สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 20 12 6 38 54 9 4 4 67
2 บ้านเชียงยืน 14 10 11 35 43 8 8 9 59
3 บ้านวังโพน 13 7 5 25 35 10 2 4 47
4 บ้านหนองแสง 10 9 4 23 43 14 6 6 63
5 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 8 8 4 20 31 4 2 3 37
6 บ้านดอนกลอยหนองยาง 7 5 1 13 29 6 2 6 37
7 บ้านโนนสมบูรณ์ 7 1 2 10 13 4 1 1 18
8 บ้านโสกกาว 6 3 1 10 19 10 8 4 37
9 บ้านหนองซอน 6 1 1 8 17 8 4 6 29
10 บ้านห้วยแคนโนนสูง 5 7 5 17 25 15 5 11 45
11 บ้านกอกหนองผือ 5 3 3 11 19 4 2 9 25
12 บ้านหนองแหน 5 3 2 10 25 6 2 4 33
13 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 5 2 1 8 9 2 4 4 15
14 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 5 0 1 6 16 5 1 2 22
15 บ้านศรีสุข 5 0 0 5 9 7 0 2 16
16 บ้านวังยาววิทยายน 4 5 6 15 25 7 7 3 39
17 บ้านโพน 4 2 1 7 15 10 5 9 30
18 บ้านขามเปี้ย 4 1 4 9 17 12 3 4 32
19 บ้านจานโนนสูง 4 1 2 7 14 4 4 5 22
20 บ้านโคกสูง 4 1 0 5 13 3 1 0 17
21 บ้านนาโพธิ์ 4 0 3 7 15 5 1 2 21
22 บ้านวังกุง 4 0 2 6 21 4 4 3 29
23 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 3 7 2 12 21 10 3 6 34
24 บ้านแพงหนองเหนือ 3 2 1 6 16 5 0 7 21
25 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 3 2 1 6 14 4 4 9 22
26 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 3 1 3 7 11 5 0 7 16
27 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 3 1 1 5 19 10 3 7 32
28 บ้านแห่เหนือ 3 1 0 4 17 3 1 4 21
29 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 2 5 2 9 19 6 5 4 30
30 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 2 4 2 8 13 8 1 5 22
31 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 2 2 8 12 25 8 8 5 41
32 กระบากวิทยาคาร 2 2 2 6 22 16 4 4 42
33 บ้านแก้งขิงแคง 2 1 2 5 15 3 3 5 21
34 บ้านเหล่าพ่อหา 2 1 1 4 21 4 1 1 26
35 บ้านทันดู่เหนือ 2 1 1 4 11 6 0 3 17
36 บ้านเขวาสะดืออีสาน 2 1 0 3 9 3 1 5 13
37 บ้านบะหลวงหนองแวง 2 1 0 3 8 7 1 3 16
38 บ้านหนองกุง 2 0 8 10 16 6 5 7 27
39 บ้านหนองโดน 2 0 2 4 11 3 1 1 15
40 บ้านแท่นโนนหนองคู 2 0 1 3 7 7 2 3 16
41 บ้านผือ 2 0 1 3 5 5 4 2 14
42 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 2 0 0 2 6 3 0 1 9
43 บ้านโนนสัง 2 0 0 2 5 6 2 0 13
44 บ้านหนองโกวิทยกิจ 1 5 2 8 16 3 3 9 22
45 บ้านโนนงิ้ว 1 5 0 6 10 2 0 2 12
46 บ้านแฝกโนนสำราญ 1 3 2 6 12 8 4 5 24
47 บ้านหนองนาไร่เดียว 1 3 2 6 9 9 2 3 20
48 บ้านโสกคลอง 1 3 0 4 19 7 7 7 33
49 บ้านเลิงใต้ 1 3 0 4 15 3 4 8 22
50 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 1 2 4 7 8 8 8 6 24
51 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 1 2 3 6 13 12 2 3 27
52 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 1 2 2 5 21 12 4 7 37
53 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 1 2 2 5 20 7 2 2 29
54 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 1 2 1 4 7 5 0 4 12
55 บ้านโนนราษีโคกล่าม 1 2 0 3 8 5 3 4 16
56 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1 1 2 4 9 3 1 6 13
57 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 1 1 1 3 12 0 1 2 13
58 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 1 1 1 3 11 9 3 7 23
59 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 1 1 1 3 9 0 1 5 10
60 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ 1 1 0 2 15 6 0 6 21
61 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 1 1 0 2 10 2 3 1 15
62 บ้านหนองปลาเข็ง 1 1 0 2 6 7 0 4 13
63 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 1 1 0 2 6 3 0 2 9
64 บ้านโชคชัย 1 1 0 2 6 1 2 4 9
65 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 1 0 2 3 7 2 3 2 12
66 บ้านผำ 1 0 1 2 14 9 4 2 27
67 อนุบาลชื่นชม 1 0 1 2 13 6 0 5 19
68 บ้านโจดบัวบาน 1 0 1 2 8 3 1 4 12
69 บ้านหนองหอย 1 0 0 1 6 1 0 0 7
70 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 1 5 7 0 5 12
71 บ้านคุยโพธิ์ 1 0 0 1 4 3 1 1 8
72 บ้านวังจาน 0 4 4 8 13 5 0 3 18
73 วัดกลางโกสุม 0 4 2 6 22 8 6 8 36
74 บ้านแห่บริหารวิทย์ 0 3 2 5 8 6 4 4 18
75 บ้านโนนเมืองสองคอน 0 3 1 4 11 8 2 2 21
76 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 0 1 2 3 9 3 1 3 13
77 บ้านหนองเหล็ก 0 1 1 2 10 6 4 5 20
78 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 0 1 1 2 8 5 3 4 16
79 บ้านกุดเม็ก 0 1 1 2 6 6 4 5 16
80 บ้านเหล่าหนองแคน 0 1 0 1 11 6 3 4 20
81 บ้านดอนสันติ 0 1 0 1 11 2 0 3 13
82 บ้านสังข์ทอง 0 1 0 1 9 9 4 2 22
83 บ้านยางน้อย 0 1 0 1 8 5 1 1 14
84 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 0 1 0 1 8 4 0 4 12
85 บ้านสีดาสระแก้ว 0 1 0 1 7 5 2 2 14
86 บ้านค้อ 0 1 0 1 6 3 1 2 10
87 บ้านหนองบอน 0 1 0 1 5 7 3 6 15
88 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 2 6 3 3 11
89 บ้านหนองคลองหัวขัว 0 0 3 3 10 2 0 0 12
90 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 0 0 2 2 16 5 3 7 24
91 จอนวิทยกุล 0 0 2 2 10 5 2 4 17
92 บ้านโคกกลาง 0 0 2 2 4 2 1 1 7
93 บ้านผักแว่น 0 0 2 2 3 1 0 3 4
94 บ้านกุดรัง 0 0 1 1 11 5 2 4 18
95 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 0 0 1 1 10 8 1 2 19
96 บ้านหนองบัวเรียน 0 0 1 1 9 8 3 0 20
97 บ้านจอมทอง 0 0 1 1 8 6 4 2 18
98 บ้านคุยเชือก 0 0 1 1 7 3 2 4 12
99 บ้านโนนสะอาด 0 0 1 1 5 4 5 4 14
100 บ้านเหล่าโพธิ์ 0 0 1 1 4 7 1 3 12
101 บ้านเลิงบัว 0 0 1 1 4 6 1 2 11
102 บ้านน้ำจ้อย 0 0 1 1 4 1 3 1 8
103 บ้านหญ้าขาว 0 0 1 1 3 5 2 1 10
104 บ้านหนองมันปลา 0 0 1 1 3 4 3 4 10
105 บ้านผักหนอก 0 0 1 1 3 2 2 1 7
106 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 12 9 5 3 26
107 บ้านหนองเดิ่น 0 0 0 0 11 4 0 4 15
108 บ้านยางสินไชยหนองหาด 0 0 0 0 9 7 2 5 18
109 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 9 3 3 6 15
110 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 0 0 0 0 8 6 4 5 18
111 บ้านหนองบุญชู 0 0 0 0 8 6 4 0 18
112 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 0 0 0 0 8 3 3 7 14
113 บ้านคุยแพง 0 0 0 0 7 1 2 1 10
114 บ้านโนนเนาว์ 0 0 0 0 6 5 4 3 15
115 บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 0 0 0 0 6 5 2 0 13
116 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 0 0 0 0 5 8 1 6 14
117 เกียรติขจรวิทยา 0 0 0 0 5 7 5 3 17
118 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 5 4 2 4 11
119 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 5 4 1 5 10
120 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 0 0 0 0 4 7 5 4 16
121 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 0 4 4 2 2 10
122 บ้านนาทอง 0 0 0 0 4 4 1 1 9
123 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 0 0 0 0 4 3 4 5 11
124 บ้านทิพโสต 0 0 0 0 3 7 3 5 13
125 บ้านป้าเป้า 0 0 0 0 3 5 1 0 9
126 บ้านโนนนกหอ 0 0 0 0 3 4 5 4 12
127 บ้านสะอาดดอนเงิน 0 0 0 0 3 4 3 4 10
128 บ้านบ่อแกบ่อทอง 0 0 0 0 3 4 2 2 9
129 จันทนภาศึกษา 0 0 0 0 3 3 6 4 12
130 บ้านหนองล่าม 0 0 0 0 3 2 4 0 9
131 บ้านโคกข่า 0 0 0 0 3 2 1 1 6
132 บ้านหนองมะเม้า 0 0 0 0 3 1 2 7 6
133 บ้านกู่ทอง 0 0 0 0 2 6 2 0 10
134 บ้านหนองเขื่อน 0 0 0 0 2 4 2 3 8
135 บ้านม่วงน้อย 0 0 0 0 2 3 1 1 6
136 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 0 0 0 0 2 2 3 3 7
137 บ้านหนองไห 0 0 0 0 2 2 1 2 5
138 บ้านศรีอรุณ 0 0 0 0 2 1 2 2 5
139 บ้านส้มกบ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 อนุบาลจอนวิทยกุล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านท่ากระเสริม 0 0 0 0 2 0 1 1 3
142 อนุบาลเกียรติขจร 0 0 0 0 2 0 1 0 3
143 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 3 4 6 8
144 บ้านป่าปอ 0 0 0 0 1 3 3 5 7
145 บ้านขีหนองจิก 0 0 0 0 1 3 0 3 4
146 บ้านโนนทัน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
147 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 0 0 0 0 1 1 5 4 7
148 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 1 0 6 0 7
149 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 0 0 0 0 1 0 2 0 3
150 อนุบาลสายรุ้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
151 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 3 3 3 6
152 บ้านเมืองเพ็ง 0 0 0 0 0 2 4 2 6
153 บ้านกุดจอก 0 0 0 0 0 2 0 3 2
154 อนุบาลพิสมัย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 จินดาอารมณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 225 183 168 576 1,540 757 380 540 2,677