สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเหล่า 40 12 1 5 53
2 เมืองวาปีปทุม 40 2 2 0 44
3 บ้านเขวาทุ่ง 27 12 3 5 42
4 อนุบาลเอี่ยมสุข 27 6 4 4 37
5 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 26 4 2 3 32
6 บ้านขามเรียน 24 9 4 4 37
7 บ้านมะโบ่ 21 7 2 2 30
8 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 21 0 0 3 21
9 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 19 8 5 8 32
10 บ้านเม็กดำ 19 7 4 6 30
11 บ้านหนองรูแข้ 19 2 1 4 22
12 ชุมชนนาสีนวล 18 6 1 7 25
13 บ้านหนองบัวสันตุ 18 3 1 6 22
14 พระกุมารศึกษา 17 5 0 2 22
15 บ้านสนาม 16 7 3 6 26
16 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 14 10 3 7 27
17 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 14 9 3 6 26
18 โนนจานวิทยา 14 8 6 7 28
19 บ้านบุ่งง้าว 14 3 1 2 18
20 บ้านโกทา 13 8 4 3 25
21 บ้านหนองป้าน 13 8 2 2 23
22 บ้านหนองกุง(กลุ่ม 11) 13 5 2 6 20
23 ราชประชานุเคราะห์ 16 13 3 5 4 21
24 บ้านหนองไฮ 13 0 3 2 16
25 อนุบาลดงเมืองน้อย 13 0 0 0 13
26 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 12 7 2 3 21
27 บ้านสระบาก 12 5 3 5 20
28 บ้านเมืองเสือ 12 4 2 4 18
29 บ้านหัวดง 12 3 2 3 17
30 บ้านปลาขาว 12 2 4 6 18
31 บ้านโนนรัง 12 2 0 5 14
32 อนุบาลวาปีปทุม 12 0 0 0 12
33 บ้านชาดฝางหัวเรือ 11 7 2 2 20
34 บ้านหนองบัวแดง 11 3 5 7 19
35 บ้านโนน 10 5 3 0 18
36 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 10 4 2 7 16
37 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 10 4 2 6 16
38 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 10 4 1 1 15
39 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 10 3 2 6 15
40 บ้านหนองแสน 10 2 1 4 13
41 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 10 1 2 3 13
42 บ้านหัวหมู 9 6 4 8 19
43 บ้านโพธิ์ชัย 9 5 1 6 15
44 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 9 4 3 1 16
45 บ้านหนองหว้า 9 4 0 4 13
46 อนุบาลนครจัมปาศรี 9 3 2 2 14
47 ชุมชนบ้านสำโรง 9 2 0 5 11
48 บ้านนาเลา 8 7 3 8 18
49 บ้านดงใหญ่ 8 4 0 3 12
50 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 8 4 0 0 12
51 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 8 1 0 2 9
52 บ้านประแหย่ง 8 0 0 1 8
53 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 8 0 0 0 8
54 บ้านแดงโพงคำแก้ว 8 0 0 0 8
55 บ้านเมืองเตา 8 0 0 0 8
56 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 7 4 1 0 12
57 บ้านห้วยหิน 7 4 0 1 11
58 บ้านหนองผือ 7 3 0 2 10
59 บ้านไก่นา 7 3 0 0 10
60 บ้านหนองหน่อง 7 2 1 3 10
61 ชุมชนบ้านงัวบา 7 2 0 0 9
62 บ้านหนองฮี 7 2 0 0 9
63 บ้านนาฝาย 7 1 2 5 10
64 บ้านสระแคน 7 1 1 2 9
65 บ้านปอพานหนองโน 7 1 1 0 9
66 บ้านเหล่าน้อย 6 3 0 3 9
67 บ้านหนองโพธิ์ 6 2 1 2 9
68 บ้านดงยาง 6 2 1 0 9
69 บ้านหนองข่า 6 2 0 0 8
70 บ้านหนองกลางโคก 6 1 0 0 7
71 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 6 0 0 1 6
72 บ้านโคกไร่ 6 0 0 0 6
73 บ้านนาข่า 5 8 2 2 15
74 บ้านโดน 5 6 4 0 15
75 บ้านโนนบ่อ 5 6 0 0 11
76 กู่สันตรัตน์ 5 5 1 3 11
77 บ้านแวงดงหนองยาง 5 4 0 0 9
78 บ้านเหล่าค้อ 5 4 0 0 9
79 บ้านวังจานโนนสำราญ 5 3 1 2 9
80 บ้านหนองแดงสหมิตร 5 2 3 2 10
81 บ้านกุดน้ำใส 5 2 1 6 8
82 บ้านยางอิไลดอนก่อ 5 2 1 2 8
83 บ้านโคกสีทองหลาง 5 2 1 2 8
84 บ้านหนองแวง 5 2 1 0 8
85 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 5 1 1 3 7
86 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 5 1 0 2 6
87 บ้านดง 5 1 0 0 6
88 บ้านหวาย 5 0 0 0 5
89 บ้านนาค่าย 5 0 0 0 5
90 บ้านหนองปอ 4 6 1 0 11
91 บ้านดู่ 4 3 0 3 7
92 บ้านดงแคน 4 2 0 2 6
93 บ้านก่อ 4 2 0 0 6
94 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 4 1 1 0 6
95 ชุมชนบ้านดงบัง 4 1 0 0 5
96 บ้านตำแยโนนยาง 4 1 0 0 5
97 วรัญญาวิทย์ 4 1 0 0 5
98 บ้านโคกสะอาด 4 0 0 1 4
99 บ้านหนองเม็ก 4 0 0 1 4
100 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 4 0 0 1 4
101 บ้านหัวงัว 4 0 0 0 4
102 บ้านหนองระเวียง 3 4 0 3 7
103 บ้านเครือซูด 3 3 1 0 7
104 บ้านหนองคลอง 3 3 1 0 7
105 บ้านขามป้อม 3 3 0 1 6
106 บ้านมะชมโนนสง่า 3 2 2 1 7
107 บ้านหนองแปน 3 2 1 3 6
108 บ้านหัวช้าง 3 2 1 1 6
109 บ้านตำแย 3 2 0 0 5
110 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 3 1 1 1 5
111 บ้านจอมพะลาน 3 1 1 0 5
112 บ้านคึมบง 3 1 0 0 4
113 บ้านตาลอก 3 1 0 0 4
114 บ้านโนนจาน 3 1 0 0 4
115 บ้านหนองแต้ 3 0 4 0 7
116 บ้านเหล่าจั่น 3 0 0 1 3
117 บ้านกุดนาดีโนนลาน 3 0 0 0 3
118 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 3 0 0 0 3
119 บ้านหนองบึง 3 0 0 0 3
120 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 3 0 0 0 3
121 บ้านหนองแฮ 3 0 0 0 3
122 บ้านหัวช้างโคกม่วง 3 0 0 0 3
123 บ้านเหล่าหมากคำ 2 5 1 1 8
124 บ้านโคกมนโนนทอง 2 5 0 0 7
125 รุ่งอรุณวิทย์ 2 4 1 2 7
126 บ้านนาภู 2 3 1 2 6
127 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 2 3 1 1 6
128 พยัคฆภูมิพิสัย 2 3 1 1 6
129 บ้านหนองแต้น้อย 2 3 1 0 6
130 บ้านหนองสระ 2 3 1 0 6
131 วัดป่านาเชือก 2 3 0 0 5
132 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 2 2 1 1 5
133 บ้านแคน 2 2 1 0 5
134 บ้านโนนแคน 2 2 0 3 4
135 บ้านจอกขวาง 2 2 0 2 4
136 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 2 2 0 2 4
137 บ้านดอนหมี 2 2 0 1 4
138 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 2 2 0 1 4
139 บ้านสว่าง 2 2 0 0 4
140 บ้านโคกยาว 2 2 0 0 4
141 บ้านหนองไผ่ 2 2 0 0 4
142 บ้านสระแก้วหนองคู 2 1 2 0 5
143 บ้านดงบากหนองตาเต็น 2 1 0 2 3
144 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 2 1 0 2 3
145 บ้านป่าตองหนองงู 2 1 0 1 3
146 บ้านดอนดู่วังบอน 2 1 0 0 3
147 บ้านนกเหาะ 2 1 0 0 3
148 บ้านหนองโนทับม้า 2 1 0 0 3
149 บ้านหัวสระ 2 1 0 0 3
150 บ้านห้วยหลาว 2 1 0 0 3
151 บ้านเสือโก้ก 2 1 0 0 3
152 บ้านแก่นเท่า 2 0 1 0 3
153 บ้านมะแซวหนองโง้ง 2 0 1 0 3
154 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 2 0 0 2 2
155 บ้านทัพป่าจิก 2 0 0 1 2
156 ราชประชานุเคราะห์ 18 2 0 0 1 2
157 บ้านดู่หนองโก 2 0 0 0 2
158 บ้านโพนทอง 2 0 0 0 2
159 บ้านขี้เหล็ก 2 0 0 0 2
160 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 2 0 0 0 2
161 บ้านดงเย็น 2 0 0 0 2
162 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 2 0 0 0 2
163 บ้านหนองบัวคู 2 0 0 0 2
164 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 2 0 0 0 2
165 บ้านหนองแดง 2 0 0 0 2
166 จตุคามประชาสรรค์ 1 6 2 2 9
167 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 1 3 1 0 5
168 บ้านแวงนคร 1 2 2 0 5
169 บ้านเตาบ่า 1 2 1 1 4
170 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 2 0 0 3
171 บ้านอีโต้ 1 2 0 0 3
172 บ้านหนองแคน 1 1 2 2 4
173 บ้านหนองแกวิทยา 1 1 1 1 3
174 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 1 1 0 1 2
175 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 1 1 0 0 2
176 ศุภประภา 1 1 0 0 2
177 บ้านดอนหัน 1 1 0 0 2
178 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 1 0 0 2
179 บ้านโคกใหญ่วิทยา 1 1 0 0 2
180 บ้านโสกยาง 1 1 0 0 2
181 บ้านหนองเหล่า 1 0 1 3 2
182 บ้านหนองนาใน 1 0 1 1 2
183 บ้านป่าแดง 1 0 0 2 1
184 บ้านหนองกกหนองยาว 1 0 0 1 1
185 บ้านเปล่งโนนกระยอม 1 0 0 1 1
186 บ้านตลาดม่วง 1 0 0 1 1
187 บ้านหนองหว้าเฒ่า 1 0 0 1 1
188 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1 0 0 1 1
189 บ้านหนองบัวน้อย 1 0 0 0 1
190 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 0 0 0 1
191 บ้านหนองคูม่วง 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 1 0 0 0 1
193 บ้านดงหัวช้าง 1 0 0 0 1
194 บ้านสระบัว 1 0 0 0 1
195 บ้านหัวเข่าแตก 1 0 0 0 1
196 บ้านโนนเห็ดไค 1 0 0 0 1
197 บ้านโคกเต่า 0 3 0 0 3
198 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 0 3 0 0 3
199 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 2 0 0 2
200 บ้านหนองแคนหัวฝาย 0 2 0 0 2
201 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 2 0 0 2
202 บ้านโพนทราย 0 2 0 0 2
203 บ้านหนองบัวแก้ว 0 1 0 2 1
204 บ้านหนองห้าง 0 1 0 2 1
205 บ้านแก่นท้าว 0 1 0 1 1
206 บ้านโนนแร่ 0 1 0 0 1
207 อนุบาลอุ่นรัก 0 1 0 0 1
208 ชุมชนบ้านหนองเลา 0 1 0 0 1
209 บ้านหนองผง 0 1 0 0 1
210 บ้านหนองม่วง 0 1 0 0 1
211 บ้านหารฮี 0 1 0 0 1
212 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 1 1 1
213 บ้านเก่าน้อย 0 0 1 0 1
214 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 0 1 0 1
215 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 1 0
216 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 0 0 0 1 0
217 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 0 0
รวม 1,205 476 173 320 2,174