หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายวิทยา โคตรสารโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคนประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ปักเขตานังโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
3. นางสุนันท์ ประทุมเมศโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางบังอร ศรีโนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
5. นางอุดมพร พลภูงาโรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาวกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายภัทร สมบัติโรงเรียนบ้านสระบากประธานกรรมการ
2. นางวรรณดารัตน์ พลจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
3. นางสาวทักษิณา สุขศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ กรรมการ
4. นางวลี ลิไธสงโรงเรียนบ้านเขวาไร่กรรมการ
5. นางรินณา วิถาทานังโรงเรียนบ้านจอกขวางกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ ขัติยวงศ์โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรา บุบผารัตน์โรงเรียน.ราชประชานุเคราะห์ ๑๘ กรรมการ
3. นางสาวกชกมล ประวันจะ โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการ
4. นางประทุมทิพย์ แก้วสิทธิ์โรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
5. นายนิคม เหล่าเจริญโรงเรียนบ้านโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายยรรยงค์ อนุฤทธิ์โรงเรียนบ้านโพนทรายกรรมการ
2. นางนิภา จันทิชัยโรงเรียนบ้านประแหย่งกรรมการ
3. นางพิสมัย ไชยหงษาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นางวิสา เวียงวิเศษโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
5. นางสวรรค์ ผึ่งบรรหารโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายชูศักดิ์ ตาลวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแต้ประธานกรรมการ
2. นายสำลี รักสุทธี โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญกรรมการ
3. นายสุริโย ปุริโสโรงเรียนบ้านหัวสระกรรมการ
4. นายภานุพงศ์ นามปักใต้โรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
5. นางภูษณิศา สุนนทราชโรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม มาอ้นโรงเรียนบ้านดู่หนองโก ประธานกรรมการ
2. นายสุพล แสงกะลาโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีนวลกรรมการ
3. นางศิริพรรณ ซุยโพธิ์น้อย โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการ
4. นางปรียานุช ทองโทโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
5. นางทองสร้อย ปะวะภูตาโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสุทธินันท์ ยศพลโรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่าประธานกรรมการ
2. นางนิลัดด เนื่องศรีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางทับทิม สิงห์สีโวโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นางสุพิมล อามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางเปรียญ หอมทองโรงเรียนบ้านนาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายอัมพร ยอดสะเทินโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยประธานกรรมการ
2. นายเถวียน ดงเรืองศรี โรงเรียนบ้านดงใหญ่ กรรมการ
3. นางปิยะดา เที่ยงดีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์กรรมการ
4. นางปัตถา บุญพระธรรมโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
5. นางเกษร เอกวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายปานทอง ปธิเกโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ แทนรินทร์โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
3. นางสุกัญญา แสนบุดดา โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4. นางกฤษราภรณ์ ภูศรี โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
5. นายสมัย มณีทัพโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุริยา โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ ประธานกรรมการ
2. นางมัชฌิมา ส่งสัมพันธ์สกุล โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางพิชญาภา แสงยศโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
4. นางพรรณี ปาปะไพโรงเรียนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการ
5. นางอุมาพร บุญถมโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายนุกูล สิงห์สุพรรณ โรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ปะติเพนัง โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางทองกร กางโสภา กางโสภา โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง)กรรมการ
4. นางนิตยา พลสีขาว โรงเรียนหนองผง กรรมการ
5. นางสนอง พรมโนนศรี โรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ โรงเรียนบ้านเสือโก้กประธานกรรมการ
2. นางบังอร ประโยชริด โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
3. นางมลิวรรณ จันทเขต โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ กรรมการ
4. นายณัฐพล หมุ่ยมาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
5. นางสาวมณี จันปัญญาโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายไชยณรงค์ ประพฤติใน โรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ ศรีภูมิโรงเรียนบ้านดอนหมีกรรมการ
3. นางวนิดา ผลินยศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
4. นางนิภาพร สิงห์จำเริญโรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยงกรรมการ
5. นายอิสระ สิงห์วิสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเรืองเดช ใหญ่นอก โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย กรรมการ
2. นางปิยมาศ ศรีธิสาร โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ลาดนาเลา โรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
4. นางทวีวัฒน์ แก้วหานาทโรงเรียนบ้านตำแยโนนยางกรรมการ
5. นางชุติวรรณ ทุมโนน้อย โรงเรียนชุมชนนาสีนวล กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรีย์ บัวรัตน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖ประธานกรรมการ
2. นางประมุข สุริยภาพ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
3. นางละมุล เชื่อนิตย์โรงเรียนบ้านหนองป้าน กรรมการ
4. นางสาวนิตยา อันทรินทร์โรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ปัตตายะโสโรงเรียนบ้านหนองผงประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ประพาศพงษ์โรงเรียนบ้านหัวงัวกรรมการ
3. นางอัจฉรา ประทุมขำโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องกรรมการ
4. นางณัฏฐพัชร เมฆฉายโรงเรียนบ้านเต่าบ่ากรรมการ
5. นางสาวฐิติพรรณ ภูวา โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอดุลศักดิ์ พักตรหาญ โรงเรียบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางพรลภัส แสงสีงามโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นายชูเกียรติ ปะเสทะกัง โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร กรรมการ
4. นางภัชภิชา ติดวงษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๖กรรมการ
5. นายโกสินทร์ กุระดี โรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ปัตตายะโสผอ.โรงเรียนบ้านหนองผงประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ประพาศพงษ์ครูโรงเรียนบ้านหัวงัวกรรมการ
3. นางอัจฉรา ประทุมขำครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพธฺิ์สองห้องวิทยากรรมการ
4. นางณัฏฐพัชร เมฆฉายครูโรงเรียนบ้านเต่าบ่ากรรมการ
5. นางสาวฐิติพรรณ ภูวาครูโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายอดุลศักดิ์ พักตรหาญผอ.โรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางพรลภัส แสงสีงามครูโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นางภัชภิชา ติดวงษาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๖กรรมการ
4. นายชูเกียรติ ปะเสทะกังครูโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตรกรรมการ
5. นายโกสินทร์ กุระดีครูโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมเพชร มัชปะโมโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำมุกโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นางพิกุล พรรณศิลป์โรงเรียนบ้านหนองคูไชหนองขามกรรมการ
4. นายเอมอร อุปเทห์โรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
5. นายเทียบศักดิ์ โสมีโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวาด พายุพลโรงเรียนบ้านขามเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวอาธิพร โมสืบแสนโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นางสิรินาถ วงค์สามารถโรงเรียนบ้านมะโบ่ กรรมการ
4. นายนพรัตน์ เมิกข่วงโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นายอำนาจ ขอเหล็กกลางโรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ พรมโนนศรีโรงเรียนบ้านนาค่ายประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศรีสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
3. นายสราวุฒิ จันทรสมบัติโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ มะเสนะโรงเรียนหนองหว้ากรรมการ
5. นางกอบชื่น ทองสมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประมวล คงทรงโรงเรียนบ้านหนองแกประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เพ็ญนวลประเสริฐโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ สวัสดี โรงเรียนบ้านโกทา กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ระวะใจโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชกรรมการ
5. นางอนุธิดา ลิลากุดโรงเรียนบ้านตำแยกรรมการ
6. นางเนตรดาว ศรีพงษ์โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพงศ์ เสนาฤทธิ์โรงเรียนบ้านแคนประธานกรรมการ
2. นายเบิก สัตย์สุขยิ่ง โรงเรียบ้านหัวหมู กรรมการ
3. นางจิรวดี ปิตุรงค์พิทักษ์โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
4. นางสุภาพร เมิกข่วงโรงเรียนบ้านปลาขาวกรรมการ
5. นายนิน พุดสีโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
6. นายธรรมรักษ์ เพียรอดวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
7. นางสมจิตร์ อาจจอหอโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
8. นายสุภชัย หาวิเชียรโรงเรียนบ้านตาพรวนสร้างแซ่งกรรมการ
9. นางสาวจันทร์เพ็ญ คุณวงษ์โรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการ
10. นางโกสุม เรืองวิเศษโรงเรียนโนนจานวิทยากรรมการ
11. นางรุ่งทิพย์ ปินะสาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
12. นางสาวธีรกานต์ ชินภักดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๖กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ สีทิศผอ.โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายประหยัด โมกศรี โรงเรียนบ้านเม็กดำ กรรมการ
3. นายนเรศ บุญไชยโรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)กรรมการ
4. นางนัยน์ปพร จันโทสุทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖ กรรมการ
5. นายพรชัย มากมนโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุรัตน์ จันทร์พลโรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ พรมแดนโรงเรียนบ้านหนองโนใต้กรรมการ
3. นายพิษณุ ศรีรังโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางประมวล ลาโคตรโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
5. นายวิพล ปาปะขำโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายอินเดีย เสี่ยงบุญ โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา นนท์นภาโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
3. นางสุนทร ปิดตานังโรงเรียนจตุคามประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางมณีรักษ์ คำดำโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายณัฐกิตติ์ บัณฑิตวีระกุลโรงเรียนชุมชนบ้านดงบังกรรมการ
2. นางสกุล คำพิพจน์ โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
3. นางชุลีรัตน์ ช่วยไธสงโรงเรียนบ้านโดน กรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ แสงธนู โรงเรียนบ้านสระบาก กรรมการ
5. นางกัลยาณีย์ ทิพย์พิชัยโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประยูร จันทมาตย์โรงเรียนบ้านแก่นท้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรภิญญา ปักการะนาโรงเรียนกู่สันตรัตน์ กรรมการ
3. นางเสวียน น้อยอาษาโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ปัตตายะโสโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
5. นางสาวธาริณี เพิ่มทองโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ มะหัดโรงเรียนบ้านหวาย ประธานกรรมการ
2. นายสวิง กำมุกโชว์โรงเรียนบ้านหัวหมู กรรมการ
3. นางสาวสุภาพ ศิลารัตน์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ จันทรคติโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
5. นางสุนทรี ไชยดีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ บัวชิดโรงเรียนโนนจานวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางยุนิต ประโคทังโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นางรำไพ มะปะเต โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ปะนามะเกโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
5. นางอุบล ฤทธิ์สอน โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลรัตน์ ปาสาบุตร โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ ภวภูตานนท์โรงเรียน.บ้านเหล่า กรรมการ
3. นางดาราวรรณ ดวงมาลัย โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง กรรมการ
4. นางยุวพิน มะลิมาศ โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ อินอุ่นโชติ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ มิทราวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญบรรจงโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ จกัลยาโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ สุทธิสาโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
5. นางธันยพร ผาทองโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชูสง่า นัยวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองเหล่ากรรมการ
2. นางอุไรพร เปี่ยมเมธางค์โรงเรียนบ้านเมืองเสือ กรรมการ
3. นางพิสมัย ขันแก้วโรงเรียนกู่สันตรัตน์ กรรมการ
4. นางสุจิตรา ชาวด่านโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายอุดม ศักดิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. ว่าที่พันตรีอำนาจ ภาภักดีโรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู ประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัสนันท์ ชาวแขกโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการ
3. นายสุพรรณ หลาวเงินโรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็นกรรมการ
4. นางเพชรศรี พิมพลโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
5. นางสาวนิตยา สังขะพัฒน์โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมนึก สีมาพลโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ รามสีดาโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นายนที บัวสุคนธ์ โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายสัญญา วันดีโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
5. นางสาวอรทัย เรืองบุญโรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมนึก สีมาพลโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ รามสีดาโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นายนที บัวสุคนธ์โรงเรียนหนองแวงกรรมการ
4. นายสัญญา วันดีโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
5. นางสาวอรทัย เรืองบุญโรงเรียนโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนูศิลป์ บัวบุญโรงเรียนบ้านหนองโนทับม้าประธานกรรมการ
2. นายรัตนพร ปองไว้โรงเรียนบ้านเสือโก้กกรรมการ
3. นายอดุล สุรวาทกุลโรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรารัตน์ โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
5. นายเฉลิมพล อำรุงแคว้น โรงเรียนชุมชนนาสีนวล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนูศิลป์ บัวบุญโรงเรียนหนองโนทับม้าประธานกรรมการ
2. นายรัตนพร ปองไว้โรงเรียนเสือโก้กกรรมการ
3. นายอดุล สุรวาทกุลโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรารัตน์ โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
5. นายเฉลิมพล อำรุงแคว้นโรงเรียนชุมชนบ้านนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพรรณี สิงหะสุริยะโรงเรียนบ้านนาภูประธานกรรมการ
2. นางเกษร จันทะกลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายสมจิต จรรยา โรงเรียนบ้านโนนแคน กรรมการ
4. นางอัครา ประภาวิชาโรงเรียนกู่สันตรัตน์ กรรมการ
5. นางเกษมศรี นพเก้า โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุนทร สอนสุระโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสงบ หามาลาโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชกรรมการ
3. นายถนอม ประมาคะเตโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง กรรมการ
4. นางอำนวย ตังศุภศิริ โรงเรียนบ้านนาค่าย กรรมการ
5. นายประเคน มะหัด โรงเรียนบ้านหวาย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญธง เดชเถร โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก ประธานกรรมการ
2. นางสงวน อุปนิตย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อกรรมการ
3. นายเสน ธนบุรีโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร กรรมการ
4. นางบัวศรี สีหาบุญจันทร์โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
5. นายเอกวิทย์ คุ้มสุวรรณ โรงเรียนบ้านสระบากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธัช ปัตตาเนย์โรงเรียน.บ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นางประทวน คันธภูมิ โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นางพิมพ์ลัดดา ยศพล โรงเรียนชุมชนนาสีนวล กรรมการ
4. นางทองคำ ธีรภัคสิริ โรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
5. นางคำสอน ดีมากโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ บุญเพ็ชร โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยงประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ปาปะขังโรงเรียนบ้านเขวาไร่กรรมการ
3. นางสุวภี แก้วฤทธิ์โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
4. นายบุญชู ชินภา โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
5. นางพิสมัย หมื่นเจริญโรงเรียนบ้านโดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านหนองแคน ประธานกรรมการ
2. นายชื่นชัย เสตเตมิย์โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการ
3. นายบัญชา ปัญโญโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ กรรมการ
4. นางญาณวิไล ระถี โรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ นุยภุเขียวโรงเรียนโนนจานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจำนง อัปภัย โรงเรียนบ้านหัวสระ ประธานกรรมการ
2. นายบุญถม คำพิพจน์ โรงเรียนบ้านขี่เหล็กขี่ตุ่นหลุบเปลือยกรรมการ
3. นายปริญญา ระถีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ กลางแก้วโรงเรียนบ้านโคกยาวกรรมการ
5. นายสมหวัง มาแก้วโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายนวภัทร แสงห้าว โรงเรียนบ้านเปลือดอนมันน้ำประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ มาลาม โรงเรียนบ้านห้วยหลาวกรรมการ
3. นายรังสรรค์ นันทะแสนโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการ
4. นายวัชระ ทองหล่่อโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นางจิรัฎฐ์ พันธุ์โยศรีโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสมชาย แก้วเกษเกี้ยงโรงเรียนบ้านป่าแดง ประธานกรรมการ
2. นางแพรวพรรณ บุญโลกโรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง กรรมการ
3. นายถาวร ตาพลโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ มาตรา โรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
5. นายบรรจบ วิถาทานังโรงเรียนบ้านหนองบัวคู กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายคำภีร์ ล่อดงบัง โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย ประธานกรรมการ
2. นายสมดี สอนโคกกลาง โรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
3. นางอัมพวรรณ์ เดชเถรโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
4. นายนิคมชัย ปาลีโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นางชนันธิดา โคตรุฉิน โรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิทูล พันเทศ โรงเรียนบ้านหนองจิก ประธานกรรมการ
2. นายรัศมี เรืองสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
3. นายอภัย วังหนองเสียว โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ กรรมการ
4. นายไพศาล ม่วงอุดทา โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ กรรมการ
5. นายทองพูน คุณวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนรัง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ พลไชยขา โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง ประธานกรรมการ
2. นายหนูจันทร์ กำมหาวงษ์โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดวงจันทร์โชติโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีกรรมการ
4. นางอุมาพร สุริยาโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
5. นายสุนันท์ พลอาษาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิชัย แผงบุดดา โรงเรียนบ้านศาลา ประธานกรรมการ
2. นายธนากร ประจะเนย์โรงเรียนบ้านหัวหมู กรรมการ
3. นางนวลอนงค์ กางมาเทศโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการ
4. นางอำพร ประทุมศิลาโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
5. นางสาวบุญมา กาลภูธรโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ ปะกำแหง โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง ประธานกรรมการ
2. นายวิริยุทธ ปุราชุกา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก กรรมการ
3. นายสำรวล ชาวบ้านในโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
4. นางดารณี เสวตร โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายชัยวิทย์ ทบซินโรงเรียนบ้านตำแย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุดร สำโรงแสงโรงเรียนบ้านหนองห้างประธานกรรมการ
2. นายประเวศ ไชยโคตร โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
3. นายบุญโสม พันธ์ภักดีโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ กรรมการ
4. นายกอบเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
5. นางภัทรา นครศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายทรงศักดิ์ วิชานนท์ โรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางเปรมฤดี โคตรทองหลาง โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
3. นางสุพรรณี เหล่าอรรคะ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางจีรนุช ฝาคำโรงเรียนบ้านหนองสระ กรรมการ
5. นางรัตนา สืบเมืองซ้าย โรงเรียนบ้านหนองป้าน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมัย ศาลาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองปอประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา กิติเสรีบุตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการ
3. นางนิศารัตน์ สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการ
4. นางยุวดี ไลออน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน กรรมการ
5. นางมยุรี ติดวงษา โรงเรียนบ้านโนนรัง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพิชิต บ้งกาวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองสระประธานกรรมการ
2. นางชูผกา ประจะเนย์โรงเรียนบ้านหัวหมู กรรมการ
3. นายสามัคคี ประสานตรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นางวัชรี แก้วแสนเมืองโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวอภิรัชพร ทิ้งแสนโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายคำภีร์ ล่อดงบังโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ทิพย์ สาทองขาว โรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการ
3. นายทองอินทร์ ประโยชริดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นางทัศนีย์ มาตรา โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสวาท ไลออน โรงเรียนบ้านโคกไร่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐโรงเรียนบ้านเขวาไร่ประธานกรรมการ
2. นางบาลเมือง เอกรักษา โรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ปริปุณณะโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
4. นายจรูญ แก้วรังษี โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นายกาสี ยกน้อยวงษ์โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เหลืองทองโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายอัมพร คำบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
3. นางวนิดา บุญพระธรรมโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
4. นางสุภาพร บุตรสำราญ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
5. นางสุลักษณ์ ตาลวงษ์โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ทองยศโรงเรียนบ้านหนองกลางโคกประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ บูรณธนิต โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา กรรมการ
3. นายสมพงษ์ บุญหล้า โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ บัวรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการ
5. นางภัทรพร ปินะภา โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายกำจัด พุ่มซ้อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายทวีพงษ์ จูศรีโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
3. นายปัญญา ภูเฮืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
4. นายวิชาญ แก้ววิเศษโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ บัวบาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเลากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายทองแดง ปาปะขำโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ลาพรหมมาโรงเรียนโนนจานวิทยากรรมการ
3. นางมลิวรรณ จันทเขตโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
4. นายวิรัช สรภักธนานนท์ โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5. นางสาวมุกดา จันทะปะทัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๖ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายถาวร บุ้งทองโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวประธานกรรมการ
2. นายไกรทอง พนาดรโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นายสุพจน์ จอมศรีกระยอมโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้องกรรมการ
4. นางพิไลวรรณ วัชรสุนทรโรงเรียนบ้านหนองกลางโคกกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ หลาบคำ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอภินันท์ ทองขานโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ วิชานนท์โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะกรรมการ
3. นายพินันท์ ปะวรรณาโรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ นามมุงคุณโรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการ
5. นายวิชัย ประมูลจักโกโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
6. นายจิตรกร ลีหล้าน้อยโรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายมานิตย์ แสนหะวานนท์โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ประธานกรรมการ
2. นางภัทรา อุ่นใจ โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นายสุมิตร ลัดดาวัลย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นายปัญญา ทบศรี โรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
5. นางปาริชาติ แผงบุดดาโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ แสนหะวานนท์โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางภัทรา อุ่นใจโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นายสุมิตร ลดาวัลย์ โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการ
4. นายปัญญา ทบศรี โรงเรียนบ้านอีโต้ กรรมการ
5. นางปาริชาติ แผงบุดดาโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ บุตรวิเศษ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ ประธานกรรมการ
2. นายนิคม ฆารสว่าง โรงเรียนชุมชนนาสีนวล กรรมการ
3. นายราชิต โสภาไฮโรงเรียนบ้านสนาม กรรมการ
4. นางจริยา บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายชูชาติ พรหมคุณ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายทวี พับไธสง โรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางสำอางค์ คำสิงห์โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
3. นายจักรเพชร พร้อมสมุดโรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้งกรรมการ
4. นายโชคชัย ภูมิศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
5. นายสมโภชน์ มูลวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทวี พับไธสงโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางสำอางค์ คำสิงห์โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
3. นายจักเพชร พร้อมสมุดโรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้งกรรมการ
4. นายโชคชัย ภูมิศรีจันทร์บ้านหนองสนมดอนติ้วกรรมการ
5. นายสมโภชน์ มูลวงศ์โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไสว ประเมนาโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นาย เสนอ สุทธิเจริญโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ อุดรโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่ามกรรมการ
4. นายอาณา ทับศรีรักษ์โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
5. นางสลับศรี อะโนโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายปริวรรต น้อยตาแสงโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
2. นายวสันต์ศิลป์ พยังเฆโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ พรมชัยโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทวี ปุริเสโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
5. นายโภณ สิงห์ลีโรงเรียนโพธิ์ชัยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายปริวรรต น้อยตาแสงโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
2. นายวสันต์ศิลป์ พยังเฆโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
3. นายอดิศักด์ พรมชัยโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทวี ปุริเสโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
5. นายโสภณ สิงห์ลีโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวีรศักดิ์ กันดุลย์โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร วาระโกโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. ส.ต.ต.ประยูร ขูรีรัง โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
4. นางดวงจันทร์ ปะวะระทังโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
5. นางสาวสุนทรี พิณราชโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ กันดุลย์โรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร อาระโกโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. ส.ต.ต.ประยูร ขูรีรัง โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
4. นางดวงจันทร์ ปะวะระทังโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
5. นางสาวสุนทรี พิณราชโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวชิระ เลิศกุลอุยไพศาลโรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ คำภะวาโรงเรียนบ้านโดน กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ บัวรัตน์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายธนารักษ์ กองสาโรงเรียนตลาดม่วงกรรมการ
5. นายบุญเรือง ปินะสาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไสว ประเมนาโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
2. นายจักรพงษ์ อุดรโรงเรียนบ้านนางเลิ้งกรรมการ
3. นายอาณา ทับศรีรักษ์โรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
4. นางสลับศรี อะโนโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการ
5. นายเสนอ สุทธิเจริญโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายพิชิต มะหัดโรงเรียนบ้านโสกยางประธานกรรมการ
2. นางเจดีย์ เค้าสงค์โรงเรียนบ้านนาภูกรรมการ
3. นายทรงศิลป์ พิมสอนโรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขามกรรมการ
4. นางอาภรณ์ ร้อยลาโรงเรียนบ้านหนองเลิ้งโคกล่ามกรรมการ
5. นายกำจร สุภักดีโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสำเรียง เชาระกำโรงเรียนบ้านนาข่า ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ กุภาพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลาว กรรมการ
3. นายบุญส่ง ดีมากโรงเรียนแวงดงหนองยางกรรมการ
4. นายณัฐชัย มูลพานิชโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
5. นายดุสิต โมกข์รัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไพฑูล บุญมั่ง โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็กประธานกรรมการ
2. นายแก้ว กฐินเทศโรงเรียนบ้านดอนหมีกรรมการ
3. นายวีระ จตุพรหมโรงเรียนบ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)กรรมการ
4. นายดิเรก เศรษฐกิจโรงเรียนบ้านบุ้งง้าวกรรมการ
5. นางสาวอุบล ปะโมโทโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีราดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหน่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางประดับศรี จันทราศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้้านหนองม่วง กรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหน่องกรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นายประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางรองประธานกรรมการ
2. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายสุริยา ทิพย์สีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้้านหนองม่วง กรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้้านหนองม่วง กรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุม รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
4. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้้านหนองม่วง กรรมการ
5. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ จันทราศรีโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ เพียรโคตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
3. นายเลื่อน วาเสนังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายสุริยา ทิพสีลาดโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี กิจชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางพวงพยอม บุญตาแสงโรงเรียนบ้านห้วยหลาวประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านจอกขวางกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ ปินะเลโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางเอมอร ปานจำลองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางถนอมศิลป์ โทบุญโรงเรียนหัวงัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเผิ่งศักดิ์ รัตนธรรมโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นายเดลิก ถุงออดโรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ พานเมืองโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสกรรมการ
4. นายสำราญ บุรีโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
5. นางจันทร์ศรี จำละครโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
2. นายอำนาจ ประวันนาโรงเรียนหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
3. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนเหล่าน้อยกรรมการ
4. นายสมจิตร นนทะไชยโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
2. นายอำนาจ ประวันนาโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
3. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนเหล่าน้อยกรรมการ
4. นางสมจิตร นนทะไชยโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
2. นายอำนาจ ประวันนาโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
3. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
4. นางสมจิตร นนทะไชยโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
2. นายอำนาจ ประวันนาโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
3. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
4. นางสมจิตร นนทะไชยโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
2. นายอำนาจ ประวันนาโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
3. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
4. นางสมจิตร นนทะไชยโรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
2. นายอำนาจ ประวันนาโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรกรรมการ
3. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
4. นางสมจิตร นนทะไชยโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยา โรงเรียนบ้านมะโบ่ ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ปะวันนา โรงเรียนบ้านโนนเกษตรกรรมการ
3. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
4. นางสมจิตร นนทไชยโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุภีร์ แสงสุริยาโรงเรียนบ้านมะโบ่ ประธานกรรมการ
2. นายเลื่อน วาเสนัง โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายอำนาจ สืบสุนทรโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
4. นางสมจิตร นนทะไชยโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านสนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ปราณี โรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ แสนโทโรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางบัวไข รุจิรเมธากุล โรงเรียนชุมชนโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางพวงพยอม บุญตาแสงโรงเรียนบ้านห้วยหลาวประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านจอกขวางกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ ปินะเลโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางเอมอร ปานจำลองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางถนอมศิลป์ โทบุญโรงเรียนบ้านหัวงัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเผิ่งศักดิ์ รัตนธรรมโรงเรียนบ้านหนองกุง ประธานกรรมการ
2. นายเดลิก ถุงออดโรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ พานเมืองโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กรรมการ
4. นายสำราญ บุรีโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง กรรมการ
5. นายจันทร์ศรี จำละคร โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจรัส มุ่งชู โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบากประธานกรรมการ
2. นายสง่า พิมพ์ดอนอัดโรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยงกรรมการ
3. นายสุรสิทธฺิ์ ปินะเล โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางเอมอร ปานจำลองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายวัฒนา สุวรรณพันธ์ุโรงเรียนบ้านจอกขวางกรรมการ
6. นางถนอมศิลป์ โทบุญโรงเรียนบ้านหัวงัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเผิ่งศักดิ์ รัตนธรรม โรงเรียนบ้านหนองกุง ประธานกรรมการ
2. นายเดลิก ถุงออด โรงเรียนกู่สันตรัตน์กรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ พานเมืองโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กรรมการ
4. นายสำราญ บุรีโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง กรรมการ
5. นางจันทร์ศรี จำละคร โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทวี สิทธิจันทร์ โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
2. นายเสกสิทธิ์ สังฆมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายกิติพล ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านดู่หนองโกกรรมการ
4. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
5. นางกาญจนา สุทธิสาโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทวี สิทธิจันทร์ โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
2. นายเสกสิทธิ์ สังฆมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
4. นายกิติพล ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านดู่หนองโกกรรมการ
5. นางกาญจนา สุทธิสาโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย สุทธะพินทุโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายชินรัตน์ จงเพิ่มกลางโรงเรียนบ้านหัวหมู กรรมการ
3. นายเข็มพร อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีกรรมการ
4. นายวัฒนา สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านจอกขวางกรรมการ
5. นางสุคนธวัลย์ วงศ์นิรามิษโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธงชัย สุทธะพินทุโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายชินรัตน์ จงเพิ่มกลางโรงเรียนบ้านหัวหมู กรรมการ
3. นายเข็มพร อาทิตย์ตั้งโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีกรรมการ
4. นายวัฒนา สุวรรณพันธ์ โรงเรียนบ้านจอกขวาง กรรมการ
5. นางสาวสุคนธวัลย์ วงศ์นิรามิษโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทวี สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์กรรมการ
2. นายเสกสิทธิ์ สังฆมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
4. นายกิติพล ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านดู่หนองโกกรรมการ
5. นางกาญจนา สุทธสาโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศมพง มติกรกุลโรงเรียนบ้านสระแคนประธานกรรมการ
2. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายชินรัตน์ จงเพิ่มกลางโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
4. นางเข็มพร อาทิตย์ตั้งโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีกรรมการ
5. นางสาวสุคณธวัลย์ วงศ์นิรามิษโรงเรียนหนองแกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทวี สิทธิจันทร์โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายเสกสิทธิ์ สังฆมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
3. นายสังคม พิมพ์ขวัญโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
4. นายกิติพล ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านดู่หนองโกกรรมการ
5. นางกาญจนา สุทธิสาโรงเรียนบ้านคึมบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศมพง มติกรกุลโรงเรียนบ้านสระแคนประธานกรรมการ
2. นายวัชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายชินรัตน์ จงเพิ่มกลางโรงเรียนเขวาทุ่งกรรมการ
4. นายเข็มพร อาทิตย์ตั้งโรงเรียนโคกสูงหนองเสียวหนองขีกรรมการ
5. นางสุคณธวัลย์ วงศ์นิรามิษโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโกวิทย์ เหล่าศรีโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภักดิ์ อุทปาโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางจูม ศรีสุนทรโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องกรรมการ
4. นางสุมัทนา ทบศรี โรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
5. นางเทพทอง อนุฤทธิ์โรงเรียนบ้านโพนทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธานกรรมการ
2. นางยุพิน วังหนองเสียว โรงเรียนบ้านเครือซูดกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เฮียงเฮี่ยโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา กรรมการ
4. นางทองศรี ยมรัตน์โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม กรรมการ
5. นางนงเยาว์ สรภัคธนานนท์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโกวิทย์ เหล่าศรีโรงเรียนชุชนบ้านยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ภักดิ์ อุทปาโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางจูม ศรีสุนทรโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการ
4. นางสุมัทนา ทบศรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
5. นางเทพาทอง อนุฤทธิ์โรงเรียนบ้านโพนทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ศรีสุนารถโรงเรียนเขวาทุ่งประธานกรรมการ
2. นางยุพิน วังหนองเสียวโรงเรียนบ้านเครือซูดกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เฮียงเฮี่ยโรงเรียนหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการ
4. นางทองศรี ยมรัตน์โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม กรรมการ
5. นางนงเยาว์ สรภัคธนานนท์โรงเรียนดู่กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นายสังคม โคตรมี โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการ
5. นายวิรัช สรภัคธนานนท์โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ เสนามาตย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายสังคม โคตรมี โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ชาติแพงตาโรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางกรรมการ
4. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายปวิรัช สรภัคธนานนท์โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอำนวย อินทมา โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ประวาระณะโรงเรียนบ้านหนองแสน กรรมการ
3. นางธนิดา ปะระทัง โรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
4. นางสุขสันต์ ยืนสุข โรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
5. นางอมรา เนื่องโคตะโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทนา สอรักษาโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ อมาตย์เสนาโรงเรียนอนุบาลพยัคภูมิพิสัย กรรมการ
3. นางพรรณนา ขัตฤกษ์โรงเรียนบ้านนกเหาะ กรรมการ
4. นางอรวรรณ สุระสี โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นางเบญจารี สีลาวัน โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายอำนวย อินทมาโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
2. นายวัลลภ ประวาระณะโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางธนิดา ปะระทังโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
4. นายสุขสันต์ ยืนสุขโรงเรียนบ้านหนองข่ากรรมการ
5. นางอัมรา เนื่องโคตะโรงเรียนอนุบาลพยัคภูมิพิสัยกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทนา สอรักษาโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคประธานกรรมการ
2. นางสาวเสวนีย์สา อามาตย์เสนาโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางพรรณนา ขัตฤกษ์โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นางอรวรรณ สุระสีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นางเบญจารี สีลาวันโรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายธนาคม ทบบัณฑิตโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ฤทธิ์สยามโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางสุภาวดี เทพรังโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
4. นางวรกมล ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านหนองกลางโคกกรรมการ
5. นางสาววรรณวิษา วงษ์วิจารย์โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวานิช จรรยาโรงเรียนบ้านเมืองเตาประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล จันทราศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
3. นางโสภา คุณโนโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางนิตยา มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายธนาคม ทบบัณฑิตโรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ฤทธิ์สยามโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางสุุภาวดี เทพรังโรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลางกรรมการ
4. นางวรกมล ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านหนองกลางโคกกรรมการ
5. นางสาววรรณวิษา วงษ์วิจารย์โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวานิช จรรยาโรงเรียนบ้านเมืองเตาประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล จันทราศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16กรรมการ
3. นางโสภา คุณโนโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นางพีระพร โมชัยโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางนิตยา มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุเรนทร์ ขัติยะวงศ์ โรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ การิเทพโรงเรียนบ้านตาลอกกรรมการ
3. นายสิทธิวัฒน์ บุญทองโทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๘ กรรมการ
4. นายอินทร์ ศรีเชียงหา โรงเรียนบ้านโกกรรมการ
5. นางมยุรี สุดตะนาโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสุเรนทร์ ขัติยวงศ์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางนงลักษณ์ การิเทพโรงเรียนตาลอกกรรมการ
3. นายสิทธิวัฒน์ บุญทองโทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18กรรมการ
4. นายอินทร์ ศรีเชียงหาโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
5. นางมยุรี สุดตะนาโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายดาวเทียม บุรีมาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินศร โรงเรียนบ้านหนองห้างกรรมการ
3. นายถาวร มนตรีโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
4. นายธนัชพร เวียงโพนละออมโรงเรียนบ้านกู่สันตรัตน์กรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ ภัทราบุญญากุลโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนิคม พลวุธ โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายนิกรณ์ วรรณปะโพธิ์โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3. นางคำตัน สุดโตโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการ
4. นางอุทัย รุ่งร่มเย็นโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร กรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ ภูดวงจิตรโรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ จันทพรมโรงเรียนเมืองวาปีปทุม ประธานกรรมการ
2. นายปิยกุล ศรีสุนารถ โรงเรียนบ้านหัวหมู กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ พลสิทธิ์โรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการ
4. นางสัมพันธ์ อุดมศิลป์โรงเรียนอนุบาลนครจำปาศรีกรรมการ
5. นางสุรพิน รักษาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ศรีธิสารโรงเรียนบ้านนกเหาะ ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ โยทัยเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางพิสมัย ยกน้อยวงษ์โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
4. นางวิเชียร เทียงดาห์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายนุกูล สิงห์สีโวโรงเรียนบ้านดงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายจรัญ โมตันตะสุทธิ์โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางบังอร วรรณปะโพธิ์ โรงเรียนบ้านตำแย(ราชประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ดวงศรีโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางจินดา กองสาโรงเรียนบ้านหัวเข่าแตกกรรมการ
5. นางวัฒนา ดุลยเกียรติโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเลิศปรีชา ประสีระตาโรงเรียนบ้านโคกไร่ ประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา ผาสุขขีโรงเรียนบ้านโคกสะอาด กรรมการ
3. นายอิทธิชน ประเสริฐวรรณกิจโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นางสาวพัชรี ปทุมเทาโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ
5. นายเสนีย์ ศรีสุนทร โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม พินโย โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ พันสุดน้อย โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นายนพราช โนราช โรงเรียนชุมชนบ้านแคนกรรมการ
4. นายวุฒิ พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
5. นายประยูร เที่ยงธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๘ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ศิริพรทุมโรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ จิณรักษ์โรงเรียนบ้านหนองสระ กรรมการ
3. นางพันทิพา ปัจจังคะตาโรงเรียนบ้านหัวหมู กรรมการ
4. นางนงนุช บุดดีสีโรงเรียนบ้านโนน กรรมการ
5. นายเสาวนาถ ศิริพรทุมโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายดำรง ภาภิรมย์ โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาวประธานกรรมการ
2. นางสุนทรา ชัยพิพัฒน์โรงเรียนพระกุมารกรรมการ
3. นางสุจินต์ วิบูลย์คำโรงเรียนบ้านหนองระเวียงกรรมการ
4. นายปิยพงษ์ น้อยหลุบเลาโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนกรรมการ
5. นายประวัติ ศิริวงษ์ โรงเรียนบ้านดงแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิทยา สาทองขาวโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร บุดดีสี โรงเรียนบ้านโนน กรรมการ
3. นายสหัสนัยน์ ภู่ระยับ โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงูกรรมการ
4. นายถวิล สืบสุนทร โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
5. นายสฤษดิ์ สุทธิยา โรงเรียนบ้านหนองแสน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายไกรศรี โคตรมี โรงเรียนบ้านเหล่าค้อประธานกรรมการ
2. นางประนอม ทวดอาดโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
3. นางสาวปิยะพร ดวงศรีโรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ เพชรสีสุกโรงเรียนบ้านนกเหาะ กรรมการ
5. นางทัศนีย์ ประพฤติในโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอนันท์ ปุผาลา โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลานประธานกรรมการ
2. นายสุพล โคตรสังข์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
3. นายวราธร ผึ่งบรรหารโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
4. นายวีรพล โคตรดี โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นายจักราทิตย์ แดงงามโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนฤมล แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองระเวียง กรรมการ
2. นางบุษบา เมาะสมานโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางเยือน ปทุมชาติพัฒน์โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายชิน เพาพานโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือยประธานกรรมการ
2. นางโฉมยุพิน หนองสีโรงเรียนบ้านหนองแกวิทยากรรมการ
3. นางมณทิพย์ หมอนทองโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
4. นางประไพ บัวสุคนธ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางลักษมี เทียบคำ โรงเรียนชุมแสงโนนเหลี่ยม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายจอมพล กงคูคำ โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ว ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ลดาวัลย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวพรรณี ตัณฑ์ประศาสน์โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ กรรมการ
4. นายเพ็งจิต คชโคตรโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ
5. นางยุพา ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายชายชาญ พลสอนโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทองประธานกรรมการ
2. นางธัญภรณ์ วัฒนบุตรโรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางกรรมการ
3. นางบุญเสริม ทองยศโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
4. นางอรุณี ราชโคตรโรงเรียนบ้านขามเรียน กรรมการ
5. นางกัลยาณี กระจายศรีโรงเรียนบ้านสระบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายผัส วึบชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองระเวียงประธานกรรมการ
2. นางช่อรัตนา ปัททุมมาโรงเรียนบ้านหนองแก กรรมการ
3. นางพิชยาดา ใจภักดีโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กรรมการ
4. นางทรัพย์ อารยสมโพธิ์โรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
5. นางสุธารา ภวภูตานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายประจันทร์ บุตรวิเศษโรงเรียนบ้านโคกเต่าประธานกรรมการ
2. นางจิตอนงค์ พงศธร โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคูกรรมการ
3. นางรัชนี เอกชาตรี โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางสาคร ภูมิปรัชญาโรงเรียนบ้านอีโต้กรรมการ
5. นางชวนพิศ ปะกิระนำโรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายคำสิงห์ สมบัติชัยแสงโรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ เบ้าหัวดงโรงเรียนบ้านนาภู กรรมการ
3. นางพรพรรณ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
4. นางละม้าย เทพจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการ
5. นางคำพอง ประกิระโสโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชโรงเรียนบ้านหนองบัวคู ประธานกรรมการ
2. นางดารุณี มัดถาปะโท โรงเรียนเมืองวาปีปทุม กรรมการ
3. นายสมชาย มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ชะอุ่มผลโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
5. นายพีระศักดิ์ ศิริกิจ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองดวงโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ สาฆ้องโรงเรียน.บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการ
3. นายกัณตภณ สมบูรณ์นอก โรงเรียนโนนจานวิทยากรรมการ
4. นางสาวชุลีกร ประสาทเส โรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
5. นางเพ็ญพัชชา เสนาโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา นนท์นภา โรงเรียนบ้านเตาบ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ พร้อมพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายกรรมการ
3. นางสาวเพชรศิริวรรณ อินธิสาร โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายคมศักดิ์ นามมนตรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
5. นายทองชัย ภูตะลุน โรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายศุภชาติ ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายยรรยง ปะวาระนะโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
3. นายอุดร ธาตุอา๓รณ์โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายผิน ดาวเรือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการ
5. นางสาวณัฐวรรณ พันบุญมาโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ประจุดทะเนย์โรงเรียนบ้านประแหย่งประธานกรรมการ
2. นายสังคม ทองดวง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นายปรัช ประสีระตา โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ
4. นายสถิต รางศรีโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ม่วงทำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีระ สุบัติคำโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายพัฒนเดช เสตเตมิย์โรงเรียนบ้านหนองป้านกรรมการ
3. นายภูวไนย ซ่อนกลางโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร การบรรจง โรงเรียนบ้านมะโบ่กรรมการ
5. นางสาวกาญจนรัตน์ เขียวขำโรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ อุทปา โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ชาวหนองโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งกรรมการ
3. นายพรพจน์ แก้วโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
4. นายคงศักดิ์ ปักกาเวสา โรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นายบัวผิน ฝาแก้ว โรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิศักดิ์ ศิลป์ศิริวานิชโรงเรียนบ้านหนองบัวคูประธานกรรมการ
2. นางดารณี มัดถาปะโทโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นายสมชาย มุ่งร่มกลางโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ชอุ่มผลโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
5. นายพีระศักดิ์ ศิริกิจโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา นนท์นภาโรงเรียนบ้านเตาบ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ พร้อมพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายกรรมการ
3. นางสาวเพชรศิริวรรณ อินธิสารโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายคมศักดิ์ นามมนตรีโรงเรียนบ้านหัวหนองคูกรรมการ
5. นายทองชัย ภูตะลุนโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองดวงโรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตรประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ สาฆ้องโรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยากรรมการ
3. นายกัณตภณ สมบูรณ์นอกโรงเรียนบ้านโนนจานวิทยากรรมการ
4. นางสาวชุลีกร ปะสาทเสโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
5. นางเพ็ญพัชชา เสนาโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพรเถลิง วิสุงเร โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่งประธานกรรมการ
2. นายวิไล เขมะรังโรงเรียนจตุคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชุลีจิต ชมมากโรงเรียนบ้านหนองผงกรรมการ
4. นายอภิรัชต์ การิโก โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
5. นายวรากร ปะตังทะโลโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางกรองมาศ บุญป้องวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายเดชา พัฒนประสิทธิ์ชัยวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ คชสารวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการ
4. นายเอกวิทย์ หนู่ห่วงวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการ
5. นายศิวดล บุดทะสุวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางกรองมาศ บุญป้องวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายเดชา พัฒนประสิทธ์ชัยวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ คชสารวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการ
4. นายเอกวิทย์ หนู่ห่วงวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการ
5. นายศิวดล บุดทะสุวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางกรองมาศ บุญป้อง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ หนูห่วง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ คชสาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการ
4. นายศิวดล บุดทะสุ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการ
5. นายเดชา พัฒนประสิทธิ์ชัยวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางกรองมาศ บุญป้อง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ หนูห่วง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ คชสาร วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการ
4. นายศิวดล บุดทะสุ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการ
5. นายเดชา พัฒนประสิทธิ์ชัยวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ พุทธิเสนโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางสมควร สีเชียงหาโรงเรียนบ้านโกทา กรรมการ
3. นางปราณี แสนเมืองแก้วโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ กรรมการ
4. นางสาวธัญญรัตน์ อัฐิปา โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ กรรมการ
5. นางสาวกนกพร บุรีรัตน์ โรงเรียนบ้านศาลา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนบ่อประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท ศรีสุนทร โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง กรรมการ
3. นางอุษมณฑ์ บ้งกาวงษ์ โรงเรียนชุมชนยางสีสุราช กรรมการ
4. นายสามารถ ประเสริฐโสโรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้วกรรมการ
5. นางสาวรัชวรรณ เทียมพยุหา โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายศรายุช เชาว์ชาญโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร ประธานกรรมการ
2. นางเครือฟ้า ไวแสน โรงเรียนบ้านมะโบ่ กรรมการ
3. นางยุพาลักษณ์ ใจถวิล โรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการ
4. นางสาวลำเทียน ภูสีฤทธิ์โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว กรรมการ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ จันทิชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายเรืองเดช เพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก ประธานกรรมการ
2. นางสาวสงเคราะห์ แก้วทาสี โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการ
3. นางสุกัญญา ปุริเส โรงเรียบ้านเหล่าหมากคำ นกรรมการ
4. นายศักดา ทบด้านโรงเรียนบ้านโพนทรายกรรมการ
5. นายประพต ปะวันนา โรงเรียนบ้านโนนจาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายช่วง แสนสุขโรงเรียนบ้านจอมพะลาน ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล จันโทสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า กรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ ทามแก้ว โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กรรมการ
4. นางนุชนาถ ทองกองโรงเรียนบ้านโกทา กรรมการ
5. นางญาณ์ณิศา แสนเมืองแก้วโรงเรียนบ้านนาภู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา โพธิ์แสงดาโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
3. นางมยุรี นะราวัง โรงเรียนบ้านหัวหมู กรรมการ
4. นางสาวสุคัณธามาศ จุลนาถ โรงเรียนบ้านหนองป้าน กรรมการ
5. นางจรรยา สัตนาโค โรงเรียนบ้านโนนแร่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายประยูร นางสีคุณ โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย ประธานกรรมการ
2. นางหนูไกร อินละคร โรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ปาริโตโรงเรียนบ้านปอพานหนองโน กรรมการ
4. นางวารุณี นาคเสนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่น กรรมการ
5. นางพรหมลิขิต เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ ประทานังโรงเรียนบ้านปลาขาวประธานกรรมการ
2. นางเกวรินทร์ สุทธะพินทุ โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางวรินทร ป้อมจาหยับ โรงเรียนกู่สันตรัตน์ กรรมการ
4. นางนิตย์รดี สารจันทร์ โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง กรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ ประพาศพงษ์โรงเรียนบ้านโนน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายถวิล จันลาวงศ์ โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา จันทะคาม โรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ
3. นางละมัย ปาปะขำ โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง กรรมการ
4. นางธัญพิชชา ทิพสีลาดโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
5. นายมนูญ อุตรินทร์ โรงเรียนบ้านโนนบ่อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอรรคพล ลุยตัน โรงเรียนบ้านตาลอก ประธานกรรมการ
2. นางบุษกร ผือโย โรงเรียนบ้านสนาม กรรมการ
3. นางฐิฏิบุญ อาชะนะชัย โรงเรียนบ้านโดน กรรมการ
4. นางชนิดา น้อยตาแสง โรงเรียนบ้านปลาขาว กรรมการ
5. นางสาววิมลฉัตร นามมนตรี โรงเรียนบ้านเมืองเสือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ทบหลงโรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ ประธานกรรมการ
2. นางอรุณลักษณ์ คำมณีโรงเรียนบ้านนาเลา กรรมการ
3. นายปติมา บุญจูงโรงเรียนบ้านหนองสระ กรรมการ
4. นางสาวรัตนา ปักกามะนังโรงเรียนบ้านหนองป้าน กรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ อรัญชัยโรงเรียนบ้านหัวหมู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. ซิสเตอร์ปิยรัตน์ ศรีหาพล โรงเรียนพระกุมารศึกษา ประธานกรรมการ
2. Mr.Gui Ling ginโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง กรรมการ
3. นางนุ่มนวล กะตะศิลา โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว กรรมการ
4. นางฤดี บุตชาโรงเรียนบ้านดงแคน กรรมการ
5. นายสุบิน ตาลสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ซิสเตอร์ปิยรัตน์ ศรีหาพล โรงเรียนพระกุมารศึกษา ประธานกรรมการ
2. Mr. Gui Ling gin โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง กรรมการ
3. นางนุ่มนวล กะตะศิลา โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว กรรมการ
4. นางฤดี บุตชาโรงเรียนบ้านดงแคน กรรมการ
5. นายสุบิน ตาลสถิตย์โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ซิสเตอร์ปิยรัตน์ ศรีหาพล โรงเรียนพระกุมารศึกษา ประธานกรรมการ
2. Mr.Gui Ling gin โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง กรรมการ
3. นางนุ่มนวล กะตะศิลา โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว กรรมการ
4. นางฤดี บุตชาโรงเรียนบ้านดงแคน กรรมการ
5. นายสุบิน ตาลสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวประพรรณศรี ศุภสารัมภ์โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน อันทะลัย โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง กรรมการ
3. นางสุภาพ เพ็งดี โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน กรรมการ
4. นายอธิพงษ์ จันทร์เปล่งโรงเรียนพระกุมารศึกษา กรรมการ
5. นางสาวทัศนีวรรณ เหล่าอรรคะโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ วรเนตรโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นประธานกรรมการ
2. นายกวีภัทร ชื่นใจ โรงเรียน.บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา กรรมการ
3. นางกัญจนพร ศรีวงยางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน กรรมการ
4. นายสุวิทย์ คำมณี โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ กรรมการ
5. นางสาวภัททิรา ทะไกรราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖ กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นายถาวร ฉายประดับครูโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ทอนโพธิ์แก้วครูโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการ
4. นายศรายุทธ เสนาสุธรรมครูโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุกรรมการ
5. นางหอมรับ ซุ้ยไกร ครูโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายธงชัย ดาวยันต์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ เทียมพยุหาครูโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายคะนอง อินละครครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
4. นายวิเชียร กุลธินี ครูโรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลางกรรมการ
5. ส.ต.อ.อุทร ซุ้ยไกรครูโรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุจิตร ปานจำลอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อินโท่โล่ครูโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
3. นายชัยยุทธ ลาดเหลาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ บุตรสำราญผอ.โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลาประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา เดชบุรัมย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบากรรมการ
3. นายศิริพรรณ ละครแก้วครูโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
4. นางทัชชมัย ทิพชาติโรงเรียนบ้านหนองคูม่วงกรรมการ
5. นางสมพิศ คงทรงครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ บุตรสำราญผอ.โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลาประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา เดชบุรัมย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา กรรมการ
3. นายศิริพรรณ ละครแก้วครูโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
4. นางทัชชมัย ทิพชาติโรงเรียนบ้านหนองคูม่วงกรรมการ
5. นางสมพิศ คงทรงครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายทองคูณ สีบุตรโต ผอ.โรงเรียนบ้าโคกสูงหนองเสียวหนองขีประธานกรรมการ
2. นางบุญร่วม ศรีสุนารถ ครูโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
3. นายสุวรรณ์ มนัสสิลาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ กางสำโรงครูโรงเรียนกู่สันตรัตน์ กรรมการ
5. นางพรทิพย์ โมกศรี ครูโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายเรืองชัย แก้วอาจผอ.โรงเรียนบ้านหัวหมูประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา รักษาพลครูโรงเรียนบ้านดู่หนองโกกรรมการ
3. นางไขนภา ศรีโยวงค์ ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
4. นางทองพูน ศิริมนตรีครูโรงเรียนบ้านเมืองเสือกรรมการ
5. นางวิมลวัลย์ อักษรพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุทิน ทองดวงผอ.โรงเรียนบ้านตลาดม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ศรีอ่อนหล้าครูโรงเรียนบ้านหัวหมูกรรมการ
3. นายสกล ผือโยครูโรงเรียนบ้านสนาม กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
5. นางสาวนฤบล ธรรมพลครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายจรัส มุ่งชูผอ.โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉวี จันจ่ายครูโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
3. นางสาวปราณี ใจภักดีครูโรงเรียนบ้านโคกมนโนนทองกรรมการ
4. นางนุชนาฏ ขันโมลีครูโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อยกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา นาครัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองแสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายปัญญา บาริศรี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอระไทย มานิลครูโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีกรรมการ
3. นางละมัย ขาวเมือง ครูโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พิศา อรรควัฒนางกูร ครูโรงเรียนชุมชนนาสีนวล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แก้วอาจ ผอ.โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคเชนทร์ชัย สุระพลครูโรงเรียนกู่สันตรัตน์ กรรมการ
3. นางพงษ์ลัดดา วันชาครูโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางจริยาภรณ์ ชมภูพานครูโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางกันฑิมา ปัตตานังครูโรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายเมธี ทิพย์มนตรี ผอ.โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่งประธานกรรมการ
2. นางศิริธร ปาปะขำครูโรงเรียนบ้านนาเลากรรมการ
3. นางอังคณาพร คำแสนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
4. นายบรรเทิง รัตนเถราครูโรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)กรรมการ
5. นางอุราพร ขุนแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายเที่ยง เชาระกำ ผอ.โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยางประธานกรรมการ
2. นางทุติยา ธูปขุนทด ครูโรงเรียนบ้านเม็กดำกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ อุปเทห์ครูโรงเรียนบ้านมะโบ่ กรรมการ
4. นางสาวโสรญา เมืองแสนครูโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ศรีโยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแวงนคร(สังฆวิทยา) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตนา อัยแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นางยุพิน กันบุรมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางมุทิณี วงศ์บุตร ครูโรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ กรรมการ
5. นางสาวอาทิพร โมสืบแสนครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายอนุวัตร สิทธิเสรีโรงเรียนบ้านก่อประธานกรรมการ
2. นางสดชื่น นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ กรรมการ
3. นางละไม พิเศษครูโรงเรียนบ้านจอมพะลานกรรมการ
4. นางลำดวน ยอดสะเทินครูโรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
5. นางนงเยาว์ ชินกร โรงเรียนบ้านาภู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ปะนันโต ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ เอกรักษาครูโรงเรียนบ้านสนามกรรมการ
3. นางยุภาภรณ์ ภูชื่นแสงครูโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
4. นางสุทิน หมื่นไธสง ครูโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
5. นายปานชัย ปาปะไพครูโรงเรียนโพธิ์ชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายธวัช สุริยภาพ ผอ.โรงเรียนบ้านดงแคนประธานกรรมการ
2. นางยุวลักษณ์ ใหญ่นอกครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ศุภสารัมภ์ ครูโรงเรียนบ้านพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางบัวผัน เพียรโคตรครูโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลากรรมการ
5. นางสาวเขมจิรา เหลาแหลมครูโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายธวัช สุริยภาพผอ.โรงเรียนบ้านดงแคนประธานกรรมการ
2. นางยุวลักษณ์ ใหญ่นอกครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ศุภสารัมภ์ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางบัวผัน เพียรโคตรครูโรงเรียนบ้านม่วงท่าพลับพลากรรมการ
5. นางสาวเขมจิรา เหลาแหลมครูโรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายพลวัต วัฒนบุตรผอ.โรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
2. ส.ต.อ.สุวรรณ พินิจครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายสุวรรณ์ มนัสสิลาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางสาคร โสภาครูโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางบัวลา โล่ห์วันทา ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายพลวัต วัฒนบุตรผอ.โรงเรียนบ้านโนนจานประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.สุวรรณ พินิจครูโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นายสุวรรณ์ มนัสสิลาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางบัวลา โล่ห์วันทา ครูโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาคร โสภาครูโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ปัตตาเนย์ โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกียง จันทร์เสนา โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นายแส แก้วงามโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
4. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกียง จันทร์เสนาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ กรรมการ
3. นายแส แก้วงามโรงเรียนหนองปอ กรรมการ
4. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ปัตตาเนย์ โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกียง จันทร์เสนาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นายแส แก้วงามโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
4. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกียง จันทร์เสนา โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นายแส แก้วงามโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
4. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกียง จันทร์เสนาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นายแส แก้วงามโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
4. นายมงคล โคนาโล โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกียง จันทร์เสนาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นายแส แก้วงามโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
4. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ ปัตตาเนย์โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกียง จันทร์เสนาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นายแส แก้วงามโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
4. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ปัตตาเนย์ โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง ประธานกรรมการ
2. นายบุญเกียง จันทร์เสนาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
3. นายแส แก้วงามโรงเรียนบ้านหนองปอกรรมการ
4. นายมงคล โคนาโลโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุขกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปุญยะสารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสมยศ ชนะเพียโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายบัวไข รุจิรเมธากุลโรงเรียนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการ
4. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
5. นายสายัณต์ แก้วบุดดาโรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสมยศ ชนะเพีย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แก้วสียาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสุริยา ปราณีโรงเรียนบ้านโดนกรรมการ
4. นายบัวไข รุจิรเมธากุลโรงเรียนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยากรรมการ
5. นายสายัณฑ์ แก้วบุดดา โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายทองอินทร์ เทียบพิมพ์โรงเรียนบ้านปอพานหนองโนประธานกรรมการ
2. นางทองนาค เทียบโฮมโรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตรกรรมการ
3. นางชโลธร เหล่าศรีโรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย กรรมการ
4. นางหนูเนี่ยม สินเธาว์โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
5. นางราตรี สีหาบุญทองโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรีกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายบุญทอม บุญยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้องประธานกรรมการ
2. นางพรรทิพภา ฉ่ำมณีโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมกรรมการ
3. นางสว่าง ปัดสำราญโรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช กรรมการ
4. นางนิพพา มีไธสงโรงเรียนบ้านปอพานหนองโนกรรมการ
5. นางสุกุมาลย์ ปัตตาลาโพธิ์โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายชัยยงค์ สิริสอนโรงเรียนบ้านโคกยาวประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักขณ์ คิดประเสริฐโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางประดับ สุวรรณมูลโรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)กรรมการ
4. นางประนอม เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางอัจฉโรบล โยทัยเที่ยง โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมาน พบวันดี โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตร ปาปะขำโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการ
3. นางสมหมาย ประมาคะเตโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นางวัชรี การิยาโรงเรียนบ้านหนองหน่องกรรมการ
5. นางสาวสมรัก ทับละโรงเรียนเมืองวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางราตรี แสนเย็น โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย สำราญสุข โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขีกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ นพเก้าโรงเรียนบ้านบุ่งง้าวกรรมการ
4. นางอรอนงค์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี สาลีงามโรงเรียนบ้านหนองนาในกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสิทธื์ วิไลแก้วโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายอัครทวี ปุริเสโรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำกรรมการ
3. นางประเพียร จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางนภาวรรณ ปักขันลีโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ชาวพงษ์โรงเรียนบ้านดงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญสม แสนเมืองแก้วโรงเรียนบ้านหัวหนองคูประธานกรรมการ
2. นางทรงศิลป์ วิลัยศิลป์โรงเรียนบ้านโคกไร่ กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ตั้งหลักโรงเรียนบ้านตลาดม่วงกรรมการ
4. นายสมจิต สีหาบุญทองโรงเรียนอนุบาลจัมปาศรี กรรมการ
5. นางบังอร ศรีโนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหน่อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมควร สมศรีดาโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
3. นางเข็มทอง โพธิ์แสงดาโรงเรียนชุมชนยางสีสุราชกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี จันทะคามโรงเรียนบ้านเหล่าค้อกรรมการ
5. นางภคพร มูลทรา โรงเรียนบ้านแวงนคร(สังฆวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมควร สมศรีดาโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์โรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
3. นางเข็มทอง โพธิ์แสงดาโรงเรียนชุมชนยางสีสุราชกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี จันทะคามโรงเรียนบ้านเหล่าค้อกรรมการ
5. นางภคพร มูลทราโรงเรียนบ้านแวงนคร(สังฆวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอินทนิล ข่าขันมะลีโรงเรียนบ้านหนองป้าน ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ศรีโนรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ พนาดรโรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็กกรรมการ
4. นางนงนุช ฤทธิ์สิงห์ โรงเรียนบ้านแวงนคร(สังฆวิทยา)กรรมการ
5. นางจันทราพร ไปไกล้โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางแก้วตา เสนาคุณโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อกรรมการ
4. นางนิลัดดา อุทปาโรงเรียนบ้านดงหัวช้างกรรมการ
5. นางอรทัย เจริญนิติกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนาโรงเรียนบ้านแคน ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางแก้วตา เสนาคุณโรงเรียนบ้านยางวิไลดอนก่อกรรมการ
4. นางนิลัดดา อุทปา โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง กรรมการ
5. นางอรทัย เจริญนิติกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางแก้วตา เสนาคุณโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อกรรมการ
4. นางนิลัดดา อุทปาโรงเรียนบ้านดงหัวช้างกรรมการ
5. นางอรทัย เจริญนิติกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไชยสิทธิ์ ทบบัณฑิต โรงเรียนบ้านอีโต้ ประธานกรรมการ
2. นายวันชาติ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองรูแข้กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บัวบาน โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือกรรมการ
4. นายจักรพงศ์ วิชานนท์โรงเรียนบ้านเตาบ่ากรรมการ
5. นางชูศรี นนทะนำโรงเรียนชุมชนนาสีนวลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฐิตาภรณ์ ปะนะสุนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางแก้วตา เสนาคุณโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อกรรมการ
4. นางนิลัดดา อุทปาโรงเรียนบ้านดงหัวช้างกรรมการ
5. นางอรทัย เจริญนิติกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีระชาติ ชมภูหลงโรงเรียนบ้านหัวงัว ประธานกรรมการ
2. นายอกนิษฐ์ ปะติเพนังโรงเรียนหนองผงกรรมการ
3. นายถาวร เมิกข่วง โรงเรียนบ้านแคน กรรมการ
4. นายศุทธวีร์ สีหาบุญจันทร์โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
5. นางจารุวรรณ เหล่าเราวัฒนกุล โรงเรียนบ้านหนองห้าง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกฤต หมื่นเจริญ โรงเรียนบ้านโดนประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมสิณี ช่างยา โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายมณเฑียร โยธามาตย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานกรรมการ
4. นางประไพพร โยวะผุยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
5. นางจรัสศรี วันทนาเลิศ โรงเรียนนบ้านเหล่าค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]