หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคาร 3 ห้อง ป.2 ป.3 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 ใต้ถุนอาคาร3 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อนุบาล2 ห้อง ป.2 ฉ. 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 ใต้ถุนอาคาร3 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคารเรียนชั้นมัธยม ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคารเรียนชั้นมัธยม ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคารเรียนชั้นมัธยม ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคารเรียนชั้นมัธยม ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคารชั้นประถมศึกษา ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคารโรงจอดรถ ชั้น 1 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคารโรงจอดรถ ชั้น 1 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา เวทีคนกล้า ชั้น 1 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้องอนุบาล1 ชั้น 1 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาเลา สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 1/1 และ ป.1/2 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สนามวอลเล่ย์บอล 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารปฐมวัย 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารปฐมวัย เวทีคนเก่ง 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 2 อเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 1 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2/1 และ ป.2/2 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 1 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ ป.6/2 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 1 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5/1 และ ป.6/3 4 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม อาคาร5 ห้อง ห้องเกียรติยศ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม อาคาร5 ห้อง ห้องเกียรติยศ 4 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.1 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.4 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.4 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.1 4 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารอนุบาล 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.6 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ เต็นท์สนามวอลเลย์บอล 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
8 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง 0 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
9 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
10 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
11 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
13 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
14 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
15 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
16 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
17 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 4 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
18 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
19 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
20 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
21 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
22 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
23 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
24 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
25 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
26 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
27 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
28 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอวาปีปทุม 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30
29 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอวาปีปทุม 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30
30 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 10.00น.เป็นต้นไป
31 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00-10.00
32 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 10.00น.เป็นต้นไป
33 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00-10.00
34 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอวาปีปทุม 4 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
35 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอวาปีปทุม 4 ต.ค. 2556 10.30-12.00
36 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอวาปีปทุม 4 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
37 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอวาปีปทุม 4 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม /โรงรถ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม /โรงรถ 4 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
3 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หน้าอาคารป.๒ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หน้าอาคารป.๒ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร ป.6 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร ป.6 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร ป.6 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
10 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หน้าอาคาร ป.6 4 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
11 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจอกขวาง เวที 1 ห้อง ภูมิปัญญา 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-16.00
2 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง เวที 2 ห้อง กลางแจ้ง 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
09.00-16.00
3 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 1 ห้อง ป.1 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-16.00
4 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
5 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-14.00
6 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
14.00-16.00
7 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคารห้องสมุดเอกรัฐ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนป.5 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 12 - 12
13.30-16.30
2 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนป.3/1 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 16 - 16
09.00-16.00
3 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 19 - 19
09.00-12.00
4 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 20 - 20
09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหารใหม่ 4 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
2 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหารใหม่ 4 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
3 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหารใหม่ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหารใหม่ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหารใหม่ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหารใหม่ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องเรียนป.5 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ห้องเรียนป.6 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]