หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 146 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 58 93 75
2 131 โรงเรียนจินดาอารมณ์ 5 7 5
3 141 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 40 68 58
4 046 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 33 76 42
5 060 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 39 69 58
6 151 โรงเรียนบ้านกุดจอก 7 15 7
7 080 โรงเรียนบ้านกุดรัง 28 68 29
8 085 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 27 70 43
9 115 โรงเรียนบ้านกู่ทอง 14 24 21
10 116 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 46 108 81
11 136 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 9 12 11
12 063 โรงเรียนบ้านคุยเชือก 19 39 33
13 058 โรงเรียนบ้านคุยแพง 11 17 14
14 010 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 10 22 18
15 134 โรงเรียนบ้านค้อ 14 25 19
16 100 โรงเรียนบ้านจอมทอง 21 40 30
17 109 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 27 43 40
18 009 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 44 83 67
19 027 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 24 58 38
20 048 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 21 73 40
21 143 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 15 27 22
22 073 โรงเรียนบ้านดอนสันติ 17 30 26
23 036 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 24 40 35
24 125 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 30 55 36
25 024 โรงเรียนบ้านทิพโสต 19 26 24
26 111 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 4 6 4
27 052 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 14 28 17
28 124 โรงเรียนบ้านนาทอง 10 14 13
29 042 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 27 47 40
30 087 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 24 37 25
31 019 โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย 11 15 12
32 026 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 25 48 36
33 096 โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 12 31 20
34 057 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 11 26 15
35 076 โรงเรียนบ้านป่าปอ 13 18 13
36 071 โรงเรียนบ้านป้าเป้า 9 13 13
37 070 โรงเรียนบ้านผักหนอก 32 16 11
38 148 โรงเรียนบ้านผักแว่น 8 22 15
39 133 โรงเรียนบ้านผำ 30 54 42
40 150 โรงเรียนบ้านผือ 18 30 29
41 049 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 7 9 9
42 047 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 18 56 30
43 068 โรงเรียนบ้านยางน้อย 15 34 24
44 018 โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด 26 39 35
45 069 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 15 25 17
46 035 โรงเรียนบ้านวังกุง 35 66 52
47 025 โรงเรียนบ้านวังจาน 23 51 39
48 023 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 61 133 93
49 030 โรงเรียนบ้านวังโพน 54 99 81
50 008 โรงเรียนบ้านศรีสุข 18 25 21
51 098 โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 9 13 9
52 105 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 29 45 40
53 064 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 51 91 73
54 132 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 18 35 27
55 006 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 24 47 34
56 079 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 46 89 53
57 137 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 18 31 26
58 149 โรงเรียนบ้านส้มกบ 5 12 7
59 055 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 11 26 16
60 147 โรงเรียนบ้านหนองกุง 38 59 42
61 014 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 33 58 45
62 054 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 40 85 61
63 083 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 17 36 26
64 139 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 17 28 18
65 120 โรงเรียนบ้านหนองชาด 10 19 16
66 129 โรงเรียนบ้านหนองซอน 38 83 47
67 142 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 28 64 43
68 099 โรงเรียนบ้านหนองบอน 23 46 34
69 050 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 46 95 63
70 067 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 21 35 31
71 121 โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 21 39 33
72 062 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 17 27 23
73 107 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 18 38 26
74 117 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 14 27 21
75 127 โรงเรียนบ้านหนองล่าม 10 16 13
76 031 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 20 32 30
77 021 โรงเรียนบ้านหนองหอย 7 12 7
78 029 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 12 19 12
79 126 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 22 34 29
80 039 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 28 70 42
81 084 โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 17 44 28
82 108 โรงเรียนบ้านหนองแวง 20 35 20
83 040 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 31 52 37
84 097 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 53 94 79
85 082 โรงเรียนบ้านหนองแสง 78 253 111
86 088 โรงเรียนบ้านหนองแหน 45 102 71
87 044 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 33 55 40
88 090 โรงเรียนบ้านหนองโดน 18 63 36
89 135 โรงเรียนบ้านหนองไห 9 19 14
90 037 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 21 42 32
91 013 โรงเรียนบ้านหัวขัว 15 27 17
92 081 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 22 36 31
93 086 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 35 101 64
94 028 โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ 27 56 36
95 061 โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 22 35 30
96 078 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 18 30 18
97 094 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 61 125 93
98 022 โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน 18 38 33
99 059 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 20 40 27
100 112 โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 6 8 5
101 103 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 88 192 125
102 119 โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 9 15 14
103 012 โรงเรียนบ้านเลิงบัว 16 27 22
104 093 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 44 88 54
105 016 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 44 80 65
106 110 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 27 43 30
107 032 โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 29 54 40
108 122 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 25 54 42
109 017 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 24 36 33
110 056 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 15 29 24
111 011 โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 14 20 18
112 015 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 27 56 37
113 020 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 22 31 27
114 123 โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 17 46 30
115 128 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 34 94 58
116 043 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 29 44 35
117 077 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 28 56 47
118 051 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 28 41 35
119 033 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 8 16 12
120 145 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 10 13 10
121 114 โรงเรียนบ้านโคกข่า 8 16 8
122 102 โรงเรียนบ้านโคกสูง 17 39 26
123 118 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 24 53 37
124 007 โรงเรียนบ้านโชคชัย 14 36 25
125 074 โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 11 16 12
126 106 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 15 50 26
127 144 โรงเรียนบ้านโนนทัน 5 7 7
128 072 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 22 67 39
129 034 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 21 37 28
130 113 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 11 18 15
131 089 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 24 71 45
132 092 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 27 66 48
133 041 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 24 50 27
134 053 โรงเรียนบ้านโนนสัง 14 26 22
135 038 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 52 113 79
136 066 โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 21 40 21
137 065 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 32 70 51
138 045 โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 24 33 30
139 130 โรงเรียนบ้านโพน 43 82 61
140 075 โรงเรียนบ้านโพนทอง 14 19 15
141 101 โรงเรียนบ้านโสกกาว 44 114 66
142 095 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 44 115 71
143 091 โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 18 50 26
144 005 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 73 186 114
145 104 โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 12 26 20
146 140 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 24 36 29
147 138 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 20 35 24
148 157 โรงเรียนจอนวิทยกุล 28 48 38
149 160 โรงเรียนจันทนภาศึกษา 22 37 27
150 153 โรงเรียนวัดกลางโกสุม 45 98 70
151 156 โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล 3 7 5
152 154 โรงเรียนอนุบาลพิสมัย 3 7 5
153 162 โรงเรียนอนุบาลรัฐชาวดี 0 0 0
154 155 โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง 3 6 4
155 158 โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร 3 7 3
156 159 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา 21 39 22
รวม 3706 7451 5251
12702

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]