สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 20 12 6 38 54 9 4 4 67
2 บ้านเชียงยืน 14 10 11 35 43 8 8 9 59
3 บ้านวังโพน 12 6 3 21 31 10 2 4 43
4 บ้านหนองแสง 10 9 4 23 42 13 6 6 61
5 บ้านดอนกลอยหนองยาง 7 5 1 13 29 6 2 6 37
6 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 1 2 9 12 3 1 1 16
7 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 5 8 3 16 27 4 2 3 33
8 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 5 0 1 6 16 5 1 2 22
9 บ้านหนองซอน 5 0 1 6 15 7 4 6 26
10 บ้านศรีสุข 5 0 0 5 9 7 0 2 16
11 บ้านกอกหนองผือ 4 3 3 10 18 4 2 9 24
12 บ้านโพน 4 2 1 7 15 10 5 9 30
13 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 4 2 1 7 8 2 4 4 14
14 บ้านขามเปี้ย 4 1 4 9 17 11 2 4 30
15 บ้านจานโนนสูง 4 1 2 7 14 4 4 5 22
16 บ้านโคกสูง 4 1 0 5 13 3 1 0 17
17 บ้านวังกุง 4 0 2 6 21 4 4 3 29
18 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 3 6 2 11 20 10 3 6 33
19 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 3 2 1 6 14 4 4 8 22
20 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 3 1 3 7 11 5 0 7 16
21 บ้านแพงหนองเหนือ 3 1 1 5 14 5 0 7 19
22 บ้านแห่เหนือ 3 1 0 4 17 3 1 4 21
23 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 2 5 2 9 18 6 5 4 29
24 บ้านห้วยแคนโนนสูง 2 4 4 10 19 13 5 11 37
25 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 2 3 2 7 12 8 1 5 21
26 กระบากวิทยาคาร 2 2 2 6 22 16 4 4 42
27 บ้านแก้งขิงแคง 2 1 2 5 15 3 3 5 21
28 บ้านเหล่าพ่อหา 2 1 1 4 21 4 1 1 26
29 บ้านเขวาสะดืออีสาน 2 1 0 3 9 3 1 5 13
30 บ้านบะหลวงหนองแวง 2 1 0 3 8 7 1 3 16
31 บ้านหนองกุง 2 0 8 10 16 6 5 7 27
32 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 2 0 1 3 17 10 3 7 30
33 บ้านนาโพธิ์ 2 0 1 3 13 3 1 2 17
34 บ้านหนองโดน 2 0 1 3 10 3 1 1 14
35 บ้านแท่นโนนหนองคู 2 0 1 3 7 7 2 3 16
36 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 2 0 0 2 6 3 0 1 9
37 บ้านหนองโกวิทยกิจ 1 5 2 8 16 3 3 9 22
38 บ้านโนนงิ้ว 1 5 0 6 10 2 0 2 12
39 บ้านวังยาววิทยายน 1 4 6 11 21 7 6 3 34
40 บ้านแฝกโนนสำราญ 1 3 2 6 12 8 4 5 24
41 บ้านหนองนาไร่เดียว 1 3 2 6 9 9 2 3 20
42 บ้านเลิงใต้ 1 3 0 4 15 3 4 8 22
43 บ้านโสกกาว 1 3 0 4 13 8 8 4 29
44 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 1 2 4 7 8 8 8 6 24
45 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 1 2 2 5 20 7 2 2 29
46 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 1 2 1 4 19 12 4 7 35
47 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 1 2 1 4 7 5 0 4 12
48 บ้านโนนราษีโคกล่าม 1 2 0 3 8 5 3 4 16
49 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 1 1 7 9 19 8 7 5 34
50 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 1 1 2 4 9 3 1 6 13
51 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 1 1 1 3 12 0 1 2 13
52 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 1 1 1 3 11 9 3 7 23
53 บ้านทันดู่เหนือ 1 1 1 3 10 6 0 3 16
54 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 1 1 1 3 9 0 1 5 10
55 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ 1 1 0 2 15 6 0 6 21
56 บ้านหนองแหน 1 1 0 2 15 5 1 4 21
57 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 1 1 0 2 11 10 2 3 23
58 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 1 1 0 2 10 2 3 1 15
59 บ้านหนองปลาเข็ง 1 1 0 2 6 7 0 4 13
60 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 1 1 0 2 6 3 0 2 9
61 บ้านโชคชัย 1 1 0 2 6 1 2 4 9
62 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 1 0 2 3 7 2 3 2 12
63 บ้านผำ 1 0 1 2 14 9 4 2 27
64 อนุบาลชื่นชม 1 0 1 2 13 6 0 5 19
65 บ้านโจดบัวบาน 1 0 1 2 8 3 1 4 12
66 บ้านหนองหอย 1 0 0 1 6 1 0 0 7
67 บ้านห้วยม่วง 1 0 0 1 5 7 0 5 12
68 วัดกลางโกสุม 0 4 2 6 22 8 6 8 36
69 บ้านแห่บริหารวิทย์ 0 3 2 5 8 6 4 4 18
70 บ้านวังจาน 0 2 4 6 11 5 0 3 16
71 บ้านโนนเมืองสองคอน 0 2 1 3 10 8 2 2 20
72 บ้านโสกคลอง 0 2 0 2 15 7 7 7 29
73 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 0 1 2 3 9 3 1 3 13
74 บ้านหนองเหล็ก 0 1 1 2 10 6 4 5 20
75 บ้านเหล่าหนองแคน 0 1 0 1 11 6 3 4 20
76 บ้านดอนสันติ 0 1 0 1 11 2 0 3 13
77 บ้านสังข์ทอง 0 1 0 1 9 9 4 2 22
78 บ้านยางน้อย 0 1 0 1 8 5 1 1 14
79 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 0 1 0 1 8 4 0 4 12
80 บ้านสีดาสระแก้ว 0 1 0 1 7 5 2 2 14
81 บ้านค้อ 0 1 0 1 6 3 1 2 10
82 บ้านหนองบอน 0 1 0 1 5 7 3 6 15
83 บ้านกุดเม็ก 0 1 0 1 5 5 4 5 14
84 บ้านหนองคลองหัวขัว 0 0 3 3 10 2 0 0 12
85 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 0 0 2 2 16 5 3 7 24
86 จอนวิทยกุล 0 0 2 2 10 5 2 4 17
87 บ้านโคกกลาง 0 0 2 2 4 2 1 1 7
88 บ้านผักแว่น 0 0 2 2 3 1 0 3 4
89 บ้านกุดรัง 0 0 1 1 11 5 2 4 18
90 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 0 0 1 1 10 8 1 2 19
91 บ้านหนองบัวเรียน 0 0 1 1 9 8 3 0 20
92 บ้านจอมทอง 0 0 1 1 8 6 4 2 18
93 บ้านคุยเชือก 0 0 1 1 7 3 2 4 12
94 บ้านโนนสะอาด 0 0 1 1 5 4 5 4 14
95 บ้านเหล่าโพธิ์ 0 0 1 1 4 7 1 3 12
96 บ้านเลิงบัว 0 0 1 1 4 6 1 2 11
97 บ้านผือ 0 0 1 1 4 4 4 2 12
98 บ้านน้ำจ้อย 0 0 1 1 4 1 3 1 8
99 บ้านหญ้าขาว 0 0 1 1 3 5 2 1 10
100 บ้านหนองมันปลา 0 0 1 1 3 4 3 4 10
101 บ้านผักหนอก 0 0 1 1 3 2 2 1 7
102 บ้านสร้างแก้ว 0 0 0 0 12 9 5 3 26
103 บ้านหนองเดิ่น 0 0 0 0 11 4 0 4 15
104 บ้านยางสินไชยหนองหาด 0 0 0 0 9 7 2 5 18
105 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 9 3 3 6 15
106 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 0 0 0 0 8 6 4 5 18
107 บ้านหนองบุญชู 0 0 0 0 8 6 4 0 18
108 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 0 0 0 0 8 3 3 7 14
109 บ้านคุยแพง 0 0 0 0 7 1 2 1 10
110 บ้านโนนเนาว์ 0 0 0 0 6 5 4 3 15
111 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 0 0 0 0 6 5 2 4 13
112 บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 0 0 0 0 6 5 2 0 13
113 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 0 0 0 0 5 8 1 6 14
114 เกียรติขจรวิทยา 0 0 0 0 5 7 5 3 17
115 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 5 4 2 4 11
116 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 5 4 1 5 10
117 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 0 0 0 0 4 7 5 4 16
118 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 0 4 4 2 2 10
119 บ้านนาทอง 0 0 0 0 4 4 1 1 9
120 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 0 0 0 0 4 3 4 5 11
121 บ้านทิพโสต 0 0 0 0 3 7 3 5 13
122 บ้านโนนสัง 0 0 0 0 3 6 2 0 11
123 บ้านโนนนกหอ 0 0 0 0 3 4 5 4 12
124 บ้านสะอาดดอนเงิน 0 0 0 0 3 4 3 4 10
125 บ้านบ่อแกบ่อทอง 0 0 0 0 3 4 2 2 9
126 บ้านป้าเป้า 0 0 0 0 3 4 1 0 8
127 จันทนภาศึกษา 0 0 0 0 3 3 6 4 12
128 บ้านคุยโพธิ์ 0 0 0 0 3 3 1 1 7
129 บ้านหนองล่าม 0 0 0 0 3 2 4 0 9
130 บ้านโคกข่า 0 0 0 0 3 2 1 1 6
131 บ้านหนองมะเม้า 0 0 0 0 3 1 2 7 6
132 บ้านกู่ทอง 0 0 0 0 2 6 2 0 10
133 บ้านหนองเขื่อน 0 0 0 0 2 4 2 3 8
134 บ้านม่วงน้อย 0 0 0 0 2 3 1 1 6
135 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 0 0 0 0 2 2 3 3 7
136 บ้านหนองไห 0 0 0 0 2 2 1 2 5
137 บ้านศรีอรุณ 0 0 0 0 2 1 2 2 5
138 บ้านส้มกบ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
139 อนุบาลจอนวิทยกุล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 บ้านท่ากระเสริม 0 0 0 0 2 0 1 1 3
141 อนุบาลเกียรติขจร 0 0 0 0 2 0 1 0 3
142 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 5 3 3 9
143 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 3 4 6 8
144 บ้านป่าปอ 0 0 0 0 1 3 3 5 7
145 บ้านขีหนองจิก 0 0 0 0 1 3 0 3 4
146 บ้านโนนทัน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
147 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 0 0 0 0 1 1 5 4 7
148 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 1 0 6 0 7
149 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 0 0 0 0 1 0 2 0 3
150 อนุบาลสายรุ้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
151 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 3 3 3 6
152 บ้านเมืองเพ็ง 0 0 0 0 0 2 4 2 6
153 บ้านกุดจอก 0 0 0 0 0 2 0 3 2
154 อนุบาลพิสมัย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
155 จินดาอารมณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 191 163 151 505 1,464 740 375 539 2,579