หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายไพโรจน์ ดงเรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
3 นางสุภารี โพนเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายเยื้อน สิทธิศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายเฉลิมเกียรติ สง่าศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายสุภาพ จันทร์สม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายทองสุข มาตย์คำมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
8 ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ สพป.มค.2 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายไพทูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายไพทูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
11 นายมงคล แก้วพะเนาว์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
12 นางศุภสิริ ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
13 นายบัญชา สุวรรณโท ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
14 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
15 นางสาวกวิสรา ชื่นอุรา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
16 นางจันทร์แรม ปราเมต ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
17 นายมงคล แก้วพะเนาว์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายสุภาพ จันทร์สม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
19 นายจาตุรณต์ ปะกินำหัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
20 นายสมนึก สุวรรณมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรัง กรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
21 นายชารี ปาปะไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๘ กรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
22 นายปราโมทย์ จันทอุตสาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๗ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
23 นางศูภสิริ ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
24 นายสุภาพ จันทร์สม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
25 นายทองอินทร์ เทียบพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอพานหนองโน รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
26 นายชารี ปาปะไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๘ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
27 นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแร่ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
28 นายปราโมทย์ จันทอุตสาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๗ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
29 นายดำรง ปักเขตานัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
30 นางพคพร คำยิ่ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
31 นายไพโรจน์ ดงเรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
32 นายสกุล กุลนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
33 นางสาวละมุล อนุสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
34 นายสามารถ อุทปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
35 นายบรรลุ นครศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
36 นายทองม้วน สีแนน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
37 นายยงยุทธ ศรีประดู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮี กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
38 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
39 นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
40 นายเฉลิมเกียรติ สง่าศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
41 นายพิมล แก้วพะเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
42 นายมีชัย พลภูงา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
43 นายยงยุทธ ศรีประดู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮี กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
44 นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
45 นายบัญชา สุวรรณโท ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
46 นายไพโรจน์ ดงเรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
47 นายตรีพันธ์ เชื่อนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหน่อง รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
48 นายศราวุธ วรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าจั่น กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
49 ซิสเตอร์ปิยรัตน์ ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
50 นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอกขวาง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
51 นางราตรี ล่อดงบัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
52 นายเฉลิมเกียรติ สง่าศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
53 นายทวีวัฒน์ เสนาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเครือซูด รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
54 นายวิชาน ศรีอาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
55 นายเทวฤทธิ์ สีหาบุตโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไก่นา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
56 นายสำราญ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูม่วง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
57 นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
58 นางอุไรวรรณ ลครรำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
59 นางสาวกวิสรา ชื่นอุรา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
60 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
61 นายสุกัณฑ์ โสภากาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
62 นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
63 นายพิชัย ชุบสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหิน กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
64 นายสังวาร ปะติเพนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
65 นายโกสิน กันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
66 นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
67 นายเกษม สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
68 นายเกษม สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
69 นางสาวปราณี วรรณปะเก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
70 นายเยื้อน สิทธิศาตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
71 นายเกียรติศักดิ์ อรรควัฒนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาสีนวล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
72 นายปัญญา บาริศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงบกไผ่ล้อมวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
73 นายดาวเทียว บุรีมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
74 นายนิรัตน์ เนื่องศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
75 นายสงวน เย็นวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
76 นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมี นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
77 นายณรงฤทธิ์ ประทุมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
78 นายวิทยา คชโคตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
79 นางสุภารีย์ โพนเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
80 นายปิยวัฒน์ บุญบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมพิสัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
81 นายชาญศักดิ์ จันโทสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนาม กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
82 นางปภาวรินทร์ หัตถสินธุ์ นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
83 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
84 นายจักรกฤษ ลีลาสกุลภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
85 นายจักรพงษ์ จันทราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
86 นายไพบูลย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
87 นายอดุลย์ พักหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
88 นายดาวเทียม บุรีมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
89 นายสำอางค์ จันทนนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงใหญ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
90 นางลำไพ วันจงคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
91 นายทองสุข มาตย์คำมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
92 นายวิรัตน์ อัครเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
93 นายจอมพล กงคูคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
94 นายสุจิตร ปานจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
95 นางสาวผ่องพรรณ ดวงทองพูล นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
96 นางสาวอรทัย บุพโชติ นักวิชาการศึกษา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
97 นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง กรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
98 นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
99 นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
100 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
101 นายเยื้อน สิทธิศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
102 นายสมาธิ พินิจกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กดำ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
103 นายสงวน เย็นวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
104 นางราตรี แสนเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงนครสังฆวิทยา กรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
105 นายอุทัย จันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบึง กรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
106 นายณรงฤทธิ์ ประทุมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
107 นายครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
108 นางสุภารีย์ โพนเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่น  
109 นายทองคำ รณเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแร่ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่น  
110 นายบุญธรรม พินโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ กรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่น  
111 นายบรรลุ นครศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่น  
112 นายชาติชาย พันธผล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมท้องถิ่น  
113 นางสาวละมุล อนุสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประธานคณะกรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
114 สิบเอกพงษ์พัฒน์ ปักกาโล เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
115 นางชไมพร ทิพย์สิงห์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
116 นางจันทร์แรม ปราเมต ศึกษานิเทศก์ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
117 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
118 นางพัชรี จักรชุม ศึกษานิเทศก์ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
119 นางสาวกวิสรา ชื่นอุรา ศึกษานิเทศก์ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
120 นางศุภชัย รักษาภักดี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
121 นายพชรพล พร้อมสมุด เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
122 นายเอกศิลฏ์ เทพประทุมวิไลพร เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
123 นายกฤษฎา สีหาบุตรโต เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
124 นางสาวอรสุรางค์ จักรทุม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
125 นายทวีวัฒน์ สมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
126 นางสาวพีระญาณ์ พิมพ์ดอนอัด เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
127 นางสาวมัทนียา สุทธิประภา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
128 นายชัยวัฒน์ ปักเขตานัง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
129 นายวิเชียร ผดุงกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
130 นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์พล เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
131 นายอำพล เสถียรอุดร เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
132 นางธัญชนก ยางจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
133 นางสาวนะภาลัย ปาสานะเก เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
134 นางสุจิตรา บุบผา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
135 นางสาวมณฑิรา ประดิษฐ์อารีกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
136 นางสาวพัทรียา ทองยศ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
137 นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
138 นางสาวละมุล อนุสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
139 สิบเอกพงษ์พัฒน์ ปักกาโล เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
140 นางชไมพร ทิพย์สิงห์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
141 นายยุทธพงษ์ ทิพย์สิงห์ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
142 นายศุภชัย รักษาภักดี ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
143 นายพชรพล พร้อมสมุด เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
144 นายเฉลิม จักรชุม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตรและรางวัล  
145 นายไพทูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
146 นายมงคล แก้วพะเนาว์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
147 นายบรรลุ นครศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน  
148 นายทองท้วน สีแนน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น กรรมการฝ่ายการเงิน  
149 นางราตรี แสนเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงนคร(สังฆวิทยา) กรรมการฝ่ายการเงิน  
150 นางราตรี ล่อดงบัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายการเงิน  
151 นางจันทร์แรม ปราเมต ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายการเงิน  
152 นางดรณี ปะสังติโย ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายการเงิน  
153 นางสาวกวิสรา ชื่นอุรา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
154 นายไพทูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
155 นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
156 นายสุกัณฑ์ โสภากาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
157 นายสกุล กุลนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
158 นายวิรัตน์ อัครเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
159 นายสังวาร ปะติเพนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
160 นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
161 นายทองม้วน สีแนน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
162 นายบรรลุ นครศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
163 นายโกสิน กันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
164 นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
165 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
166 นายเกษม สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
167 นายปราโมทย์ จันทอุตสาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๗ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
168 นายสำราญ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูม่วง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
169 นายพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอกขวาง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
170 นายพิชิต มะหัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกยาง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
171 นางสุมนา เนื่องไชยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
172 นายมานิตย์ ประจุดทะเนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประแหย่ง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
173 นางราตรี แสนเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงนคร(สังฆวิทยา) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
174 นายประสาท ราชจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
175 นายปริญญา สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
176 นายสุจิตร ปานจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
177 นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสือโก้ก กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
178 นายสมเพชร มัชปะโม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
179 นายถาวร มนตรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ๋ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
180 นายบุญทอม ศรีวิสิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อน กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
181 นายทองยศ ไลออน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
182 นายสมหวัง มาแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
183 นายเสนีย์ ปักษ์สังคะเนย์ ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
184 นายเสนีย์ ศรีสุนทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
185 นายสวัสดิ์ หลาบคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
186 นายอำนาจ อินโท่โล่ ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
187 นายเจริญ โยวะผุย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
188 นายสัมฤทธิ์ พิมพ์สอน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๗ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
189 นางกัญจนา สัตตรัตนำพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
190 นายศุภชาติ ชาวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
191 นายวีระชาติ ชมภูหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวงัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่อุปกรณ์ แสง เสียง (พิธีเปิด)  
192 นายไพโรจน์ ดงเรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
193 นางสาวประภาพรรณ จันโอทาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
194 นายชัยวัฒน์ มะหัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวาย กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
195 นางสุมนา เนื่องไชยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
196 นายวิพล ปาปะขำ ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮ กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
197 นายชาติชาย พันธผล ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
198 นางศุภสิริ ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
199 นางลำไพ วันจงคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
200 นางพคพร คำยิ่ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
201 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
202 นายครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงพิธีเปิด  
203 นายไพโรจน์ ดงเรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
204 นายชาติชาย พันธผล ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
205 นายบดินทร์ วรนันทการกิจ นักประชาสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
206 จ่าเอก พงษ์ศักดิ์ จันทวิมล นักประชาสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
207 นางสาวกวิสรา ชื่นอุรา ศีกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
208 นางสาวกวิสรา ชื่นอุรา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
209 นางสุภารีย์ โพนเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
210 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองวาปีปทุม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
211 นายเกษม สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
212 นายณฐพงศ์ จันทพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
213 นายวิสูตร อุ่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
214 นายบุญธรรม ปัทมาตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
215 นายพิชิตนครินทร์ อินทร์โท่โล่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
216 นางสุดา จันทพรม ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
217 นายคุณากร โนนหนองคู ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
218 นางมารศรี โกการัตน์ ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
219 นางภัทรา อุ่นใจ ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
220 นางมณฑา วงษาไฮ ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
221 นางมณีรักษ์ คำดำ ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
222 นางยุวนิต ปะโคทัง ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
223 นางดารุณี มัดถาปะโท ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
224 นางประภาวดี เหล่าสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
225 นางยุวลักษณ์ ใหญ่นอก ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
226 นางกฤษณา กิตติเสรีบุตร ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
227 นางสาวประเทือง ทาอามาตย์ ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
228 นางเพ็ญจันทร์ โปรดเมธี ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
229 นางสาวกุสุมา โกษาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
230 นางกอบชื่น ทองสมบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
231 นางพรรทิพา ฉ่ำมณี ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
232 นางมะลิ บุญพา ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
233 นางอัจฉรา โกษาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
234 นางสุวัฒนา นามวิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
235 นางสุภาพร วัฒนบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
236 นางสายใจ ฉายประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
237 นางสมลักษณ์ หลาบคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
238 นางกองศรี มั่งมี ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
239 นางสุจิตรา ปานาเต ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
240 นางนัยนา เอกศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
241 นางเนตรดาว ศรีพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
242 นางจุฬาพันธ์ นัยวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
243 นางจามรี พิมสอน ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
244 นางสุวรรณี ศรีพวงเพิศ ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
245 นางสาวอุบล ปะโมโท ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
246 นางสาวรจนี เสนามาตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
247 นางจริิยา บัวบาน ครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
248 นางพคพร คำยิ่ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
249 นายณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
250 นางสาวกวิสรา ชื่นอุรา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
251 นายเยื้อน สิทธิศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง การจัดการแข่งขัน  
252 นายเกษม สิงห์สุพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง การจัดการแข่งขัน  
253 นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง การจัดการแข่งขัน  
254 นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านนาเลา กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง การจัดการแข่งขัน  
255 นายปราโมทย์ จันทอุตสาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๗ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง การจัดการแข่งขัน  
256 นายสำอางค์ จันทนนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงใหญ่ กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง การจัดการแข่งขัน  
257 นาลพลศักดิ์ ศรีโง๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอกขวาง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง การจัดการแข่งขัน  
258 นายสิริฤทธิ์ หลาบสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง การจัดการแข่งขัน  
259 นายบัญชา สุวรรณโท ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง การจัดการแข่งขัน  
260 นายสุภาพ จันทร์สม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
261 นายสุรัตน์ โสมเกียรติตระกูล ช่างปูนชั้น ๓ สพป.มหาสารคาม เขต ๒ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
262 นายหนูจันทร์ ปักกังเวสัง ช่างปูน ชั้น ๓สพป.มหาสารคาม เขต ๒ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
263 นายวิโรจน์ ปะนะภูเต ช่างปูนชั้น ๓ สพป.มหาสารคาม เขต ๒ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
264 นายสุรจิต ปัตตานี พนักงานขับเครื่องจักรกล กรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
265 นายสมศักดิ์ ปริเตสัง พนักงานขับเครื่องจักรกล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
266 นายเยื้อน สิทธิศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
267 นายมีชัย พลภูงา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
268 นายสมเพชร มัชปะโม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
269 นายเอกลักษณ์ บุญท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
270 นางสาวกวิสรา ชื่นอุรา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  
271 นายบัญชา สุวรรณโท ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]