สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 54 9 4 4 67
2 บ้านเชียงยืน 43 8 8 9 59
3 บ้านหนองแสง 42 13 6 6 61
4 บ้านวังโพน 31 10 2 4 43
5 บ้านดอนกลอยหนองยาง 29 6 2 6 37
6 บ้านโนนสูงวังขอนจิก 27 4 2 3 33
7 กระบากวิทยาคาร 22 16 4 4 42
8 วัดกลางโกสุม 22 8 6 8 36
9 บ้านวังยาววิทยายน 21 7 6 3 34
10 บ้านวังกุง 21 4 4 3 29
11 บ้านเหล่าพ่อหา 21 4 1 1 26
12 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง 20 10 3 6 33
13 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 20 7 2 2 29
14 บ้านห้วยแคนโนนสูง 19 13 5 11 37
15 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 19 12 4 7 35
16 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 19 8 7 5 34
17 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก 18 6 5 4 29
18 บ้านกอกหนองผือ 18 4 2 9 24
19 บ้านขามเปี้ย 17 11 2 4 30
20 บ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 17 10 3 7 30
21 บ้านแห่เหนือ 17 3 1 4 21
22 บ้านหนองกุง 16 6 5 7 27
23 ชุมชนโพนงามโพนสวาง 16 5 3 7 24
24 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 16 5 1 2 22
25 บ้านหนองโกวิทยกิจ 16 3 3 9 22
26 บ้านโพน 15 10 5 9 30
27 บ้านโสกคลอง 15 7 7 7 29
28 บ้านหนองซอน 15 7 4 6 26
29 บ้านหินแห่เสริมศิลป์ 15 6 0 6 21
30 บ้านหนองแหน 15 5 1 4 21
31 บ้านเลิงใต้ 15 3 4 8 22
32 บ้านแก้งขิงแคง 15 3 3 5 21
33 บ้านผำ 14 9 4 2 27
34 บ้านแพงหนองเหนือ 14 5 0 7 19
35 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 14 4 4 8 22
36 บ้านจานโนนสูง 14 4 4 5 22
37 บ้านโสกกาว 13 8 8 4 29
38 อนุบาลชื่นชม 13 6 0 5 19
39 บ้านนาโพธิ์ 13 3 1 2 17
40 บ้านโคกสูง 13 3 1 0 17
41 บ้านสร้างแก้ว 12 9 5 3 26
42 บ้านแฝกโนนสำราญ 12 8 4 5 24
43 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 12 8 1 5 21
44 บ้านโนนสมบูรณ์ 12 3 1 1 16
45 บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 12 0 1 2 13
46 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 11 10 2 3 23
47 บ้านหนองแวงสวนกล้วย 11 9 3 7 23
48 บ้านเหล่าหนองแคน 11 6 3 4 20
49 บ้านกุดรัง 11 5 2 4 18
50 บ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 11 5 0 7 16
51 บ้านวังจาน 11 5 0 3 16
52 บ้านหนองเดิ่น 11 4 0 4 15
53 บ้านดอนสันติ 11 2 0 3 13
54 บ้านโนนเมืองสองคอน 10 8 2 2 20
55 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 10 8 1 2 19
56 บ้านหนองเหล็ก 10 6 4 5 20
57 บ้านทันดู่เหนือ 10 6 0 3 16
58 จอนวิทยกุล 10 5 2 4 17
59 บ้านหนองโดน 10 3 1 1 14
60 บ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 10 2 3 1 15
61 บ้านโนนงิ้ว 10 2 0 2 12
62 บ้านหนองคลองหัวขัว 10 2 0 0 12
63 บ้านสังข์ทอง 9 9 4 2 22
64 บ้านหนองนาไร่เดียว 9 9 2 3 20
65 บ้านหนองบัวเรียน 9 8 3 0 20
66 บ้านยางสินไชยหนองหาด 9 7 2 5 18
67 บ้านศรีสุข 9 7 0 2 16
68 บ้านหัวช้าง 9 3 3 6 15
69 บ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 9 3 1 6 13
70 บ้านเขวาสะดืออีสาน 9 3 1 5 13
71 ไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 9 3 1 3 13
72 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 9 0 1 5 10
73 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 8 8 8 6 24
74 บ้านบะหลวงหนองแวง 8 7 1 3 16
75 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 8 6 4 5 18
76 บ้านแห่บริหารวิทย์ 8 6 4 4 18
77 บ้านจอมทอง 8 6 4 2 18
78 บ้านหนองบุญชู 8 6 4 0 18
79 บ้านโนนราษีโคกล่าม 8 5 3 4 16
80 บ้านยางน้อย 8 5 1 1 14
81 บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 8 4 0 4 12
82 บ้านนาล้อมโคกสว่าง 8 3 3 7 14
83 บ้านโจดบัวบาน 8 3 1 4 12
84 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 8 2 4 4 14
85 บ้านแท่นโนนหนองคู 7 7 2 3 16
86 บ้านสีดาสระแก้ว 7 5 2 2 14
87 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง 7 5 0 4 12
88 บ้านคุยเชือก 7 3 2 4 12
89 บ้านแก่งโกสุมท่างาม 7 2 3 2 12
90 บ้านคุยแพง 7 1 2 1 10
91 บ้านหนองปลาเข็ง 6 7 0 4 13
92 บ้านโนนเนาว์ 6 5 4 3 15
93 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 6 5 2 4 13
94 บ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 6 5 2 0 13
95 บ้านค้อ 6 3 1 2 10
96 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 6 3 0 2 9
97 ศิริราษฎร์หมากหญ้า 6 3 0 1 9
98 บ้านโชคชัย 6 1 2 4 9
99 บ้านหนองหอย 6 1 0 0 7
100 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด 5 8 1 6 14
101 เกียรติขจรวิทยา 5 7 5 3 17
102 บ้านหนองบอน 5 7 3 6 15
103 บ้านห้วยม่วง 5 7 0 5 12
104 บ้านกุดเม็ก 5 5 4 5 14
105 บ้านโนนสะอาด 5 4 5 4 14
106 บ้านยางใหญ่ 5 4 2 4 11
107 บ้านหัวขัว 5 4 1 5 10
108 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 4 7 5 4 16
109 บ้านเหล่าโพธิ์ 4 7 1 3 12
110 บ้านเลิงบัว 4 6 1 2 11
111 บ้านผือ 4 4 4 2 12
112 บ้านท่าเดื่อ 4 4 2 2 10
113 บ้านนาทอง 4 4 1 1 9
114 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 4 3 4 5 11
115 บ้านโคกกลาง 4 2 1 1 7
116 บ้านน้ำจ้อย 4 1 3 1 8
117 บ้านทิพโสต 3 7 3 5 13
118 บ้านโนนสัง 3 6 2 0 11
119 บ้านหญ้าขาว 3 5 2 1 10
120 บ้านโนนนกหอ 3 4 5 4 12
121 บ้านหนองมันปลา 3 4 3 4 10
122 บ้านสะอาดดอนเงิน 3 4 3 4 10
123 บ้านบ่อแกบ่อทอง 3 4 2 2 9
124 บ้านป้าเป้า 3 4 1 0 8
125 จันทนภาศึกษา 3 3 6 4 12
126 บ้านคุยโพธิ์ 3 3 1 1 7
127 บ้านหนองล่าม 3 2 4 0 9
128 บ้านผักหนอก 3 2 2 1 7
129 บ้านโคกข่า 3 2 1 1 6
130 บ้านหนองมะเม้า 3 1 2 7 6
131 บ้านผักแว่น 3 1 0 3 4
132 บ้านกู่ทอง 2 6 2 0 10
133 บ้านหนองเขื่อน 2 4 2 3 8
134 บ้านม่วงน้อย 2 3 1 1 6
135 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 2 2 3 3 7
136 บ้านหนองไห 2 2 1 2 5
137 บ้านศรีอรุณ 2 1 2 2 5
138 บ้านส้มกบ 2 1 0 0 3
139 อนุบาลจอนวิทยกุล 2 1 0 0 3
140 บ้านท่ากระเสริม 2 0 1 1 3
141 อนุบาลเกียรติขจร 2 0 1 0 3
142 บ้านหนองแวง 1 5 3 3 9
143 บ้านโพนทอง 1 3 4 6 8
144 บ้านป่าปอ 1 3 3 5 7
145 บ้านขีหนองจิก 1 3 0 3 4
146 บ้านโนนทัน 1 2 0 1 3
147 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 1 1 5 4 7
148 บ้านหนองชาด 1 0 6 0 7
149 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 1 0 2 0 3
150 อนุบาลสายรุ้ง 1 0 1 0 2
151 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 0 3 3 3 6
152 บ้านเมืองเพ็ง 0 2 4 2 6
153 บ้านกุดจอก 0 2 0 3 2
154 อนุบาลพิสมัย 0 0 2 0 2
155 จินดาอารมณ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,464 740 375 539 3,118