รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงวีนัส  วรรณวิจิตร
 
1. นางทรัพย์  อารยสมโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงอศิราภ์   นามคำ
 
1. นางทองสร้อย   ปะวะภูตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. นางสาวแพรวโพยม  ภาเจริญสุข
 
1. นางสนอง  พรมโนนศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงสริญญา  พันทองหล่อ
 
1. นางทองพูน  ศิรมนตรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงอิศริยา  สังสุวรรณ
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. นางสาวจุุฬาลักษณ์  สัจจัง
 
1. นางบาลเมือง  เอกรักษา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค่าย 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พัฒนแสง
 
1. นางเปรียญ  หอมทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค่าย 1. เด็กชายพิเชษฐา  บริบาล
 
1. นางเปรียญ  หอมทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวพลอยไพลิน  แสงอรุณ
 
1. นางสาวกชกมล  ประวันจะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 91.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงนันทศิริ  สุขโสม
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธุวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงนุชวรา  หิตายะโส
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ดงพระจันทร์
 
1. นางสมหมาย  ประมาคะเต
2. นายเถวียน  ดงเรืองศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 1. เด็กหญิงจิราพร  ซาปาน
2. เด็กหญิงนัฐพร  ปะรินทร
 
1. นายทองอินทร์  ประโยชริด
2. นางบังอร  ปะโยชริด
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงวณิชชา  ตันนิกร
 
1. นางวนิดา  ผลินยศ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุบผามาลัย
 
1. นางอุทัยทิพ  ครองสนั่น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงปภัสรา   เทพไชย
 
1. นายอิสระ  สิงห์วิสุทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  จันศักดา
2. เด็กหญิงพิชากา  แก้วขวัญข้า
3. เด็กหญิงศิริประภา  ดุสมศักดิ์
 
1. นางณัฎฐพัชร์  ดีพรม
2. นางสาวผ่องณภา  ใจทา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 1. นางสาวนฤมล  พงษ์วิจิตร
2. นางสาวนุชจรินทร์  สุวะโก
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ต้นบัว
 
1. นางมุทิณี  วงศ์บุตร
2. นางวรากร  ศรีอำรุง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงกรวิภา  ปินะถา
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงสุวิมล  อันวิเศษ
 
1. นายกรกวี  แก้วจุมพล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงนริศรา  บุญหนัก
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำเอี่ยม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  กุมไธสง
 
1. นายทองเหลือง  ปาปะขำ
2. นางปารณีย์  ภิบาลจอมมี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัตตานัง
2. เด็กหญิงบุณฑริกา  บุตะคาม
 
1. นางสาวชินชนก  วังหนองเสียว
2. นางอัณชนาพร  ศิริพรทุม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. นายชัยณรงค์  ช่วยโนน
2. นายภัทรภณ  พูศรีฤทธิ์
 
1. นายพันธิ์ศักดิ์  อุปเทห์
2. นางสิรินาถ  วงค์สามารถ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงวรัญชลี  ตาลวงศ์
 
1. นางยุวนิต  ประโคทัง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 1. เด็กชายพัทธพล  ชูใส
 
1. นางประเสริฐศรี  ศรีวงยาง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นายอาทิตย์  สุวรรณศรี
 
1. นายสมสมัย  วรรณปะเก
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงจิตประภัส  พ้องเสียง
2. เด็กหญิงชรามารตรี  จันทร์สด
3. เด็กชายวชิรวุธ  ตาลวงศ์
 
1. นางอรวรรณ  นันทะเสน
2. นางเยาวรัตน์  ชินภักดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงจิตติภา  จันทะสอน
2. นายวรัญญู  แพงตาวงศ์
3. เด็กหญิงเกศรา  ปะนามเท
 
1. นายประหยัด  โมกศรี
2. นางเยาวรัตน์  ธนูสา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงนารีนารถ   วาปีเก
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ   สาไธสง
3. เด็กหญิงเนตนภา   ปะธิตัง
 
1. นางสาวปนัดดา   ธนกิจโสภณ
2. นางสุนันท์   ประทุมเมศ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงดรุณี   ไตรโพธิ์ท่อน
2. เด็กชายปณชัย    พรมมากุล
3. เด็กชายพีรพล   ปินะถา
 
1. นายอดุล  สุรวาทกุล
2. นางอารีวงค์  เดาขุนทด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภประภา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประทุมมาตร์
2. เด็กหญิงบุญธิชา  เพรชกัณหา
3. เด็กหญิงสุนิสา  มาลาม
 
1. นางสาวฐิติพร  หันจัดการ
2. นางสาวนิติยา  ปินะถา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายกิตติพศ  รอดสุโข
2. เด็กชายทักษิณ  ทาโส
3. เด็กชายภูมินทร์  จันทะนันต์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ภวภูตานนท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทะสะ
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยะโม
3. เด็กหญิงอัญชลี  สีทน
 
1. นางสาวนิตยา  ปัตตายะโส
2. นางแสงเดือน  อันทะลัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 1. เด็กชายจามร  เชาระกำ
2. เด็กหญิงวรรณพร  ใจเพียร
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  วงศรี
 
1. นางสาวนิตยา  ปัตตายะโส
2. นางนิตย์รดี  สารจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กชายบัณฑัต  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงวิภาวดี  สายสุวรรณ์
 
1. นายจตุพล  ปะติตังโข
2. นางนัยน์ปพร  จันโทสุทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงประภัสสร  ปิดตานัง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ภวาระศรี
 
1. นางนางละเอียด  พรรณศิลป์
2. นางสุนิกุล  พลกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 1. เด็กชายทินกร  ปัจจัยโคตร
2. เด็กชายนพณัฐ  ปักกาสัง
 
1. นายบรรเจิด  อุปแสน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายจุมพล  รอดสุโข
2. เด็กชายอนุชิต  สงแซม
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายจิตรกร  ธนูศรี
2. เด็กชายธีรภัทร์  แนวสุข
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. นายณัฐพงษ์  เพียกุนา
2. นายณัฐพล  แกมไธสง
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนจานวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปัดไธสง
2. เด็กชายภาณุเดช  เพชรจันทร์
 
1. นายกันตภณ  สมบูรณ์นอก
2. นายธีระพงษ์  ดาสม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   คำฟูบุตร
2. เด็กหญิงปรัตดา   ปินะถา
3. เด็กหญิงมินตรา   ปินะสา
4. เด็กหญิงวนิศราภรณ์   วันนอก
5. เด็กหญิงสุวิชา   ปาธิสัตย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   โทนรินทร์
2. นางหนูตุ๊   สารสวัสดิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงกิรนันท์  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงจุุฑาภรณ์  เจริญ
3. เด็กหญิงพรรณารายณ์  คิมเม
4. เด็กหญิงมนทิรา  เนาว์แก้ว
5. เด็กหญิงวิภาดา  มาปะเภา
 
1. นายถนอม  ประมาคะเต
2. นางสุภาวดี  เทพรัง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงกาญจนา  หินไธสง
2. เด็กหญิงชติยา   เปรื่องวิชา
3. เด็กหญิงพาฝัน  พวงประยงค์
4. เด็กหญิงยลดา  ประทุมมา
5. เด็กหญิงเกวลิน  เป้าไธสง
 
1. นางสาวชุลีกร  ปะสาทาเส
2. นางสาวชุลีรัตน์  ช่วยไธสง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 1. เด็กชายนรากร  ผ่อนผาแดง
2. เด็กชายนิติภูมิ   ศรีโสภา
3. เด็กชายนิพาดา  อันทามา
4. เด็กชายพรพนม  สิงพร
5. เด็กชายพันธิตา  พันนาสี
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  โยธาจันทร์
2. นายสำเนียง  สายสะอาด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงพิชญา  ปลายขอก
2. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญคำ
3. เด็กชายศิริชัย  การุณรักษ์
4. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มะธิตะใน
5. เด็กหญิงเมทินี  อินอ่อน
 
1. นางนิภาพร  สิงห์จำเริญ
2. นายเฉลิมพงษ์  มาฤทธิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1. เด็กหญิงนิษา  ฤทธิ์จันดี
2. เด็กหญิงพัชรา  โพธิ์ชัยเลิศ
3. เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์ชัยเลิศ
4. เด็กชายสุพิชชา  เหลาชัย
5. เด็กหญิงอิงตะวัน  ลาโพธิ์
 
1. นางทิพย์พวรรณ  สุวรรณพันธุ์
2. นางสุมาตย์  คำมุก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายพงศกร  หงษา
2. เด็กหญิงพลับพลึง  เพียกุนา
3. เด็กหญิงมัลลิกา  พุฒพันธ์
4. เด็กชายศรุต  รอดสุโข
5. เด็กชายสุรชัย  อุทธวงศ์
 
1. นายอัษฎากร  เกตมาลา
2. นางเกวรินทร์  สุทธะพีินทุ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 1. เด็กชายขวัญชัย  จันทะเกิด
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ปิดตาระโส
3. เด็กชายธวัชชัย  พันธ์พา
4. เด็กหญิงพิพัฒนพร  ศิริวงศ์
5. เด็กหญิงวิสา  จิประพันธ์
 
1. นายธนะรัตน์  ภูครองแย้
2. นางสาวปราณี  ใจภักดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กชายคมชาญ  ปริวันตัง
2. เด็กหญิงชนันธิดา  ทิพย์ชัย
3. เด็กชายชินดนัย  อุปัชฌาย์
4. เด็กชายทักษิณ  สีทองสา
5. เด็กชายธนภัทร  พวงไธสง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตรีเมืองซ้าย
7. เด็กหญิงนิติยา  เบ้าหัวดง
8. เด็กชายนิธิชัย  พิลึก
9. เด็กหญิงนิภาพร  บัวรัตน์
10. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ปานาโค
11. เด็กชายพิชชากร  มณีรัตน์
12. เด็กหญิงรัชมา  ศรีสมศักดิ์
13. เด็กชายวรฤทธิ์  เบ้าหัวดง
14. เด็กชายวัชรินทร์  อินทรจักรษร
15. เด็กชายวันชนะ  กันยา
16. เด็กหญิงวันนิพา  นนทิจันทร์
17. เด็กชายศศิธร  แฮดสีทา
18. เด็กชายอานนท์  อุดทาโกสม
19. เด็กหญิงอารียา  หึกขุนทด
20. เด็กชายโยธินทร์  พรจำศิลป์
 
1. นายจักรพงษ์   นนทะไชย
2. นางพจนา  เพ็ญนวลประเสริฐ
3. นายวันชัย  เพ็ญนวลประเสริฐ
4. นายสมเดช  สีวังลาศ
5. นายอำนาจ  สืบสุนทร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 1. เด็กชายกิตติคุณ  สุริยะ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงจันทิกา  ไวมาตร
4. เด็กชายจิรายุ  สุกใส
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคจันดี
6. เด็กหญิงชลิตา  ปัจจัยยัง
7. เด็กชายทินกร  ญาติโสม
8. เด็กหญิงนิติญา  แสงสว่าง
9. เด็กหญิงน้ำหวาน  พรมดอนยาง
10. เด็กชายปรเมธ  เลือดนาวี
11. เด็กชายมังกร  โคตรชมภู
12. เด็กชายวทัญญู  ทิพยะบูลย์
13. เด็กหญิงวรัญญา  ปทุมานนท์
14. เด็กชายวัชรพล  บุคคละ
15. เด็กชายศุภกร  ยวงมณี
16. เด็กชายสิทธิพงศ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร
17. เด็กชายสิทธิพล  วันกำมิโก
18. เด็กหญิงสุภาพร  ญาติโสม
19. เด็กหญิงอรณิช  หันยัง
20. เด็กชายอาชัญ  อ่านเรื่อง
 
1. นางพูนสุข  ป้องชารี
2. นางภูษณิศา  สุนนทราช
3. นายสุพรรณ  หลาวเงิน
4. นายเด่นตระกูล  โคตุทา
5. นางสาวเยาวนิจ  ชะชำ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงนวตา  สารจิตต์
 
1. นางสมบูรณ์  การสอน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ศรีสมเพชร
 
1. นางดารณี  เสวตร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายกล้าหาญ  กลิ่นหอม
 
1. นายถาวร  ตาพล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงธีราพร  พันธุ์ยุรา
2. เด็กชายสิงห์สินติ  ของสิทธินนท์
 
1. นางสาวณัฎฐนิชา  โสมเกียรติตระกูล
2. นางสุนทรา  ชัยพิพัฒน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กชายปิยราช   ล่อดงบัง
2. เด็กหญิงเปียวดี   เทพสถิต
 
1. นางสาวปาริชาติ  อินทรศิลา
2. นางโสภา  คุณโน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงพีรพรรณ  มะลิเลิศ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อัปมะโน
 
1. นางสาวสุภาพร  การบรรจง
2. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงนิธิตา  อินนอก
2. เด็กหญิงพัชรา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงพิกุล  เทียงคำ
4. เด็กหญิงมนัสวี  คามภู
5. เด็กชายยุทธการ  แคนเภา
6. เด็กหญิงระดับ  ปุเรทะตัง
7. เด็กหญิงวิชุดา  ระหารนอก
8. เด็กชายศักดิ์ชาย  พรมรักษ์
9. เด็กชายอภิทักษ์  กงซุุย
10. เด็กชายอรรถพงษ์  พลศรี
 
1. นางทิพย์ไปรยา  โชติประติมา
2. นางวิจิตร  ปาปะขำ
3. นายสุวรรณ์  นมัสสิลา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธิตาแสง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ซ้ายสนิทธรรม
3. เด็กหญิงญานิศา  เทพทิพย์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เข็มเอี่ยม
5. เด็กหญิงพรไพลิน  คามะปะใน
6. เด็กหญิงวนิดา  ปาลาด
7. เด็กหญิงศุภกานต์  เต็มรัมย์
8. เด็กหญิงสานันทินี  ซ้ายสนิททำ
9. เด็กหญิงสุริวิภา  พรมดี
10. เด็กหญิงอรยา  พลคำแก้ว
 
1. นางชนันชิดา  โคตรุฉิน
2. นางสวาท  ไลออน
3. นางสุภาวดี  ขอร่วมกลาง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงนรรณพร  ขาวพา
2. เด็กหญิงบุญญาพร   สีหาโบราณ
3. เด็กหญิงปณิดา    สมมุ่ง
4. เด็กหญิงประภานัท   อาณารัตน์
5. เด็กหญิงปริญญาพร   เพ็งพุฒ
6. เด็กหญิงพิมพิศา  ห่วงสุวัน
7. เด็กหญิงภารุณีย์   ปักกาโล
8. เด็กหญิงวราพร   พันธากูล
9. เด็กหญิงศิริญาพร  นามวิเศษ
10. เด็กหญิงศิริพร   นามวิเศษ
11. เด็กหญิงศิริวรรณ   เอ่นแคน
12. เด็กหญิงสิรีธร    ศรีจันทร์
13. เด็กหญิงสุพิชชา   ปุริมาตา
14. เด็กชายสุวทิน   สั่งสอน
15. เด็กหญิงเพชรลดา   พิมพะ
 
1. นางพนิดา   บุญพระธรรม
2. นายสมจิต   สีหาบุญทอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(กลุ่ม 11) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เหวนอก
2. เด็กหญิงกุลนิกา  พรมภาโส
3. เด็กชายจิระวัฒน์  ปะทะกี
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  พันยาง
5. เด็กหญิงณฤทัย  ทองจุลละ
6. เด็กชายณัฐพล  จันทร์หนองหว้า
7. เด็กหญิงทิตยาพร  ปิดตามานัง
8. เด็กชายปัญญา  นามหนวด
9. เด็กหญิงปิยนุช  สัมมาขันธ์
10. เด็กหญิงพิมนภา  สิมศิริวัฒน์
11. เด็กหญิงพิมพฤดี  จำปาสุโพธิ์
12. เด็กชายอนุกุล  ธรรมโส
13. เด็กหญิงอพัตรา  นามปราศรัย
14. เด็กหญิงอำไพพร  ค้ากระบือ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ประเสริฐสังข์
2. นางยุพาลักษณ์  ใจถวิล
3. นางยุพิน  กันบุรมย์
4. นางสกุล  คำพิพจน์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่หนองโก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปะมาคะมา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เจิมแสน
3. เด็กหญิงพัชนิดา  ประวันเณย์
 
1. นายกิติพล  ลาดนาเลา
2. นางรังษี  ภาภักดี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   แสงอรุณ
2. เด็กหญิงพีรยา   กุลโธสง
3. เด็กหญิงเจนจิรา    แสงอรุณ
 
1. นายทวีพงษ์  จูศรี
2. นางสุวภี  แก้วฤทธิ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 1. เด็กหญิงนิตชิตา  ชมชา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มิตะนุ
 
1. นายสวัสดิ์  หลาบคำ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายทศพร  จันทราพิมพ์
2. เด็กชายศุภากร  ปัจจัยโคนัง
 
1. นางภัทรพร   ปินะภา
2. นางไพฑูรย์  ยิ่งยืน
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองแ้ก้ม
 
1. นางกัณหา  คุณโน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กหญิงแคทรินทร์  บ้งกาวงษ์
 
1. นางปาริชาติ  แผงบุดดา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นางสาวปรางทิพย์   ศรฤทธิ์
 
1. นายสมโภชน์   มูลวงศ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 1. เด็กชายอัศนี  ปินะกะเส
 
1. นางปาริชาติ  แผงบุดดา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 1. เด็กหญิงจุฬธิดา  แดงประเสริฐ
 
1. นางเข็มทอง  โพธิ์แสงดา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงเบญจพร   ปินะถา
 
1. นายสมโภชน์   มูลวงษ์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. นายพงศธร   แพงพงษ์มา
 
1. นายสมโภชน์   มูลวงษ์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเรียน 1. เด็กหญิงปริมาภัทร์   ปะถานะ
 
1. นายวิฑูรย์  ภาคไม้
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงสรินยา  บาริศรี
2. เด็กหญิงอาภัสรา  สังครีต
 
1. นางรัตติยา  เดชบุรัมย์
2. นางสาวสุปรีดา  หลาบคำ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงกมลศรี  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติมา  แดนดงเมือง
 
1. นางศิริพร   ศรีสุนนท์พันธ์
2. นางโสภิญฆ์ฏา   มนตรี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงนลินี   บุดดีคง
2. เด็กหญิงสรัลพร   ปัจจัยโคนัง
 
1. นายสมโภชน์   มูลวงษ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(กลุ่ม 11) 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ธรรมโส
 
1. นายเสนอ  สุทธิเจริญ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ดีพิจารณ์
2. เด็กชายภัทรธร  เป้งชัยโม
3. เด็กชายอนุรักษ์  พลไธสง
 
1. นายสังคม  โคตรมี
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กหญิงจิตราภา  สาสีดา
2. เด็กชายธนายุทธ์  นนสีลาด
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  นารถสิทธิ์
 
1. นายดุสิต  โมกขรัตน์
2. ส.ต.ต.ประยูร  ขูรีรัง
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. นางสาววรรนิศา  สุธรรม
2. นางสาววรัญญา  ปาปะทา
3. นางสาววราพร  ต่ายจันทร์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ประพาศพงษ์
2. นางสาวอุลัยภรณ์  ประสีระเก
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายรักเกียรติ  กลีบจำปา
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กชายพงศกร  คำศรีสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายธิติสรณ์  สอนวงษ์แก้ว
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  วงษ์ภา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เพียรโคตร
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายวิษณุวัตร  แพนไธสง
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กชายสุนทร  แซ่ด่าน
 
1. นายสุริยา  ปราณี
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญประถัมภ์
 
1. นายสวัสดิ์  ทานะขันธ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์แก้ว
 
1. นายจักรพงษ์  จันทราศรี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงนราตรีกาญ  พรผะกา
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงนฤมล  ประวรรณมาตา
 
1. นายจักรพงษ์  จันทราศรี
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  ประกอบแจ่ม
 
1. นายสนอง  ศรีสารคาม
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ยิ่งยืน
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายมนัส  แว่นจันทร์ลา
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายพีระ  อินธิแสน
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดน 1. เด็กหญิงทัศนีย์  อิ่นอุ่นโชติ
 
1. นายสุริยา  ปราณี
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นานกระโทก
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายทศวรรษ  พรมมาแข้
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  คำศรีรัตน์
 
1. นางทับทิม  สิงห์สีโว
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชฎาธาร  ขาวภา
 
1. นางเอมอร  ปานจำลอง
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ผิวเผือก
2. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงนฤมล  ประวรรณมาตา
4. เด็กหญิงปรมาภรณ์   พรดี
5. เด็กชายพงศกร  ภูวงค์
6. เด็กหญิงพรปวีน์  เจริญนนท์
7. เด็กชายสุขสันต์  ปาปะไพ
8. เด็กหญิงสุดาพร  สุขวันดี
 
1. นายจักรพงษ์  จันทราศรี
2. นางรุ่งทิวา  หาญสุโพธิ์
3. นายสมพร  รักษาภายใน
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายจิตทกร  จิตถนอมทรัพย์
2. เด็กชายชโนดม  กองแก้ม
3. เด็กชายทศวรรษ  พรมมาแข้
4. เด็กหญิงนราตรีกาญ  พรผะกา
5. เด็กชายมนัส  แว่นจันทร์ลา
6. เด็กชายศักดิ์ธัช  ผ่านสะอาด
7. เด็กหญิงอริสา  การิโก
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงษาปัดนา
 
1. นายบุญโสม  พันธ์ภักดี
2. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
3. นางสุวัฒนา  นิลศิริ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายณัฐพล  ประกอบสาย
2. เด็กหญิงทักษินา  บุญสวาย
3. เด็กชายธนพล  จักรทุม
4. เด็กชายธิติสรณ์  สอนวงษ์แก้ว
5. เด็กชายนพรัตน์  กมลมุณีรัตน์
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ภักดีภาร
7. เด็กชายภรายุทธ  โมกหอม
8. เด็กชายรักเกียรติ  กลีบจำปา
9. เด็กชายวธัญญู  แพงพงา์มา
10. เด็กชายวิษณุวัตร  แพนไธสง
11. เด็กหญิงสิรินทรา  ยิ่งยืน
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมกะยอม
13. เด็กหญิงอริษา  ธงยศ
14. เด็กหญิงอรุณี  จันทร์วงษา
15. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นานกระโทก
 
1. นางพิกุล  ไตรโพธิ์ท่อน
2. นางสาวภัทราวรรณ  สอนวงษ์แก้ว
3. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
4. นางหนูนวล  พันธ์ภักดี
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายกฤษตฤณนันท์  แคนติ
2. เด็กชายกษิดิศ  สุพะกำ
3. เด็กชายจตุพร  ปะทังโข
4. เด็กหญิงจุรารัตน์  ปัดชัยสังข์
5. เด็กชายชาครีส  โสตรดี
6. เด็กชายฐิตินันท์  โสภาพร
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก่นภักดี
8. เด็กชายทนะชัย  แก้วปุ้ย
9. เด็กชายนภรัตน์  แสนลาด
10. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สายศรี
11. เด็กหญิงปนัดดา  แก่นภักดี
12. เด็กชายปริญญา  ทองอาสน์
13. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัตวงศ์
14. เด็กชายรัชพล  ปัตตาเคนัง
15. เด็กหญิงรัตติการต์  แสนนภาวัลย์
16. เด็กชายวัชรานุพงษ์  ลุนละวงค์
17. เด็กหญิงสิริกิตติยา  สีสังข์
18. เด็กชายอนิรุตต์  กุลธินี
19. เด็กหญิงอินทิรา  อินทฤชัย
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทะกล
21. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูตะดา
 
1. นายวิญญู  วัชรานุสรณ์
2. นายวีระ  สุบัติคำ
3. นางสาวศรัญญา  แสงเนตร
4. นางสาวศุภกัญญา  พิลานนท์
5. นายสุวิชัย  มัธยมนันท์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่นา 1. เด็กชายชัยปัญญา  ปะมาคะมา
 
1. นายอุดร  ไชยเสนา
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายศุภชัย  คุ้มญาติ
 
1. นายบุญโสม  พันธ์ภักดี
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1. เด็กหญิงศดานันท์  ชัยมงคล
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 1. เด็กหญิงอนุธิดา  วงศ์วิลาศ
 
1. นายพรชัย  มากมน
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่นา 1. เด็กชายชาติสมัย  สิงห์คำป้อง
 
1. นายอุดร  ไชยเสนา
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ชะสีรัมย์
 
1. นางทรงสุดา  เอมราช
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. นายศราวุธ  นามอินทร์
 
1. นางประดับศรี  กิจชัย
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญเรือง
 
1. นายยรรยงค์  ประวารณะ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายทวี  พลวิเศษ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป้าน 1. เด็กชายสุวัฒน์  ปะติตัง
 
1. นางสาวสุคัณธามาศ  จุลนาถ
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาววิภาพร  แก้วหมื่นทรง
 
1. นางเกวรินทร์  สุทธะพีินทุ
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีบู้อ่ำ
 
1. นางธัญพิชชา  ทิพสีลาด
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวงัว 1. เด็กชายสหัศวรรษ  แสงสวาท
 
1. นางสาวถนอมศิลป์  โทบุญ
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนาม 1. นายสิทธิชัย  บาลโส
 
1. นางสาวรัตนา  ประกอบนันท์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงสุริวภา  สุวรรณเพ็ง
 
1. นางพิมพ์ภักดิ์  อุทปา
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  บุญทุม
 
1. นางสาวบุญมี   มุ่งชู
 
118 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัลละภา
2. เด็กหญิงกัณฐิมา  นาคสูงเนิน
3. เด็กหญิงกัลยา  วัลละภา
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาลาวรรณ
5. เด็กชายคณาวุฒิ  มาศแสวง
6. เด็กชายจักรพล  เกไธสง
7. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุรีมาตร
8. เด็กชายจารุพงค์  น้อยคำแพง
9. เด็กชายจิรายุทธ  ดวงตา
10. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกรียมไธสง
11. เด็กหญิงชลธิชา  ใจวงษ์
12. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
13. เด็กหญิงณัฐพร  กระออมกลาง
14. เด็กชายทิชานนท์  สังสุวรรณ
15. เด็กชายธนวัฒน์  บัวทิพย์
16. เด็กหญิงธันย์ชนก  เพชรก้อน
17. เด็กชายนพนันท์  โพธิ์เทพา
18. เด็กหญิงนริศรา  นาคนวล
19. เด็กชายนฤเบศร์  ปัตตาชารี
20. เด็กชายพันพิชาติ  โพธิขำ
21. เด็กหญิงภณิดา  ศรีสุวรรณ
22. เด็กชายภัสกร  ชิณภา
23. เด็กชายภานุพงศ์  นวนมิตร
24. เด็กหญิงรุจิดา  วัลละภา
25. เด็กหญิงรุ่งธิวรรณ  เชื้อนิตย์
26. เด็กชายวรวิชญ์  มงคลสกุลกิจ
27. เด็กหญิงวริษา  ศิลาหอม
28. เด็กชายวีระกร  โสดแก้ว
29. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์เทศ
30. เด็กหญิงศุภวรรณ  พันลา
31. เด็กชายสิทธิพัศ  คำภาไพร
32. เด็กหญิงสุธาธินี  นาสิงทอง
33. เด็กหญิงอนุธิดา  นาพิมพ์แสง
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  พินิจกิจ
35. เด็กหญิงอรชุดา  บุตรวงค์
36. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีสิทธิ์
37. เด็กชายอาทิตย์  ชุนรัมย์
38. เด็กหญิงอารยากุล  นางสีคุณ
39. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรวงค์
40. เด็กหญิงแอนนา  เชาระกำ
 
1. นางทองนาค  คำแหงพล
2. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
3. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
4. นางวรรณรัตน์  ศรีรัง
5. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
6. นางสาวศศิธร  ทัพขวา
7. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
8. นางอารยา  เสนาสุธรรม
 
119 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  สิงมาดา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปานิล
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  น้อยนันท้าว
4. เด็กชายก้องเกียรติ  วัลละภา
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองนอก
6. เด็กหญิงจิรานันท์  คำนนท์
7. เด็กชายชัยภักดิ์  ไอยะ
8. เด็กชายฐานันดร  เอ็มประโคน
9. เด็กชายณัฐพล  แก้วดอนรี
10. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองนอก
11. เด็กชายทวี  พลวิเศษ
12. เด็กชายธนาวุฒิ  พิมพาซ้อย
13. เด็กหญิงธิมาพร  คำภาไพร
14. เด็กชายนัทธกานต์  โชงรัมย์
15. เด็กหญิงพรนภา  นวนมิตร
16. เด็กหญิงพรรณทิพา  มาลาวรรณ
17. เด็กหญิงภัทนาวดี  เชื้อนิตย์
18. เด็กชายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
19. เด็กหญิงมณฑิรา  จำปานิล
20. เด็กชายรวิชญ์  ส่วนบุญ
21. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พานิชศิริ
22. เด็กหญิงวิรดา  นาคนวล
23. เด็กหญิงวิราวรรณ  โนนสังข์
24. เด็กหญิงวิลาสินี  เกลี้ยงกรแก้ว
25. เด็กหญิงศรีสกุล  สังสุวรรณ
26. เด็กหญิงศศิธร  พันสุรินทร์
27. เด็กชายสิทธิพร  พลชุมแสง
28. เด็กชายหัตถพล  นามมนตรี
29. เด็กชายอดุลย์  พลมีเดช
30. เด็กชายอนุพงษ์  สีดาชมพู
31. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีทน
32. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงตา
33. เด็กชายอภินันท์  กอไธสง
34. เด็กชายอรรคพล  โพธิ์เทพา
35. เด็กชายอรรถพล  พลวิเศษ
36. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีสิทธิ์
37. เด็กหญิงอริสา  วัลละภา
38. เด็กชายเทิดศักดิ์  จันทร์วิจิตร
39. เด็กหญิงเปรมวดี  สุดา
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุตรสีสวย
 
1. นายจำนงค์  คำแหงพล
2. นางประมุข  สุริยภาพ
3. นางสาวปานิสรา  พร้อมสมุด
4. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสตร์
5. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
6. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
7. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
8. นายสุวิทย์  คำมณี
 
120 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายชัยมงคล  ตรีวิเศษ
2. เด็กชายปองพล  เอื้อนไธสง
3. เด็กหญิงปาลินี  อาปัดชิง
4. เด็กชายภคนันท์  จันทวารี
5. เด็กชายสิงหราช  จันทร์เต
6. เด็กหญิงสุรีย์ฉาย  นันทลาด
7. เด็กหญิงอารียา  ทนุนาจารย์
8. เด็กหญิงอุมาพร  ซงซา
 
1. นางจริยา  บุญเลิศ
2. นางนิตยา  ฤทธิ์สยาม
3. นางอุทัยวรรณ  อินศร
 
121 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายคำพัน  พันสถาน
2. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  จูสันเทียะ
3. เด็กหญิงนฤนาตร  อันทะโคตร
4. เด็กชายพลวัฒน์  สีสมบา
5. เด็กชายภควรรธน์  คำจันทร์วงษ์
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  รักษาภักดี
7. เด็กชายสุพะนิช  ปัสโก
8. เด็กหญิงอนุธิดา  กิ้นบุราณ
9. เด็กหญิงอารียา  พานี
10. เด็กชายเสกสรรค์  แสงเขียว
 
1. นางภัทรพร   ปินะภา
2. นางสุนทรี  พิณราช
3. นางไพฑูรย์  ยิ่งยืน
 
122 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุทาหรณ์
2. เด็กหญิงพรธีรา  ผลชู
3. เด็กหญิงวริศรา  ช่างศรี
4. เด็กหญิงอารียา  ทนุนาจารย์
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บุญเรือง
6. เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เทพ
 
1. นางณฐมน  สุวรรณกูฎ
2. นางสาวสาคร  แก้วทาสี
3. นางอมรา  เนื่องโคตะ
4. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
123 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงธัญญาพร  ภูชมชื่น
2. นางสาวประกายเพชร  เช่นพิมาย
3. เด็กหญิงปิยะพร  ภูชมชื่น
4. นางสาวภัทรวดี  ประดับการ
5. นางสาวศิริวรรณ  หมั่นยืน
6. นางสาวสุมลฑา  มูลสาร
 
1. นายวัลลภ  ประวาระณะ
2. นางศิริพร  สุทธิยา
3. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
4. นางเพชรพันธุ์  ประภาศรี
 
124 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่นา 1. เด็กหญิงดาหวัน  ไชยมี
2. เด็กหญิงนภาพร  ก่อเกียรติพงค์
3. เด็กหญิงภัทธิรา  วงษ์พรมมา
4. เด็กหญิงรัชนีกร  อัฒจักร์
5. เด็กหญิงรุ้งนภา  ปะวันนา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลา
7. เด็กหญิงสไบทิพย์  เพชรอินทร์
8. เด็กหญิงอภิญญา  ธงเอก
9. เด็กหญิงเกษสุดา  ปองไป
 
1. นางพรชนก  สีหาบุดโต
2. นางสาวพันธุ์ทิพา  เสนาเสถียร
3. นางสัมฤทธิ์  ประสงค์สุข
4. นางอ้อยใจ  ประกอบคำ
 
125 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 1. เด็กหญิงปณิดา  ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ลาหนองแคน
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันทโชติ
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เล็กอรินทร์
5. เด็กหญิงวิภา  พงษ์สมศักดิ์
6. เด็กหญิงอรนุช  วังงาม
 
1. นางชูศรี  นนทะนำ
2. นางฐิติพร  เขมะปัญญา
3. นายเฉวต  เขียนภักดี
 
126 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงจิตราพร  เพ็งผะกา
2. เด็กหญิงปริฉัตร  แก้วขวัญข้า
3. เด็กหญิงลลิตา  สอนจันทร์
4. เด็กหญิงวนิดา  อุ่นผาง
5. เด็กหญิงวนิดา  ฤทธิ์ไธสง
6. เด็กหญิงอรอุมา  พรภิรมย์
7. เด็กหญิงอริสรา  กมลมุณัรัตน์
8. เด็กหญิงอริสา  อินภูวง
9. เด็กหญิงอิศริญา  สีละออง
10. เด็กหญิงเกสรา  พรหล่อ
11. เด็กหญิงเมธาวี  แว่นจันทร์ลา
12. เด็กหญิงเมธินี  จิตถนอมทรัพย์
 
1. นางสาวนิรมล  แสงอรุณ
2. นางพิกุล  ไตรโพธิ์ท่อน
3. นางสาวภัทราวรรณ  สอนวงษ์แก้ว
4. นางสาวศิริวรรณ  ภิรมราช
5. นางหนูนวล  พันธ์ภักดี
 
127 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  มณีศรี
2. เด็กชายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
3. เด็กชายศุภกร  ดวงภักดีรัมย์
4. เด็กชายอรรถพล  พลวิเศษ
5. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีสิทธิ์
 
1. นางประมุข  สุริยภาพ
2. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
 
128 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกันธิมา  ตอรบรัมย์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ประเมนาโพธิ์
 
1. นายสนอง  ศรีสารคาม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายธนชัย  ศรีมาศ
2. เด็กชายศุภชัย  ดวงปัญญา
3. เด็กชายเจษฎา  หงษ์ศรีหม่น
 
1. นางนงนุช  บุดดีสี
2. นายอดิศร  บุดดีสี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนน 1. เด็กชายธนพล  โม่งเครือ
2. นายวีระพันธ์  ราคำภา
3. นายศิริภักดิ์  เยาวชันธ์
 
1. นางพรทิพย์  ปะวาระณะ
2. นางสาวศิวารัตน์  ประจุทะเก
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. เด็กหญิงน้ำฝน   ไปเจอะ
2. เด็กหญิงศิริพร  เผื่อนผึ่ง
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย  มีละทิตย์
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นางเพชรพันธุ์  ประภาศรี
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสน 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพียงเกตุ
2. นางสาวนฤมล  ปะมะโข
3. นายพงสิทธิ์  วงศา
 
1. นางสุรพิน  รักษาพันธ์
2. นายโสภัณ  รักษาพันธ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 1. เด็กชายกฤษดา  ปะกิระนา
2. เด็กหญิงธิติมา  อุปมัย
3. เด็กหญิงนฤมล  ปาปะเพ
4. เด็กหญิงนิตยา  ปะติเส
5. เด็กชายภานุมาศ  สิงหาราโท
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  ปะมาถา
 
1. นางประยงค์  รัฐเมือง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คำพะอุ
2. เด็กหญิงดวงเดือน  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงดาราวดี  ชิดทอง
4. เด็กหญิงนันทพร  เขียวอุดสา
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภารวงษ์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พวงพันธุ์
 
1. นางบุญร่วม  ศรีสุนารถ
2. นางพันทิพา  ปัจจังคะตา
3. นางมยุรี  นะราวัง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 1. เด็กหญิงจิรัญญา  สืบสุนทร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหลาสา
3. เด็กชายพาดล  ปัญโยชัย
 
1. นางสมัย  คุณสีขาว
2. นายสุรินทร์  เณรสุวรรณ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 1. เด็กหญิงชนิกานต์   อ้วนวงษ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช   ทวยไธสง
3. เด็กหญิงน้องแอน    ตะนะชัย
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  พันบุญมา
2. นายปิยพงษ์  น้อยหลุบเลา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ปิธิระโจ
2. เด็กหญิงชลิตา  ทาสีนวล
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ยอดยิ่งยง
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธ์วงศ์
2. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมู 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมพิมล
2. เด็กหญิงปริวัฒน์  ช่างแย้ม
3. เด็กหญิงสหรัฐ  หริคำภา
 
1. นางบุญร่วม  ศรีสุนารถ
2. นางพันทิพา  ปัจจังคะตา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  จันทรวงศ์
2. เด็กหญิงมาริสา  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงสุธารทิพย์  สะอาดจันดี
 
1. นางสายศิลป์  เจริญพันธ์วงศ์
2. นางอัมพวรรณ์  เดชเถร
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายนันทพงษ์  กองแ้ก้ว
2. เด็กชายพลกฤต  น้อยธิ
 
1. นางสาวเพชรศิริวรรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  เสนา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีหล้าน้อย
2. เด็กหญิงปัญจมา  ปาละโค
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ปาละโค
 
1. นางสาวกฤษภาภรณ์  ภูศรี
2. นางลัดดา  อาปัดชิง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงนิตยา  มาลัย
2. เด็กหญิงรจนา  ศรีทองสา
3. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิวัง
 
1. นางประไพ  บัวสุคนธ์
2. นางพิกุล  ศิริสอน
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนิชนันท์  จำปานิล
2. เด็กชายปรีดี  วรรณปะโพธิ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  แสงคำ
 
1. นางบังอร  วรรณปะโพธิ์
2. นางบังอร  วรรณปะโพธิ์
3. นางยุพา  ชาวพงษ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา    จุปะมัดถา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   พงษ์เพชร
3. เด็กหญิงอริสรา   เขื่อนขันธ์
 
1. นางสาวกัลยาณี   ศรีกระทุ่ม
2. นางสาวชูติกาญจน์   เนาวรัตน์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1. เด็กชายจิตรทิวัส  เผือกขุนทด
2. เด็กชายปราการ    ลุนทองทา
3. เด็กหญิงเวธินี  พรลำเดช
 
1. นางช่อรัตนา  ปัททุมมา
2. นางสมปอง  วงศ์นิรามิษ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  มุยสิม
2. เด็กหญิงสมัชญา  ทนุนาจารย์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวพันตอง
 
1. นางสาวนงนุช  มหา
2. นางรัชนี  เอกชาตรี
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญมาก
2. เด็กหญิงนริศรา  ผิวบาง
3. เด็กหญิงปิยะดา  มิละถาโก
 
1. นายสุมิตร  ลดาวัลย์
2. นางอัมพร  ลดาวัลย์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงกันตยา  ทุมลี
2. เด็กหญิงธิติยา  ผดาวัน
 
1. นางประดิษฐ์  บุ้งทอง
2. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงนิตยา  สืบเทพ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เพลียสมบัติ
 
1. นางฐิตารีย์   ปาปะใน
2. นางสาวแสง  สมสา
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  เยื่องจันทึก
2. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วพิลา
 
1. นายนิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา  ภูขาว
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 1. เด็กชายพีระพล  กึกไธสง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  อันธิชัย
 
1. นายยรรยงค์  ประวารณะ
2. นายยรรยงค์  ประวารณะ
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  นันทะสี
2. นางสาวชนิสรา  วรสิทธิ์
3. นายอนุชา  เสือนิน
 
1. นางนิภา  รัตนพร
2. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงฐนิชา  แก้วกองนอก
2. เด็กหญิงมัสยา  สองสี
 
1. นางบัวผัน  เพียรโคตร
2. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแคน 1. นายจตุพล  ภูมิภักดิ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  โคตรทิพย์
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงียม  ภูมินา
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นายศรัตตรา  สุทธิประภา
2. นายเดชาธร  สารีบุตร
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นายสุเทพ  บุตรสำราญ
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงศิรินทรา  จันทรา
2. เด็กหญิงสุภัสรา  บุญครอง
 
1. นางบัวผัน  เพียรโคตร
2. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายนิธิศรัณย์  สุขโสม
2. เด็กชายเจษฎา  ดาวทอง
 
1. นางปุณรดา  สิงหโยทะกา
2. นายอภิรัชต์  การิโก
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายจิรทีปต์   กองบุตร
2. เด็กชายศุภกฤต  ละดาวัลย์
 
1. นายวรากร  ปะตังทะโล
2. นายสถิตย์  รางศรี
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1. เด็กชายนวภูมิ  รอดไร
2. เด็กชายศราวุฒิ  ชาววาปี
3. เด็กชายสุริยะ  เอี้ยงจันทึก
 
1. นายณัฐพงษ์  รามสีดา
2. ส.ต.ต.ประยูร  ขูรีรัง
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายวีรยุทธ์  สมอบ้าน
2. เด็กชายสุชา  ไทยลือนาม
3. เด็กชายไชยกร  สุทธาวาส
 
1. นายวิเชษฐ  นันทเสนา
2. นางสาวเปรมสิณี   ช่างยา
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กชายกฤษณลักษณ์    ปะนะภูเต
2. เด็กชายสิทธิโชค  แน่นชารี
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์   หงส์บุดศรี
 
1. นายจำนงค์  เสนาโนฤทธิ์
2. นายชัยณรงค์  ทองยศ
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายคฑาวุธ  มูลศรีสุข
2. เด็กชายสิทธิพล  พินกอคำ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สีหา
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงจิรนุช  กองแก้ม
 
1. นายสุรศักดิ์  สกุลโพน
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายธงชัย  สุขสำราญ
 
1. นางสุพรรณี  ปะกาเวสา
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงศุภกานต์  จงเทพ
 
1. นางสาววิมลฉัตร  นามมนตรี
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงธนัชพร  บัวรัตน์
 
1. นางสมพร  แก่นนาคำ
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ไปพบ
 
1. นางสมหวัง  ทัพสุริย์
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนศิลา
 
1. นางสาววิมลฉัตร  นามมนตรี
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สมรูป
 
1. นางสาววิมลฉัตร  นามมนตรี
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงวรรณณิสา  โยธาวงศ์
 
1. นางสาววิมลฉัตร  นามมนตรี
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงอัครพร  สุชัยชิต
 
1. นางสาวสุวัจนา  สาทองขาว
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 1. เด็กหญิงอรชุมา  สีแหงโคตร
 
1. นางสาววิมลฉัตร  นามมนตรี
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปาสาวัน
2. เด็กชายบัญญธร  ประจุดทะเนย์
3. เด็กหญิงบุษราคัม  มีด้วง
4. เด็กหญิงพรรณิภา  พรมลี
5. เด็กหญิงศศิวิมล  สายยศ
 
1. นายกวีภัทร  ชื่นใจ
2. นางบัวผัน  เพียรโคตร
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีวรรณะ
 
1. นายสุบิน  ตาลสถิตย์
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายสุวัฒน์  วงษ์สีษา
 
1. Mr.Gui Ling  Gin
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงรินรดา  สังสุวรรณ
 
1. นางสาวนภัสนันท์   ไกรทอง
 
177 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กหญิงนัฎฐริกา  สัตบุตร
2. เด็กชายศิโรจน์  พาขุนทด
 
1. นางสมควร  เวทพิทักษ์
2. นางสุพรรณี  ปะกาเวสา
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีกุล
2. เด็กหญิงอณามิกา  พรมลี
 
1. นายกวีภัทร  ชื่นใจ
2. นางสาวดวงใจ  ทัดมาลา
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัดตาเทสัง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ลอยเมฆ
3. เด็กหญิงณัฐพร  ดงแสนแก้ว
4. เด็กชายณัฐพล  โคนาโล
5. เด็กหญิงวรรณนิภา  โคนาโล
6. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทุมมาหาด
 
1. นายสมชาย  สิงหะนาม
2. นางหอมรับ  ซุ้ยไกร
3. นายไสว  หอมมาลัย
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาลาวรรณ
2. เด็กชายนฤเบศร์  ปัตตาชารี
3. เด็กชายภาณุพงศ์  นวนมิตร
4. เด็กชายสิทธิพัศ  คำภาไพร
5. เด็กชายอาทิตย์  ชุนรัมย์
6. เด็กชายอิทธิพล  มูลตื้อ
 
1. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
2. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
3. นางอารยา  เสนาสุธรรม
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. นายณัฐพงษ์  ตาสี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณพิรุณ
3. นายณัฐวุฒิ  พุทธสาวงศ์
4. นายยุทธชาติ   ปาปะขา
5. เด็กชายรักนิรันดร์  จุลฬา
6. นายวรวิทย์  ภูแม่นเขียน
7. นายวัฒนา   ปาปะกา
8. เด็กชายอดิศร  วงษาไฮ
 
1. นายถาวร  ตาพล
2. นายธงชัย   ประจุดทะศรี
3. นายอำนาจ  อินโท่โล่
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  พัดพันเพชร
2. เด็กหญิงกุลสตรี  สิมมะลี
3. เด็กชายคมชาญ  ตรีกุล
4. เด็กหญิงพรนิภา  แพงพันตอง
5. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญอุดม
6. เด็กหญิงวันวิสาข์  จ่าเลิศ
7. เด็กหญิงวาสนา  บัวเสนา
8. เด็กหญิงวาสนา   วงค์ชารี
9. เด็กชายศุภศักดิ์  ทองนาค
10. เด็กหญิงสุนิสา  เกสร
 
1. นางสาวนิตยา  ปักกาโล
2. นายวรวุฒิ  ปะกำแหง
3. นางสาวอาทิพร  โมสืบแสน
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทะ
2. เด็กหญิงชลธร  สารกาล
3. เด็กชายทัศกร  จิตต์สมัย
4. เด็กชายปิยวัฒน์  สิงห์เทศ
5. เด็กชายพงษ์ภัค  อ่อนอินทร์
6. เด็กหญิงวิภาวี  ไฝงาม
7. เด็กหญิงสุนิสา  ปริพล
8. เด็กหญิงหทัยทิพย์  เล่นทัศน์
9. เด็กหญิงเกสรา  ลาหนองแคน
10. เด็กหญิงเมทินี  สิมมา
 
1. นายประจักษ์  ภูมิศรีจันทร์
2. นางสมบัติ  ภูมิศรีจันทร์
3. นายสันติพงษ์  ภัทราบุญญากุล
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หม้อยา
2. เด็กชายนนทกร  กดไธสง
3. นางสาวบุษญารัตน์  กิจไธสง
4. นางสาวอรวรรณ  ชินตู้
5. นางสาวเปลียววลี  พาลี
 
1. นายประหยัด  โมกศรี
2. นางพรทิพย์  โมกศรี
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สิมสิริวัฒน์
2. เด็กหญิงวรรณณา   ประทุมโม
3. เด็กหญิงอารยา   น้าสุข
 
1. นางทองกร   กางโสภา
2. นางรุจิรา   แดงจันทึก
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงนฤมล  จินโจ
2. เด็กหญิงพรชนก  เพียกุนา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ชุมสีดา
 
1. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สังวุฒิโต
2. เด็กหญิงเบญญาภา   ศรีหาวงศ์
3. เด็กหญิงเพชรดา  ปักการะโถ
 
1. นางวรรดารัตน์    พลจันทึก
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงสายชล  ปาสานะตี
2. เด็กหญิงสุภาพร  มนตรี
3. เด็กหญิงอมรวรรณ  กระสันซาบ
 
1. นางนภาวรรณ  ปักขันติ
2. นางอัญญาณี  ภูตะลุน
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กชายธนากร  ผิวงาม
2. เด็กชายสิทธิพล  วิลัยเลิศ
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงอวัสดา  มลิลา
2. เด็กหญิงอวิภาวดี  ไชยศรี
 
1. นางสาวปราณี  พลเรื่องทอง
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายธนาวัฒน์  กุมไธสง
2. เด็กหญิงสรินญา  พูลเจริญ
 
1. นางทุติยา  ธูปขุนทด
2. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงนคร 1. เด็กหญิงขวัญลิสา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงชัญญา  ชิณโคตร
 
1. นายบรรเทิง  รัตนเถรา
2. นายวัชรินทร์  ศรีโยวงค์
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแคน 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  วังงาม
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  ทองประดับ
 
1. นายพิสิษฐ์  เพชรอาวุธ
2. นางเสงี่ยม  ภูมินา
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ละอองทอง
2. เด็กหญิงจิตอารีย์   คงทน
 
1. นางพิรุณมาศ  ประเสริฐโส
2. นางลำดวน   ยอดสะเทิน
 
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงศิวพร  ดวงภักดีรัมย์
 
1. นายสุวิทย์  คำมณี
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูมิกระจ่าง
 
1. นางยุวลักษณ์  ใหญ่นอก
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1. เด็กชายภูมิธรรม  หอมทอง
 
1. นายมงคล  โคนาโล
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. นายปิยะ  วงษ์ลา
 
1. นางอาภรณ์  อำพินธุ์
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทับ
 
1. นายบัวผิน  สุระมาศ
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายอนันตศักดิ์  พวงเพชร
 
1. นายประหยัด  ศรีสมศักดิ์
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายนราธิป  มะธิปิไข
 
1. นายอุดร  ศรีพิษ
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ประทุติตา
 
1. นายธนกฤต  มะธุเสน
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายอังสุมา  คนซื่อ
 
1. นางอรวรรณ  พ้องเสียง
 
204 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. นายนฤพนธ์  ประทุมแสง
 
1. นางประดับศรี  กิจชัย
 
205 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กหญิงกฤตยา  มะธิปิไข
2. เด็กชายกฤษณะ  บุญพิมาย
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไม้ทองศรี
4. เด็กชายขจรศักดิ์  ประธาน
5. เด็กหญิงงธิดารัตน์  จันทับ
6. เด็กชายชัยรัตน์  วิจิตรศักดิ์
7. เด็กชายชินวัตร  ปัตถามัง
8. เด็กหญิงฐนิชา  ประกอบสาเนียง
9. เด็กชายณัฐชัย  สุปะมา
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปุริโส
11. เด็กหญิงดาราวรรณ  ราชมี
12. เด็กหญิงทับทิม  พึ่งกุล
13. เด็กชายธนดล  กานุมาร
14. เด็กชายธนวัฒน์  ประพาน
15. เด็กชายนราธิป  มะธิปิไข
16. เด็กชายพลวัฒน์  จันทร์มา
17. เด็กชายพิศุทธิ์  หิตายะโส
18. เด็กหญิงพีรดา  มาตแท่น
19. เด็กชายภานิกรณ์  สุปะมา
20. เด็กหญิงมณีรัตน์  สัตพันธ์
21. เด็กชายมานะเดช  จันทรักษ์
22. เด็กชายรุ่งเรือง  โนนศิลา
23. เด็กชายสิทธิพงษ์  อัปมาทัง
24. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีสารคาม
25. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  พันธ์คลอง
26. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ขอดี
27. เด็กชายอภิชัย  ก้อนแก้ว
28. เด็กหญิงอังสุมาลิน  คนซื่อ
29. เด็กหญิงอุสรา  สุตาวงษ์
30. เด็กหญิงเกษฎาพร  อัปมาทัง
 
1. นายชัยวัฒน์  มะหัด
2. นายบัวผิน  สุระมาศ
3. นายประเคน  มะหัด
4. นางสาวยุพารัก  มัทนานุรักษ์
5. นางอรวรรณ  พ้องเสียง
6. นายอุดร  ศรีพิษ
 
206 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ยางชัยยา
 
1. นางเพ็ญอำไพ  ลาหนองแคน
 
207 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วัฒนราช
2. เด็กหญิงวริศรา  ประโคทัง
3. เด็กหญิงแพรทิพย์  เดชศิริ
 
1. นางมณฑา  วงษาไฮ
2. นางอรชร  ปะวันโน
 
208 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงนฏกร  เหลืองเจริญ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขานะรัม
3. เด็กหญิงอุษามณี  มาแก้ว
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทับละ
2. นางอัฐฏภิญญา  จูมแพงจารุพงศ์
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายยศพล  หนูแก้ว
 
1. นางเบญจารี  สีลาวัน
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายธีรภัทร์  พานทอง
 
1. นางพรทิพย์  โมกศรี
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายไพบูลย์   พานิชศิริ
 
1. นางลำดวน  ยอดสะเทิน
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประแหย่ง 1. เด็กชายบูรพา  ฤทธิ์อุดม
 
1. นายวรยุทธ  ศรีประย่า
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงนิพาตา  อิสโร
 
1. นางจันทราพร  ไปใกล้
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสระ 1. เด็กชายอานนท์  ธงภักดิ์
 
1. นายสุริโย  ปุริโส
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กชายพงศภัค  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวจันทราพร  ไปใกล้
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงศิริธร   กลั่นชื่น
 
1. นางอาภรณ์  อำพินธุ์
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลา 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ปาปะกัง
 
1. นางศิริธร  ปาปะขำ
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะโบ่ 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  แว่นจันลา
 
1. นางเฉลยศรี  ชุ่มชูใจ
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่หนองโก 1. เด็กชายนครินทร์  ประวันเณย์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นุสนศาลา
3. เด็กชายไพรัช  ศรีสารคาม
 
1. นางปภัชญา  รักษาพล
2. นายองอาจ  เชิงสะอาด
 
220 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. นายจักรวาล  โพทุมทา
2. นายอาทิตย์  สันทิตย์
 
1. นางอรอนงค์  บุญหล้า
2. นายอำนาจ  ขอเหล็กกลาง
 
221 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงนคร 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ปัจฉิมชาติ
2. เด็กชายศรานนท์  มะพันธ์
 
1. นางราตรี  แสนเย็น
2. นายวีระชัย  แสงโทโพธิ์
 
222 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กชายพงศกร  บุญมาลา
2. เด็กหญิงอุมาพร  โทนารินทร์
 
1. นางสาวปริชาติ  อินทรศิลา
2. นางโสภา  คุณโน
 
223 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมรักษ์
2. เด็กชายชนายุทธ  พิมพ์มี
3. เด็กชายพีรพล  มะธิโตปะโน
4. เด็กหญิงลลิตา  สิมพลีวัน
5. เด็กหญิงหัสยา  สิมพลีวัน
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  คุณประทุม
7. เด็กหญิงเสาวรัตน์  วันดี
 
1. นางสาวณภัสนันท์  ชาวแขก
2. นางทิพย์ไปรยา  โชติประติมา
3. นางวิจิตร  ปาปะขำ
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กหญิงสุนิษา  พุ่มสาเกษ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  สอนวงษ์แก้ว
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงฐิติมา  นาชีวะ
 
1. นางสาวบุญมี   มุ่งชู
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายดนุเดช  นนตรัตน์
 
1. นางสาวปนัดดา  ธนกิจโสภณ
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ปัญญาปิ่น
 
1. นางสาวกอบกุล  ปะกำแหง
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวงนคร 1. เด็กชายอภิวัชร  ฉัตรศรี
 
1. นายบรรเทิง  รัตนเถรา
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายวิษณุ  พันทองหล่อ
 
1. นางปรีญา  ไหมหรือ
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญน้อย
 
1. นางสาวธัญนันท์  นครศรี
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ไกรสมดี
2. เด็กหญิงปรียานุช   ฝังผล
3. เด็กหญิงพุทธน้ำบุตร   ศรีสังข์
4. เด็กหญิงมนต์นภา   ทองยศ
5. เด็กหญิงวาสนา    นามวิสงค์
6. เด็กหญิงอรอนงค์   อนุฤทธิ์
 
1. นางปริชาติ  อินทรศิลา
2. นายสมบัติ  คุณโน
3. นางโสภา  คุณโน
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กชายสถาพร  คำปลิว
 
1. นางกัญญารัตน์  พานเมือง
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 1. เด็กชายโชคชัย  ประทุมเหง่า
 
1. นางสาวสมฤดี  แพนดี
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงชุติมา  พลเสนา
 
1. นางละมุน  บุรี
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กชายจิรพงษ์  ปิ่นประยูร
2. เด็กหญิงชนาภา  ฉัตรพิมาย
3. เด็กหญิงธนิตา  คงสถาน
4. เด็กชายพีระวิชญ์  เพียนู
5. เด็กหญิงวชิรญา  วิชัยภูมิ
6. เด็กหญิงอภัสรา  ไธสง
7. เด็กหญิงแพรพลอย  ภิบาลจอมมี
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
3. นางเสวียน  ประวรรณถา
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมรักษ์
2. เด็กชายชนายุทธ  พิมพ์มี
3. เด็กชายพีรพล  มะธิโตปะโน
4. เด็กหญิงลลิตา  ปุเรทะตัง
5. เด็กหญิงหัสยา  สิมพลีวัน
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  คุณประทุม
7. เด็กหญิงเสาวรัตน์  วันดี
 
1. นางทิพย์ไปรยา  โชติประติมา
2. นางวิจิตร  ปาปะขำ
3. นางอานันตยา  แถวโสภา
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 1. เด็กหญิงจันทรา  แม้นสุรา
2. เด็กหญิงชลดา  อันทรินทร์
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แดงกุลา
 
1. นางจันศรี  นาคะโนทด
2. นายสมศักดิ์  คุ้มสุวรรณ
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กหญิงชลธาร   พรมสมศรี
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำจันดี
3. เด็กหญิงสิริยากร  นาคาแก้ว
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 1. เด็กชายกฤษณา  มะหา
2. เด็กชายวรายุทธ  ปะกำแหง
3. เด็กชายโรมรันต์  ปะวันเต
 
1. นายปฐมพงษ์  อัปมระกา
2. นายสุรพงศ์  ก้านสรรไชย
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 1. เด็กชายธนาวูฒิ  เสนามาตย์
2. เด็กชายพงศกร  กองพลพรหม
3. เด็กชายศรัน่ย์  ศิริบูรณ์
 
1. นายบัญชา  ปัญโญ
2. นางพิสมัย  หัตถนิรันต์
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กชายกฤษกวี  ธานิน
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปะวะศรี
3. เด็กชายธงชัย  โบราณมูล
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
2. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดาเหลา
2. เด็กหญิงมาลินี  ภคะวา
3. นางสาวศิรินันท์  สุขสุทธื
 
1. นางยุพา  ชาวพงษ์
2. นางสาวเกษมศรี  มาตย์คำมี
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายชลวัฒน์  ประทุมจันทร์
2. เด็กชายสุรสีห์  เพิ่มไธสงค์
 
1. นางสาวมุธิตา  จตุพงศา
2. นางอาภรณ์  อำพินธุ์
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เอี่ยมนางรอง
2. เด็กชายวาคิม  วจีสัจจะ
3. เด็กชายสุทธินันท์  เพียรไธสง
 
1. นายสมพร  แข็งพิลา
2. นางสุภาณี  กลับสุข
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบาก 1. เด็กหญิงกุสุมา  ปิตาทาโย
2. เด็กชายธนภัทร  รัศมีเหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงมนต์นภา  สาบุตร
 
1. นางรุ่งอรุณ  ดวงวรรณลี
2. นางสาวฤดีพร  กลับสุข