กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 94.6 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.4 ทอง 4
5 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 5
6 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 5
7 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
8 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 4
5 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.5 ทอง 5
6 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 6
7 บ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 7
8 บ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 8
9 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 9
10 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 10
11 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 11
12 บ้านผักหนอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 55 เข้าร่วม 4
5 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 40 เข้าร่วม 5
6 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 25 เข้าร่วม 6
7 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 22 เข้าร่วม 7

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแท่นโนนหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 4
5 บ้านหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 5
7 บ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 7
8 บ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 7
9 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 7
10 บ้านเหล่าพ่อหา สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 7
11 บ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 7
12 บ้านโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 7
13 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 7
14 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 7
15 บ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 15
16 บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 15
17 บ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 15
18 บ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 15
19 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 15
20 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 15
21 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
22 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
23 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
24 บ้านศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
25 บ้านสังข์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
26 บ้านหนองปลาเข็ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
27 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
28 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
29 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
30 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
31 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
32 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
33 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
34 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
35 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 21
36 บ้านยางสินไชยหนองหาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 36
37 บ้านหนองบุญชู สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 36
38 บ้านหนองเขื่อน สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 36
39 บ้านหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 36
40 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 36
41 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 36
42 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 42
43 ชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 42
44 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 42
45 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 42
46 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 42
47 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
48 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
49 บ้านโนนนกหอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
50 บ้านโนนราษีโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองบอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 5
6 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 6
7 บ้านเหล่าพ่อหา สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 6
8 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 8
9 บ้านศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 9
10 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 10
11 บ้านทิพโสต สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 10
12 บ้านสังข์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 10
13 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 13
14 บ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
15 บ้านผักหนอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
16 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
17 บ้านหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
18 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
19 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
20 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 4
5 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 4
6 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 72.5 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 7
8 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 7
9 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 9
10 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 9
11 บ้านทิพโสต สพป. มหาสารคาม เขต 3 25 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 25 เข้าร่วม 11
13 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 25 เข้าร่วม 11
14 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 25 เข้าร่วม 11
15 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 20 เข้าร่วม 15
16 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 15 เข้าร่วม 16
17 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 10 เข้าร่วม 17
18 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 10 เข้าร่วม 17
19 บ้านหนองบอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 5 เข้าร่วม 19
20 บ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
21 ชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
22 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
23 บ้านผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
24 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
25 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.5 เงิน 5
6 บ้านโนนเมืองสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 6
7 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.5 เงิน 7
8 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 8
9 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 9
10 บ้านกู่ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 10
11 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 11
12 บ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 12
13 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 13
14 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 14
15 ชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
16 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
17 บ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
18 บ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
19 บ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
20 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
21 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
22 บ้านเลิงบัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
23 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
24 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

วิทยาศาสตร์
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.4 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.4 เงิน 4
5 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
6 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
7 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนเมืองสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านทิพโสต สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 6
7 บ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 6
8 บ้านคุยเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 8
9 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 9
10 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 9
11 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 9
12 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 9
13 บ้านป่าปอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 13
14 บ้านเมืองเพ็ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 13
15 บ้านโนนงิ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 13
16 บ้านหนองมะเม้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 16
17 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 16
18 บ้านคุยโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 18
19 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 18
20 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 18
21 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 18
22 บ้านหนองบอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 22
23 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 22
24 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 22
25 บ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 22
26 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 26
27 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 26
28 บ้านผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 63 ทองแดง 28
29 บ้านหนองบัวเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 29
30 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 29
31 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 61 ทองแดง 31
32 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 32
33 บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 32
34 บ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 32
35 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 59 เข้าร่วม 35
36 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 59 เข้าร่วม 35
37 บ้านสีดาสระแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 59 เข้าร่วม 35
38 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 59 เข้าร่วม 35
39 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 58 เข้าร่วม 39
40 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 58 เข้าร่วม 39
41 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 57 เข้าร่วม 41
42 บ้านโนนทัน สพป. มหาสารคาม เขต 3 57 เข้าร่วม 41
43 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 57 เข้าร่วม 41
44 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 56 เข้าร่วม 44
45 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 56 เข้าร่วม 44
46 บ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 56 เข้าร่วม 44
47 ชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 55 เข้าร่วม 47
48 บ้านยางน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 55 เข้าร่วม 47
49 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 55 เข้าร่วม 47
50 บ้านเหล่าโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 55 เข้าร่วม 47
51 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 55 เข้าร่วม 47
52 บ้านโนนนกหอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 55 เข้าร่วม 47
53 บ้านกุดจอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 54 เข้าร่วม 53
54 บ้านขีหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 54 เข้าร่วม 53
55 บ้านยางใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 3 54 เข้าร่วม 53
56 บ้านศรีอรุณ สพป. มหาสารคาม เขต 3 54 เข้าร่วม 53
57 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 54 เข้าร่วม 53
58 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 54 เข้าร่วม 53
59 บ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 53 เข้าร่วม 59
60 บ้านผักแว่น สพป. มหาสารคาม เขต 3 52 เข้าร่วม 60
61 บ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 51 เข้าร่วม 61
62 บ้านหนองเขื่อน สพป. มหาสารคาม เขต 3 50 เข้าร่วม 62
63 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 50 เข้าร่วม 62
64 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 50 เข้าร่วม 62
65 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 50 เข้าร่วม 62
66 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 50 เข้าร่วม 62
67 บ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 48 เข้าร่วม 67
68 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป. มหาสารคาม เขต 3 47 เข้าร่วม 68
69 บ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 43 เข้าร่วม 69
70 บ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 42 เข้าร่วม 70
71 บ้านเขวาสะดืออีสาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 41 เข้าร่วม 71
72 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 40 เข้าร่วม 72
73 บ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 39 เข้าร่วม 73
74 บ้านผักหนอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 95.02 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.48 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 72.15 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 65.06 ทองแดง 4

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.01 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.92 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 70.4 เงิน 4
5 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 60.65 ทองแดง 5

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านผักแว่น สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.26 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70.97 เงิน 4
5 บ้านหนองบอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 63.26 ทองแดง 5
6 ชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 61.87 ทองแดง 6
7 บ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 59.98 เข้าร่วม 7
8 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 58.46 เข้าร่วม 8
9 บ้านเหล่าโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 58.39 เข้าร่วม 9
10 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 55.97 เข้าร่วม 10
11 บ้านห้วยม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 3 55.24 เข้าร่วม 11
12 บ้านทิพโสต สพป. มหาสารคาม เขต 3 52.84 เข้าร่วม 12
13 บ้านหนองมะเม้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 50.64 เข้าร่วม 13
14 บ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 48.8 เข้าร่วม 14
15 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 46.24 เข้าร่วม 15
16 บ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 45.4 เข้าร่วม 16
17 บ้านหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 42.87 เข้าร่วม 17
18 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 40 เข้าร่วม 18
19 บ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 38.99 เข้าร่วม 19
20 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 38.86 เข้าร่วม 20
21 บ้านโนนนกหอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 36.63 เข้าร่วม 21
22 บ้านโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 36.11 เข้าร่วม 22
23 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 35.43 เข้าร่วม 23
24 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 33.8 เข้าร่วม 24
25 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 31.03 เข้าร่วม 25
26 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) สพป. มหาสารคาม เขต 3 28.89 เข้าร่วม 26
27 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 27.07 เข้าร่วม 27
28 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 26.57 เข้าร่วม 28
29 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป. มหาสารคาม เขต 3 24.76 เข้าร่วม 29
30 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 22.5 เข้าร่วม 30
31 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 20.85 เข้าร่วม 31
32 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 20.16 เข้าร่วม 32
33 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 15.83 เข้าร่วม 33
34 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 13.24 เข้าร่วม 34
35 บ้านสะอาดดอนเงิน สพป. มหาสารคาม เขต 3 13.15 เข้าร่วม 35
36 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 13.15 เข้าร่วม 35
37 บ้านยางใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 3 11.92 เข้าร่วม 37
38 บ้านคุยเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 3 10.19 เข้าร่วม 38
39 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 9.89 เข้าร่วม 39
40 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 9.51 เข้าร่วม 40
41 บ้านเขวาสะดืออีสาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 8.78 เข้าร่วม 41
42 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
43 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
44 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 0 เข้าร่วม
45 จันทนภาศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
46 บ้านกุดจอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
47 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
48 บ้านผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
49 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
50 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
51 บ้านหนองบุญชู สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
52 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
53 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
54 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
55 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 4
5 บ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 5
6 ชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 6
7 บ้านม่วงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 6
8 บ้านสังข์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 6
9 บ้านหนองบัวเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 6
10 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 6
11 บ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 6
12 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 6
13 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 6
14 บ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 14
15 บ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 14
16 บ้านท่าเดื่อ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 14
17 บ้านสีดาสระแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 14
18 บ้านหนองคลองหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 14
19 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 14
20 บ้านเหล่าพ่อหา สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 14
21 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
22 บ้านผำ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
23 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
24 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
25 บ้านศรีอรุณ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
26 บ้านสร้างแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
27 บ้านหญ้าขาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
28 บ้านหนองบุญชู สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
29 บ้านหนองหอย สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
30 บ้านหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
31 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
32 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
33 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
34 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
35 บ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
36 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
37 บ้านโนนเมืองสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
38 ศิริราษฎร์หมากหญ้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 21
39 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 39
40 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 39
41 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 39
42 บ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 42
43 บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.8 เงิน 43
44 บ้านหนองเขื่อน สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.6 เงิน 44
45 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 45
46 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 45
47 บ้านแท่นโนนหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.9 เงิน 47
48 บ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.85 เงิน 48
49 บ้านโนนทัน สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.5 เงิน 49
50 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.25 เงิน 50
51 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.25 เงิน 50
52 บ้านสะอาดดอนเงิน สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 52
53 บ้านขีหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.85 เงิน 53
54 บ้านยางสินไชยหนองหาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.8 เงิน 54
55 บ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.5 เงิน 55
56 บ้านหนองมะเม้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.5 เงิน 55
57 บ้านโนนเนาว์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 57
58 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.6 เงิน 58
59 บ้านหนองปลาเข็ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 59
60 บ้านโนนราษีโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 59
61 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.8 เงิน 61
62 บ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.7 เงิน 62
63 บ้านนาทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.5 เงิน 63
64 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 64
65 บ้านแก่งโกสุมท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.8 เงิน 65
66 บ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.5 เงิน 66
67 บ้านเหล่าโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 67
68 บ้านศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 3 72.5 เงิน 68
69 บ้านห้วยม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 3 72.25 เงิน 69
70 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 70
71 บ้านหนองบอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.5 เงิน 71
72 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 72
73 บ้านเลิงบัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 73
74 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 74
75 บ้านทิพโสต สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 74
76 บ้านน้ำจ้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 74
77 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 74
78 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 74
79 บ้านโนนสัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 74
80 เกียรติขจรวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 74
81 จันทนภาศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 81
82 บ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 81
83 บ้านคุยแพง สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 81
84 บ้านป้าเป้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 81
85 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 81
86 บ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 81
87 บ้านหนองล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 81
88 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 81
89 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 81
90 บ้านโนนนกหอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 81
91 บ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 81
92 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 81
93 บ้านกู่ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 93
94 บ้านท่ากระเสริม สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 93
95 บ้านจอมทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 95
96 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 95
97 บ้านเมืองเพ็ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 95
98 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 95
99 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 95
100 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 100
101 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 101
102 จอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
103 จินดาอารมณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
104 บ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
105 บ้านผักหนอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
106 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
107 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
108 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
109 บ้านหนองชาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
110 บ้านหนองไห สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
111 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
112 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
113 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
114 บ้านโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
115 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 4
5 บ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.25 ทอง 5
6 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 6
7 บ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.75 ทอง 7
8 บ้านเลิงบัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.75 ทอง 8
9 บ้านคุยแพง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 9
10 บ้านหนองคลองหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.8 ทอง 10
11 จันทนภาศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.25 ทอง 11
12 บ้านยางสินไชยหนองหาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.25 ทอง 11
13 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.2 ทอง 13
14 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 14
15 บ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.5 ทอง 15
16 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.5 ทอง 15
17 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.3 ทอง 17
18 จอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.25 ทอง 18
19 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.1 ทอง 19
20 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 20
21 บ้านทิพโสต สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 20
22 บ้านสร้างแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 20
23 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 20
24 บ้านหนองมะเม้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 20
25 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 20
26 บ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.8 เงิน 26
27 บ้านหญ้าขาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.8 เงิน 27
28 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.75 เงิน 28
29 บ้านหนองหอย สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.75 เงิน 29
30 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.6 เงิน 30
31 บ้านน้ำจ้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.5 เงิน 31
32 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.25 เงิน 32
33 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.15 เงิน 33
34 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 34
35 บ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 34
36 เกียรติขจรวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.75 เงิน 36
37 บ้านบ่อแกบ่อทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.8 เงิน 37
38 บ้านเหล่าโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.8 เงิน 37
39 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.75 เงิน 39
40 บ้านแก่งโกสุมท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.75 เงิน 39
41 บ้านโนนงิ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.75 เงิน 39
42 บ้านเมืองเพ็ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 42
43 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.6 เงิน 43
44 บ้านหนองปลาเข็ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.2 เงิน 44
45 บ้านหนองบุญชู สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 45
46 บ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 45
47 บ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70.75 เงิน 47
48 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 70.75 เงิน 47
49 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 49
50 บ้านกู่ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 49
51 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 49
52 บ้านผำ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 49
53 บ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 49
54 บ้านหนองล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 49
55 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 49
56 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 49
57 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 49
58 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 49
59 บ้านแท่นโนนหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 49
60 อนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 49
61 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 49
62 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป. มหาสารคาม เขต 3 68.76 ทองแดง 62
63 บ้านโนนเมืองสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 68.72 ทองแดง 63
64 บ้านโนนราษีโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 68.6 ทองแดง 64
65 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 68.4 ทองแดง 65
66 บ้านหนองบัวเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 3 68.2 ทองแดง 66
67 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 67
68 บ้านผักหนอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 67.4 ทองแดง 68
69 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 67.2 ทองแดง 69
70 บ้านท่าเดื่อ สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 70
71 บ้านสังข์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 70
72 บ้านหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 70
73 บ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 66.8 ทองแดง 73
74 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 66.76 ทองแดง 74
75 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 66.2 ทองแดง 75
76 บ้านจอมทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 65.55 ทองแดง 76
77 บ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 77
78 บ้านโคกข่า สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.5 ทองแดง 78
79 ชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.4 ทองแดง 79
80 บ้านป่าปอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.4 ทองแดง 79
81 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.4 ทองแดง 79
82 บ้านสะอาดดอนเงิน สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.25 ทองแดง 82
83 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.2 ทองแดง 83
84 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.2 ทองแดง 83
85 บ้านเหล่าพ่อหา สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 85
86 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 63.1 ทองแดง 86
87 บ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 63 ทองแดง 87
88 บ้านโพนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 62.2 ทองแดง 88
89 บ้านยางใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 89
90 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 89
91 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 61.4 ทองแดง 91
92 บ้านโนนเนาว์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 61.2 ทองแดง 92
93 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 60.6 ทองแดง 93
94 บ้านคุยเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 3 60.4 ทองแดง 94
95 บ้านโนนสัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 60.1 ทองแดง 95
96 บ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
97 บ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
98 บ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
99 บ้านสีดาสระแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
100 บ้านห้วยม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
101 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 59 เข้าร่วม 4
5 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 58 เข้าร่วม 5
6 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 56 เข้าร่วม 6
7 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 54 เข้าร่วม 7
8 จันทนภาศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 3 51 เข้าร่วม 8
9 บ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 50 เข้าร่วม 9
10 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 48 เข้าร่วม 10

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 5
6 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 6
7 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 7
8 บ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 8
9 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
10 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
11 บ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 93.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านยางน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.5 เงิน 4
5 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
6 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
7 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
4 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
5 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
6 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
7 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อแกบ่อทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 79.8 เงิน 4
5 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.6 เงิน 5
6 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 6
7 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.8 เงิน 7
8 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70.6 เงิน 8
9 บ้านหนองบุญชู สพป. มหาสารคาม เขต 3 69.4 ทองแดง 9
10 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 65.4 ทองแดง 10
11 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
12 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
13 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
14 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 72.15 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 70.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 67.47 ทองแดง 4
5 บ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 60.38 ทองแดง 5
6 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 58.46 เข้าร่วม 6
7 บ้านโนนนกหอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 57.62 เข้าร่วม 7
8 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 56.42 เข้าร่วม 8
9 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 52.34 เข้าร่วม 9
10 บ้านผักแว่น สพป. มหาสารคาม เขต 3 51.98 เข้าร่วม 10
11 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 50.06 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 48.98 เข้าร่วม 12
13 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 45.86 เข้าร่วม 13
14 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป. มหาสารคาม เขต 3 44.54 เข้าร่วม 14
15 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 44.42 เข้าร่วม 15
16 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 42.98 เข้าร่วม 16
17 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 40.22 เข้าร่วม 17
18 บ้านหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 37.94 เข้าร่วม 18
19 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 36.85 เข้าร่วม 19
20 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 36.01 เข้าร่วม 20
21 บ้านเขวาสะดืออีสาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 34.33 เข้าร่วม 21
22 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 33.61 เข้าร่วม 22
23 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 33.13 เข้าร่วม 23
24 บ้านเหล่าโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 31.21 เข้าร่วม 24
25 เกียรติขจรวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 31.21 เข้าร่วม 24
26 บ้านห้วยม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 3 30.85 เข้าร่วม 26
27 ชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 30.49 เข้าร่วม 27
28 บ้านหนองมะเม้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 29.89 เข้าร่วม 28
29 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 28.57 เข้าร่วม 29
30 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 28.21 เข้าร่วม 30
31 บ้านหนองบอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 25.33 เข้าร่วม 31
32 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 24.85 เข้าร่วม 32
33 บ้านคุยโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 21.37 เข้าร่วม 33
34 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 17.89 เข้าร่วม 34
35 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 14.77 เข้าร่วม 35
36 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 9 เข้าร่วม 36
37 จันทนภาศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
38 บ้านกุดจอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
39 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
40 บ้านคุยเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
41 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
42 บ้านสะอาดดอนเงิน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
43 บ้านหนองบุญชู สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
44 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
45 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
46 บ้านโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 44 เข้าร่วม 6
7 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 42 เข้าร่วม 7
8 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 42 เข้าร่วม 7
9 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 41 เข้าร่วม 9
10 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 36 เข้าร่วม 10
11 บ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 34 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 34 เข้าร่วม 11
13 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 17 เข้าร่วม 13
14 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
15 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
16 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 79.75 เงิน 4
5 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.75 เงิน 5
6 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.75 เงิน 6
7 บ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
8 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
9 บ้านโนนสัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง 4
5 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง 5
6 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง 6
7 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง 6
8 บ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง 6
9 บ้านหนองมันปลา สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 9
10 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 9
11 จอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 11
12 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 11
13 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 11
14 บ้านโนนเนาว์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 11
15 บ้านแท่นโนนหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 15
16 กระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 16
17 จันทนภาศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 16
18 บ้านทิพโสต สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 16
19 บ้านนาทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 16
20 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 16
21 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 16
22 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 16
23 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 16
24 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 16
25 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 16
26 อนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 16
27 เกียรติขจรวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 16
28 บ้านจอมทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 28
29 บ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 28
30 บ้านม่วงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 28
31 บ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 28
32 บ้านหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 28
33 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 28
34 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 28
35 บ้านเหล่าพ่อหา สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 28
36 บ้านโนนราษีโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 28
37 บ้านโนนเมืองสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 28
38 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 28
39 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 39
40 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 39
41 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 39
42 บ้านหญ้าขาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 39
43 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 39
44 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 39
45 บ้านโคกข่า สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 39
46 บ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 39
47 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 39
48 ชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 48
49 บ้านคุยโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 48
50 บ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 48
51 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 48
52 บ้านผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 48
53 บ้านสีดาสระแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 48
54 บ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 48
55 บ้านห้วยม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 48
56 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 48
57 บ้านโนนงิ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 48
58 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 48
59 บ้านยางสินไชยหนองหาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 59
60 บ้านสะอาดดอนเงิน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 59
61 บ้านโนนนกหอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 59
62 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 59
63 บ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 63
64 บ้านบ่อแกบ่อทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 63
65 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 63
66 บ้านสังข์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 63
67 บ้านเหล่าโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 63
68 บ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 63
69 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 69
70 บ้านสร้างแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 69
71 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 69
72 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 69
73 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 69
74 บ้านผำ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 74
75 บ้านหนองบุญชู สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 74
76 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 76
77 บ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 76
78 บ้านหนองล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 76
79 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 76
80 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 80
81 บ้านหนองมะเม้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 53 เข้าร่วม 81
82 บ้านโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 52 เข้าร่วม 82
83 บ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
84 บ้านผักหนอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
85 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
86 บ้านเลิงบัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
87 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
88 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.1 เงิน ชนะเลิศ
2 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 75.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.45 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 59.7 เข้าร่วม 4
5 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 59.15 เข้าร่วม 5
6 บ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 55.95 เข้าร่วม 6
7 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 55.8 เข้าร่วม 7
8 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 55.4 เข้าร่วม 8
9 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 52.82 เข้าร่วม 9
10 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 52.35 เข้าร่วม 10
11 จอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 51.15 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองบอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 49.8 เข้าร่วม 12
13 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 20.5 เข้าร่วม 13
14 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 20.5 เข้าร่วม 13
15 บ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 20 เข้าร่วม 15
16 บ้านหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 20 เข้าร่วม 15
17 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 20 เข้าร่วม 15
18 บ้านโนนราษีโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 20 เข้าร่วม 15
19 บ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 18.5 เข้าร่วม 19
20 บ้านคุยเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 3 16.5 เข้าร่วม 20
21 บ้านยางสินไชยหนองหาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 16.5 เข้าร่วม 20
22 บ้านเขวาสะดืออีสาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 16 เข้าร่วม 22
23 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 15.5 เข้าร่วม 23
24 อนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 15.5 เข้าร่วม 23
25 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 14 เข้าร่วม 25
26 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 13 เข้าร่วม 26
27 จันทนภาศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 3 12.5 เข้าร่วม 27
28 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 12 เข้าร่วม 28
29 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 11.5 เข้าร่วม 29
30 บ้านทิพโสต สพป. มหาสารคาม เขต 3 10.5 เข้าร่วม 30
31 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
32 บ้านผักหนอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
33 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 4
5 บ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 5
6 ชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 6
7 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 6
8 บ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 8
9 บ้านวังจาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 8
10 บ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 8
11 บ้านเหล่าโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 8
12 บ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 8
13 บ้านยางน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 13
14 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 13
15 วัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 13
16 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 16
17 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 16
18 บ้านยางสินไชยหนองหาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 16
19 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 16
20 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 16
21 บ้านเขวาสะดืออีสาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 16
22 บ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 16
23 บ้านโนนราษีโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 16
24 อนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 16
25 บ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 25
26 บ้านผำ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 25
27 บ้านหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 25
28 บ้านเหล่าพ่อหา สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 25
29 บ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 29
30 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 29
31 บ้านโนนเนาว์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 29
32 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 29
33 บ้านป้าเป้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 33
34 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 33
35 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 33
36 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 33
37 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 33
38 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 33
39 บ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 33
40 เกียรติขจรวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 33
41 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 41
42 บ้านนาทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 41
43 บ้านสีดาสระแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 41
44 บ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 44
45 บ้านหนองบอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 44
46 บ้านหนองมันปลา สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 44
47 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 44
48 จอนวิทยกุล สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 48
49 บ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 48
50 บ้านจอมทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 48
51 บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 48
52 บ้านศรีอรุณ สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 48
53 บ้านเลิงบัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 48
54 บ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 48
55 บ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 55
56 บ้านสร้างแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 55
57 บ้านหนองล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 55
58 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 55
59 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 55
60 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 60
61 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 60
62 บ้านโนนเมืองสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 60
63 บ้านทิพโสต สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 63
64 บ้านหนองปลาเข็ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 63
65 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 63
66 บ้านห้วยม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 66
67 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 66
68 บ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 68
69 บ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 69
70 บ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 69
71 บ้านแท่นโนนหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 69
72 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 69 ทองแดง 72
73 จันทนภาศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 3 68 ทองแดง 73
74 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 74
75 บ้านม่วงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 64 ทองแดง 75
76 บ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 63 ทองแดง 76
77 บ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 77
78 บ้านโนนนกหอ สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 78
79 บ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
80 บ้านคุยโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
81 บ้านผักหนอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
82 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
83 บ้านหนองคลองหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
84 บ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
85 บ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
86 บ้านโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -
87 บ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑