สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเหล่า 40 12 1 5 53
2 เมืองวาปีปทุม 40 2 2 0 44
3 บ้านเขวาทุ่ง 28 12 3 5 43
4 อนุบาลเอี่ยมสุข 27 6 4 4 37
5 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 26 4 2 3 32
6 บ้านขามเรียน 24 9 4 4 37
7 บ้านมะโบ่ 22 7 2 2 31
8 บ้านหนองรูแข้ 21 2 1 4 24
9 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 21 0 0 3 21
10 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 20 8 5 8 33
11 บ้านเม็กดำ 20 7 4 6 31
12 บ้านหนองบัวสันตุ 19 3 1 6 23
13 ชุมชนนาสีนวล 18 6 1 7 25
14 บ้านโกทา 17 8 4 3 29
15 พระกุมารศึกษา 17 5 0 2 22
16 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 16 9 3 6 28
17 บ้านสนาม 16 7 3 6 26
18 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 16 5 1 1 22
19 บ้านสระบาก 15 5 3 5 23
20 บ้านหนองบัวแดง 15 3 5 7 23
21 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 15 3 2 6 20
22 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 14 10 3 7 27
23 โนนจานวิทยา 14 8 6 7 28
24 บ้านหนองกุง(กลุ่ม 11) 14 5 2 6 21
25 บ้านบุ่งง้าว 14 3 1 2 18
26 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 14 1 2 3 17
27 บ้านหนองป้าน 13 8 2 2 23
28 ราชประชานุเคราะห์ 16 13 3 5 4 21
29 บ้านหนองไฮ 13 0 3 2 16
30 อนุบาลดงเมืองน้อย 13 0 0 0 13
31 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 12 8 2 3 22
32 บ้านเมืองเสือ 12 4 2 4 18
33 บ้านหัวดง 12 3 2 3 17
34 บ้านปลาขาว 12 2 4 6 18
35 บ้านโนนรัง 12 2 0 5 14
36 อนุบาลวาปีปทุม 12 0 0 0 12
37 บ้านชาดฝางหัวเรือ 11 7 2 2 20
38 บ้านโนน 11 5 3 0 19
39 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 11 4 2 6 17
40 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 10 4 2 7 16
41 บ้านหนองแสน 10 2 1 4 13
42 ชุมชนบ้านสำโรง 10 2 0 5 12
43 บ้านนาเลา 9 7 3 8 19
44 บ้านหัวหมู 9 6 4 8 19
45 บ้านโพธิ์ชัย 9 5 1 6 15
46 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 9 4 3 1 16
47 บ้านหนองหว้า 9 4 0 4 13
48 อนุบาลนครจัมปาศรี 9 3 2 2 14
49 ชุมชนบ้านดงบัง 9 1 0 0 10
50 บ้านประแหย่ง 9 0 0 1 9
51 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 9 0 0 0 9
52 บ้านดงใหญ่ 8 4 0 3 12
53 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 8 4 0 0 12
54 บ้านหนองหน่อง 8 2 1 3 11
55 ชุมชนบ้านงัวบา 8 2 0 0 10
56 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 8 1 0 2 9
57 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 8 0 0 0 8
58 บ้านแดงโพงคำแก้ว 8 0 0 0 8
59 บ้านเมืองเตา 8 0 0 0 8
60 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 7 4 1 0 12
61 บ้านห้วยหิน 7 4 0 1 11
62 บ้านหนองผือ 7 3 0 2 10
63 บ้านไก่นา 7 3 0 0 10
64 บ้านหนองฮี 7 2 0 0 9
65 บ้านนาฝาย 7 1 2 5 10
66 บ้านสระแคน 7 1 1 2 9
67 บ้านปอพานหนองโน 7 1 1 0 9
68 บ้านหนองปอ 6 6 1 0 13
69 บ้านวังจานโนนสำราญ 6 3 1 2 10
70 บ้านเหล่าน้อย 6 3 0 3 9
71 บ้านกุดน้ำใส 6 2 1 6 9
72 บ้านหนองโพธิ์ 6 2 1 2 9
73 บ้านดงยาง 6 2 1 0 9
74 บ้านหนองข่า 6 2 0 0 8
75 บ้านหนองกลางโคก 6 1 0 0 7
76 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 6 0 0 1 6
77 บ้านหัวงัว 6 0 0 0 6
78 บ้านโคกไร่ 6 0 0 0 6
79 บ้านนาข่า 5 8 2 2 15
80 บ้านโดน 5 6 4 0 15
81 บ้านโนนบ่อ 5 6 0 0 11
82 กู่สันตรัตน์ 5 5 1 3 11
83 บ้านแวงดงหนองยาง 5 4 0 0 9
84 บ้านเหล่าค้อ 5 4 0 0 9
85 บ้านหนองแดงสหมิตร 5 2 3 2 10
86 บ้านแวงนคร 5 2 2 0 9
87 บ้านยางอิไลดอนก่อ 5 2 1 2 8
88 บ้านโคกสีทองหลาง 5 2 1 2 8
89 บ้านหนองแวง 5 2 1 0 8
90 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 5 1 1 3 7
91 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 5 1 0 2 6
92 บ้านหนองม่วง 5 1 0 0 6
93 บ้านห้วยหลาว 5 1 0 0 6
94 บ้านดง 5 1 0 0 6
95 บ้านหวาย 5 0 0 0 5
96 บ้านนาค่าย 5 0 0 0 5
97 บ้านดู่ 4 3 0 3 7
98 บ้านหัวช้าง 4 2 1 1 7
99 บ้านดงแคน 4 2 0 2 6
100 บ้านก่อ 4 2 0 0 6
101 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 4 1 1 0 6
102 บ้านทัพป่าจิก 4 1 0 1 5
103 บ้านตำแยโนนยาง 4 1 0 0 5
104 วรัญญาวิทย์ 4 1 0 0 5
105 บ้านหนองนาใน 4 0 1 1 5
106 บ้านโคกสะอาด 4 0 0 1 4
107 บ้านหนองเม็ก 4 0 0 1 4
108 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 4 0 0 1 4
109 บ้านดู่หนองโก 4 0 0 0 4
110 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 4 0 0 0 4
111 บ้านหัวช้างโคกม่วง 4 0 0 0 4
112 บ้านหนองระเวียง 3 4 0 3 7
113 บ้านนาภู 3 3 1 2 7
114 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 3 3 1 1 7
115 บ้านเครือซูด 3 3 1 0 7
116 บ้านหนองคลอง 3 3 1 0 7
117 บ้านขามป้อม 3 3 0 1 6
118 บ้านมะชมโนนสง่า 3 2 2 1 7
119 บ้านหนองแปน 3 2 1 3 6
120 บ้านตำแย 3 2 0 0 5
121 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 3 1 1 1 5
122 บ้านจอมพะลาน 3 1 1 0 5
123 บ้านหัวสระ 3 1 0 0 4
124 บ้านคึมบง 3 1 0 0 4
125 บ้านตาลอก 3 1 0 0 4
126 บ้านโนนจาน 3 1 0 0 4
127 บ้านหนองแต้ 3 0 4 0 7
128 บ้านเหล่าจั่น 3 0 0 1 3
129 บ้านกุดนาดีโนนลาน 3 0 0 0 3
130 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 3 0 0 0 3
131 บ้านหนองบึง 3 0 0 0 3
132 บ้านหนองแฮ 3 0 0 0 3
133 บ้านเหล่าหมากคำ 2 5 1 1 8
134 บ้านโคกมนโนนทอง 2 5 0 0 7
135 รุ่งอรุณวิทย์ 2 4 1 2 7
136 พยัคฆภูมิพิสัย 2 3 1 1 6
137 บ้านหนองแต้น้อย 2 3 1 0 6
138 บ้านหนองสระ 2 3 1 0 6
139 วัดป่านาเชือก 2 3 0 0 5
140 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 2 2 1 1 5
141 บ้านแคน 2 2 1 0 5
142 บ้านโนนแคน 2 2 0 3 4
143 บ้านจอกขวาง 2 2 0 2 4
144 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 2 2 0 2 4
145 บ้านดอนหมี 2 2 0 1 4
146 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 2 2 0 1 4
147 บ้านสว่าง 2 2 0 0 4
148 บ้านโคกยาว 2 2 0 0 4
149 บ้านหนองไผ่ 2 2 0 0 4
150 บ้านสระแก้วหนองคู 2 1 2 0 5
151 บ้านดงบากหนองตาเต็น 2 1 0 2 3
152 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 2 1 0 2 3
153 บ้านป่าตองหนองงู 2 1 0 1 3
154 ชุมชนบ้านหนองเลา 2 1 0 0 3
155 บ้านดอนดู่วังบอน 2 1 0 0 3
156 บ้านนกเหาะ 2 1 0 0 3
157 บ้านหนองโนทับม้า 2 1 0 0 3
158 บ้านเสือโก้ก 2 1 0 0 3
159 บ้านแก่นเท่า 2 0 1 0 3
160 บ้านมะแซวหนองโง้ง 2 0 1 0 3
161 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 2 0 0 2 2
162 บ้านเปล่งโนนกระยอม 2 0 0 1 2
163 ราชประชานุเคราะห์ 18 2 0 0 1 2
164 บ้านโพนทอง 2 0 0 0 2
165 บ้านขี้เหล็ก 2 0 0 0 2
166 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 2 0 0 0 2
167 บ้านดงเย็น 2 0 0 0 2
168 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 2 0 0 0 2
169 บ้านหนองบัวคู 2 0 0 0 2
170 บ้านหนองแดง 2 0 0 0 2
171 จตุคามประชาสรรค์ 1 6 2 2 9
172 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 1 3 1 0 5
173 บ้านเตาบ่า 1 2 1 1 4
174 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 2 0 0 3
175 บ้านอีโต้ 1 2 0 0 3
176 บ้านหนองแคน 1 1 2 2 4
177 บ้านหนองแกวิทยา 1 1 1 1 3
178 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 1 1 0 1 2
179 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร 1 1 0 1 2
180 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 1 1 0 0 2
181 ศุภประภา 1 1 0 0 2
182 บ้านดอนหัน 1 1 0 0 2
183 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 1 0 0 2
184 บ้านโคกใหญ่วิทยา 1 1 0 0 2
185 บ้านโสกยาง 1 1 0 0 2
186 บ้านหนองเหล่า 1 0 1 3 2
187 บ้านป่าแดง 1 0 0 2 1
188 บ้านหนองกกหนองยาว 1 0 0 1 1
189 บ้านตลาดม่วง 1 0 0 1 1
190 บ้านหนองหว้าเฒ่า 1 0 0 1 1
191 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1 0 0 1 1
192 บ้านหนองบัวน้อย 1 0 0 0 1
193 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองคูม่วง 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 1 0 0 0 1
196 บ้านดงหัวช้าง 1 0 0 0 1
197 บ้านสระบัว 1 0 0 0 1
198 บ้านหัวเข่าแตก 1 0 0 0 1
199 บ้านโนนเห็ดไค 1 0 0 0 1
200 บ้านโคกเต่า 0 3 0 0 3
201 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 0 3 0 0 3
202 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 2 0 0 2
203 บ้านหนองแคนหัวฝาย 0 2 0 0 2
204 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 2 0 0 2
205 บ้านโพนทราย 0 2 0 0 2
206 บ้านหนองบัวแก้ว 0 1 0 2 1
207 บ้านหนองห้าง 0 1 0 2 1
208 บ้านแก่นท้าว 0 1 0 1 1
209 บ้านโนนแร่ 0 1 0 0 1
210 อนุบาลอุ่นรัก 0 1 0 0 1
211 บ้านหนองผง 0 1 0 0 1
212 บ้านหารฮี 0 1 0 0 1
213 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 1 1 1
214 บ้านเก่าน้อย 0 0 1 0 1
215 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 0 1 0 1
216 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 1 0
217 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 0 0
รวม 1,295 480 173 320 1,948