หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางไพลดา อวิรุธพาณิชย์โรงเรียนบ้านโสกกาวประธานกรรมการ
2. นางอรุณวดี บุญไชยโรงเรียนบ้านกุดเม็กประธานกรรมการ
3. นางอนงนาถ ปลายขอกโรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางวสุธา แสงคำสิทธิจันทร์เสนโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
5. นางดวงจิต แสงคำโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นางวัจนา ศรีทรัพย์โรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ พานเมืองบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
8. นางรัชนี กองสำลีโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
9. นางสุทธิลักษณ์ ไชยมูลโรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการ
10. นางอุทามาตร์ กรุงภูเวชโรงเรียนบ้านหนองบัวเหล่าโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ป่าเจือโรงเรียนบ้านบ่อแกรองประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ นาเสถียรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209กรรมการ
3. นางสุภัตรา สกฤษชสมบัติโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายประชา แสนเย็นโรงเรียนบ้านเขวาสะดือกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ สิงห์แก้วโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
6. นางภัทรวดี อรัญรุดโรงเรียนบ้านขามเปี๊ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางผอบทอง คำชายโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางนางสมควร ภูน้ำใสโรงเรียนห้วยแคนโนนสูงรองประธานกรรมการ
3. นางนางมุกดาวรรณ บุบผาเฮ้าโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางอรุณีย์ ปาปะกะโรงเรียนบ้านแก้วขิงแคงกรรมการ
5. นางอภัย ดวงเพียราชโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ ลันศรีโรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา มาลาหอมโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหารองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ถานอาดนาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
4. นางธรักษา ราศรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกกรรมการ
6. นางยุวดี นูวบุตรโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
7. นางคำมาย วงศ์สุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
8. นางทองม้วน นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
9. นางอำพร สาระกุมารโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายทองพูล ภูสิมโรงเรียนบ้านส้มกบประธานกรรมการ
2. นางนางสุนันทา จันทริมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17รองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี ศรีธรราษฎร์โรงเรียนกรรมการ
4. นายรังสิต สิงห์แก้วโรงเรียนชุมชนโพนงามกรรมการ
5. นายประยงค์ ศรีทรัพย์โรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
6. นางสอาด นิลนนท์โรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
7. นางสาวพรนภา บุราณรมย์โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติกรรมการ
8. นางอารีย์ ภูแล่นกี่โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
9. นางสุวารีย์ สิงห์ยะบุศย์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายนิคม ไวบรรเทาโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายลำพูน สุทธิโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร ไวทำโรงเรียนบ้านโนนงิ้วกรรมการ
4. นางนิยดา ไชยนิคมโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางพรรณี ภูโสโรงเรียนดอนกลางนุกูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายถาวร มาลาหอมโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาประธานกรรมการ
2. นางวรรณีย์ หีบแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17รองประธานกรรมการ
3. นางนราพร แสงปัดโรงเรียนบ้านหนองบัวหัวหนองกรรมการ
4. นายประสพ ขามธาตูโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วกรรมการ
5. นางไพรวัลวัลย์ แสนแก้วโรงเรียนบ้านหนองสระพังฯกรรมการ
6. นายทะลี กองสำลีโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139กรรมการ
7. นางภาวินี ละภักดีโรงเรียนบ้านกระบากกรรมการ
8. นางยุวดี สีละบัตรโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
9. นางศิริรัตน์ บุตรแสนโคตรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยฯกรรมการ
10. นางกุสุมา ไชยสถิตย์โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางหงษ์สา ดวงจันทร์โชติโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ ทองดีโรงเรียนบ้านดอนสันติรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา พรนิคมโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นางทัศนีย์ เย็นสุขโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
5. นางสุกัญญา สุทธิทาทีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นายประภาส ดวงสุริยเนตรโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
7. นางกูลกัลยา เหล่าการโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
8. นางบุญเย็น ศักดาคำโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
9. นางลำใย ศรีทำบุญโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
10. นางวิไลวรรณ พุกทองโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ บูรภักด์โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ภูครองตาโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี โนนทิงโรงเรียนชุมชากุดปลาดุกกรรมการ
4. นางทักษิณา ไกลพินิจโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
5. นางโพธิ์ศรี ดวงชาทมโรงเรียนบ้านหนองบุญชูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสุรัตนชัย ดีแดงโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นายสมควร มีวุฒิโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
3. นางรสริน สีแข่นไตรโรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัวกรรมการ
4. นางชมภู มุ่งหมายโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นางธนิตา ศักดาคำโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางบุญวงษ์ อุตมาตย์โรงเรียนบ้านวังกุงประธานกรรมการ
2. นางพุธทอง กมลเลิศโรงเรียนบ้านหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ กาบคำบาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คุณานันท์โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงินกรรมการ
5. นายสายยนต์ เถื่อนตีนกงโรงเรียนชุมชนกุดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์ดี แสงห้าวโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประธานกรรมการ
2. นางศรีสุพรรณ สงวนกลิ่นโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันรองประธานกรรมการ
3. นายวิชิต สุพรรณฝ่ายโรงเรียนศรีโกสุมวิทยฯกรรมการ
4. นางกฤษณา แดนสีแก้วโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางฉวีวรรณ พิมพาโรงเรียนบ้านกอกหนองผือประธานกรรมการ
2. นางวนิสรา พัฒนกิตติภักดีโรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการ
4. นางรัชนิดา พจนนุสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
5. นางกฤตยา สมปองโรงเรียนบ้านสังข์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมณฑิรา พิทักษ์วงศ์ศรโรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ดำนุ่นโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
3. นางบุญวงษ์ อุตมาตย์โรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการ
4. นางสาคร รังษาโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์ไชยโรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพลไกร ศึกสงครามโรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางปราณีต กัลยาสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
3. นางวิไลพร ชินสีห์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร พันนาโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
5. นายจารึก ศรีคุณโณโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสมรัก เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัชดาวรรณ คำปลิวโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
3. นางสุจรินทร์ จุนใจโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
4. นางจีรวรรณ แกมขุดทดโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางสาวนิธิดา นาเสถียรโรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสมรัก เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัชดาวรรณ คำปลิวโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
3. นางสุจรินทร์ จุนใจโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
4. นางจีรวรรณ แกมขุดทดโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางสาวนิธิดา นาเสถียรโรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสมรัก เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัชดาวรรณ คำปลิวโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
3. นางสุจรินทร์ จุนใจโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
4. นางจีรวรรณ แกมขุดทดโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางสาวนิธิดา นาเสถียรโรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสมรัก เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัชดาวรรณ คำปลิวโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
3. นางสุจรินทร์ จุนใจโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
4. นางจีรวรรณ แกมขุดทดโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางสาวนิธิดา นาเสถียรโรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายทองเตียง บุญเรืองโรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองกรรมการ
3. นายเรียงชัย อุดมโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นายยุทธชัย ไชยคำภาโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายทองเตียง บุญเรืองโรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองกรรมการ
3. นายเรียงชัย อุดมโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
4. นายยุทธชัย ไชยคำภาโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวิชัย ศรีโรจน์โรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางกัญญา เทพปันนาโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
3. นางถาวร ศรีทรงฮาตโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคูกรรมการ
4. นางแสงดาว อันทองโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายรณกร สืบกินนอนโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
6. นายสุริยนต์ แสงตารัตน์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นางทิติภา เทพกิจอารีกุลโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139กรรมการ
8. นางไพจิตร ศรีปลัดกองโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
9. นางปราณี สีง่อมโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการ
10. นายอธิภัทร ถามะณีศรีโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
11. นายปั่น ธงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสานกรรมการ
12. นายกฤษดา หรัญรัตน์โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรงกรรมการ
13. นางสาวมยุรี เรืองศรีมั่นโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
14. นางพยงค์ พายุบุตรโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ บุญยัสสะโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นางอุดร รัตนวงษาโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
3. นางวลีพรรณ บุยเรืองโรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209กรรมการ
4. นายสายยนต์ ดรอิศวรโรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
5. นางดารุณี คมกลางโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
6. นายบุญเพ็ง มนัสศิลาโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย คุณแสงโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
8. นายลำไพ เทศสีหาโรงเรียนโพนทองกรรมการ
9. นางศิรณี จันทะปัสสาโรงเรียนบ้านวังจานกรรมการ
10. นางสาวกนกวรรณ เยี่ยงวิญญูโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
11. นายเกษมศรี สีแก้วทุมโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
12. นายนริศ พรนิคมโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
13. นางสาวตรีคูณ โพธิ์หล้าโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยากรรมการ
14. นายสุปัน แดนสมปัดสาโรงเรียนบ้านท่าเดื่อกรรมการ
15. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปริญญา นิวาสวงค์โรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี โสภีโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
3. นายมาณพ กัลยาสนธิ์โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี รันเรืองโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทองเจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
6. นายสุภรัตน์ จันทะนนตรีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
7. นางปฏิญญา จรนามนโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมดี การเพิ่มโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ เดชพลมาตรย์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางวิลัย รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสาวตรีคูณ โพธิ์หล้าโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยากรรมการ
5. นางนันทนา ราชมุลตรีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
6. นางกาญจนา หนูผาโรงเรียนบ้านแก้งขิงแควงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอุรมูล เคนหงส์โรงเรียนบ้านหนองสระพังประธานกรรมการ
2. นายกวี ศรีชัยปัญญาโรงเรียนบ้านยางน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางอุดร รัตนวงษาโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แสงสุดตาโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นางสงวน ดีอันกองโรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
6. นางบุญโฮม สอรักษาโรงเรียนบ้านแบกกรรมการ
7. นายสุริยา ชาญไชยโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติกรรมการ
8. นายวีรพงษ์ ศรีดาจักรโรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทองกรรมการ
9. นางสาวปวีณ์สุดา จำรัสธนสารโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139กรรมการ
10. นางสายฝน สอนอินทร์โรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการ
11. นางสาวศิรไพบูรย์ เหล่ารัตนศรีโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
12. นางสาวกัลยาณี ศิริสุรักษ์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางรัตติยา สิทธิหาโคตรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ ตั้งชัยภูมิโรงเรียนบ้านโสกกาวรองประธานกรรมการ
3. นางภิญญดา แสงท้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นางนภัสสร แผ่นผาโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
5. นางสาวลักขณา อันทะปัญญาโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวรากร ปาลีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษฎ์ วาทโยธาโรงเรียนบ้านเลิงใต้รองประธานกรรมการ
3. นางปัณรี อาจศิริโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
4. นางสาวขวัญวิมล จันทฤทธิ์โรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา พรหมศรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายไสว ปะวรรณจะโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ราชกาโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ สีหาทัพโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายปริญญา นวาสวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางนภวรรณ สำราญพงษ์โรงเรียนบ้านเมืองเพ็งประธานกรรมการ
2. นางราณี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นางอารีย์ โคตะเปโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นางนารี สิงห์ขรโรงเรียนบ้านวังกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางทองบ่อ ตันสีนนท์โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางธนิดา คำเพราะโรงเรียนบ้านกอกหนองผือรองประธานกรรมการ
3. นางวัฒนา วันท่าค้อโรงเรียนศรีโกสุมวิทยฯกรรมการ
4. นางสุรางค์รัตน์ ยมศรีเคนโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีกรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทองบ่อ ตันสีนนท์โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางธนิดา คำเพราะโรงเรียนบ้านกอกหนองผือรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางวัฒนา วันท่าค้อโรงเรียนศรีโกสุมวิทยฯกรรมการ
5. นางสุรางค์รัตน์ ยมศรีเคนโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายถนัด เสเตมิโรงเรียนบ้านโคกกลาง ประธานกรรมการ
2. นางนุกูล นวลเดทาโรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง รองประธานกรรมการ
3. นางนงรักษ์ วิริยาโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์กรรมการ
4. นายพิบูลย์ ดวงคมทาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสวาท แก้วไสย์โรงเรียนบ้านจานโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ วงษ์อ่อนโรงเรียนชุมชนกุดปลาดุกรองประธานกรรมการ
3. นางประเพียร ภัความนตรีโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรียุทธการณ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นางสุพรรณ๊ สีสุวอโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพานิช แถมโฮงโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพร เขียวในวังโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
4. นายกอร์ปชัย ประทุรัตน์โรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
5. นางปารณีย์ ศรีจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสถิตย์ โสภวัฒนกุลโรงเรียนศีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209ประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง สิทธิหาโคตรโรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีสารคามโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
4. นางสาวยุพิน ผาบจันดาโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสนธิยา จตุเทนโรงเรียนบ้านเชื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ วิชาผาโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายประจักษ์ ถิ่นจันดาโรงเรียนบ้านห้วยม่วงกรรมการ
4. นางไพจิตร ศรีปลัดกองโรงเรียนสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิมล บัวรสโรงเรียนบ้านหนองซอนประธานกรรมการ
2. นายมีสิทธิ์ สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายถวิล ชูคันหอมโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายบรรจง สังฆะพัฒน์โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
5. นางศิริยา ทางนะทีโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิมล บัวรสโรงเรียนบ้านหนองซอนประธานกรรมการ
2. นายมีสิทธิ์ สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์กรรมการ
3. นายถวิล ชูคันหอมโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายบรรจง สังฆะพัฒน์โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
5. นางศิริยา ทางนะทีโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกุหลาบ แพงถิ่นโรงเรียนบ้านผักหนอกประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ จันทะหารโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
3. นางรัตน์ ภูเลี่ยมคำโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ สีระบุตรโรงเรียนบ้านจานโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางอุปลวรรณ กะสันต์โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วยกรรมการ
3. นายสุวรรณทอง จันทร์เสนาโรงเรียนสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเสรี จตุเทนโรงเรียนโนนเมืองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย นระแสนโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
3. นายเข็มทอง ไสยบาลโรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรัศมี ดวงอันโรงเรียนแก้งขิงแคงประธานกรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ ทับบุญโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ใจกล้าโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางขวัญใจ จันทร์สมโรงเรียนกุดรังประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิศิริ ศิริบุรีโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางไกรษร สุครีพโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุทิน สุวรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอเนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ บุญยัสสะโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์ ดรโทโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นายนริศ พรนิคมโรงเรียนขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอเนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ บุญยัสสะโรงเรียนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์ ดรโทโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นายนริศ พรนิคมโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายบุญเลิศ จูมคำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางอภัย ดวงเพียราชโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
3. นางวิมล สารแสนโรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพงศ์ลดา ทะสาโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยงค์ หีบแก้วโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ แก้วชัยโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธำรง เหล่าจูมโรงเรียนกระบากวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ศรีธรรมบุตรโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
3. นางเพ็ญพร ภักดีภัทรกุลชัยโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติประธานกรรมการ
2. นายเข็มทอง ไสบาลโรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัวกรรมการ
3. นายชัยยศ หล้าโฉมโรงเรียนบ้านหนองโพนเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญพร ภักดีภัทรกุลชัยโรงเรียนบ้ามขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางละออ บุญยารัตน์โรงเรียนบ้านเลิงบัวกรรมการ
3. นางสุภาพร ดำนุ่นโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสุพัฒนา ภูคำกองโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางมลิวรรณ รุ่งรามาโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
3. นางอุทามาตร กรุงภูเวชโรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสถิต ไชยนิคมโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางศรันยา ทองแสนโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางสุวรรณี ไชยศึกโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ กะสันต์โรงเรียนบ้านหญ้าขาวประธานกรรมการ
2. นายเจ้าเหรีญทอง เถื่อนคำแสนโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วยกรรมการ
3. นายบุญคง นามโทรโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวิรัตน์ กะสันต์โรงเรียนบ้านหญ้าขาวประธานกรรมการ
2. นายเจ้าเหรียญทอง เถื่อนคำแสนโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วยกรรมการ
3. นายบุญคง นามโทโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ สีแป้โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติประธานกรรมการ
2. นางปรีดี ดรหลักคำโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่กรรมการ
3. นายบรรจง พิมพ์ทองโรงเรียนศรีโกสุมฯกรรมการ
4. นายดนตรี ศิริพรรณโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นายเฉลิมพล ศรีรักษ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
6. นางสาวนงรักษ์ แสงตันชัยโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุพล อุไรวงศ์โรงเรียนศรีโกสุมฯประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ทิพแสงโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
3. นายกอร์ปชัย ประทุมรัตน์โรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
4. นายธีระ ลาจันทึกโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
5. นางสาวดาวะดี เนื่องโพนงามโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ คชเขื่อนโรงเรียนศรีโกสุมฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุพล อุไรวงศ์โรงเรียนศรีโกสุมฯประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ทิพแสงโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
3. นายกอร์ปชัย ประทุมรัตน์โรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
4. นายธีระ ลาจันทึกโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
5. นางสาวดาวะดี เนื่องโพนงามโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ คชเขื่อนโรงเรียนศรีโกสุมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ วงษ์อ่อนโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายศรราม เกษราโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ดวงอาสงฆ์โรงเรียนศรีโกสุมฯกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ แสงอาวุธโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สาวงษ์นามโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันกรรมการ
6. นายวีระพันธ์ โนนทิงโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
7. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกกรรมการ
8. นายสมพร ศรีสุธรรมโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
9. นายอาคม สอนทะเดชโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ วงษ์อ่อนโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายศรราม เกษราโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ดวงอาสงฆ์โรงเรียนศรีโกสุมฯกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ แสงอาวุธโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สาวงษ์นามโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันกรรมการ
6. นายวีระพันธ์ โนนทิงโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
7. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกกรรมการ
8. นายสมพร ศรีสุธรรมโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
9. นายอาคม สอนทะเดชโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุภาพ สีพาฤทธิ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นายมงคล มาหนูโรงเรียนบ้านน้ำจ้อยกรรมการ
3. นายธนพล แสงห้าวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
4. นายชูศิลป์ นิรงบุตรโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
5. นางณัฐธิดา พัฒนิบูลย์โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ สีพาฤทธิ์โรงเรียนโกสุมวิทยาที่ 209ประธานกรรมการ
2. นายมงคล มาหนูโรงเรียนบ้านน้ำจ้อยกรรมการ
3. นายธนพล แสงห้าวโรงเรียนเลิงใต้กรรมการ
4. นายชูศิลป์ นิรงบุตรโรงเรียหนองโดนกรรมการ
5. นางณัฐธิดา พัฒนิบูลย์โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ จันละครโรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการ
3. นายนรธิป ศรีเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์กรรมการ
4. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นางพลอยพิไล ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นายสมกิจ เหล่าศรีโรงเรียนบ้านเมืองเพ็งกรรมการ
3. นางทุมมา ผลชูโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
4. นางพรนิภา ซาเกิมโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีปลัดกองโรงเรียนสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
6. นางดลนภา ผาสุขโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นายสมกิจ เหล่าศรีโรงเรียนบ้านเมืองเพ็งกรรมการ
3. นางทุมมา ผลชูโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
4. นางพรนิภา ซาเกิมโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีปลัดกองโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
6. นางดลนภา ผาสุขโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ จันละครโรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการ
3. นายนรธิป ศรีเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์กรรมการ
4. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นางพลอยพิไล ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ จันละครโรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการ
3. นายนรธิป ศรีเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์กรรมการ
4. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นางพลอยพิไล ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ จันละครโรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการ
3. นายนรธิป ศรีเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์กรรมการ
4. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นางพลอยพิไล ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบรรพต แสนเมืองโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมาน จันทร์สมโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางธนิดา คำเพราะโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
4. นางกุหลาบ ช่วยศรีโรงเรียนบ้านแห่เหนือกรรมการ
5. นางวินิดา พลรักดีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบรรพต แสนเมืองโรงเรียนเสือเฒ่าหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมาน จันทร์สมโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางธนิดา คำเพราะโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
4. นางกุหลาบ ช่วยศรีโรงเรียนบ้านแห่เหนือกรรมการ
5. นางวินิดา พลรักดีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ จันละครโรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการ
3. นายนรธิป ศรีเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์กรรมการ
4. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นางพลอยพิไล ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ จันละครโรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการ
3. นายนรธิป ศรีเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์กรรมการ
4. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นางพลอยพิไล ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายยุทธศิลป์ จิตบุตรโรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
3. นางนิตยา อินทสอนโรงเรียนม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
4. นายลำพูน สุทธิโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายยุทธศิลป์ จิตบุตรโรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ทะราศรีโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
3. นางนิตยา อินทสอนโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
4. นายลำพูน สุทธิโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นายธนาทิตย์ พรมโสภาโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ จันละครโรงเรียนบ้านขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ หารสุโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนสันติกรรมการ
3. นายนรธิป ศรีเคนโรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์กรรมการ
4. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
5. นางพลอยพิไล ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเจริญ โสเกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดวงตะวงค์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเจริญ โสเกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดวงตะวงค์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเจริญ โสเกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดวงตะวงค์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเจริญ โสเกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดวงตะวงค์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเจริญ โสเกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดวงตะวงค์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเจริญ โสเกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดวงตะวงค์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเจริญ โสเกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดวงตะวงค์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเจริญ โสเกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดวงตะวงค์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเจริญ โสเกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดวงตะวงค์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายประภาส ไชยเพลิดโรงเรียนบ้านบ้านโสกคลองประธานกรรมการ
2. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สอนฮุ่งโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีกรรมการ
4. นางพิสมัย เชิดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประภาส ไชยเพลิดโรงเรียนบ้านโสกคลองประธานกรรมการ
2. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สอนฮุ่งโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีกรรมการ
4. นางพิสมัย เชิดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประภาส ไชยเพลิดโรงเรียนบ้านโสกคลองประธานกรรมการ
2. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สอนฮุ่งโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีกรรมการ
4. นางพิสมัย เชิดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายประภาส ไชยเพลิดโรงเรียนบ้านหนองโดนประธานกรรมการ
2. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สอนฮุ่งโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีกรรมการ
4. นางพิสมัย เชิดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นางปารณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประหยัด บุษดีโรงเรียนบ้านกุุดจอกประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร วงษ์โตโรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรงกรรมการ
3. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
5. นายพรสวรรค์ บรรเทาโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประหยัด บุษดีโรงเรียนบ้านกุดจอกประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร วงษ์โตโรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรงกรรมการ
3. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
5. นายพรสวรรค์ บรรเทาโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประหยัด บุษดีโรงเรียนบ้านกุดจอกประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร วงษ์โตโรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรงกรรมการ
3. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
5. นายพรสวรรค์ บรรเทาโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประหยัด บุษดีโรงเรียนบ้านกุดจอกประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร วงษ์โตโรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรงกรรมการ
3. นายชลวรรษ จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นายประกร เจริญไวย์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
5. นายพรสวรรค์ บรรเทาโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สายทองโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สิมลาโคตรโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จันสดโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายทองล้วน วะสมบัติโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สายทองโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สิมลาโคตรโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จันสดโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายทองล้วน วะสมบัติโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สายทองโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สิมลาโคตรโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จันสดโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายทองล้วน วะสมบัติโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สายทองโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สิมลาโคตรโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จันสดโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายทองล้วน วะสมบัติโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่นโรงเรียนบ้านแห่เหนือประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
3. นายสาธิต รัตนธานูโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านหญ้าขาวกรรมการ
5. นางปาริชาติ บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่นโรงเรียนบ้านแห่เหนือประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
3. นายสาธิต รัตนธานูโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านหญ้าขาวกรรมการ
5. นางปาริชาติ บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่นโรงเรียนบ้านแห่เหนือประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
3. นายสาธิต รัตนธานูโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านหญ้าขาวกรรมการ
5. นางปาริชาติ บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่นโรงเรียนบ้านแห่เหนือประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร นารองโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
3. นายสาธิต รัตนธานูโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี บุระคำโรงเรียนบ้านหญ้าขาวกรรมการ
5. นางปาริชาติ บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเจริญ โสเกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดวงตะวงค์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา บุพชาติโรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเจริญ โสเกโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายเสรีภาพ กงเพชรโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดวงตะวงค์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายภูมินทร์ ด้วยสีดำโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
3. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
3. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
3. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
3. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
3. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
3. นางสาววัฒนิกา รัตนแสงโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
3. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
3. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
3. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายแฉล้ม พลทำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายสำอางค์ ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
3. นายบุญเลิศ จันทร์โทโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายคำพันธ์ สังฆธรรมโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จอมทองโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ ศิริมูลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสีกรรมการ
7. นางสุภาพร โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายแฉล้ม พลทำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายสำอางค์ ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
3. นายบุญเลิศ จันทร์โทโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายคำพันธ์ สังฆธรรมโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จอมทองโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ ศิริมูลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสีกรรมการ
7. นางสุภาพร โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายรณกร สืบกินนอนโรงเรียนบ้านโจดบัวบานประธานกรรมการ
2. นายร่วม ชูพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
3. นายธงชัย ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติกรรมการ
4. นายชัชวาลชัย แก้วเมืองกลางโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการ
5. นายศราวุธ วิเศษคึมบงโรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายรณกร สืบกินนอนโรงเรียนบ้านโจดบัวบานประธานกรรมการ
2. นายร่วม ชูพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
3. นายธงชัย ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติกรรมการ
4. นายชัชวาลชัย แก้วเมืองกลางโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อยกรรมการ
5. นายศราวุธ วิเศษคึมบงโรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่าประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วิเศษคึมบงโรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการ
3. นางอัมพา กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางทัศพร ศรีมูลเขียวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
5. นางรัชนี แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
6. นางรัชนี ไมตรีแพนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
7. นางสาวเปรมฤดี สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่าประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วิเศษคึมบงโรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการ
3. นางอัมพา กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางทัศพร ศรีมูลเขียวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
5. นางรัชนี แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
6. นางรัชนี ไมตรีแพนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
7. นางสาวเปรมฤดี สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ จันทะไหลโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งประธานกรรมการ
2. นายวรากร ปาลีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นายบุญทัน เรืองสาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
4. นางยุวดี ทันขวาโรงเรียนบ้านหญ้าขาวกรรมการ
5. นายทองม้วน แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ รัตนพลโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
7. นายสรายุทธ เถาว์วันดีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ จันทะไหลโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งประธานกรรมการ
2. นายวรากร ปาลีโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นายบุญทัน เรืองสาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการ
4. นางยุวดี ทันขวาโรงเรียนบ้านหญ้าขาวกรรมการ
5. นายทองม้วน แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ รัตนพลโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
7. นายสรายุทธ เถาว์วันดีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ดรพลก้อมโรงเรียนบ้านกอกหนองผือประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด สิงทองโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นายสำอางค์ ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพีระศักดิ์ สุวรรณเลิศโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
5. นางนิภาพร จันถาวรโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
6. นางธิติกานต์ อันทนิลโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
7. นางนันท์นภัส โทวิชาโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ดรพลก้อมโรงเรียนบ้านกอกหนองผือประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด สิงทองโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นายสำอางค์ ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพีระศักดิ์ สุวรรณเลิศโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
5. นางนิภาพร จันถาวรโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
6. นางธิติกานต์ อันทนิลโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
7. นางนันท์นภัส โทวิชาโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจินตนา บุญมาศโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือประธานกรรมการ
2. นายสมศรี แสนคำโรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการ
3. นางนงนิตย์ โสพุธอ่อนโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นางวรินดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
5. นางเพียงใจ ดวงปากเพ็งโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
6. นางสาววันทา กางมันท์โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
7. นางจุฬาภรณ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเิอนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางประธานกรรมการ
2. นางยุพดี มนตรีดิลกโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ศรีดาจักรโรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางภัทราวดี ศรีสารคามโรงเรียนบ้านโนนงิ้วกรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา ภูน้ำใสโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสมศรี แสนคำโรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา บุญมาศโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
3. นางนงนิตย์ โสพุธอ่อนโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นางวรินดา แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
5. นางเพียงใจ ดวงปากเพ็งโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
6. นางสาววันทา กางมันท์โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
7. นางจุฬาภรณ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางพรรณี ภวภูตานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางธัญญธร จันทะหารโรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ขุนทองเมืองโรงเรียนบ้านกุดรังกรรมการ
4. นางลำพูน บุตตะโคตรโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
5. นางสมัคร สมโสกโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
6. นางยุพิน สมเดชโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
7. นางสุพัฒนา ภูคำกองโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ภวภูตานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญธร จันทะหารโรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ขุนทองเมืองโรงเรียนบ้านกุดรังกรรมการ
4. นางลำพูน บุตตะโคตรโรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
5. นางสมัคร สมโสกโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
6. นางยุพิน สมเดชโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
7. นางสุพัฒนา ภูคำกองโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางโฉมชฎา เหล่าอรรคะโรงเรียนกระบากวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ สีแสงโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นางพันทอง เถาว์วันดีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางนัจภัค อนุฤทธิ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
5. นางศิริพร บุษบงโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางโฉมชฎา เหล่าอรรคะโรงเรียนกระบากวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ สีแสงโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นางพันทอง เถาว์วันดีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางนัจภัค อนุฤทธิ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
5. นางศิริพร บุษบงโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางลำใย ปักกะสังโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางเอมอร บุญสิงห์ศรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
3. นางไสว จันทะพิลาโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
4. นางพิชญา อินทะคมโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
5. นางสุพัตรา มุกดาโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางลำใย ปักกะสังโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางเอมอร บุญสิงห์ศรโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
3. นางไสว จันทะพิลาโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
4. นางพิชญา อินทะคมโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
5. นางสุพัตรา มุกดาโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพินิจ ปรีดากรณ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นายไชยา ปรเมศวิสิทธิ์โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
3. นางสาวนภัสสร แผ่นผาโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ พลศิริโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
5. นายสิทธิพร เขียวในวังโรงเรียนหนองโกวิทยกิจกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ภูสีฤทธิ์โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพายัพ ไชยสงโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
3. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพงษ์เทพ วุฒิพงษ์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ปัจจัยตาโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ พานเมืองโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
4. นางนุชจรีย์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสานกรรมการ
5. นางสาวกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นายวิภาส พลศรีโรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการ
7. นางเพียร วงษ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทองประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ พันธ์ยางน้อยโรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ บุตรแสนโคตรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา แก้ววันทาโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวปนิดา บุราญรมย์โรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเรืองฤทธิ์ บำรุงกุลโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ภักดีกุลโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
3. นายณพรัช สมมุติรัมย์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชด มุลตระกรโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางนงนิตย์ โสพุธอ่อนโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัชนิดา พจนนุสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
5. นายพิบูล ดวงคมทาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ปรีดากรณ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นายไชยา ปรเมศวิสิทธิ์โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
3. นางสาวนภัสสร แผ่นผาโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
4. นางชุติกานต์ พลสิริโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
5. นายสิทธิพร เขียวในวังโรงเรียนหนองโกวิทยกิจกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ วุฒิพงษ์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ปัจจัยตาโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ พานเมืองโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
4. นางนุชจรีย์ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสานกรรมการ
5. นางสาวกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
6. นายวิภาส พลศรีโรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้ากรรมการ
7. นางเพียร วงษ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายกฤติน พันธ์เสนาโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นายพายัพ ไชยสงโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
3. นายสุทธิเดช นามเหลาโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
4. นายปรีชา ภูสีฤทธิ์โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ภูสีฤทธิ์โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพายัพ ไชยสงโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยากรรมการ
3. นายเวียงสัณห์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพิเชด มุลตะกรโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายเอนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพิเชด มุลตะกรโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายเอนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพิเชด มุลตะกรโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายเอนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพิเชด มุลตะกรโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุวิศิษฐ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายเอนก วันท่าค้อโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางชลิศา พานคงโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา สารศาสตร์บัญชาโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวกรรมการ
3. นางทิวาพร ชูศรีโรงเรียนวังโพนกรรมการ
4. นางสาวนลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์โรงเรียนเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายพิชิต ชินกรโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. MissSirene -โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ นพวัฒน์โรงเรียนบ้านแทนโนนหนองคูกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ปาปะขำโรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่ามกรรมการ
5. นางยอดขวัญ ไวบรรเทาโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเกษณีพร สีแข่ไตรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยชนก ศรีโนนสูงโรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการ
3. MissMigeal -โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการ
5. นางจรัสศรี พาเทพโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางพวงเพชร จันทะเหลาโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
2. นางเพียรธาร บุตรล้านช้างโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
3. นางศิริญา ทางนะทีโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางนงเยาว์ อุปพิลาโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
5. นางญดา อุปรังโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางอัมพร สมคำโรงเรียนวังโพนประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริมา บุญมั่งโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางพิมลพร วรรณขามโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139กรรมการ
4. นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายวันชัย พงษ์สุพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ขันศิลาโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
3. นางสาวสายหยุด ศรีจันทร์ชัยโรงเรียนบ้านหนองซอนกรรมการ
4. นางสาวอินทิรา พันธุ์เทศโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอัมพร อมรพันธ์โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา รัตนฐานูโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
3. นางปรีดี ดรหลักคำโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ศรีทรัพย์โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
5. นางนรีนันท์ มูลพิมพ์โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศิริบำรุงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางนิธิพร โกสินันท์โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัวกรรมการ
3. นายจิรารัตน์ ศรีด้วงโรงเรียนกระบากวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญคง นามโทโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นางดวงตา ศรีคุณแสงโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ เรืองเจริญโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวรรณ์ เหล่าศรียงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
3. นางกัญภร ขุนเพ็งโรงเรียนบ้านโนนสุงวังขอนจิกกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีหว้าโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วประธานกรรมการ
2. นางพนิดา วิไลสอนโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
3. นางอำพร จรรยายงค์โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางสุภาวดี ศรีประวงศ์โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ธรรมจรรยาโรงเรียนบ้านกอกหนองผือประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน คำสวาทโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
3. นายอรชุน อินทราชาโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นางภันทิลา ตะภาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายณัฐพล แสนคำโรงเรียน/ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการอำเภอเมืองขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายอนิรุธ ศรีบาลโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล แสนคำโรงเรียน/ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการอำเภอเมืองขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายอนิรุธ ศรีบาลโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา ชินบุตรโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล ดรอิศวรโรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
3. นางปอนด์ สานพัฒน์โรงเรียนหนองโกวิทยกิจกรรมการ
4. นางอุไร ภูถุโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
5. นายนภดล บุญสัตย์โรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายภูวนาถ ศรีประทุมโรงเรียนบ้านเลิงใต้ประธานกรรมการ
2. นางรำไพ แสนสุทาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
3. นางสาวิตรี หลานวงษ์โรงเรียนชุมชโพนงามโพนสวางกรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ โพธิ์รัทถะโรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์กรรมการ
5. นายธีระ ลาจันทึกโรงเรียนบ้านโพนกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายขจรศักดิ์ อาภรณ์โรงเรียนบ้านคลองหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายธงชัย พิมพ์สินธ์โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสอน ศรีหวังโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
4. นายวรสิทธิ์ จันทราชัยโรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)กรรมการ
5. นายบุญเทียบ ไขยชินทร์โรงเรียนกุดเม็กกรรมการ
6. นางเพียร ทองแสนโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ สีแป้โรงเรียนหัวนาคำโนนสมบัติกรรมการ
8. นายวัชรินทร์ ยี่ยวนโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
9. นายสมพร ศรีสุธรรมโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการ
10. นายชัยวุฒิ อันทะแสงโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการ
11. นายประจัญชัย เศษโม้โรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการ
12. นางสาวกชกร อุดรศาสตร์โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ ไสยโสภณโรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ โสภาวัฒนกุลโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209รองประธานกรรมการ
3. นายสุวพงษ์ อามาตย์มนตรีโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการ
4. นายนิวัติ ศิริเกตุโรงเรียนบ้านโพนงามโพนสวางกรรมการ
5. นายวิเชษฐ์ ไชยรินทรโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
6. นายชานนท์ คำเผือโรงเรียนบ้านผำกรรมการ
7. นายบุญเลิศ เหล่าวงษาโรงเรียนบ้านโจดบัวบานกรรมการ
8. นางภัทรวดี อรัญรุดโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
9. นายวีระ สีพลแสนโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
10. นายกิจภูมิ บุญโอบโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
11. นายนิรัญ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านยางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสิงหา งามศิลป์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกมล จันทะเหลาโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งรองประธานกรรมการ
3. นายดนตรี ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นายบุญยาม เผ่าหัวสระโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
5. นายประกร เจริญวัยโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ เรืองเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
7. นายธงชัย เหล่าวงษีโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญกรรมการ
8. นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านคุยเชือกกรรมการ
9. นายวิรัช คำศิริรักษ์โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
10. นายนริศ พรนิคมโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ไชยนิคมโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษฏ์ วาทโยธาโรงเรียนบ้านเลิงใต้รองประธานกรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกกรรมการ
4. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
5. นายสวาท สฤษชสมบัติโรงเรียนบ้านหนองบุญชูกรรมการ
6. นางวรารัตน์ เสริมทรงโรงเรียนบ้านจานโนนสุงกรรมการ
7. นางสาวสมพิศ คงสุขโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยากรรมการ
8. นางมณเทียร อัครวรรณโรงเรียนบ้านยางสินไชยกรรมการ
9. นางเมตตาจิตร ศรีทรัพย์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
10. นางถนอมจิตร ศรีลางค์โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามโพนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ ไชยนิคมโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษฏ์ วาทโยธาโรงเรียนบ้านเลิงใต้รองประธานกรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกกรรมการ
4. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
5. นายสวาท สฤษชสมบัติโรงเรียนบ้านหนองบุญชูกรรมการ
6. นางวรารัตน์ เสริมทรงโรงเรียนบ้านจานโนนสุงกรรมการ
7. นางสาวสมพิศ คงสุขโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยากรรมการ
8. นางมณเทียร อัครวรรณโรงเรียนบ้านยางสินไชยกรรมการ
9. นางเมตตาจิต ศรีทรัพย์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
10. นางถนอมจิต ศรีลางค์โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามโพนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ไชยนิคมโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษฏ์ วาทโยธาโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
3. นายชูชาติ ศรีรัตนโยธินโรงเรียนบ้านบ่อแกกรรมการ
4. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
5. นายสวาท สฤษชสมบัติโรงเรียนบ้านหนองบุญชูกรรมการ
6. นางวรารัตน์ เสริมทรงโรงเรียนบ้านจานโนนสูงกรรมการ
7. นางสาวสมพิศ คงสุขโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยากรรมการ
8. นางมณเทียร อัครวรรณโรงเรียนบ้านยางสินไชยกรรมการ
9. นางถนอมจิต ศรีลางค์โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามโพนสวางกรรมการ
10. นางเมตตาจิต ศรีทรัพย์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล อนุฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิชาภา วรรณปะเกโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นายนายศราวุธ ดรเขื่อนสมโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางสมร เอกสะพังโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวัณทนีย์ ศิริขันธ์แสงโรงเรียนวังยาววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายนายประคอง พิมพาโรงเรียนบ้านกอกหนองผือรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา โสภวัภฒนกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางประภาภร นูวบุตรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยาฯประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ โคตะบือโรงเรียนบ้านขามเปี๊ยรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ ยอดกตัญญูโรงเรียนบ้านกอกหนองผือกรรมการ
4. นายจ้าวเหรียญทอง เถื่อนคำแสนโรงเรียนบ้านหนองแวงฯกรรมการ
5. นางสุกัญญา สาระสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ยงเสมอโรงเรียนกระบากวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ กุลาศรีโรงเรียนบ้านโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางสุภลักษณ์ ศรีอุ่นโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
4. นางสุกัญญา ดรอินทร์โรงเรียนบ้านบะหลวงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางพรรณี จรรยาวรากุลโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
3. นายกุศล หล้าโฉมโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา กองฝ่ายโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางอัญชลี ไชยศึกโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางพรรณี จรรยาวรากุลโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัณฌญา รักษาพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการ
3. นายกุุศล หล้าโฉมโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา กองฝ่ายโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
5. นางอัญชลี ไชยศึกโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณี แสนคำภาโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกัญญภัทร นามบุตรดีโรงเรียนบ้านคุยเชือกกรรมการ
3. นางสาวพิลัดดา ภูผาใจโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณี แสนคำภาโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกัญญภัทร นามบุตรดีโรงเรียนบ้านคุยเชือกกรรมการ
3. นางสาวพิลัดดา ภูผาใจโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางประภาภร นูวบุตรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยฯประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ คำสมัยโรงเรียนกระบากวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางทิพาพร เหลาพาโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือกรรมการ
4. นางสาวดวงเนตร อรัญทองโรงเรียนหนองโกวิทยกิจกรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ ศรีพลแสนโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสุภิณ ธนะสีลังกูรโรงเรียนศรีโกสุมวิทยฯประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา สารบุญโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีรองประธานกรรมการ
3. นางอนุธิดา ดุลนีย์โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี โสภีโรงเรียนบ้านโสกคลองประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สีลาวุธโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
3. นายสุภรัตน์ จันทะนนตรีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี โสภีโรงเรียนบ้านโสกคลองประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สีลาวุธโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
3. นายสุภรัตน์ จันทะนนตรีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นางพรพิมาน สอนกลางโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพร ภักดีภัทรกุลชัยโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมาน สอนกลางโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพร ภักดีภัทรกุลชัยโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางอนุธิตา พรหมดีโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกกรรมการ
3. นายจตุพร เพียรชัยโรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
4. นายสำรวย ถานอาจนาโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนกรรมการ
5. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
6. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นายจตุพร เพียรชัยโรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
4. นายสำรวย ถานอาจนาโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนกรรมการ
5. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
6. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นายจตุพร เพียรชัยโรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
4. นายสำรวย ถานอาจนาโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนกรรมการ
5. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
6. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นายจตุพร เพียรชัยโรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
4. นายสำรวย ถานอาจนาโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนกรรมการ
5. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
6. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นายจตุพร เพียรชัยโรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
4. นายสำรวย ถานอาจนาโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนกรรมการ
5. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
6. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นายจตุพร เพียรชัยโรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
4. นายสำรวย ถานอาจนาโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนกรรมการ
5. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
6. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นายจตุพร เพียรชัยโรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
4. นายสำรวย ถานอาจนาโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนกรรมการ
5. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
6. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ดรชัยโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอกประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยากรรมการ
3. นายจตุพร เพียรชัยโรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร)กรรมการ
4. นายสำรวย ถานอาจนาโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนกรรมการ
5. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
6. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่ากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางอุไร ยอดศิริโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางณภัสวรรณ คเชนชาติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
3. นางเวียงทอง โยธาทูลโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
4. นางนิภา เวียงนนท์โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางละมุด นันทะสมบูรณ์โรงเรียนบ้านกระบากวิทยาคารกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ ดวงมะฮุงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเสงี่ยม รัชตเวชกุลโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ สิมลาโรงเรียนอนุบาลชื่นชมกรรมการ
3. นางชุลีพร เหล่าลุมพุกโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ภาโสโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นางนภา ธงฤทธิ์โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคูกรรมการ
6. นางสาวพรพิรุณ ตั้งชัยภูมิโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพงศ์ทอง อุไรวงศ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางราตรี วงศ์ประพันธ์โรงเรียนบ้านยางน้อยกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ อันทะแสงโรงเรียนบ้านโสกกาวกรรมการ
4. นางหอมแฉล้ม ศรีอัคฮาตโรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
5. นางอำนวย ไชยคำโรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการ
6. นางบังอร ผองขำโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์กรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไพรศรี มณีโชติโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี พลอยกัณหาโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยางรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล โทวิชาโรงเรียนบ้านหนองมันปลากรรมการ
4. นางอภัยวรรณ จันคามิโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกำชัย ศรีคุณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเนตร อรัญทองโรงเรียนหนองโกวิทยกิจรองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ จันละครโรงเรียนบ้านขามเปี๊ยกรรมการ
4. นางมะลิสด บุญมั่งโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นายฤทธิกร อาจศิริโรงเรียนหนองกุงศาลาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายกำชัย ศรีคุณแสนโรงเรียนบ้านจานโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเนตร อรัญทองโรงเรียนหนองโกวิทยกิจรองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ จันละครโรงเรียนบ้านขามเปี๊ยกรรมการ
4. นางมะลิสด บุญมั่งโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นายฤทธิกร อาจศิริโรงเรียนหนองกุงศาลากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมณฑิรา พิทักษ์วงศ์ศรโรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่209ประธานกรรมการ
2. นายทองพูน ศิริทองสุขโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายหมั่น ศิริโสดาโรงเรียนบ้านโชคชัยประธานกรรมการ
2. นางอัมพร สาระกุมารโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
3. นางยวนจิตร สุพรรณฝ่ายโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี โสภีโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นายศุภรัตน์ จันทะนนตรีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายหมั่น ศิริโสดาโรงเรียนบ้านโชคชัยประธานกรรมการ
2. นางอัมพร สาระกุมารโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนกรรมการ
3. นางยวนจิตร สุพรรณฝ่ายโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี โสภีโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นายศุภรัตน์ จันทะนนตรีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรพิมาน สอนกลางโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณพร นามโนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
3. นางสมรศรี เทียนสุวรรณเลิศโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรพิมาน สอนกลางโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณพร นามโนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
3. นางสมรศรี เทียนสุวรรณเลิศโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรพิมาน สอนกลางโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณพร นามโนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจกรรมการ
3. นางสมรศรี เทียนสุวรรณเลิศโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพจนารถ เวชชบุษกรโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายเรวัตร เทียมวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีฯกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา พันธุ์เทศโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ แก้วใสโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้ฯกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี โสภาโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นายสมกิจ เหล่าศรีโรงเรียนบ้านเมืองเพ็งกรรมการ
3. นางทุมมา ผลชูโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
4. นางพรนิภา ซาเกิมโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีปลัดกองโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
6. นางดลนภา ผาสุุขโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ ศรีปลัดกองโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นายสมกิจ เหล่าศรีโรงเรียนบ้านเมืองเพ็งกรรมการ
3. นางทุมมา ผลชูโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
4. นางพรนิภา ซาเกิมโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
5. นางดลนภา ผาสุขโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นายสมกิจ เหล่าศรีโรงเรียนบ้านเมืองเพ็งกรรมการ
3. นางทุมมา ผลชูโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
4. นางพรนิภา ซาเกิมโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
5. นางดลนภา ผาสุขโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นายสมกิจ เหล่าศรีโรงเรียนบ้านเมืองเพ็งกรรมการ
3. นางทุมมา ผลชูโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
4. นางพรนิภา ซาเกิมโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีปลัดกองโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้งกรรมการ
6. นางดลนภา ผาสุขโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุภพ เพชรก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนประธานกรรมการ
2. นายสมกิจ เหล่าศรีโรงเรียนบ้านเมืองเพ็งกรรมการ
3. นางทุมมา ผลชูโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือกรรมการ
4. นางพรนิภา ซาเกิมโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการ
5. นางดลนภา ผาสุขโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
3. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุญเรืองวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประภาส ไชยเพลิดโรงเรียนบ้านโสกคลองประธานกรรมการ
2. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สอนฮุ่งโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีกรรมการ
4. นางพิสมัย เชิดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประภาส ไชยเพลิดโรงเรียนบ้านโสกคลองประธานกรรมการ
2. นายวิชัย จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สอนฮุ่งโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีกรรมการ
4. นางพิสมัย เชิดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
5. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำนวย สายทองโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สิมลาโคตรโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จันสดโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายทองล้วน วะสมบัติโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กงเพชรโรงเรียนบ้านบ้านหนองซอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล รัตนแสงโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209ประธานกรรมการ
2. นางเพียร วงศ์เจริญโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคงกรรมการ
3. นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีบุตรโรงเรียนบ้านโสกคลองกรรมการ
5. นางปราณี เสนะโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางโฉมชฎา เหล่าอรรคะโรงเรียนกระบากวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ สีแสงโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
3. นางพันทอง เถาว์วันดีโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางนัจภัค อนุฤทธิ์โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
5. นางศิริพร บุษบงโรงเรียนบ้านหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่าประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วิเศษคึมบงโรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการ
3. นางอัมพา กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางทัศพร ศรีมูลเขียวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
5. นางรัชนี แสงสิทธิ์โรงเรียนหนองแคนกรรมการ
6. นางรัชนี ไมตรีแพนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
7. นางสาวเปรมฤดี สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายแฉล้ม พลทำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายสำอางค์ ถามูลเลศโรงเรียนบ้าำนสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
3. นายบุญเลิศ จันทร์โทโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายคำพันธ์ สังฆธรรมโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จอมทองโรงเรียนบัานเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ ศิริมูลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสีกรรมการ
7. นางสุภาพร โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายแฉล้ม พลทำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นายสำอางค์ ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
3. นายบุญเลิศ จันทร์โทโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายคำพันธ์ สังฆธรรมโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ จอมทองโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ ศิริมูลโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสีกรรมการ
7. นางสุภาพร โพธิบัณฑิตโรงเรียนบ้านโนนงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโกสิทธิ์ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านโคกข่าประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วิเศษคึมบงโรงเรียนบ้านส้มกบกรรมการ
3. นางอัมพา กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางทัศพร ศรีมูลเขียวโรงเรียนบ้านเลิงใต้กรรมการ
5. นางนางรัชนี แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
6. นางรัชนี ไมตรีแพนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
7. นางสาวเปรมฤดี สุพรรณฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีรส แก้วไสย์โรงเรียนบ้านกุดจอกประธานกรรมการ
2. นางสมร สีเนหะโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
3. นางสาวเกศกนก แสงสิทธิ์โรงเรียนบ้้านห้วยแคนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา ดรพลก้อมโรงเรียนบ้านกอกหนองผือประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด สิงทองโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นายสำอางค์ ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพีระศักดิ์ สุวรรณเลิศโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
5. นางนิภาพร จันถาวรโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
6. นางธิติกานต์ อันทนิลโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
7. นางนันท์นภัส โทวิชาโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา ดรพลก้อมโรงเรียนบ้านกอกหนองผือประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด สิงทองโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นายสำอางค์ ถามูลเลศโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพีระศักดิ์ สุวรรณเลิศโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209กรรมการ
5. นางนิภาพร จันถาวรโรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากรกรรมการ
6. นางฺธิติกานต์ อันทนิลโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
7. นางนันท์นภัส โทวิชาโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]