หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 419 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 14 26 23
2 438 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 12 25 19
3 477 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 33 60 46
4 249 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 11 27 20
5 422 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 12 23 19
6 445 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 7 9 8
7 366 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 17 25 20
8 242 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 28 46 31
9 380 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 3 3 3
10 247 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 43 96 63
11 390 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 2 22 7
12 239 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 3 18 5
13 276 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 3 3 3
14 389 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 17 30 24
15 256 โรงเรียนบ้านก่อ 6 10 9
16 286 โรงเรียนบ้านขามป้อม 7 14 12
17 509 โรงเรียนบ้านขามเรียน 43 88 59
18 308 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 2 24 6
19 360 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 12 41 18
20 391 โรงเรียนบ้านคึมบง 4 41 10
21 235 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 7 27 10
22 494 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 5 10 8
23 290 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 24 47 35
24 367 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 8 10 9
25 302 โรงเรียนบ้านดง 6 20 11
26 478 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 5 26 11
27 362 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 6 8 8
28 412 โรงเรียนบ้านดงยาง 9 26 17
29 511 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 1 1 1
30 490 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 2 2
31 456 โรงเรียนบ้านดงแคน 8 18 14
32 254 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 15 20 19
33 423 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 3 6 5
34 307 โรงเรียนบ้านดอนหมี 5 8 5
35 255 โรงเรียนบ้านดอนหัน 2 7 5
36 267 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 12 27 16
37 263 โรงเรียนบ้านดู่ 10 14 12
38 279 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก 5 26 12
39 392 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 2 4 3
40 274 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 6 9 9
41 439 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 37 65 57
42 504 โรงเรียนบ้านตาลอก 4 11 6
43 293 โรงเรียนบ้านตำแย 5 19 10
44 257 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 31 62 46
45 393 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 5 16 7
46 489 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 6 12 11
47 452 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 3 8 6
48 264 โรงเรียนบ้านนาข่า 17 37 24
49 311 โรงเรียนบ้านนาค่าย 5 9 6
50 394 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 6 13 9
51 432 โรงเรียนบ้านนาฝาย 15 29 18
52 299 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 4 11 8
53 447 โรงเรียนบ้านนาภู 9 14 13
54 232 โรงเรียนบ้านนาเลา 27 45 38
55 481 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 25 76 44
56 453 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 20 50 31
57 298 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 10 24 14
58 396 โรงเรียนบ้านปลาขาว 26 46 34
59 358 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 9 14 10
60 397 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 4 16 8
61 375 โรงเรียนบ้านป่าแดง 3 3 3
62 482 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 9 39 18
63 273 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 3 31 10
64 472 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 35 73 53
65 406 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 10 23 15
66 268 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 12 44 23
67 446 โรงเรียนบ้านศาลา(ยางสีฯ) 2 4 4
68 283 โรงเรียนบ้านสนาม 34 49 43
69 407 โรงเรียนบ้านสระบัว 1 3 2
70 500 โรงเรียนบ้านสระบาก 29 59 45
71 250 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 5 13 9
72 492 โรงเรียนบ้านสระแคน 17 31 27
73 435 โรงเรียนบ้านสว่าง 5 19 8
74 304 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 2 2 2
75 427 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 7 19 10
76 374 โรงเรียนบ้านหนองกุง(กลุ่ม 11) 30 78 51
77 278 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 23 55 39
78 296 โรงเรียนบ้านหนองข่า 9 28 13
79 270 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 7 16 13
80 245 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 1 6 3
81 237 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 2 7 3
82 313 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 1 2 2
83 429 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 1 6 2
84 444 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 2 3 2
85 246 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 3 11 4
86 512 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 6 20 10
87 514 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 2 3 1
88 300 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 8 14 11
89 408 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 2 18 6
90 497 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 6 19 12
91 433 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1 3 2
92 442 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 29 135 53
93 496 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 3 4 4
94 385 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 42 99 69
95 401 โรงเรียนบ้านหนองบึง 3 8 5
96 402 โรงเรียนบ้านหนองปอ 14 35 21
97 409 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 25 41 34
98 415 โรงเรียนบ้านหนองผง 1 3 2
99 280 โรงเรียนบ้านหนองผือ 12 16 15
100 474 โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 5 12 8
101 387 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 6 15 11
102 498 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 11 36 19
103 440 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 28 76 42
104 475 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 10 19 15
105 369 โรงเรียนบ้านหนองสระ 6 14 9
106 443 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 15 30 24
107 253 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 18 44 27
108 513 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 2 6 3
109 306 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 3 7 5
110 487 โรงเรียนบ้านหนองฮี 9 33 17
111 388 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5 9 7
112 297 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 5 7 5
113 473 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 25 47 34
114 291 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 4 7 7
115 305 โรงเรียนบ้านหนองแคน 6 17 9
116 414 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย 2 6 4
117 376 โรงเรียนบ้านหนองแดง 2 6 3
118 368 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 14 34 19
119 271 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 7 11 10
120 418 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 6 22 10
121 450 โรงเรียนบ้านหนองแปน 9 24 15
122 441 โรงเรียนบ้านหนองแวง 8 22 15
123 285 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 5 16 9
124 381 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 11 24 11
125 499 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 4 4 4
126 277 โรงเรียนบ้านหนองแสน 18 47 33
127 378 โรงเรียนบ้านหนองแฮ 3 5 4
128 411 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 3 14 7
129 400 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 11 14 14
130 272 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5 16 7
131 403 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 49 37
132 233 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 20 48 28
133 379 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 3 4 4
134 416 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 2 3 2
135 275 โรงเรียนบ้านหวาย 7 38 14
136 236 โรงเรียนบ้านหัวงัว 6 10 8
137 373 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 9 25 15
138 437 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 4 18 8
139 420 โรงเรียนบ้านหัวดง 20 27 22
140 398 โรงเรียนบ้านหัวสระ 4 8 6
141 471 โรงเรียนบ้านหัวหมู 28 51 41
142 399 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก 1 3 2
143 508 โรงเรียนบ้านหารฮี 1 1 1
144 384 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 6 15 11
145 372 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 12 35 22
146 377 โรงเรียนบ้านอีโต้ 3 6 5
147 493 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 1 1 1
148 259 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 8 23 12
149 480 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 50 110 82
150 383 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 43 73 48
151 413 โรงเรียนบ้านเครือซูด 7 11 8
152 479 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 5 13 9
153 269 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 2 5 4
154 454 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 5 18 10
155 486 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 8 35 20
156 303 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 22 40 26
157 502 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 38 75 58
158 505 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 12 47 18
159 288 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 3 13 6
160 507 โรงเรียนบ้านเหล่า 59 126 79
161 370 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 1 3 1
162 371 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 9 22 16
163 404 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 4 4 4
164 483 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 12 39 21
165 448 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 9 18 15
166 503 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 3 4 4
167 292 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 3 11 6
168 262 โรงเรียนบ้านแคน 5 13 9
169 431 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 8 30 13
170 451 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 9 13 11
171 251 โรงเรียนบ้านแวงนคร 9 19 15
172 449 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 6 6 6
173 426 โรงเรียนบ้านโกทา 32 77 37
174 361 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 2 3 2
175 395 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 7 15 12
176 430 โรงเรียนบ้านโคกยาว 4 10 7
177 510 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 1 1 1
178 309 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 12 6
179 243 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 10 30 17
180 265 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 17 28 21
181 266 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 3 3 3
182 421 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 6 3
183 515 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 0 0 0
184 261 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 2 7 4
185 252 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 7 37 16
186 455 โรงเรียนบ้านโดน 16 32 24
187 287 โรงเรียนบ้านโนน 20 47 32
188 284 โรงเรียนบ้านโนนจาน 4 9 7
189 516 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 0 0 0
190 488 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 11 21 17
191 310 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 24 53 42
192 434 โรงเรียนบ้านโนนรัง 21 58 32
193 495 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 3 17 7
194 405 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 1 1 1
195 312 โรงเรียนบ้านโนนแคน 7 10 9
196 363 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 1 2 1
197 294 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 22 50 33
198 364 โรงเรียนบ้านโพนทราย 2 5 3
199 417 โรงเรียนบ้านโพนทอง 2 27 8
200 240 โรงเรียนบ้านโสกยาง 2 8 3
201 281 โรงเรียนบ้านไก่นา 10 37 19
202 476 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 7 32 16
203 462 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 24 44 36
204 289 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 27 69 45
205 238 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 1 3 2
206 295 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 3 5 5
207 464 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 10 26 16
208 465 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 5 18 11
209 467 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 5 42 9
210 468 โรงเรียนศุภประภา 2 4 3
211 436 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 13 31 22
212 425 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 17 67 25
213 301 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 35 93 61
214 230 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 12 37 15
215 469 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 3 9 3
216 463 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 42 105 49
217 485 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล 5 12 7
218 231 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 46 120 69
219 501 โรงเรียนโนนจานวิทยา 36 68 59
รวม 2386 5714 3621
9335

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]