สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 54 9 4 4 67
2 บ้านหนองแสง 43 14 6 6 63
3 บ้านเชียงยืน 43 8 8 9 59
4 บ้านวังโพน 35 10 2 4 47
5 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 31 4 2 3 37
6 บ้านดอนกลอยหนองยาง 29 6 2 6 37
7 บ้านห้วยแคนโนนสูง 25 15 5 11 45
8 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 25 8 8 5 41
9 บ้านวังยาววิทยายน 25 7 7 3 39
10 บ้านหนองแหน 25 6 2 4 33
11 กระบากวิทยาคาร 22 16 4 4 42
12 วัดกลางโกสุม 22 8 6 8 36
13 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 21 12 4 7 37
14 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 21 10 3 6 34
15 บ้านวังกุง 21 4 4 3 29
16 บ้านเหล่าพ่อหา 21 4 1 1 26
17 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 20 7 2 2 29
18 บ้านโสกกาว 19 10 8 4 37
19 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 19 10 3 7 32
20 บ้านโสกคลอง 19 7 7 7 33
21 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 19 6 5 4 30
22 บ้านกอกหนองผือ 19 4 2 9 25
23 บ้านขามเปี้ย 17 12 3 4 32
24 บ้านหนองซอน 17 8 4 6 29
25 บ้านแห่เหนือ 17 3 1 4 21
26 บ้านหนองกุง 16 6 5 7 27
27 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 16 5 3 7 24
28 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 16 5 1 2 22
29 บ้านแพงหนองเหนือ 16 5 0 7 21
30 บ้านหนองโกวิทยกิจ 16 3 3 9 22
31 บ้านโพน 15 10 5 9 30
32 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ 15 6 0 6 21
33 บ้านนาโพธิ์ 15 5 1 2 21
34 บ้านเลิงใต้ 15 3 4 8 22
35 บ้านแก้งขิงแคง 15 3 3 5 21
36 บ้านผำ 14 9 4 2 27
37 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 14 4 4 9 22
38 บ้านจานโนนสูง 14 4 4 5 22
39 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 13 12 2 3 27
40 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 13 8 1 5 22
41 อนุบาลชื่นชม 13 6 0 5 19
42 บ้านวังจาน 13 5 0 3 18
43 บ้านโนนสมบูรณ์ 13 4 1 1 18
44 บ้านโคกสูง 13 3 1 0 17
45 บ้านสร้างแก้ว 12 9 5 3 26
46 บ้านแฝกโนนสำราญ 12 8 4 5 24
47 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 12 0 1 2 13
48 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 11 9 3 7 23
49 บ้านโนนเมืองสองคอน 11 8 2 2 21
50 บ้านเหล่าหนองแคน 11 6 3 4 20
51 บ้านทันดู่เหนือ 11 6 0 3 17
52 บ้านกุดรัง 11 5 2 4 18
53 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 11 5 0 7 16
54 บ้านหนองเดิ่น 11 4 0 4 15
55 บ้านหนองโดน 11 3 1 1 15
56 บ้านดอนสันติ 11 2 0 3 13
57 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 10 8 1 2 19
58 บ้านหนองเหล็ก 10 6 4 5 20
59 จอนวิทยกุล 10 5 2 4 17
60 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 10 2 3 1 15
61 บ้านโนนงิ้ว 10 2 0 2 12
62 บ้านหนองคลองหัวขัว 10 2 0 0 12
63 บ้านสังข์ทอง 9 9 4 2 22
64 บ้านหนองนาไร่เดียว 9 9 2 3 20
65 บ้านหนองบัวเรียน 9 8 3 0 20
66 บ้านยางสินไชยหนองหาด 9 7 2 5 18
67 บ้านศรีสุข 9 7 0 2 16
68 บ้านหัวช้าง 9 3 3 6 15
69 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 9 3 1 6 13
70 บ้านเขวาสะดืออีสาน 9 3 1 5 13
71 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 9 3 1 3 13
72 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 9 2 4 4 15
73 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 9 0 1 5 10
74 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 8 8 8 6 24
75 บ้านบะหลวงหนองแวง 8 7 1 3 16
76 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 8 6 4 5 18
77 บ้านแห่บริหารวิทย์ 8 6 4 4 18
78 บ้านจอมทอง 8 6 4 2 18
79 บ้านหนองบุญชู 8 6 4 0 18
80 บ้านโนนราษีโคกล่าม 8 5 3 4 16
81 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 8 5 3 4 16
82 บ้านยางน้อย 8 5 1 1 14
83 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 8 4 0 4 12
84 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 8 3 3 7 14
85 บ้านโจดบัวบาน 8 3 1 4 12
86 บ้านแท่นโนนหนองคู 7 7 2 3 16
87 บ้านสีดาสระแก้ว 7 5 2 2 14
88 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 7 5 0 4 12
89 บ้านคุยเชือก 7 3 2 4 12
90 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 7 2 3 2 12
91 บ้านคุยแพง 7 1 2 1 10
92 บ้านหนองปลาเข็ง 6 7 0 4 13
93 บ้านกุดเม็ก 6 6 4 5 16
94 บ้านโนนเนาว์ 6 5 4 3 15
95 บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 6 5 2 0 13
96 บ้านค้อ 6 3 1 2 10
97 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 6 3 0 2 9
98 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 6 3 0 1 9
99 บ้านโชคชัย 6 1 2 4 9
100 บ้านหนองหอย 6 1 0 0 7
101 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 5 8 1 6 14
102 เกียรติขจรวิทยา 5 7 5 3 17
103 บ้านหนองบอน 5 7 3 6 15
104 บ้านห้วยม่วง 5 7 0 5 12
105 บ้านโนนสัง 5 6 2 0 13
106 บ้านผือ 5 5 4 2 14
107 บ้านโนนสะอาด 5 4 5 4 14
108 บ้านยางใหญ่ 5 4 2 4 11
109 บ้านหัวขัว 5 4 1 5 10
110 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 4 7 5 4 16
111 บ้านเหล่าโพธิ์ 4 7 1 3 12
112 บ้านเลิงบัว 4 6 1 2 11
113 บ้านท่าเดื่อ 4 4 2 2 10
114 บ้านนาทอง 4 4 1 1 9
115 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 4 3 4 5 11
116 บ้านคุยโพธิ์ 4 3 1 1 8
117 บ้านโคกกลาง 4 2 1 1 7
118 บ้านน้ำจ้อย 4 1 3 1 8
119 บ้านทิพโสต 3 7 3 5 13
120 บ้านหญ้าขาว 3 5 2 1 10
121 บ้านป้าเป้า 3 5 1 0 9
122 บ้านโนนนกหอ 3 4 5 4 12
123 บ้านหนองมันปลา 3 4 3 4 10
124 บ้านสะอาดดอนเงิน 3 4 3 4 10
125 บ้านบ่อแกบ่อทอง 3 4 2 2 9
126 จันทนภาศึกษา 3 3 6 4 12
127 บ้านหนองล่าม 3 2 4 0 9
128 บ้านผักหนอก 3 2 2 1 7
129 บ้านโคกข่า 3 2 1 1 6
130 บ้านหนองมะเม้า 3 1 2 7 6
131 บ้านผักแว่น 3 1 0 3 4
132 บ้านหนองแวง 2 6 3 3 11
133 บ้านกู่ทอง 2 6 2 0 10
134 บ้านหนองเขื่อน 2 4 2 3 8
135 บ้านม่วงน้อย 2 3 1 1 6
136 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 2 2 3 3 7
137 บ้านหนองไห 2 2 1 2 5
138 บ้านศรีอรุณ 2 1 2 2 5
139 บ้านส้มกบ 2 1 0 0 3
140 อนุบาลจอนวิทยกุล 2 1 0 0 3
141 บ้านท่ากระเสริม 2 0 1 1 3
142 อนุบาลเกียรติขจร 2 0 1 0 3
143 บ้านโพนทอง 1 3 4 6 8
144 บ้านป่าปอ 1 3 3 5 7
145 บ้านขีหนองจิก 1 3 0 3 4
146 บ้านโนนทัน 1 2 0 1 3
147 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 1 1 5 4 7
148 บ้านหนองชาด 1 0 6 0 7
149 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 1 0 2 0 3
150 อนุบาลสายรุ้ง 1 0 1 0 2
151 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 0 3 3 3 6
152 บ้านเมืองเพ็ง 0 2 4 2 6
153 บ้านกุดจอก 0 2 0 3 2
154 อนุบาลพิสมัย 0 0 2 0 2
155 จินดาอารมณ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,540 757 380 540 2,677