รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศุภธิดา  ชะนะบุญ
 
1. นางสมรักษ์  สุวรรณโท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงจิราพร  พิมพิลา
 
1. นางสาวอรพิณ  รัตนศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. นางสาวรัชดาภรณ์  นนทภา
 
1. นางอัญชนา  ผลาผล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงณัชชา  เปานาเรียง
 
1. นางสาวแพงศรี  สุภะษร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กชายสวราชย์  จันมณี
 
1. นางยุพา  มรรครมย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นายอรุณเทพ  เลพล
 
1. นางนภาภรณ์  ทาโยธี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงฐิติมา  พลจ่า
 
1. นายทองพุทธ  ศรีกะกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสวงดี
 
1. นางอมรา  ปัญญาวงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงสุกานดา  หอมดวง
 
1. นางเรียบ  รัชสมบัติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. นางสาวดวงเนตร  บุญหล้า
 
1. นางอัญชนา  ผลาผล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายธรรมรงค์  เสวะนา
2. เด็กหญิงอัญชลี  พันธ์สีหา
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
2. นางสาวอรพิณ  รัตนศิลป์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. นางสาวณัฐธิดา  บุตรพรหม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วาเสนัง
 
1. นายทองม้วน  เศษคึมบง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายปิยพนธ์  ไชยรงศรี
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แน่นอุดร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายณดล  บุญพรหมธีรกุล
 
1. นางจารุณี  สิทธิขวา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์สอน
 
1. นางเยาวเรศ  ศิริพันทะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐพร  พัสดร
2. เด็กหญิงปาริชาต  ทองชั้น
3. เด็กหญิงสิวะพร  ทัศนพงศ์
 
1. นางชนันรัตน์  มาตรแก้ว
2. นางพัชรี  มูลศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองศรีสุก
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  สิงลี
3. เด็กหญิงศิรินาถ  มาตเลิง
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
2. นายวัลลภ  ทักษิณ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  แก้วหะนาม
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รามศิริ
3. เด็กชายภูมิรัชต์  ไชยกุล
 
1. นางยุพาพรรณ  บุญลาด
2. นายอรรคเดช  สุทธิสา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทวยเที่ยง
2. เด็กหญิงนิธิพร  นาแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาพร  ไกรสรพันธ์
 
1. นายสุขสวัสดิ์  คำกอง
2. นางสาวสุดารัตน์  เทพผาย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายนภกิตติ์  ดวงท้าวเศรษฐ
2. เด็กชายภูธเนศ  เพ็งพันธ์
 
1. นางสาวอธิตยา  พรรษา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวรสริน  เขียวอ้น
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พลศรี
 
1. นายอภิชาติ  สุระคาย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ภูชุม
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ราชเจริญ
 
1. นางพรแก้ว  พรมกัลป์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายนิวัฒน์  รัตนแสนศรี
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีพลลา
2. เด็กหญิงขวัญชนก  อโนราช
3. เด็กหญิงสิมิลัน  สารมาตย์
 
1. นายปฏิภาณ  นนทโส
2. นายพิทักษ์  โพธิ์สิงห์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองจำปา
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สีน้อย
3. เด็กหญิงสุนิสา  สมอ่อน
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ขัตติยะมาตย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมวดนา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  มุมอ่อน
3. เด็กหญิงเหมหทัย  โยวะผุย
 
1. นางนิภาพร  บุตรพรม
2. นางเฟื่องลัดดา  แก้วกองศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงดรุณี  มโนราช
2. นายพิพัฒน์  ระดาดาษ
3. นายพีระ  ระดาดาษ
 
1. นางศิวาพร  รัตนเพชร
2. นางสุทธิดา  ภูฉลาด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายภูริพงษ์  ภักดีสุวรรณ
2. เด็กชายอภิรักษ์  วรรณศิริ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฉัตรศรี
 
1. นางสาวมัทยาภรณ์  รังษีคาร
2. นางสาวยุวดา  หาญคำภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กชายทวีฤทธิ์  ศึกษา
2. เด็กชายนฤชา  พรมดรกอย
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แสนลา
 
1. นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง
2. นายสุขสันต์  มหาพรหม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  แก้วกาเหรียญ
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุญใบ
3. เด็กหญิงวรดา  พาแพง
 
1. นางสาวรัตติกาล  เผ่าภูธร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงรสา  สัปปินันทน์
2. เด็กหญิงอินธุอร  ใบบ้ง
3. เด็กชายโชคชัย  คำป้อง
 
1. นางสาวดวงใจ  ดากรุง
2. นายทวี  จันทร์เสน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  น้ำชา
2. เด็กชายภานุกร  คูณหาร
 
1. นางวะลัยลักษณ์  ชมรส
2. นายอานนท์  ซ้อนพิมาย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  น้ำดอกไม้
2. เด็กหญิงอาริยา  สุวรรณะ
 
1. นายสุรชัย  กันทรพิทักษ์
2. นางสาวโฉมยง  เหล่าต้น
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายธีรชาติ  ช่างทำ
2. เด็กชายศาสตรา  จัตุรัส
 
1. นายธวัชชัย  วิเชียรเพริศ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1. เด็กชายกฤตนันท์   วรศิริ
2. เด็กชายอนุชา  โคตะบิน
 
1. นายมโนรมย์  ผ่องแผ้ว
2. นางสาววิรัดดา  ราชพันแสน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1. เด็กชายวิทยา  ชัยประดิษฐ์
2. เด็กชายอิศรากร  เจริญศรี
 
1. นายมาโนช  ปาละจินต์
2. นางวนิดา  ม่วงรอด
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นายวิทยา  ภูผา
2. นายอานนท์  ฤทธิเดช
 
1. นายชาคริต  เดชโยธิน
2. นายเสมอ  มะปัญญา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายพงศธร  รัฐเมือง
2. เด็กชายภคิน  วรรณสิทธิ์
 
1. นางพรศรี  อุทัยเรือง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงนภาพร  เพชรหงษ์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สั้นทาลุนัย
3. เด็กหญิงปริฉัตร  อรัญทอง
4. เด็กหญิงวิชญาดา  นาเจิมทอง
5. เด็กหญิงโชติกา  โพธิ์ขี
 
1. นางปิยนุช  นามคุณ
2. นางสมพงษ์  พุทโธ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงกันตนา  นอกุล
2. เด็กหญิงจณิศตา  ปาละโค
3. เด็กหญิงจิรัญญา  ทศพิมพ์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เทพผาย
5. เด็กหญิงเนตรชนก  สระสม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
2. นางนิวาส  อุ้ยลี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์มามี
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  แทนลีง
3. เด็กหญิงมินตรา  มีสัจ
4. เด็กหญิงสุวิมล  เฮงกุล
5. เด็กหญิงอโรชา  จันทะสาน
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
2. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กหญิงชฎาพร  เหล่าชัย
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  มุลมิล
3. เด็กหญิงพรนภากาญ  เคนอ่ำ
4. เด็กหญิงพิรญา  บุญหล้า
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชธัมรงค์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางสาวพรพิศ  แสนชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงณัฐตยา  ราชสีหา
2. เด็กหญิงพรพิมล  พลสิทธิ์
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  จันปัญญา
4. เด็กหญิงศิริยากร  พลขันธ์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินทฤทธิ์
 
1. นางพรรณี  โยธายุทธ
2. นางพรรณี  นามโยธา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นางสาวจุลัยภรณ์  สิทธิจันทร์
2. นางสาวบุษยากร  แซ่ลี้
3. นางสาวปิยาพร  แก้วคำสอน
4. นางสาวอริศรา  มิสา
5. นางสาวเบญญาภา  สืบสำราญ
 
1. นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด
2. นางไพลิน  สมศิลา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  อุปมา
2. เด็กหญิงชลดา  แสนเรียน
3. เด็กหญิงญาดา  จำปาแถม
4. เด็กชายรัตนชัย  วรรณวงศ์
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  อำพาพันธ์
 
1. นายภูมินทร์  บุญหล้า
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงปนัฐดา  กงทิพย์
2. เด็กหญิงผกามาศ  โพธิ์แสง
3. เด็กหญิงพรธิภา  นาชัยเริ่ม
4. เด็กชายวรายุส  ภูแล่นคู่
5. เด็กหญิงสาวินี  ภานะวาร
 
1. นางสาวจินตนา  ตอพิมาย
2. นายภูมินทร์  บุญหล้า
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  นามเต
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  อนุเวช
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  ภูสีฤทธิ์
4. เด็กหญิงชไมพร  สีเนาว์
5. เด็กชายดวงกมล  กิจการ
6. เด็กชายนวพล  ผาโท
7. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  หลงหนองคูณ
8. เด็กชายพิพัฒน์  วรรณพฤติ
9. เด็กหญิงพิยะดา  แก้วอาษา
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูนา
11. เด็กชายยุทธนา  ไชยภักดี
12. เด็กหญิงวิภาวี  มาตรา
13. เด็กชายวีระพงษ์  แสงมุข
14. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  อุ่นช่วง
15. เด็กหญิงสิริวดี  อนุอัน
16. เด็กหญิงอริชา  อนุเวช
17. เด็กชายอาทิตย์  ภูสีฤทธิ์
18. เด็กหญิงอาริษา  อนุเวช
19. เด็กชายเจษฎา  วังหอม
 
1. นายกุลวุฒิ  วิริยเมธางกูร
2. นายจิรโรจน์  เพ็ชรวงค์
3. นางพรหมณี  แสนศรี
4. นางภัครวรรณ์  โสภารัตน์
5. นางมยุรี  ไชยแสนท้าว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ชิณสี
2. เด็กหญิงจิราพร  โพธิ์ชนะชัย
3. เด็กชายชนะชัย  บุญหล้า
4. นางสาวดวงเนตร  บุญหล้า
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุญหล้า
6. นายธนาวุฒิ  ศรีสารคาม
7. เด็กชายธวัชชัย  สุธงษา
8. เด็กชายธีรพล  วงษ์นิลจันทร์
9. เด็กชายนันทวัฒน์  เหล่าเจริญ
10. เด็กหญิงน้ำฟ้า  บัวลาด
11. เด็กหญิงพรพิมล  บุญหล้า
12. นายพัชรพงษ์  วิสาคาม
13. เด็กชายพุฒิพงษ์  เนื่องไชยยศ
14. นายฤทธิชัย  บุญหล้า
15. นายศิริศักดิ์  นิเนียงรัมย์
16. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ภูมิเมือง
17. เด็กชายสัตยา  บุญหล้า
18. เด็กชายสิทธิพร  ชัยบัณฑิต
19. เด็กหญิงสุวิมล  กุณโฮง
20. นายเอกราช  เหมือนมาตย์
 
1. นางภาริศรา  ผดุงสัตย์
2. นางสาวรัตนาพร  บุตราช
3. นายวีรพล  นนตรี
4. นางอัญชนา  ผลาผล
5. นางแก้วตา  บุญลอด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงปวีณา  ไชยราช
 
1. นายประมวล  อัคฮาดศรี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์ประเสริฐ
 
1. นางพรรณี  โยธายุทธ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เทพผาย
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายปกรณ์  จรรยาเลิศ
2. เด็กหญิงรุจิรา  ไชยงาม
 
1. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
2. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนรินธร  เอี่ยมรอด
2. เด็กชายวชิราวุธ  รัชชุศิริ
 
1. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฌชา  ขุนสวัสดิ์
2. นายเอกราช  อรรคเศรษฐัง
 
1. นายธำรง  แก้วสียา
2. นางนุจรี  เพียโคตร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณพวรรณ  ภาชนะวรรณ
2. เด็กหญิงณัจฉรียา  ชุมพล
3. เด็กหญิงทอฝัน  พรหมแสนวิเศษ
4. เด็กหญิงปทิตตา  รักษาพล
5. เด็กหญิงปภาวดี  สุภศร
6. เด็กหญิงภัทรดา  สิทธิพล
7. เด็กหญิงรุ้งนภา  สงวนสินธุ์
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีสมบัติ
9. เด็กหญิงอรุณพร  สุเสนา
10. เด็กหญิงโชติรส  เดชมาลา
 
1. นางกนกวรรณ  สิงขรอาจ
2. นางทองดี  ขัตติยะวงค์
3. นางวนิดา  สาพิมาน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนพลแสน
2. เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  จันทะสอน
3. เด็กหญิงชลิตา  มหาจักษ์
4. เด็กหญิงณัฐชา  หมื่นชัย
5. เด็กหญิงพรรวี  เอ็นคะวัน
6. เด็กหญิงพันธ์ธิรา  จันทรเศรษฐ์
7. เด็กหญิงรสิตา  เชิญชัย
8. เด็กหญิงวนิดา  สารบุญ
9. เด็กหญิงวริศรา  ขาอ่อน
10. เด็กหญิงศตกมลพัชร  วาทโยธา
11. เด็กหญิงศรุตา  ศรีธรรมา
12. เด็กหญิงสิริยากร  ขันแก้ว
13. เด็กหญิงสุชาวลี  อันทวงษ์
14. เด็กหญิงอลิชา  เทพสถิต
15. เด็กหญิงเกวลี  เถาว์จันทร์
 
1. นายธกร  ภูถาวร
2. นางสาวยุวดี  อุทัยแสน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  พรบัณฑิต
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ภูเต้าน้อย
3. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วศรีใส
4. เด็กหญิงณัฐริกา  สีสังขรณ์
5. เด็กหญิงนุศรา  ภูผาทอง
6. เด็กหญิงน้ำฝน  รอบโลก
7. เด็กหญิงพัชราพร  ชารีวาน
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทัดภูธร
9. เด็กหญิงพัชราวรรณ  ภูแล่นคู่
10. เด็กหญิงพัณณิตา  วรรณทอง
11. เด็กหญิงพันพษา  เหล่าตรี
12. เด็กหญิงศศิณา  ปราณีสอน
13. เด็กหญิงศศิธร  เกตุวิสุทธิ์
14. เด็กหญิงอภินันท์  เหล่าตรี
15. เด็กหญิงเมตตา  แช่มชื่น
 
1. นางจิตฤดี  บุญมาหนองคู
2. นายทองมี  ชุ่มอภัย
3. นางอำพร  มะปัญญา
4. นางอุบลรัตน์  ศรีปัดถา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กชายฐิติวัจน์  ดงเล็ก
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทะกล
3. เด็กชายนนทวัฒน์  จันทร์ดี
 
1. นายชัชนันท์  ดรชัย
2. นางบังอร  ดรชัย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นางสาวนิศารัตน์  บรรเทาพิศ
2. นางสาวพัชราภา  ลาตวงศ์
3. นายสุขสันต์  ปะโกสันตัง
 
1. นายชาติชาย  โหรากุล
2. นายอัครเดช  อัครวิสุทธิ์เจริญ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนันธิญาภรณ์  คงคุณ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  นนทะคำจันทร์
 
1. นางณัฎฐนันท์  พัฒนสวัสดิ์
2. นายพนมพร  พันธุ์สมบัติ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นายเอกวัฒน์  ชูเอียด
2. นายไชยา  คำโทน
 
1. นายชาติชาย  โหรากุล
2. นายอัครเดช  อัครวิสุทธิ์เจริญ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสรัญญา  ขจรอนันต์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกวิตา  ศุภตรัยวรพงศ์
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงวารุณี  นามาต
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปุญญาพร  จิตรมั่น
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงหยดเทียน  แทนออมทอง
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธิพล  ธาตะนะ
 
1. นางศุภวัลย์   น้อยประดิษฐ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  คงแสนคำ
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โนวะ
 
1. นางสาวไพรวัลย์  คำสะอาด
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงพีรยา  ชอระชาญ
2. เด็กชายสมจิตร  ปาละนิจ
 
1. นางพุทธชาติ  พิมพ์สนธิ
2. นางสาวศิริรัตน์  อินทุรัตน์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายธรรมนูญ  พุดพิลา
2. เด็กหญิงมัธนา  พลศิริ
 
1. นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนิตยา  วังหอม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
2. นางอนงค์  สิทธิสาร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงสุวนันท์  หินแก้ว
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  คุณสนนท์
2. เด็กหญิงศศิธร  ศิริขรรค์แสง
3. เด็กหญิงสุนิสา  จงเทพ
 
1. นางพิกุล  ทองใบ
2. นางวิจิตรา  พฤษ์อุดม
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ทินวัน
2. เด็กหญิงสุวิมล  โททำ
3. เด็กชายอิทธิพล  โยมา
 
1. นางนงค์รัก  ทิพย์โยธา
2. นายวีระชัย  ยังสี
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายนครินทร์  ธงเอก
2. เด็กชายพัชรพล  สินโสภา
3. เด็กชายเดชฤทธิ์  ทินเกิ๊ก
 
1. นายรุ่งโรจน์  สาระกุมาร
2. นางเพ็ญศรี  สาระกุมาร
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายณพวีร์   บุญศรีอนันต์
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1. เด็กหญิงญาณี  ชาดง
 
1. นางทัศนีย์  ดวงเกตุ
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  รัตนนท์
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายจันทร์
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายไกรสิงห์  คมศรีโสรัตน์
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงประภัสรา  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงชลรัตดา  มาตรมูล
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงดลพาห์  ภูสอดเงิน
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายวรวุฒ  ศรีถาน
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงสุจิรา  รังสี
 
1. นางนงเยาว์  พลวิบูลย์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงนริศรา  ภูสวัสดิ์
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธีรภัทร์  พันธุกูล
 
1. นายบัณฑิต  ลอยคลัง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายชาคร  คำป้อง
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงฐานิตา  จันสด
 
1. นางพิณทิพย์  ศรีกงพาน
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงวิชุอร  ภิบาลสิงห์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  คำแหงพล
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายธีรภัทร์  เตื่อยมา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงแม่น้ำ  เนื่องไชยยศ
 
1. นายนัทวุฒิ  แสงงาม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายก้องนภา  คำมัจฉา
 
1. นายสุวัฒน์  พิริยะวิไล
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงศุจิรัตน์  ทองแฉล้ม
 
1. นางเพ็ญศรี  สาระกุมาร
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายอรรถชัย  พันหล้า
 
1. นางเพ็ญศรี  สาระกุมาร
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายก้องชาญ  ศรีจำนง
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  ผิวขม
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงศุจิรัตน์  ทองแฉล้ม
 
1. นางเพ็ญศรี  สาระกุมาร
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงอรปรียา  จับใจเหมาะ
 
1. นางอภิฤดี  พุฒลา
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายณัฐพล  พลเดช
 
1. นางอุไร  ดำรงพานิชชัย
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายอดิศร  ไพรวงศ์
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1. เด็กหญิงกรกช  วงพิรงค์
 
1. นางละออง  แสงรุ่ง
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงศิริพร  โพธิ์ขี
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงกนกพร  ตางจงราช
2. เด็กหญิงกมลวัลย์  จิตบุญ
3. เด็กชายกฤษณะ  นาที
4. เด็กชายกิตติภพ  คงเพชรศักดิ์
5. เด็กชายกิตติภูมิ  โสรถาวร
6. เด็กชายกีรติ  เยี่ยมยอด
7. เด็กชายจักรพันธ์  แก้วอุดม
8. เด็กหญิงจันทริมา  เรืองโชติวิทย์
9. เด็กชายจิรวัฒน์  แสนสง่า
10. เด็กหญิงชลธิชา  คำควร
11. เด็กชายณัฐวัฒน์  แดนสมปัสสา
12. เด็กหญิงดาราพร  อ่อนโพธา
13. เด็กหญิงธนารัตน์  เหล่าชัย
14. เด็กชายธีระพัฒน์  พลตื้อ
15. เด็กหญิงนภัสนันท์  อินฉ่ำ
16. เด็กชายนราธิป  เหล่าเคน
17. เด็กหญิงนัฐธิดา  วงศ์รักษา
18. เด็กหญิงประพิน  จันทรประทักษ์
19. เด็กชายปริญญา  ตะโสรัตน์
20. เด็กชายพงษ์ศิริ  สิงห์นา
21. เด็กหญิงพรชิตา  เกตุมี
22. เด็กหญิงพรไพริน  เหล่าเทิบ
23. เด็กหญิงพิชญ์สินี  วรรณทอง
24. เด็กชายภราดร  กาลธิสา
25. เด็กหญิงภัทรพร  อ่อนโพธา
26. เด็กชายภานุพงศ์  คงเพชรศักดิ์
27. เด็กหญิงภิญญดา  เหล่าก้อนคำ
28. เด็กหญิงรัชตสุดา  ลิมาภิรักษ์
29. เด็กหญิงวันวิสา  เหล่าพร
30. เด็กหญิงวีระดา  พุ่มพึ่งศรี
31. เด็กชายศศิกร  พรกุณา
32. เด็กหญิงศศิธรินทร์  เหล่าพร
33. เด็กหญิงศิริญาภรณ์   แสนชัย
34. เด็กชายศุภกิจ  ภูล้นแก้ว
35. เด็กหญิงสุนิสา  ลิมาภิรักษ์
36. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสม
37. เด็กชายสุรศักดิ์  ภูบัวบาง
38. เด็กหญิงอพัฒชา  จันทริมา
39. เด็กชายอภิสิทธิ์  เหล่าทอง
40. เด็กชายเจษฎาพร  เมฆชุ่ม
 
1. นายทรงศักดิ์  หาระพันธ์
2. นายทัชพงษ์  ไชยหงษ์
3. นายภพสันต์  พานชมภู
4. นายภัทรสกล  แสงสีดา
5. นายวัชรกูล  รัชโพธิ์
6. นายอาคม  พันธ์น้อย
7. นางโนรี  เกษมจิตร
8. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นันตา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สูงใหญ่
3. เด็กชายชนะชัย  มามิตร
4. เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเชียงเหียน
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาคิน
6. เด็กชายสถาพร  ใจกล้า
7. เด็กชายสิทธิชัย  ยาดโยด
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วก่อง
9. เด็กชายเสกสรร  หลวงฤทธิ์
10. เด็กชายไพรัช  เศรษฐา
 
1. นางศุภวัลย์   น้อยประดิษฐ์
2. นางอมรรัตน์  ภูดอนโพธิ์
3. นางอัจฉรา  โยวะผุย
 
107 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1. เด็กชายจิตรกร  พรประทุม
2. เด็กชายชาคริต   บุญใบ
3. เด็กหญิงณัฐดา  แสนนิทา
4. เด็กชายประสิทธิ์  พลลาภ
5. เด็กชายภูวนัฐ  คำสนั่น
6. เด็กหญิงมิตรธิรา  บุญใบ
7. เด็กหญิงรมณีย์  นนยะโส
8. เด็กชายอาทิตย์  อามัดซิง
9. เด็กหญิงเพียงอัมพร  ดำมาก
10. เด็กหญิงไพลิน  วงสอน
 
1. นางวันทา  สมบูรณ์
2. นายสนั่น  สมบูรณ์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายณัฏฐา  มาศรี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงบงกชมาศ  ภิญโญยาง
4. เด็กชายพรนภา  ชัยบุตร
5. เด็กชายรสริน  กันทะโล
6. เด็กหญิงอรณัฐ  แดนขนบ
 
1. นายบุญมาก  ปะตังถาโต
2. นางมะลิ  อัตถากร
3. นางสาวเสาวรัตน์  ทศศะ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ์  ผิวสะอาด
2. เด็กหญิงชาริสา  ทอดแสน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
4. เด็กหญิงวีรนันท์  ค่ำกลาง
5. เด็กหญิงสุวนันท์  คำบัวโคตร
6. เด็กหญิงอักษราภัค  มังคุค
 
1. นางพิณทิพย์  ศรีกงพาน
2. นางสาววัฒนีย์  ไพจิตรสกุลชัย
3. นายเสรี  เสียงใส
 
110 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 1. เด็กหญิงกัญญารรัตน์  บุญใบ
2. เด็กหญิงจันจิรา  ทองคำ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  หงส์คำ
4. เด็กหญิงมยุรี  พระศรี
5. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์   แคนเสาร์
6. เด็กหญิงวนิดา  แก้ววัง
7. เด็กหญิงสิริยากรณ์  บุระกรณ์
8. เด็กหญิงอภิญญา  ลาดนาเลา
9. เด็กหญิงอารยา  ทานวด
10. เด็กหญิงเมดารินทร์  อินเทพ
 
1. นายนภัทร  เวียงบาล
 
111 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปัญญาพิมพ์
2. เด็กชายอารักษ์  เพียงเกตุ
 
1. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
2. นายวีระพรรณ  ขันอาสา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายธนกฤต  พาลพันธ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  ฟักมะดัน
3. เด็กชายเปรม  นาทันริ
 
1. นางประเสริฐ  สมภูมิ
2. นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายฉัตรชัย  อินทร์แสง
2. เด็กชายปฏิพล  หงษ์ประสิทธิ์
3. เด็กชายสุพจน์  วรรณภักดี
 
1. นางนงลักษณ์  หอมทอง
2. นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายวสวัตติ์  วรรณะประเวช
2. เด็กชายวัฒนากรณ์  กนึกรัตน์
3. เด็กชายอภินันท์  ทองภู
 
1. นางฉวีวรรณ  มีแก้ว
2. นางประพิศ  นนฤาชา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. นายคมสันต์  ตะวัน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  พันชมพู
3. เด็กชายพงศธร  จันทะแพน
 
1. นางอนงค์  สิทธิสาร
2. นางอมลวรรณ  เพ็ชรสังหาร
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายกฤติเดช  สุวรรณภักดี
2. เด็กชายธนาธิป  วรไวย
3. เด็กชายปฏิพัทธิ์  บาลศรี
4. เด็กชายภูบดี  รัดเสนสี
5. เด็กชายวรเมศ  แสนโคตร
6. เด็กชายสุกฤต  สังข์ทอง
 
1. นายสมส่วน  แข็งฤทธิ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายนิติกร  โยชพนัด
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  โยเหลา
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  มาตรา
4. เด็กหญิงมัลลิกา  มาตรา
5. เด็กหญิงรุตินันท์  ศรีอ้น
6. เด็กหญิงสิรินทิพย์  รุปสูง
 
1. นางกิตติพร  ทองกอง
2. นางศภพิชญ์  มีแก้ว
3. นางสุกัญญา  เดชบุรัมย์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  แสงพล
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  เหล่าพร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณมิตร
 
1. นางบังอร  ดรชัย
2. นางสาวศรีสุรางค์  ศรีจำนง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงพรรณสา  เทียบสี
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  วิเศษทักษิณ
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  นารีนุช
 
1. นางครวญคิด  เข็มพิลา
2. นางสาวนิศราวรรณ  นันทะเสน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงณะริสา  เสนาชม
2. เด็กหญิงปวีณา  จำวัน
3. เด็กหญิงพรนิภา  สืบมา
 
1. นางพิกุล  พุดหล้า
2. นายเรืองศรี  พุดหล้า
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญใบ
2. เด็กหญิงศิริภา  ไชยคำภา
3. เด็กหญิงสุภาพร  สีลา
 
1. นางสาวฐิติยา  นาคประสิทธิ์
2. นางวัขรี  นาชัยฤทธิ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ประทุมวงศ์
2. เด็กหญิงวิภาพร  วังหอม
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ   รักภักดี
 
1. นางสาววิภาวรรณ  มาตย์วังแสง
2. นางศิริพร  ศรีธรราษฎร์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงภัศราพร  สวัสดิสาระ
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นางอุไฬวรรณ  นามใสย์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายมินธดา   เพชรแท้
2. เด็กชายสุทินันท์   ชาพิมพ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทูลมาลา
 
1. นางจันทร์ฉาย  โคตุทา
2. นายรวิวัฒน์  แพงเจริญ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงพรลิตา  มาอินราช
2. เด็กชายพัชรพงศ์  วงศ์เกิด
3. เด็กชายมานะ  บุปผาแสง
 
1. นางพรแก้ว  พรมกัลป์
2. นางศรีสุดา  พรมกัลป์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงรสธิชา  ใบบ้ง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  อุทัยกลม
 
1. นางกาญจนา  หรัญรัตน์
2. นายคมกริช  หรัญรัตน์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กหญิงปวันณา  ตติยรัตน์
2. เด็กหญิงพรรณวดี  รัตน์เสนสี
3. เด็กหญิงอารียา  คำปาบู่
 
1. นางสาวกัญญาณี  แสนตรี
2. นางอรุณี  เนาวโรจน์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ปนามสา
2. เด็กหญิงสายธาร  ปาเตี้ย
3. เด็กหญิงอริสา  กาดกอง
 
1. นางนันทิภัคค์  โสภณเขต
2. นางมยุรี  โยธาภักดี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายสรบุญ  ดอกแก้ว
2. เด็กชายเจษฎา  สุจันทร์
 
1. นายพรชัย  ภูขามคม
2. นางมัทนา  เดชมาลา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงกันทิวา  ไชยศาลาแสง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีภูชน
 
1. นางวิภาดา  ศรีโยธี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 1. เด็กชายภัทรพล  กองตุ้น
2. เด็กชายวุฒิธนา  วินธวุฒิ
 
1. นายณรงค์  ครองสี
2. นายสุรศักดิ์  แดงจันทึก
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ยศุตมธาดา
2. เด็กชายษมา  บัวทอง
 
1. นางสาวดาราณชากรณ์  สมยาภักดี
2. นางสาวอัจฉรา  เสตเตมิย์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายธีระพงษ์  แทนโสภา
2. เด็กชายศุภชัย  เพียรสิงห์
3. เด็กชายสิทธิชัย  ไขลี
 
1. นายศราวุธ  กางสำโรง
2. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงนพมาศ  บุบผาแสง
2. เด็กหญิงอินทิรา  เทียมเลิศ
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
2. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นายธนากร  นาชัยดูลย์
2. นายโชคชัย  หอมสมบัติ
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นายพิพัฒน์  แน่นอุดร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปวริศร  หลวงยา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ป้อมแสงสี
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นางสาวอรอนงค์  รินทะลึก
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์  ทับทิมไสย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มงคะวิระ
 
1. นายศราวุธ  กางสำโรง
2. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธัญภัค  กมลทิพย์
2. เด็กหญิงอภิรดา  ภวภูตานนท์
 
1. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
2. นายวัชรากร  ชัชรัตน์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ซาเหลา
2. เด็กหญิงทัศนีย์พร  ประสีระเก
3. เด็กหญิงสุพาพร  ปางไธสง
 
1. นายพิเำภค  รัตนา
2. นายรังสรรค์  ปริวันตา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กชายพิชิตชัย  รัดทำ
2. เด็กชายศักดิ์ดา  มนตรี
3. เด็กหญิงสราวุฒิ  สิงขรณ์
 
1. นางนพิศ  โยธาราช
2. นายเกื้อกูล  ณ อุดร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางเกษกนก  นิลจันทร์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรามีล่า  ศรีนิวาช
 
1. MissKathrine Jowan  Macalalad
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  พันจันทร์
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  กองเงิน
 
1. นางไพรจิตร  ไรท์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูพบบุญ
 
1. นางอุบลรัตน์  ศรีปัดถา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  โสภณสิริ
 
1. นางสาวมารยาท  คำศิริรักษ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงมนฑ์เทวี  อารีเอื้อ
 
1. นางชรีย์รรัศม์  วงศ์ศิรา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายธนดล  แฮร์ริสัน
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ภูมิพันธุ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. นางสาวปราจรีย์  บัวกอง
 
1. นางสาวอิสรีย์  สาครสูงเนิน
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงจิราพร  แสนรัตน์
2. นางสาวนิศากร  ก่านแก้ว
3. นางสาวพรมณี  แสงโคตร
4. เด็กหญิงยุวธิดา  สิมสา
5. นางสาวอรพรรณ  แสนรัตน์
 
1. นายกองสี  ศิริภูธร
2. นางสาวอิสรีย์  สาครสูงเนิน
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงไชยา
 
1. นางสาวดาวชเยศ  ปัญญาสุรยุท
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุญจริง
 
1. นางมณีรัตน์  ศรีเสน
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายณัฐกร  เกตุมาลา
2. เด็กหญิงเบญมาศ  คารมหวาน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตันศิริ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ศรีบุตรชิน
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สิมลีราช
 
1. นางพัชรา  พลเยี่ยม
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  แก้วสีขาว
2. เด็กชายชลพัทธ  ปัญจมาตย์
3. เด็กชายนวพล  แก้วหานาม
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  ผลโพธิ์
5. เด็กชายรัตนพัทธ์  ปะสาริบุตร
6. เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์เจริญ
 
1. นายชาติชาย  พรรณะ
2. นายธกร  ภูถาวร
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงปฏิมากร  ภูสาย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วไชยชาติ
3. เด็กหญิงศิรินดา  วังหอม
4. เด็กหญิงอรสา  เพชรสรวง
5. เด็กหญิงอังศุดาวัลย์  วงฮาด
6. เด็กหญิงเกศมณี  แสงมา
 
1. นายพิทักษ์  ประเสริฐศิริ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  วงละคร
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีละหว้า
3. เด็กหญิงปนัดดา  จิตบรรจง
4. เด็กชายพรมงคล  คำจันทร์
5. เด็กหญิงวราภาณ์  หงษาอ่อน
6. เด็กชายศิริพงษ์  นาสุวรรณ
7. เด็กชายสิทธิชัย  เค้าแสน
8. เด็กชายเสริมศักดิ์  วิสุทธิเขตการ
 
1. นางพานทอง  โพรลิน
2. นายวัชรินทร์  ชิณนาค
3. นายวิศิษย์  แก้วหานาม
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงกัณญาพร  อนุเวศ
2. เด็กชายจงเจริญ  พิมณะวัน
3. เด็กชายพงษ์ศกร  รักภักดี
4. เด็กหญิงพิชญา  พลขันธ์
5. เด็กหญิงมันตรินี  คำสีแก้ว
6. เด็กหญิงวรรวลี  โคตรมุงคุณ
7. เด็กชายวิวัฒน์  มุลิจันทร์
8. เด็กหญิงศลิษา  คงหา
9. เด็กหญิงศิริพร  หาญพรม
10. เด็กชายเสมียน  วรรณุเวศ
 
1. นางกัณหา  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวบุญส่ง  ประดับวัน
3. นางสาวิตรี  จันทมนตรี
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสนตรี
2. เด็กหญิงจิราพร  ภูวะนาท
3. เด็กหญิงมนัญชยา  โตเล็ก
4. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนมณี
5. เด็กชายอิศม์เดช  ภูภารา
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชมภูหลง
2. นางวิไลลักษณ์  จันทร์ลอย
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เดชมาลา
2. เด็กหญิงรจนา  เทพราชา
3. เด็กหญิงอรปรีญา  ทวยจันทร์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
2. นางปิยนุช  นามคุณ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นางสาวบุญรัก  ราชหา
2. เด็กหญิงวริศรา  ชิณแสน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีเสาวรัตน์
 
1. นางมณีรัตน์  ศรีเสน
2. นางวนิดา  สาพิมาน
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  เหง้าสุวรรณ
2. เด็กหญิงชนิดาภา  สิงหราชัย
3. เด็กหญิงปริญญาพร  มากพูล
 
1. นางสาวนวลอนงค์  สีสวด
2. นางสุภาภรณ์  จำนงนิตย์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงญาดา  จำปาแถม
2. เด็กหญิงพรกนก  บัวพันธ์
 
1. นายพิษณุพันธ์  วัฒนบุตร
2. นายภูมินทร์  บุญหล้า
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สิงห์โท
2. เด็กชายยุทธพร  ดาหา
 
1. นางวนิดา  ศรีมุงคุณ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนริศรา  สิงโสภา
2. เด็กหญิงอาภาพร  ไชยราช
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คำอุด
 
1. นายกมลศิลป์  กัญญสินธุ์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงปัดทมาวดี  ประทุมเทา
 
1. นางสาวภัทราวดี  นีรขันธ์
 
168 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กหญิงปาลิดา  ติดวงษา
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายชาคร  คำป้อง
 
1. นายประยงค์  พุทโธ
 
170 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายอาทิตย์  สีนอ
 
1. นางสาวพรพิศ  แสนชัย
 
171 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายสุภกิจ  เมืองชมพู
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
172 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายศราวุธ  ยะวร
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
173 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. นางสาวพัชริดา  สุวรรณภักดี
 
1. นางสำรวย  บุตราช
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายจักรพงษ์  สุริยะ
 
1. นายสาระวิน  วังมฤค
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กชายสหรัฐ  ทรมีฤทธิ์
 
1. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไปนา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงญารัตน์  จิตบรรจง
4. เด็กชายธนาดล  วิยายน
5. เด็กชายธีระพัฒน์  ดวงมาลา
6. เด็กชายธีระวุต  วงฝังเบี้ย
7. เด็กชายนราธิป  ศรีสารคาม
8. เด็กชายนิรุจน์  นีละพันธ์
9. เด็กหญิงปิยธิดา  ไปนา
10. เด็กชายพงศักดิ์  สุทธิเสนา
11. เด็กหญิงวรรณสา  สุริยะ
12. เด็กหญิงวลิญญา  มุมขุนทด
13. เด็กชายวัชรพล  พระริต
14. เด็กหญิงวิชุอร  ภิบาลสิงห์
15. เด็กชายวิรัตน์  ไสสานัง
16. เด็กหญิงวิลัย  แสนพันธ์นะ
17. เด็กหญิงวิไลภรณ์  วิลาศกุลวงศ์
18. เด็กหญิงศศิณา  ลาวิลาศ
19. เด็กชายศุภวิชญ์  ขันชะพัฒน์
20. เด็กหญิงสุจิตรา  นาหนองขาม
21. เด็กหญิงสุธารัตน์  นีละพัฒน์
22. เด็กหญิงสุภัทตรา  อนุอัน
23. เด็กหญิงสุภาดา  บุญสุข
24. เด็กชายสุรพงษ์  โพธิ์เหลือง
25. เด็กชายสุระชัย  สมสะกีสิทธิ์
26. เด็กชายอนุสรณ์  สุวรรณหาร
27. เด็กหญิงอริสา  ปัญญาทิพย์
28. เด็กหญิงอารยา  มูลกันยา
29. เด็กหญิงอารีรัตน์  โบราณมูล
 
1. นางกาญจนา  จูศรี
2. นายนิรัญ  แฝงยงค์
3. นายประสิทธิ์  บัวละคุณ
4. นางสาวลิญญา  ทับสีรักษ์
5. นายวิชญ์พล  กุมผัน
6. นางอมร  ตั้งหลัก
7. นางสาวอัญชลี  โถชัยคำ
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วปัญญา
2. เด็กหญิงกัลยา  เหล่าชัย
3. เด็กชายจตุพล  ผายเงิน
4. เด็กหญิงชาลิสา  ภูแซ่มโชติ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนชัย
6. เด็กหญิงทิพรัตน์  โพธิ์รัตน์
7. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยบุดดี
8. เด็กชายธนวิชญ์  บุญรัตน์
9. เด็กชายธนัญไชย  ธนาคุณ
10. เด็กชายนครินทร์  พฤกษาอารักษ์
11. เด็กหญิงนวภรณ์  ทองอ่อน
12. เด็กหญิงประภัสสร  คำควร
13. เด็กชายปิยะธร  ทองอ่อน
14. เด็กชายพจน์ศักดิ์  แสนชัย
15. เด็กหญิงพิมฐิมลสา  สุวรรณเพ็ง
16. เด็กหญิงภาวิดา  เทียบดอกไม้
17. เด็กชายภูวนัตถ์  ไชยพิมพา
18. เด็กชายมงคลชัย  มุลมิล
19. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ศรีคงเพชร
20. เด็กหญิงวราภรณ์  วิเชียรเครือ
21. เด็กหญิงศศิกานต์  ผลผะกา
22. เด็กชายศิริพรรณ  มหาไชย
23. เด็กหญิงศิริภา  บุญเหมาะ
24. เด็กหญิงสุนิตา  เหล่าวอ
25. เด็กหญิงสุวรรณา  ขันแก้ว
26. เด็กหญิงสไบทิพย์  สุจันทร์
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  ล้านพลแสน
28. เด็กชายอรรถชัย  เวียงอินทร์
29. เด็กชายอาทิตย์  สีนอ
30. เด็กชายอานนท์  ไชยบุดดี
 
1. นางสาวกนกพร  ศรีสุภักดิ์
2. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
3. นางจิรภา  โมกขันธ์
4. นายธนากร  จันดาดี
5. นางสาวพรพิศ  แสนชัย
6. นางมงคล  โพธิ์เอม
7. นางอุไร  ศรีรักษา
 
178 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงภารตา  อามาตย์พล
 
1. นางเจนจิรา  เพชรกอง
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รัตนพร
2. เด็กหญิงปุณญารัศม์  หรดี
3. เด็กหญิงภัทรพร  กัณหา
 
1. นางนวพร  เรืองสมบัติ
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัลยาพร  สุพังโค
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มนตรี
3. เด็กหญิงวนิตศรา  อรรควงษ์
 
1. นางรวีวรรณ  โคตรท่าน
2. นางสำอาง  วิริยะ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงอรุณี  จะดี
 
1. นางสาวนันท์ระวี  ขันผง
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กชายศศิพงษ์  จันทะคาม
 
1. นายสันติภาพ  เจริญจิตร
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จ่าดำ
 
1. นายสันติภาพ  เจริญจิตร
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายนรรฆพล  หลงอาจ
 
1. นางบรรจบ  ยศกำธร
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายการุณ  บุญแผน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เคนสุโพธิ์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายธนกร  ปัญญายาว
2. เด็กชายศิริชัย  สุขจันทร์
3. เด็กชายอนวัฒน์  สุทธิมาลา
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
2. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายธัญพิสิทธิ์  ประภาสพงษ์
2. เด็กชายศุภชัย  หาญยิ่ง
3. เด็กชายเฉลิมชัย  มาวัน
 
1. นางสาวนันท์ระวี  ขันผง
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายกฤษฎิ์  บัวลาด
2. เด็กชายพิพัฒน์  เฉียบแหลม
 
1. นางสาวดวงมณี  เศษวงค์
2. นางสาวสถาพร  ประจะเนย์
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ไชยศิลป์
2. เด็กชายมงคล  ทับลา
 
1. นางจุลจิรา  ศรีจำนงค์
2. นางบุปผา  พลเรือง
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กหญิงวรัมพร  ชนะพันธ์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  สายเมือง
 
1. นางนงคราญ  พิมพ์ดี
2. นางสาวยาใจ  วรรณิสรณ์
 
191 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำสิงห์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  จำนงนิจ
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  ไพฑูรย์
4. เด็กหญิงชนิดา  บำรุง
5. เด็กชายวรพล  แสงดี
6. เด็กชายวาทิศ  สีทรงฮาต
7. เด็กหญิงศัสนีย์  จำปาหอม
 
1. นางนงลักษณ์  รัตนะพันธุ์
2. นางนิภาลักษณ์  ยอดยิ่ง
3. นางเกษร  แสนสุโพธิ์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  หาระพันธ์
 
1. นางแสงจันทร์  คำภะวา
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงเพชรรินทร์  โททำ
 
1. นางอมรรัตน์  พิศฐาน
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายอาคม  ประแจ้
 
1. นางสายสุณีย์  เมยไธสง
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายปรเมต  อันละคร
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายฐิติวิชญ์  วงศ์ปัสสา
 
1. นางสาวสถาพร  ประจะเนย์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงนริศรา  เทียกนา
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อันชื่น
3. เด็กหญิงศรินภรณ์  พรเพ็ง
4. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  วันหลาบคำ
 
1. นางสาวจิราวรรณ์  ฉลวยศรี
2. นางภาพร  ศรีบุญเรือง
3. นางเยาวเรศ  ศิริพันทะ
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงปริมวรินทร์  เคนฮวด
 
1. นางนิ่มนวล   โพธิ์ศรี
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายนิติพล  โสภณสิริ
 
1. นางภัทราณี  มะโรงรัตน์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงกฤติมา  เขตนัทรี
2. เด็กหญิงกฤษณา  บุญหล้า
3. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีวงศ์หลง
4. เด็กหญิงวาสนา  บุญหล้า
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุญหล้า
 
1. นางกรรณิกา  กองทุ่งมน
2. นางสาวรัตนาพร  บุตราช
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายชลวิทย์  มากพูล
2. เด็กหญิงฑิตยา  ช้างเผือก
3. เด็กชายธนพล  ภูบุญมา
4. เด็กชายพัสกรณ์  กิติศรีวรพันธุ์
5. เด็กชายอัครวิทย์  อัครวรรณ
 
1. นางจุรีรัตน์  ทับภูมี
2. นางสาววรุณยุภา  อนุอัน
3. นางสาวศิริรัตน์  อินทุรัตน์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงบุษบา  สียางนอก
2. เด็กชายวีระพล  เศษศรี
3. เด็กหญิงอรทัย  ปรากฎรัตน์
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
2. นายอิสระ  ลีลา
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1. เด็กชายธนพล  มะชรา
2. เด็กชายปธานิน  เกือรัม
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สิทธิจันทร์
 
1. นางฉวีวรรณ  เพียรอดวงษ์
2. นางสาวนิรมล  มัดจุปะ
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายทิวา  เทียบภักดิ์
2. เด็กชายนิสิทธิ์  ปาริกาถานัง
3. เด็กชายสุริยา  บัวบุปผา
 
1. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
2. นายอดิเรก  นามพร
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กชายสราวุฒิ  โพธิ์ชนะชัย
2. เด็กชายอริยะ  วงศ์ช่าง
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์  นิติพจน์
 
1. นางราตรี  ภูเด่นผา
2. นางเอื้อมพร  สิงห์โต
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วการไร
2. เด็กชายทวิสิทธิ์  เสชนะ
3. เด็กชายสิทธิโชค  ดีกุดเรือ
 
1. นางสาวฐิติยา  สายเมือง
2. นางสกลวรรณ  กรุงแสนเมือง
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายชลวิทย์  มากพูล
2. เด็กชายอัครวิทย์  อัครวรรณ
 
1. นางจุรีรัตน์  ทับภูมี
2. นางสาวศิริรัตน์  อินทุรัตน์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กชายกิจมงคล  บัวบาลบุตร
2. เด็กชายอนุชา  โยธาจันทร์
 
1. นางภาพร  ศรีบุญเรือง
2. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ศรีเทพ
2. เด็กหญิงพินทุอร  พันธุ์ชาติ
3. เด็กชายอนุรักษ์  พินิจดี
 
1. นางจิระพร  ไปบน
2. นายวาสน์  ไปบน
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหล่าวอ
2. เด็กหญิงนพวรรณ  สุวรรณมาลี
3. เด็กหญิงสุนิตา  เหล่าวอ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางอุไร  ศรีรักษา
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายธนพล  ภูบุญมา
2. เด็กชายนิติพล  โสภณสิริ
3. เด็กชายพัสกรณ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นางจุรีรัตน์  ทับภูมี
2. นางพุทธชาติ  พิมพ์พิสนธ์