หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 73 54 76.06% 9 12.68% 4 5.63% 4 5.63% 71
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง 78 43 62.32% 14 20.29% 6 8.7% 6 8.7% 69
3 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 88 43 63.24% 8 11.76% 8 11.76% 9 13.24% 68
4 โรงเรียนบ้านวังโพน 54 35 68.63% 10 19.61% 2 3.92% 4 7.84% 51
5 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 52 31 77.5% 4 10% 2 5% 3 7.5% 40
6 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 44 29 67.44% 6 13.95% 2 4.65% 6 13.95% 43
7 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 61 25 44.64% 15 26.79% 5 8.93% 11 19.64% 56
8 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 53 25 54.35% 8 17.39% 8 17.39% 5 10.87% 46
9 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 61 25 59.52% 7 16.67% 7 16.67% 3 7.14% 42
10 โรงเรียนบ้านหนองแหน 45 25 67.57% 6 16.22% 2 5.41% 4 10.81% 37
11 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 58 22 47.83% 16 34.78% 4 8.7% 4 8.7% 46
12 โรงเรียนวัดกลางโกสุม 45 22 50% 8 18.18% 6 13.64% 8 18.18% 44
13 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 44 21 47.73% 12 27.27% 4 9.09% 7 15.91% 44
14 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 51 21 52.5% 10 25% 3 7.5% 6 15% 40
15 โรงเรียนบ้านวังกุง 35 21 65.63% 4 12.5% 4 12.5% 3 9.38% 32
16 โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 29 21 77.78% 4 14.81% 1 3.7% 1 3.7% 27
17 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 32 20 64.52% 7 22.58% 2 6.45% 2 6.45% 31
18 โรงเรียนบ้านโสกกาว 44 19 46.34% 10 24.39% 8 19.51% 4 9.76% 41
19 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 40 19 48.72% 10 25.64% 3 7.69% 7 17.95% 39
20 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 44 19 47.5% 7 17.5% 7 17.5% 7 17.5% 40
21 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 40 19 55.88% 6 17.65% 5 14.71% 4 11.76% 34
22 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 39 19 55.88% 4 11.76% 2 5.88% 9 26.47% 34
23 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 46 17 47.22% 12 33.33% 3 8.33% 4 11.11% 36
24 โรงเรียนบ้านหนองซอน 38 17 48.57% 8 22.86% 4 11.43% 6 17.14% 35
25 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 28 17 68% 3 12% 1 4% 4 16% 25
26 โรงเรียนบ้านหนองกุง 38 16 47.06% 6 17.65% 5 14.71% 7 20.59% 34
27 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 33 16 51.61% 5 16.13% 3 9.68% 7 22.58% 31
28 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 30 16 66.67% 5 20.83% 1 4.17% 2 8.33% 24
29 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 29 16 57.14% 5 17.86% 0 0% 7 25% 28
30 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 33 16 51.61% 3 9.68% 3 9.68% 9 29.03% 31
31 โรงเรียนบ้านโพน 43 15 38.46% 10 25.64% 5 12.82% 9 23.08% 39
32 โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ 27 15 55.56% 6 22.22% 0 0% 6 22.22% 27
33 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 24 15 65.22% 5 21.74% 1 4.35% 2 8.7% 23
34 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 44 15 50% 3 10% 4 13.33% 8 26.67% 30
35 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 27 15 57.69% 3 11.54% 3 11.54% 5 19.23% 26
36 โรงเรียนบ้านผำ 30 14 48.28% 9 31.03% 4 13.79% 2 6.9% 29
37 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 46 14 45.16% 4 12.9% 4 12.9% 9 29.03% 31
38 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 27 14 51.85% 4 14.81% 4 14.81% 5 18.52% 27
39 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 35 13 43.33% 12 40% 2 6.67% 3 10% 30
40 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 33 13 48.15% 8 29.63% 1 3.7% 5 18.52% 27
41 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 24 13 54.17% 6 25% 0 0% 5 20.83% 24
42 โรงเรียนบ้านวังจาน 23 13 61.9% 5 23.81% 0 0% 3 14.29% 21
43 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 24 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
44 โรงเรียนบ้านโคกสูง 17 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
45 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 29 12 41.38% 9 31.03% 5 17.24% 3 10.34% 29
46 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 34 12 41.38% 8 27.59% 4 13.79% 5 17.24% 29
47 โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 18 12 80% 0 0% 1 6.67% 2 13.33% 15
48 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 31 11 36.67% 9 30% 3 10% 7 23.33% 30
49 โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 24 11 47.83% 8 34.78% 2 8.7% 2 8.7% 23
50 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 24 11 45.83% 6 25% 3 12.5% 4 16.67% 24
51 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 24 11 55% 6 30% 0 0% 3 15% 20
52 โรงเรียนบ้านกุดรัง 28 11 50% 5 22.73% 2 9.09% 4 18.18% 22
53 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 24 11 47.83% 5 21.74% 0 0% 7 30.43% 23
54 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 22 11 57.89% 4 21.05% 0 0% 4 21.05% 19
55 โรงเรียนบ้านหนองโดน 18 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
56 โรงเรียนบ้านดอนสันติ 17 11 68.75% 2 12.5% 0 0% 3 18.75% 16
57 โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 22 10 47.62% 8 38.1% 1 4.76% 2 9.52% 21
58 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 28 10 40% 6 24% 4 16% 5 20% 25
59 โรงเรียนจอนวิทยกุล 28 10 47.62% 5 23.81% 2 9.52% 4 19.05% 21
60 โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 17 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
61 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 15 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
62 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 17 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
63 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 24 9 37.5% 9 37.5% 4 16.67% 2 8.33% 24
64 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 28 9 39.13% 9 39.13% 2 8.7% 3 13.04% 23
65 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 21 9 45% 8 40% 3 15% 0 0% 20
66 โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด 26 9 39.13% 7 30.43% 2 8.7% 5 21.74% 23
67 โรงเรียนบ้านศรีสุข 18 9 50% 7 38.89% 0 0% 2 11.11% 18
68 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 22 9 42.86% 3 14.29% 3 14.29% 6 28.57% 21
69 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 20 9 47.37% 3 15.79% 1 5.26% 6 31.58% 19
70 โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน 18 9 50% 3 16.67% 1 5.56% 5 27.78% 18
71 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 20 9 56.25% 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
72 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 21 9 47.37% 2 10.53% 4 21.05% 4 21.05% 19
73 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 18 9 60% 0 0% 1 6.67% 5 33.33% 15
74 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 46 8 26.67% 8 26.67% 8 26.67% 6 20% 30
75 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 25 8 42.11% 7 36.84% 1 5.26% 3 15.79% 19
76 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 24 8 34.78% 6 26.09% 4 17.39% 5 21.74% 23
77 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 28 8 36.36% 6 27.27% 4 18.18% 4 18.18% 22
78 โรงเรียนบ้านจอมทอง 21 8 40% 6 30% 4 20% 2 10% 20
79 โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 21 8 44.44% 6 33.33% 4 22.22% 0 0% 18
80 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 25 8 40% 5 25% 3 15% 4 20% 20
81 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 21 8 40% 5 25% 3 15% 4 20% 20
82 โรงเรียนบ้านยางน้อย 15 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
83 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 17 8 50% 4 25% 0 0% 4 25% 16
84 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 27 8 38.1% 3 14.29% 3 14.29% 7 33.33% 21
85 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 24 8 50% 3 18.75% 1 6.25% 4 25% 16
86 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 22 7 36.84% 7 36.84% 2 10.53% 3 15.79% 19
87 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 18 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
88 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 21 7 43.75% 5 31.25% 0 0% 4 25% 16
89 โรงเรียนบ้านคุยเชือก 19 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 4 25% 16
90 โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 14 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
91 โรงเรียนบ้านคุยแพง 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
92 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 17 6 35.29% 7 41.18% 0 0% 4 23.53% 17
93 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 27 6 28.57% 6 28.57% 4 19.05% 5 23.81% 21
94 โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 21 6 33.33% 5 27.78% 4 22.22% 3 16.67% 18
95 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 15 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
96 โรงเรียนบ้านค้อ 14 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
97 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
98 โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 12 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
99 โรงเรียนบ้านโชคชัย 14 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 4 30.77% 13
100 โรงเรียนบ้านหนองหอย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 20 5 25% 8 40% 1 5% 6 30% 20
102 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา 21 5 25% 7 35% 5 25% 3 15% 20
103 โรงเรียนบ้านหนองบอน 23 5 23.81% 7 33.33% 3 14.29% 6 28.57% 21
104 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 18 5 29.41% 7 41.18% 0 0% 5 29.41% 17
105 โรงเรียนบ้านโนนสัง 14 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
106 โรงเรียนบ้านผือ 18 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 16
107 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 27 5 27.78% 4 22.22% 5 27.78% 4 22.22% 18
108 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 15 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
109 โรงเรียนบ้านหัวขัว 15 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 5 33.33% 15
110 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 27 4 20% 7 35% 5 25% 4 20% 20
111 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 15 4 26.67% 7 46.67% 1 6.67% 3 20% 15
112 โรงเรียนบ้านเลิงบัว 16 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 13
113 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 14 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
114 โรงเรียนบ้านนาทอง 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
115 โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 17 4 25% 3 18.75% 4 25% 5 31.25% 16
116 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
117 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย 11 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
119 โรงเรียนบ้านทิพโสต 19 3 16.67% 7 38.89% 3 16.67% 5 27.78% 18
120 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
121 โรงเรียนบ้านป้าเป้า 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
122 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 22 3 18.75% 4 25% 5 31.25% 4 25% 16
123 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 18 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 14
124 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 14 3 21.43% 4 28.57% 3 21.43% 4 28.57% 14
125 โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 12 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
126 โรงเรียนจันทนภาศึกษา 22 3 18.75% 3 18.75% 6 37.5% 4 25% 16
127 โรงเรียนบ้านหนองล่าม 10 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
128 โรงเรียนบ้านผักหนอก 32 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
129 โรงเรียนบ้านโคกข่า 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
130 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 18 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 7 53.85% 13
131 โรงเรียนบ้านผักแว่น 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
132 โรงเรียนบ้านหนองแวง 20 2 14.29% 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 14
133 โรงเรียนบ้านกู่ทอง 14 2 20% 6 60% 2 20% 0 0% 10
134 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 12 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 11
135 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
136 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 10 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
137 โรงเรียนบ้านหนองไห 9 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
138 โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 9 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
139 โรงเรียนบ้านส้มกบ 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
142 โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านโพนทอง 14 1 7.14% 3 21.43% 4 28.57% 6 42.86% 14
144 โรงเรียนบ้านป่าปอ 13 1 8.33% 3 25% 3 25% 5 41.67% 12
145 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 9 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
146 โรงเรียนบ้านโนนทัน 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
147 โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 11 1 9.09% 1 9.09% 5 45.45% 4 36.36% 11
148 โรงเรียนบ้านหนองชาด 10 1 14.29% 0 0% 6 85.71% 0 0% 7
149 โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 6 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
150 โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 11 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 9
152 โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 9 0 0% 2 25% 4 50% 2 25% 8
153 โรงเรียนบ้านกุดจอก 7 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
154 โรงเรียนอนุบาลพิสมัย 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
155 โรงเรียนจินดาอารมณ์ 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]