หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ณ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
2 นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นางสาวสุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นางสาวสุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นางบุพวัณย์ เทศพรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นางบุพวัณย์ เทศพรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นางกัณณภัสร์ ปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นางกัณณภัสร์ ปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นางจิรพันธ์ ผิวขำ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นางสาวจิรพรรณ แสนเมือง ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นายภานุพงศ์ จันทร์คามิ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นายกฤชฐภัช ปันแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นางทองยุ่น ดรเสนา โรงเรียนบ้านวังโพน เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
16 นางกัลป์ยาณี โพธิรุกข์ โรงเรียนบ้านคุยแพง เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
17 นางศิริลักษณ์ แถนสีแสง โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
18 นางเพ็ญศรี ปุริมศักดิ์ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
19 นางกุศล สุวรรณสม โรงเรียนบ้านวังกุง เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
20 นางสุภาพ ไชยช่อฟ้า โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
21 นางจุฬา มันฑะ โรงเรียนบ้านเชียงยืน เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
22 นางจริยา ไชยคำ โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
23 นางคำปอง อันทระบุตร โรงเรียนบ้านศิริราษฎร์หมากหญ้า เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
24 นางระวิวัลย์ เหล่าศรี โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
25 นางนวลฉวี ศรีสารคาม โรงเรียนบ้านเชียงยืน เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
26 นางยุพดี มนตรีดิลก โรงเรียนบ้านค้อ เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
27 นางจันทรา บรรดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
28 นางธนพร จันทะเดช โรงเรียนบ้านกุดจอก เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
29 นางศิริพร พิณโพธิ์ โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
30 นางพิกุล สวัสดี โรงเรียนบ้านผือ เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
31 นางกาญจนา โยธาทูล โรงเรียนบ้านหนองบอน เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
32 นางปราณี ไชยะ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
33 นางสุชาวดี เดชกวินเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
34 นางชวนพิศ เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแหน เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
35 นางลัดดา เผ่าหัวสระ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
36 นางธนพร ศาสตร์บูรณศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
37 นางภาวิดา ลุงนาม โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
38 นางฉวีวรรณ ศรีเทพ โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
39 นางไพรวัลย์ พลคำ โรงเรียนบ้านหนองหอย เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
40 นางสวดี มัชฌิมา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
41 นางนวลอนงค์ แสงดาว โรงเรียนบ้านหนองแสง เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
42 นางอนงค์ หมื่นสา โรงเรียนบ้านเลิงแฝก เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
43 นางนงนุช ดวงสิมมา โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
44 นางนิตยา ศรีโรจน์ โรงเรียนบ้านกุดรัง เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
45 นางนงลักษณ์ บางศิริ โรงเรียนบ้านกู่ทอง เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
46 นางวรารัตน์ เสริมทรง โรงเรียนบ้านจานโนนสูง เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
47 นางเนาวนิตย์ จรูญรักษ์ โรงเรียนบ้านเชียงยืน เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
48 นางสมทรง สืบกินนอน โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
49 นางรัตนา แก้ววันทา โรงเรียนบ้านเชียงยืน เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
50 นางคำปลิว อุปนันท์ โรงเรียนบ้านผำ เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
51 นางดวงใจ หล้าโฉม โรงเรียนอนุบาลชื่นชม เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
52 นางคมขำ ภาโสม โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
53 นางไพลิน หีบแก้ว โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย
54 นางทิพวรรณ เลพล โรงเรียนบ้านผักแว่น เจ้าหน้าที่คุมห้องสอบปฐมวัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]