาดี
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เชิดรัมย์
2. นายมนไท  ธูปกระโทก
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กชายอนุศาสตร์  แฉะกระโทก
2. เด็กชายเกริกพล  ทะคำสอน
3. เด็กชายโสภณัฐ  ดวงดี
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภูน้ำใส
2. นางสมควร  ภูน้ำใส
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 1. เด็กชายชัยยุทธ  นันทสูร
2. เด็กชายณัฐพล  เพ็ญจันทร์
3. เด็กชายภาคิน  สีสิงห์
 
1. นางสาววรรณวิภา  ภูน้ำใส
2. นางสมควร  ภูน้ำใส