หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 เดือน ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคาร3 ป.3 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคาร 3 ห้อง ป.2 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.5 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อนุบาล2 ห้อง ป.1 ฉ. 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อนุบาล 1 ห้อง ป.1 ฉ. 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 3 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคารชั้นประถมศึกษา ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคารชั้นประถมศึกษา ชั้น 2 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคารชั้นประถมศึกษา ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้องสมุดธนาคารแหล่งเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดธนาคารแหล่งเรียนรู้ 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้องสมุดธนาคารแหล่งเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดธนาคารแหล่งเรียนรู้ 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้องสมุดธนาคารแหล่งเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดธนาคารแหล่งเรียนรู้ 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้องสมุดธนาคารแหล่งเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดธนาคารแหล่งเรียนรู้ 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคาร ICT 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคารชั้นประถมศึกษา ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคารโรงจอดรถ ห้อง 1 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา อาคารโรงจอดรถ ชั้น 1 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา เวทีคนกล้า ชั้น 1 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา ห้องอนุบาล1 ชั้น 1 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา สนามฟุตบอล 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเลา สนามฟุตบอล 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 1/1 และ ป.1/2 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2/1 และ ป.2/2 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สนามวอลเล่ย์บอล 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สนามวอลเล่ย์บอล 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารปฐมวัย 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 2 อเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 10.00 เป็นต้นไป
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 2 อเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00-10.00
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคารปฐมวัย เวทีคนเก่ง 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 1 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และ ป.5/3 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม อาคาร 1 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ ป.4/2 3 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สนามฟุตซอล 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สนามฟุตซอล 3 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.1 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.1 3 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.4 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง ป.4 3 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารอนุบาล 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารอนุบาล 3 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ เต็นท์สนามวอลเลย์บอล 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ เต็นท์สนามวอลเลย์บอล 3 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
9 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
10 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
11 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
12 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
13 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
14 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
15 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
16 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
18 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
19 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
20 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
21 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
22 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
23 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
24 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหารใหม่ 3 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
25 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหารใหม่ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
26 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหารใหม่ 3 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
27 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ โรงอาหารใหม่ 3 ต.ค. 2556 13.00น.เป็นต้นไป
28 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ลานสะออน 3 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป
29 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ลานสะออน 3 ต.ค. 2556 09.00 น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม /โรงรถ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม /โรงรถ 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องอนุบาล ชั้น 1/1 - 1/3 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องอนุบาล ชั้น 1/1 - 1/3 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอนุบาล ๒ ชั้น หลังเสาธง 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร ป.6 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคารอนุบาล ๒ 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม อาคาร ป.6 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
9 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หน้าอาคารป.๒ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หน้าอาคารป.๒ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หน้าอาคารป.๒ 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
13 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
14 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
16 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
17 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
18 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
19 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม /สนามกีฬา 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
20 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม /สนามกีฬา 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
21 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม /สนามกีฬา 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
22 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม /สนามกีฬา 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง เวที 1 ห้อง ภูมิปัญญา 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจอกขวาง เวที 1 ห้อง ภูมิปัญญา 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
13.00-16.30
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง เวที 2 ห้อง กลางแจ้ง 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 22
09.00-16.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร1 ห้อง ป.1 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-16.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 1 ห้อง ป.2 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 1 ห้อง ป.5-6 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-16.00
7 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคาร 2 ห้อง ป.3-4 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.00
8 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคารห้องสมุดเอกรัฐ 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.00
9 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจอกขวาง อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1-2 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สนามวอลเลย์บอล 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สนามฟุตบอล 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สนามฟุตบอล 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนชั้นม.2 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-16.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนชั้นม.1 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-16.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง อาคารอเนกประสงค์ 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-16.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องประชุม 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-16.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องสมุดประถม 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-16.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนชั้นม.3 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-16.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนชั้นป.5 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 11 - 11
09.00-16.00
12 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนป.2 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-16.00
13 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนป.2 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 14 - 14
09.00-16.00
14 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนป.6 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 15 - 15
09.00-16.00
15 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนป.3/2 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 17 - 17
09.00-12.00
16 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง ห้องเรียนอนุบาล1 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 18 - 18
09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 หอประชุมอำเภอวาปีปทุม 3 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
10.00-14.00
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอวาปีปทุม 3 ต.ค. 2556 10.00-14.00
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหารใหม่ 3 ต.ค. 2556 14.00 เป็นต้นไป
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงอาหารใหม่ 3 ต.ค. 2556 14.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม อาคาร6 3 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]