สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศุภธิดา  ชะนะบุญ
 
1. นางสมรักษ์  สุวรรณโท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายณฐภัทร   ผาระนัด
 
1. นางสาวธนภรณ์   กฤษณานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปาณิศรา  สุขกสี
 
1. นางสาวสาริตา  รักษาภักดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายสถิตคุณ  พรมมากุล
 
1. นางอัจฉรา  โยวะผุย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงปวีณา  แย้มวารี
 
1. นางสาวจารุณี  พลพิมพ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ดวงจำปา
 
1. นางฉวีวรรณ  พรหมวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโสกภารา 1. เด็กหญิงณหทัย  ทวยหมื่น
 
1. นางจารุยา  นนทะเนตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กุนอก
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงนพนภางค์  ประสงค์สันติ
 
1. นางธรัญญา  แสงพลสา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กหญิงนราทิพย์  บุญหล้า
 
1. นางอัจฉรินทร์  เนื่องสิทธะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 1. เด็กหญิงพุทธิชา  สว่างเวช
 
1. นางนวลปราง  เสติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงวราพร  จันสด
 
1. นายเรืองศิลป์  ชาสมบัติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กหญิงมณฑการ  ภูคำ
 
1. นางพรรณี  แก้วหะนาม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 1. เด็กชายรพิภัทร  คำโสดา
 
1. นางอัมพร  ชุ่มอภัย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรมทอง
 
1. นางรัชนีวรรณ  ภามี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงกัญญานันท์  เวียงนนท์
 
1. นางชลธิชา   บรรหาร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงศิรินภา  ละครชัย
 
1. นางยุพา  มาสังข์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนารินทร์  นิยะนัน
 
1. นางสาวนิยม  จรทะผา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ตะคามจัน
 
1. นางคำปุน  รังษา
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงสุนิษา   สารนอก
 
1. นางบาลเย็น   ทองชมภู
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พันต้น
 
1. นางอัมรา  พันสุดน้อย
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายอนุชา  หินลิลา
 
1. นางสุกัญญา  เดชบุรัมย์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสนสุด
 
1. นางนิตยา  มหาสะโร
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  เหล่าวงษี
 
1. นางลภาวดี  ศรีพระนาม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์วัน
 
1. นางยุพา  ศิริภูธร
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  แก้วเกตุ
 
1. นางประภา  ไชยศรีสังข์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  บุราณรมย์
 
1. นางทัศนีย์  ศรีสารคาม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงจิราพร  พิมพิลา
 
1. นางสาวอรพิณ  รัตนศิลป์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงเปมิกา  หยกในตระกูล
 
1. นางชลธิชา   บรรหาร
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ไกยแสง
 
1. นางเพ็ญศิริ  เสรีรัตน์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  จินโจ
 
1. นางมาลา  อุตสารัมย์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงจุฎิภรณ์  ครุฑชม
 
1. นายวรพจน์  นามแก้ว
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ศรีคำ
 
1. นางธรัญญา  แสงพลสา
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ชาวด่าน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิจันทร์
 
1. นางวันเพ็ญ  ใหม่คามิ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายธนพัฒน์  อ่อนบัวขาว
 
1. นางพัชรลภา  ลาจ้อย
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ค่ำคูณ
 
1. นางนวลละไม  เขียววารี
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 1. เด็กหญิงวาสนา  จิตสำราญ
 
1. นางอัมพร  ขันอู
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงรัตติกาญจน์  รักษาภักดี
 
1. นางละมุล  ผังดี
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงปภัศรา  หาวอ
 
1. นางจีรภัส  ขานหยู่
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุดสาคร
 
1. นางพิณทิพย์  ศรีกงบาน
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงปนัดดา  ธุระทำ
 
1. นางมงคล  ไชยโคตร
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กหญิงสาลิกา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางรำไพ  เอี้ยงเจริญ
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เหล่าหมวด
 
1. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวปวีณา  เฉลิมพลโยธิน
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายนวพล  สนั่นทุ่ง
 
1. นางเครือวัลย์  วงค์นากลาง
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ความสวัสดิ์
 
1. นางเตือนใจ  แสงไกร
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 1. เด็กหญิงพัชรา  มะลาด
 
1. นางสุวิมล  พลศรี
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงธาลดา  ศรีปัดถา
 
1. นางสุพรรณี  จันทรศรีรัตน์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 23 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงดาริกา  บุญชัย
 
1. นางสาวอำไพ  กลิ่นสระน้อย
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 24 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กหญิงวันวิสา  กาฬปักษ์
 
1. นางสาวปภาสินี  ปะเสระกัง
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 24 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงวริยา   สืบจะบก
 
1. นายสมภพ   พานศรี
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จัตวาชนม์
 
1. นางลำใย  บาลศรี
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. นางสาวรัชดาภรณ์  นนทภา
 
1. นางอัญชนา  ผลาผล
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงศศิภา  ก้านศรีรัตน์
 
1. นางผวย  ภิโส
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. นางสาวสุวนันท์  ไชยสิทธิ์สร้อย
 
1. นางเรียบ  รัชสมบัติ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงปภัชชา  สาลาด
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงณัชชา  เปานาเรียง
 
1. นางสาวแพงศรี  สุภะษร
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวรรณณิชา  ธรรมศรี
 
1. นางกฤษณา  เมืองวงษ์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสินาพร  พุทธโก
 
1. นางสำลี  อ่อนบัวขาว
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงกัลยดา   ทับชารี
 
1. นางวัฒนา   อินทวัฒน์
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงปรียาพร  จันทะนนตรี
 
1. นางวนิดา  อุทธารนิช
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงโยษิตา  บุญนาถ
 
1. นางดวงพร  ศิริปะกะ
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงอริศรา  ทาน้อย
 
1. นางจันทกานต์  ศักดิ์ศรี
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าสีนาท
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญอินทร์
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงนริศรา  สุตนนท์
 
1. นางพรทิพา  หลาวเงิน
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ภูมิไชยโชติ
 
1. นางปราณี  บุญประถัมภ์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เกตุพันธ์
 
1. นางแก้ว  ชุ่มอภัย
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงสาธิญา  รอดเมือง
 
1. นางแหวนเพชร  รัตนพล
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 1. เด็กหญิงมาติกานต์  นาทองไชย
 
1. นางบุญชู  ทะลาสี
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพแพง
 
1. นายวรวิทย์  แพนกลาง
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ไวมาตร
 
1. นางสาวไพรวรรณ  ศรีบุดดา
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงพัชรี  ทัพขวา
 
1. นางอุไร  ฝ่ายพลแสน
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศศลักษณ์  กลางสุโพธิ์
 
1. นางสาวธนภรณ์  กฤษณานนท์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงอาริสรา  ชากัน
 
1. นางสาวรัตนา  สิงห์พร
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉายาพัฒน์
 
1. นางสุวณีย์  ศรีถาวรณ์
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 20 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุนทวงษ์
 
1. นางไพทูล  มงคลมะไฟ
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไชยสอน
 
1. นางสมจิตร  งามยิ่ง
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ใจดี
 
1. นายนิคม  ทองเจริญ
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แคนคง
 
1. นายเรืองศิลป์  ชาสมบัติ
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ละอองคำ
 
1. นางลภาวดี  ศรีพระนาม
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงปรารถนา  ก้อนชารี
 
1. นางเพ็ญประภา  สว่าง
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กหญิงพิชญาภา  โสภา
 
1. นางอัมรา  ปัญญาศรี
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายธิติวรดา  เนื่องศรี
 
1. นางมยุรี  สุโพธิ์คำ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กชายสวราชย์  จันมณี
 
1. นางยุพา  มรรครมย์
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกัลยานี  แก้วมี
 
1. นางสุภาพ  ปูนอน
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กชายกิติพงษ์  เจริญท้าว
 
1. นางนวลละไม  เขียววารี
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84.75 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงวรัมภา  มุ่งงาม
 
1. นางสาวสุธินี  โคตรพัฒน์
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนารา  จันทร์ลุน
 
1. นางตลับเพชร  วิรุฬดก
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวีรฐา  เหล่าหมวด
 
1. นางสาวปวีณา  เฉลิมพลโยธิน
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 7 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธนพร  สีลาดเลา
 
1. นางพัทธนันท์  ลือยงวัฒนา
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศึกสงคราม
 
1. นางสาวชนาภรณ์  เพาพาน
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ฉายาพัฒน์
 
1. นางประพิศ  นนฤาชา
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงภคินี  บูรณสิน
 
1. นางดวงพร  ศิริปะกะ
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73.25 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กชายชินวัตร์  โพธิ์ช่วย
 
1. นางมาลา  อุตสารัมย์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72.25 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วจันทา
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กหญิงผุสชา  ละโคตร
 
1. นางดวงจันทร์  ประเสริฐไทย
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงจิราพร  อัคเทพ
 
1. นางเกตน์สิรินทร์  ละครไชย
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ธำรงพันธวนิช
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญอินทร์
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงโศรยา  เกิดกาหลง
 
1. นางเตือนใจ  แสงไกร
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงปนัดดา    แสงเทพ
 
1. นางสุชภาดา   ภามีจำรัส
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  หาสุข
 
1. นายสุนิพนธ์  ฤทธิ์ถาพรม
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงกุลสิริ  แฝงจันดา
 
1. นางทองปาน  สารแสน
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงจิราพร  ชัยภักดี
 
1. นางสุดาจันทร์  ไชยโวหาร
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 21 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชุติมา  มูลชาติ
 
1. นางรชยา  ศรีกุลวงศ์
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กหญิงฐนิชา  บุษราคำ
 
1. นางสาวปภาสินี  ปะเสระกัง
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1. เด็กหญิงธนิสร  เหล่าคันธาร์
 
1. นางแพงศรี   ไชยพร
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  ทบวงศรี
 
1. นายสุขสันต์  ไชยเดช
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงสุนัดดา  ก้อนชารี
 
1. นางศิริลักษณ์  ชมภูคำ
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นายอรุณเทพ  เลพล
 
1. นางนภาภรณ์  ทาโยธี
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพิมนปภา  สง่าดี
 
1. นางยุพดี  ประนัดทา
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายภาชิน  ปะวะเค
 
1. นางมณีวรรณ  แพงเจริญ
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงฐิติมา  พลจ่า
 
1. นายทองพุทธ  ศรีกะกุล
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโสกภารา 1. เด็กหญิงสิรินยา  นูชิต
 
1. นางจารุยา  นนทะเนตร
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธิญดา  ศรีอุประ
 
1. นางชัญญาภัค  ดวงสุพรรณ
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  ภูศรี
 
1. นางสุดาจันทร์  ไชยโวหาร
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ไชยพิเดช
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 1. เด็กชายธรรณธร  คิดถูก
 
1. นางมงคล  จันทริมา
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกชมน  บัวสาย
 
1. นางจารุวรรณ  เพชรกอง
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  อันบุรี
 
1. นางอัจฉรา  โยวะผุย
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ประครองญาติ
 
1. นางสาวไพรวรรณ  ศรีบุดดา
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ขานไชย
 
1. นางลำใย  สาลาสุตา
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศิริยากรณ์  สีรัตน์
 
1. นางจรรยา  ใจทน
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กหญิงพรณัชชา   พรายมนต์
 
1. นางนิภา  ฉิมฉวี
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงพรรณิดา  นันตะนะ
 
1. นางนิตยา  มหาสะโร
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นาชัยพูล
 
1. นางยุพา  มาสังข์
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงประณิดา  นาถมทอง
 
1. นางคำปุน  รังษา
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงยมลภัทร  พานศรี
 
1. นางสาววรรณพร  รังสร้อย
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1. เด็กหญิงเพชรณัชชา  สุวรรณทา
 
1. นางกมลศิริ  วันลา
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.4 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงหฤทัย  ภูลายดอก
 
1. นางสาวดารารัตน์  สีหนาท
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.4 เงิน 19 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงนัดธิตา  สืบมา
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.4 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กชายรัตนาพร  แสนลา
 
1. นางวัฒนา   อินทวัฒน์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.4 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กหญิงประนัดดา  ตติยะรัตน์
 
1. นางแก้ว  ชุ่มอภัย
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65.4 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทะนนตรี
 
1. นางทองใส  ใหม่คามิ
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงนวพร  ปฐมบิตุรงค์กุล
 
1. นางสมจิต  ภูวนารถ
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองประสม
 
1. นางประภา  ไชยศรีสังข์
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงนิจรดา  อันแสน
 
1. นางชลิดา  ศรีสารคาม
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสวงดี
 
1. นางอมรา  ปัญญาวงษ์
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงลลิตา  ตุ่นเฮ้า
 
1. นางสุดาจันทร์  ไชยโวหาร
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงวริศรา  ภูนา
 
1. นางชลิดา  ศรีสารคาม
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.7 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอาริยาภรณ์  เพียงเกษ
 
1. นางสาวปวีณา  เฉลิมพลโยธิน
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกนกพร  เวียงนนท์
 
1. นางณัฏฐนันท์  พัฒนสวัสดิ์
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงวรินทร  สุพพินิจ
 
1. นางสมลักษณ์  วงศ์ดวงจันทร์
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 1. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  สมอุดร
 
1. นางมาลินี  ระถี
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.2 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กหญิงวารี  ไชยลือชา
 
1. นางมาลี  ดีสุรกุล
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75.7 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กหญิงดรินดา  สมสีใส
 
1. นางวันเพ็ญ  ว่องไว
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73.7 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงพรจรินทร์  ขานบุตร
 
1. นางสาวกุลพรรณ  ลิตุ
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64.7 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กชายนิธิพงษ์  เนตรซิว
 
1. นางเตือนใจ  แสงไกร
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โสภักดี
 
1. นายประหยัด  คำแก้ว
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 53.2 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ฤทธิ์นะหาร
 
1. นางแก้วตา  สุวรรณศรี
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 34.7 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เชื่อมกลาง
 
1. นางดวงจันทร์  ประเสริฐไทย
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 18.7 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงดลฤดี  จริงเพ็ชร
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 13.2 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัดกอง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กหญิงอรทัย  บุญมา
 
1. นางสำลี  คงแสนคำ
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  อันสา
 
1. นางสมพิตร  คำดี
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านดอนนา 1. เด็กหญิงศิริพร  เนื่องวงษา
 
1. นางจุฑามาศ  การดี
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงสุดธิดา  จันบัวลา
 
1. นายหาญชนะ  อุ่นโสม
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงมนทกานติ  จันทะกล
 
1. นางสุวลักษณ์  สุนทรรส
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 1. เด็กชายณัฐพล  โคหาจักร
 
1. นางถนอมจิต  เพียโคตรแก้ว
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชุมมณี
 
1. นางอุษา  ทันพรม
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  จินาบุญ
 
1. นายเฉลิมพล  นนลือชา
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงสุกานดา  หอมดวง
 
1. นางเรียบ  รัชสมบัติ
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงพัชรี  นาแก้ว
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. นางสาวดวงเนตร  บุญหล้า
 
1. นางอัญชนา  ผลาผล
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  แขกต้อย
 
1. นางเรียบ  รัชสมบัติ
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงสุบัญชา  เสาวลักษณ์
 
1. นางนงนภัส  แน่นอุดร
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายธรรมรงค์  เสวะนา
2. เด็กหญิงอัญชลี  พันธ์สีหา
 
1. นางสาวปราณี  วรคำ
2. นางสาวอรพิณ  รัตนศิลป์
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุดใส
2. เด็กชายเสกสรร  ใชยสังกา
 
1. นางจุฑาภรณ์  ธุระทำ
2. นางมงคล  ไชยโคตร
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวราพร  อิทธิแสน
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุญมา
 
1. นางกนกวรรณ  สิงขรอาจ
2. นางอังกาบ  แผ่ตระกูล
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทะจร
2. เด็กหญิงอิสริยา  สุวรรณหาร
 
1. นางนภัสนันท์  พรรณพราว
2. นางอุษา  ทันพรม
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กชายชนะชล  ภูสีฤทธิ์
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  พรมเลิศ
 
1. นางยุพา  มรรครมย์
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงญาดา  พันทะชุม
2. เด็กหญิงสุภรตา  กุดเสนา
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  รักษาพล
2. เด็กชายบูรพา  นนตะสี
 
1. นางรัติยาภรณ์  เกตุมาลา
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 86.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงวนิดา  เกกาดำ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ชินเกตุ
 
1. นางทองปาน  สารแสน
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 86.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงพิศมัย  สิงห์โคตร
2. เด็กหญิงสุนิษา  จันโท
 
1. นางเพียงพิศ  เศษคึมบง
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 86.25 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงนภัทร  วิรัชพงศานนท์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  สีเครือดง
 
1. นางสาวพิกุลจิตต์  สนิทลุน
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำใช้
2. เด็กหญิงสิริมา  บุญจูง
 
1. นางจุลจิรา  ศรีจำนงค์
2. นางบุปผา  พลเรือง
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85.75 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสนราช
2. เด็กชายอานนท์  เทียงมา
 
1. นางสาวฐิตารีย์  บุตรแก้ว
2. นางเบญจลักษณ์  ลอยนอก
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กชายกฤษฏา  ไชยหงษา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เทือกศรี
 
1. นางมะลิ  วงษ์แสน
2. นางวรุณรัตน์  ประทุมวัน
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85.25 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 1. เด็กหญิงภาราพร  ไชยโสดา
2. เด็กหญิงอภิญญา  ชินโฮง
 
1. นางคำใบ  ไชยสิงห์
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธราดล  ไชยแสนท้าว
2. เด็กชายอิทธิชัย  เป้าเจริญ
 
1. นางแก้วตา  สุวรรณศรี
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 84.75 ทอง 16 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายชินวัตร  การินรัตน์
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  สีดา
 
1. นางอนัญญา  พุทธัสสะ
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 84.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงยุพดี  สุรป้อง
2. เด็กหญิงสสิโสม   ผิวผุย
 
1. นางศิริลักษณ์  ชมภูคำ
2. นางสุภาพ  นุริตานนท์
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงนภาพร   บุริวัน
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   ภูลาด
 
1. นางสุชภาดา   ภามีจำรัส
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงฐิภาพรรณ  จันทะกล
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สะแกทอง
 
1. นางสาวปทุมมา  นามภักดี
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 82 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  โถชารี
2. เด็กหญิงวิภานี  ภูมิชัย
 
1. นางขวัญใจ  ทับชา
2. นางสมบูรณ์  บัวละคุณ
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 81 ทอง 21 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาหอม
2. เด็กหญิงศิริกร  ฮามคำไพ
 
1. นางนุชนาถ  แก้วเกษ
2. นางอมรา  ปัญญาวงษ์
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงศิรินดา  วังหอง
2. เด็กหญิงอรสา  เพชรสวง
 
1. นางสาววชิราภรณ์  บุตรงาม
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. นางสาวณัฐธิดา  บุตรพรหม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วาเสนัง
 
1. นายทองม้วน  เศษคึมบง
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. นางสาวกุลนิตย์  ร่วมรส
2. นางสาวสุพัตรา  บุญหล้า
 
1. นางอัญชนา  ผลาผล
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. นางสาวศศิประภา  พันฤทธิ์
2. นางสาวสุดารัตน์  สูงสันเขต
 
1. นางเรียบ  รัชสมบัติ
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงมัลลิกา  มาตรา
2. เด็กหญิงรุตินันท์  ศรีอ้น
 
1. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายปิยพนธ์  ไชยรงศรี
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แน่นอุดร
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวรวรรณี  พลศรี
 
1. นางศิริลักษณ์  ปลายขลอก
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปริยากร  ญาวงศ์
 
1. นางสาวดวงเนตร  พันวอ
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมาภิรักษ์
 
1. นางจารุณี  สิทธิขวา
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 5 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธนอร  ไชยสงค์
 
1. นางชนันรัตน์  มาตรแก้ว
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงธนิกานต์  ดอนพลัด
 
1. นางชัฎดาภรณ์  สระแก้ว
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องใส
 
1. นางโสภารัตน์  วงศ์แก้ว
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศศิลักษณ์  กลางสุโพธิ์
 
1. นางสาวตติยา  ฐานไชยยิ่ง
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงสุภัสสร  จันทะเจียง
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 1. เด็กหญิงศิรัญญา  จันทรศิริ
 
1. นางพิมล  บูรพันธ์
 
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กหญิงณฐยา  อนันตระกูลศิลป์
 
1. นางกุหลาบ  บุรี
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กชายอานนท์  อิสระภาพ
 
1. นางวนิดา  ยศพล
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายกรรชัย  อุทัยนิล
 
1. นางคำมาย  ประเคนรี
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เอี่ยมสาตร์
 
1. นางสุกัญญา  เดชบุรัมย์
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 15 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กหญิงสุชานาถ  หาญดี
 
1. นางสุจิตรา  แสงตา
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงทัศนีย์  นาไพรวัลย์
 
1. นางสุภาณี  วงชารี
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายธิรพันธ์  บุญขันธ์
 
1. นางอังวิสา   เขียวสด
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   โคตรพัฒน์
 
1. นายสนอง   ร่มเย็น
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กหญิงเกษฏาพร  เหล่าพิเดช
 
1. นางจิราภรณ์  นามเชียงใต้
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงชนิดา  นวนโพธิ์
 
1. นางเพ็ญประภา  สว่าง
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กหญิงจิราพร  เทพเมืองงาม
 
1. นางยุพิน   พนิชนาพันธุ์
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธนพล  นาถมทอง
 
1. นางคำยอด  บุญใบ
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงอริสา  วะมะพุทธา
 
1. นางหนูจันทร์  กึกก้อง
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงสุภนิดา  มุลมาตย์
 
1. นางอำไพ  กลิ่นสระน้อย
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 25 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีแพงมนต์
 
1. นายวิเชียร  นามมุงคุณ
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายนิรชา  สงวนรัมย์
 
1. นางละไม  บุญทัน
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายณดล  บุญพรหมธีรกุล
 
1. นางจารุณี  สิทธิขวา
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายธนัชสรศ์  สันติวงศ์สกุล
 
1. นายทวีชัย  เสาหงษ์
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายกุมภ์  ฉัตรชาตรี
 
1. นางสาวดวงเนตร  พันวอ
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอาริยา  ทองออน
 
1. นางสาวดวงใจ  วแณวาศ
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงอารีญา  พารา
 
1. นางนงเยาว์  พลวิบูลย์
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน 1. เด็กหญิงจิตธิวา  ไชยคำ
 
1. นายสุวิทย์  คำบับภา
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กชายนิพันพงษ์  พลขันธ์
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 1. เด็กชายนันทวัฒน์  มะเลิศ
 
1. นางปิยาวรรณ  เมฆจรัสกุล
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงทิภาพร  ภูนาแร่
 
1. นางมณธิรา  ปะกิคา
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กชายวสันต์  วรรณพฤติ
 
1. นางยุพา  มรรครมย์
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์   บาลมีทะ
 
1. นางมยุรี   โยธาภักดี
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 1. เด็กหญิงณริสสา  ภูจักรเพชร
 
1. นางรัติยาภรณ์  เกตุมาลา
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 1. เด็กหญิงธิดา  กองสูญย์
 
1. นายอนัน  อันทจันสอน
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงทิพย์พญา  จันทร์ต่อ
 
1. นางลักขณา  ฮวดวงษา
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 13 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงภูรินทร์  สิมหล้า
 
1. นางสาวศศิประภา  พิลาโสภา
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 1. เด็กหญิงมลธิชา  กำเนิขอนแก่น
 
1. นางสาวรัตนา  ศรีตระกุล
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงเอมวิการ์  บุดชา
 
1. นางมณีจันทร์  ตันลา
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายภานุสิษฐ์  เทียบเพ็ชร
 
1. นางภัสดาทอง  โรมพันธ์
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กชายนำโชค  ใบบ้ง
 
1. นางคำกอง  คันธา
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัชชา  ปัญจะเนตร
 
1. นายเชาวลิต  สีแนน
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายวุฒิชัย  เกษมจิตร
 
1. นายพีระสิทธิ์  ภูโสดา
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายดนุวัฒน์  ไพบูลย์
 
1. นางอนงค์  พงศ์คุณาพร
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงบุุษกร  ประเสริฐสัง
 
1. นายวุฒิชัย  วิชัยคำจร
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 1. เด็กชายสรศักดิ์  แสวงชัย
 
1. นายบุญเหลือ  ไชยรงศรี
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายธีรดล  ทศภา
 
1. นายวัฒนา  รักษาภักดี
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายพีระพัชร  ชุมชัย
 
1. นางสาวมยุรี  ดงแสง
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กหญิงอารีญา  สุ่มมาตย์
 
1. นางมาลา  อุตสารัมย์
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์สอน
 
1. นางเยาวเรศ  ศิริพันทะ
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงรัศมี  ปาระเคน
 
1. นางสำลี  ทองวรรณ์
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายฉัตรชัย  นิมาลา
 
1. นายบุตร  ตะวัน
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชุติมาพร  คลังพระศรี
 
1. นายเสมอ  มะปัญญา
 
250 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐพร  พัสดร
2. เด็กหญิงปาริชาต  ทองชั้น
3. เด็กหญิงสิวะพร  ทัศนพงศ์
 
1. นางชนันรัตน์  มาตรแก้ว
2. นางพัชรี  มูลศิริ
 
251 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 1. เด็กหญิงบุญมี  บุญอัน
2. เด็กหญิงสรัลพร  ฤทธิ์ละคร
3. เด็กหญิงอภัสชา  วังหอม
 
1. นางสงวน  รังดิษฐ
2. นายสุชาติ  รังดิษฐ
 
252 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สิงหรณ์
2. เด็กหญิงธัญญาพร  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงพันธิตรา  คำปัญญา
 
1. นายวิชาญ  อ่อนบัวขาว
2. นางอนงค์  ศรีมุงคุณ
 
253 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจลิสตา  น้อยสิงห์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คณารส
3. เด็กหญิงมยุรา  จันทร์ชื่น
 
1. นายรณชิต  ลิไธสง
2. นายโกวิท  โคตรไกรสร
 
254 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กหญิงปัญญาพร  คลังแสง
2. เด็กหญิงรัชนี  งิ้วฝ้าย
3. เด็กชายเอกรินทร์  ธนูสา
 
1. นางสาวยุวดี  เรณู
2. นางสุธิดา  บุญไชโย
 
255 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กชายชินวัตร  เพ็ชรเสนา
2. เด็กหญิงวริศรา  พงพันนา
3. เด็กชายเกรียงไกร  ดวงศรี
 
1. นางพรรณี  ถาวรจิตร
2. นายศาสตรา  วงเสนัง
 
256 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรชัยพูลทวี
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงเรณุกา  เจียงศิริสมบูรณ์
 
1. นายเชาวลิต  สีแนน
 
257 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่    
258 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กหญิงนรภัทร  สำลีอ่อน
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ขันธะเขต
3. เด็กหญิงอลิษา  ลุนมาตย์
 
1. นายลิน  นุสีวอ
2. นางเสาวภา  ภูกองชนะ
 
259 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   รามศิริ
2. เด็กชายภูมิรัชต์   ไชยกุล
3. เด็กหญิงเกวลิน  สมปอง
 
1. นางยุพาพรรณ   บุญลาด
2. นายอรรคเดช  สุทธิสา
 
260 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายธีรพล  พรมวัน
2. เด็กชายวัฒนา  ประพฤติตาม
3. เด็กชายสหรัฐ  อินธิแสน
 
1. นายฉลาด  น้อยตำแย
2. นายธวัชชัย  วิเชียรเพริศ
 
261 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองศรีสุก
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  สิงลี
3. เด็กหญิงศิรินาถ  มาตเลิง
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
2. นายวัลลภ  ทักษิณ
 
262 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  แก้วหะนาม
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รามศิริ
3. เด็กชายภูมิรัชต์  ไชยกุล
 
1. นางยุพาพรรณ  บุญลาด
2. นายอรรคเดช  สุทธิสา
 
263 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายภคภัฎ  ทองบุ
2. เด็กหญิงรัตตินันท์  ฤทธิพิชัยวัฒน์
3. เด็กหญิงโชติกา  โชติกันจานิจ
 
1. นางสาวธัญญา  ทัดไพร
2. นายปัญญา  ลาภสาร
 
264 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงณัชชา  รัตนเดชสกุล
2. เด็กหญิงประดับศรี  ภูมิสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอารียา  ฐานะปัตโถ
 
1. นางสาวมลฤดี  พลฤทธี
2. นายสุรศักดิ์  นรินทร์
 
265 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงจันทิมา  เรืองโชติวิทย์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยสุมัง
3. เด็กหญิงสุนิตตา  เรืองศรีมั่น
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
2. นางอนงค์  พงศ์คุณาพร
 
266 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายธีรพล  พรมวัน
2. เด็กชายวัฒนา  ประพฤติตาม
3. เด็กชายสหรัฐ  อินธิแสน
 
1. นายฉลาด  น้อยตำแย
2. นายธวัชชัย  วิเชียรเพริศ
 
267 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 1. เด็กหญิงอินทิรา  เขียววารี
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ไชยราม
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์
 
1. นายชัยวัฒน์  เขียววารี
2. นายวิริยะ  เทียงคำ
 
268 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทวยเที่ยง
2. เด็กหญิงนิธิพร  นาแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาพร  ไกรสรพันธ์
 
1. นายสุขสวัสดิ์  คำกอง
2. นางสาวสุดารัตน์  เทพผาย
 
269 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐพล  พลฤทธิ์
2. เด็กหญิงพัฐสุดา  ศรีพงษ์
3. เด็กหญิงเบญจพร  เสียวชัยภูมิ
 
1. นางนงลักษณ์  บุรมศรี
2. นายเสมอ  มะปัญญา
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายนภกิตติ์  ดวงท้าวเศรษฐ
2. เด็กชายภูธเนศ  เพ็งพันธ์
 
1. นางสาวอธิตยา  พรรษา
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายณัฐวิทย์  วงศ์กระบากถาวร
2. เด็กหญิงรสา  แสงสายันห์
 
1. นางสาวดวงเนตร  พันวอ
2. นางยุพาพรรณ  บุญลาด
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายชิตพล  แพงเวียงจันทร์
2. เด็กชายมังกร  แสนสุธา
 
1. นางชมเดือน  กองจันทร์
2. นางเตือนใจ  สมชาติ
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายพลพัฒน์  คำแท่ง
2. เด็กชายภานุรุจ  วงษ์จำปา
 
1. นายทองคำ  นาสมตรึก
2. นางสาวมยุรี  ดงแสง
 
274 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กชายกิตติคุณ  โคตรชารี
2. เด็กชายเอกภูมิ  โคตรจันทา
 
1. นางนารี  ศรีศักดิ์นอก
2. นางเพียรศรี  รื่นกลาง
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กหญิงรัชนันท์  สงเสริฐ
2. เด็กหญิงวรรณภา   เทียบศรี
 
1. นายพิเภค  รัตนา
2. นายเกื้อกูล  ณ อุดร
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โพธิ์สม
2. เด็กชายอรัญชัย  มายา
 
1. นายประสิทธิ์  แสงทอน
2. นางมณีจันทร์  ตันลา
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 1. เด็กชายวีระพล  อาภรรัตน์
2. เด็กชายเงิน  สุวรรณภักดี
 
1. นางนวลมณี  นารอง
2. นางลักขณา  บรรเทา
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายกฤตกานต์  เรืองศักดิ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  แสงดี
 
1. นางกัญชลี  ศรีขวาซ้าย
2. นางพัชรี  มูลศิริ
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงชไมพร  มาตา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จักรบุตร
 
1. นางลักขณา  ฮวดวงษา
2. นายเชิดชัย  รัตนพร
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กหญิงรังษิยา  น้อยพา
 
1. นายยุวฤทธิ์  พันหอม
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายธันวา  สุโพธิ์อามาตร
2. เด็กชายสุรชัย  เกตุมาลา
 
1. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
2. นายอนวัช  เสาร์ห้า
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กชายอภินันท์   วังไชย
2. เด็กชายเจษฎากร   ปรีชา
 
1. นางสุดธาดา   วงศรี
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ราชดา
2. เด็กหญิงสรัลรัตน์  พลเพ็ง
 
1. นางบัวลี  ศรีทัพไทย
2. นางสายสุณีย์  เมยไธสง
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์   โยตำแย
2. เด็กชายภานุพงศ์  ปัจจาเณย์
 
1. นายอนุมัติ  ตะนะสอน
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายชินดนัย  ศรีจันทร์
2. เด็กชายศุภกิจ  เพชรแอ
 
1. นายภพสันต์  พานชมภู
2. นางอนงค์  พงศ์คุณาพร
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เภาพาน
2. เด็กชายปริญญา  พิเศษ
 
1. นายรณชิต  ลิไธสง
2. นายโกวิท  โคตรไกรสร
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายอธิวัฒน์  เนตรหาญ
2. เด็กชายอุกฤษฎ์  แดนศรีแก้ว
 
1. นางกัลยาณี  จารุวรโชติกุล
2. นายคำกรุง  ศรีสิงขรณ์
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวรสริน  เขียวอ้น
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พลศรี
 
1. นายอภิชาติ  สุระคาย
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงกุลสตรี  วงศ์ศรีสุข
2. เด็กหญิงเหมย  เชื้อสนิท
 
1. นายประนอม  เกตุวงศ์
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงยวนรดา  กองตุ้น
 
1. นางนารี  ศรีศักดิ์นอก
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงชไมพร  นามมนตรี
2. เด็กหญิงดวงตา  ภูสีฤทธิ์
 
1. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ภูชุม
 
1. นางราตรี  ชินโฮง
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายธนธฤต  แสบงบาลเจริญชัย
 
1. นางสาววราภรณ์  สุขโต
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงพิยดา  มูลไชยภูมิ์
 
1. นางสุนิตย์  สัจจา
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายสิริภพ  ศิริโยธา
 
1. นางสาวปิยะฉัตร   ไกยนารถ
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วเกิน
 
1. นางสุภาณี  วงชารี
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 1. เด็กชายศุภณัฐ  ไตรรัตน์
 
1. นายมงคล  ภูมั่ง
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงวริศรา  หลักคำ
 
1. นายวัฒนา  รักษาภักดี
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 8 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  แก้วขอนแก่น
 
1. นางจิรวัลย์  พลศรี
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายปรัชญ์  ปทุมทิพย์
 
1. นางสาวกิตติยา  วรรณวงษา
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  นารีนวล
 
1. นางคำมาย  ประเคนรี
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พึ่งพรม
 
1. นายวิเชียร  นามมุงคุณ
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายพลวรรธน์  คงเจริญ
 
1. นางสาวรัตนา  ชนะบุญ
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกชพร  ปะโสทะกัง
 
1. นางมยุรีย์  สีเฉลียว
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 1. เด็กชายสหรัฐ  แฝงทรัพย์
 
1. นายบุญเหลือ  ไชยรงศรี
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กชายพงศกร   ศรีมาศ
 
1. นายสนอง   ร่มเย็น
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กชายพสนันท์  ด้วงตะกั่ว
 
1. นางกุหลาบ  บุรี
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เวียงจันทร์
 
1. นายดลรวี  สุขศรีตรี
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ทัพธาีนี
 
1. นางละมุล  ผังดี
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายวุฒิภัทร  ทรงประโคน
 
1. นางนงเนตร  ลมชิด
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีปัจฉิม
 
1. นางสาวอังครัตน์  ศิริมาเทพ
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 20 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 1. เด็กหญิงประนัสดา  บรรพกุล
 
1. นางสมบัติ  แสงใสแก้ว
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1. เด็กชายธีระเดช  ศุภดล
 
1. นางฉวีวรรณ  เพียรอดวงษ์
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายปริญญา  ชาวหนอง
 
1. นางอังวิสา  เขียวสด
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ประพันธ์วิทย์
 
1. นางสาวสกุณา  พานชมภู
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 1. เด็กหญิงมนฑาทิพย์  รัตน์ถา
 
1. นายสมศักดิ์  จันทริมา
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงธันวาภรณ์  พิมพิมูล
 
1. นางสุวณีย์  ศรีถาวรณ์
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ราชเจริญ
 
1. นางพรแก้ว  พรมกัลป์
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงสุภานันท์  ทามแก้ว
 
1. นางสาวภัทราวดี  นีรขันธ์
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายธนวิชญ์  แสบงบาลเจริญชัย
 
1. นางสาววราภรณ์  สุขโต
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงเมธิณี  คัณทักษ์
 
1. นางลักขณา  ฮวดวงษา
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงพันดาว  ศาลา
 
1. นางสุประวีณ์  ธนเดชโชติอนันท์
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กชายสราวุฒิ  พุ่มไชย
 
1. นางวิไลวรรณ  บุญทัน
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายอรรถกร  สุขกลาง
 
1. นางศิริลักษณ์  ทองบุ
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงพิชาจรัส  ศรีประจันต์
 
1. นางสาวกิตติยา  วรรณวงษา
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายพิศณุพงษ์  ดีรัมย์
 
1. นางบัวลี  ศรีทัพไทย
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงณภัทร  ภูกองชนะ
 
1. นางอนงค์  พงศ์คุณาพร
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายโกญจนาท  นวนน่วม
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ไกยนารถ
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วิริยะ
 
1. นางอมลวรรณ  เพ็ชรสังหาร
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน 1. เด็กหญิงวรรณษา  คามวาสี
 
1. นายสุวิทย์  คำบับภา
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กชายธีรภัทร  ไชยหงษา
 
1. นายลิน  นุสีวอ
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงธิราวรรณ  กนึกรัตน์
 
1. นางคำกอง  คันธา
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญหล้า
 
1. นางนันทนา  ไชยแสนท้าว
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 17 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองชั้น
 
1. นางสาวศิวพร  พรรณพราว
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1. เด็กชายพันมงคล  นนศรีราช
 
1. นางจำลองลักษณ์  ศรีปัจฉิม
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงวารุณี   อินธิแสน
 
1. นายสมัย  พรหมบุตร
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงวรัญญา  อาจทวีกุล
 
1. นางพัสดี  อุทาทิพย์
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 1. เด็กชายฐิติพล  สงศรี
 
1. นายสำเนียง  วิชัยภูมิ
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายภูริวัฒน์  แสนคำภา
 
1. นางสาวมยุรี  ดงแสง
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกฤษดา  ประทุมตะ
 
1. นายพงษ์มฆพัฒน์  พลแก้ว
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  หลวงพล
 
1. นางอุดมลักษณ์  ยมศรีเคน
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ตาซื่อ
 
1. นายครรชิตพล  ประทุมเวียง
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายนราวิชญ์  พรมราช
 
1. นายเชาวลิต  สีแนน
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 1. เด็กหญิงนลินภัสน์  วีรสมบูรณ์กุล
 
1. นางขันทอง  โสภาคะยัง
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายนิวัฒน์  รัตนแสนศรี
 
1. นางจันที  สิทธิศาสตร์
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงลลิดา  ทองมาก
 
1. นายกมลศิลป์  กัญญสินธุ์
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงพิริยา  เรียงภักดี
 
1. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวรสริน  เขียวอ้น
 
1. นายอภิชาติ  สุระคาย
 
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีพลลา
2. เด็กหญิงขวัญชนก  อโนราช
3. เด็กหญิงสิมิลัน  สารมาตย์
 
1. นายปฏิภาณ  นนทโส
2. นายพิทักษ์  โพธิ์สิงห์
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงกรชนก   ศรีวัฒนา
2. เด็กชายธราธิป  แสนสุข
3. เด็กชายอภิชล  ภักดีสุวรรณ
 
1. นางสาวภาลิณี  ดวงเวียงคำ
2. นางสาววิชชนุนัย  คณะมะ
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนานันท์  ศรีผิวจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  นาคแสง
3. เด็กหญิงวรัชยา  ประเสริฐวรรณกิจ
 
1. นางพุทธิญา  พิลาแดง
2. นางสาวยุวดา  หาญคำภา
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.3 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายจักริน  กิ่งสีดา
2. เด็กชายสุรเกียรติ  จันทพันธ์
3. เด็กหญิงหทัยณัฏฐ์  ไชยเสือ
 
1. นางชนิดา  คงเกิด
2. นางสาวสุกัญญา  นนทมาตย์
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.1 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  เพียรแก้ว
2. เด็กหญิงศรวณีย์  ทอดแสง
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  น้อยสิงห์
 
1. นายศราวุธ  กางสำโรง
2. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงธารนรินทร์  ยศราวาส
2. เด็กหญิงพัชรดา  สิงห์คำ
3. เด็กชายเสฐฐพล  ธดิศกุล
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทองจำปา
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.55 ทอง 7 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรรภษา  แก้วศรีจันทร์
2. เด็กหญิงศรุตา  สืบเรือง
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พลอินทร์
 
1. นางกรรณิกา  อยู่สำราญ
2. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
 
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.95 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 1. เด็กหญิงชนัญญา   นาคคำ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ตันกูล
3. เด็กชายนที  ทานา
 
1. นางสุภาพร  รักกุศล
 
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กชายประสิทธิผล  อ้วนพรมมา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เขียวรอดไพร
3. เด็กชายเมธี  สอนจิตต์
 
1. นางมณฑา  วัฒนานุสสรณ์
 
358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโสกภารา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  กัณหา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชูกร
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  คงประเสริฐ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ธิยา
 
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกรุงธน  องคะสิน
2. เด็กชายภัทรพงษ์  สุทธิหล่อ
3. เด็กชายราชันย์  จันปัญญา
 
1. นางสาวภิญญามาศ   เหล่าสะพาน
2. นายศักดิ์ศิริ  ศรีสุแล
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตะมะ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีโนรินทร์
3. เด็กหญิงมินตรา  รัชเสนา
 
1. นางแสงเดือน  ทองอบ
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ขันลุน
2. เด็กชายวัชรพล  สุพร
3. เด็กหญิงสุภาพร  ผลประเสริฐ
 
1. นายพงศ์สุวรรณ  อุทัยเรือง
2. นางไพวัลย์  อุทาทิพย์
 
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงมลฤดี  วรรณภักดี
2. เด็กหญิงรัชฎา  เยาวลักณ์
3. เด็กหญิงโยธิกา  จันทร์เปล่ง
 
1. นายสามารถ  เถื่อนสมสี
2. นางเตือนใจ  แสงไกร
 
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ฤทธิยา
2. เด็กหญิงธัญชนก  อุตโรกุล
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หาวอ
 
1. นางพรทิพย์  อินทวงศรี
2. นายเกษม  อินทวงศรี
 
364 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลขันธ์
2. เด็กหญิงพณิดา  ทับวันนา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนศรี
 
1. นางวงเดือน  ชัยแก้ว
2. นางสงวน  โยธะการี
 
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงธิติมา  อินตะมะ
2. เด็กหญิงพัชรา  ครูพิพรม
3. เด็กหญิงสินทราภรณ์  เชียงสาพันธ์
 
1. นางวนิดา  ม่วงรอด
2. นางสาววิลัดดา  ราชพันแสน
 
366 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงมัณฑนา  บุญหล้า
2. เด็กหญิงสุจิตรา  หาสอน
3. เด็กหญิงอริสชา  อนุเวช
 
1. นางภาริศรา  ผดุงสัตย์
2. นางศิริกมล  นนทะภา
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กชายพิเชษฐ์   พุฒศรี
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์   ทวยไธสง
3. เด็กชายสุริยันต์   หม่องคำ
 
1. นางสาวสุรัตวดี   ศรีเศษฐา
 
368 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 1. เด็กหญิงปิยาพร  ผุยมูล
2. เด็กหญิงพาขวัญ  หาสุโม
3. เด็กหญิงภครียา  ไพเรืองโสม
 
1. นางบุญล้ำ  สอนสา
2. นายมานัส  เพียโคตรแก้ว
 
369 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงนิลรัตน์  สร้อยเสนา
2. เด็กชายราชานนท์  คามวาสี
3. เด็กหญิงเปรมิกา  อาคม
 
1. นางทองใส  โยธะคง
2. นายนิคม  จันทะปิตตา
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงวรันธรณ์  วงษ์มนตรี
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  จันทร์สม
3. เด็กชายศราวุฒิ  เมืองทอง
 
1. นางทัศนีย์  อนันตวุฒิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  หอมบุญมี
 
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงกฤษดาพร  สุพังโค
2. เด็กหญิงกุลนัฐ   จันดาหัวดง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ลาทอง
 
1. นายมรกต  ภูฉายา
2. นางอรนิจ  ภูฉายา
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กชายธีรภัทร์  นุชโสภา
2. เด็กชายพันธการต์  สีหามุลตรี
3. เด็กชายอัสฎา  แสนชัย
 
1. นางจิตติมา  เนื่องคันธีร์
2. นางสาวจุฑามาศ  จันใต้
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายปรเมศ  นาที
2. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทริมา
3. เด็กชายภัทรากรณ์  บุญโชติ
 
1. นางสาวจิราพร  เทียบดอกไม้
2. นางสุชีลา  สีหนาท
 
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงชวาลา  แสงห้าว
2. เด็กหญิงพรพิมล  แสงห้าว
3. เด็กชายภาคิน  ไสวงาม
 
1. นายประสพพร  นะตะ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ละครมูล
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโดท่างาม    
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองจำปา
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สีน้อย
3. เด็กหญิงสุนิสา  สมอ่อน
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ขัตติยะมาตย์
 
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาพล
2. นายชัยวัฒน์  อาจชมภู
3. นางสาวสุนิตา  อาจศรี
 
1. นายพงษ์สุวรรณ  อุทัยเรือง
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.45 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงหนามเตย  ไชยอาจ
2. เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนภูธร
3. เด็กหญิงอาราญา  เนื่องชนะ
 
1. นางอำพร  มะปัญญา
 
379 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมวดนา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  มุมอ่อน
3. เด็กหญิงเหมหทัย  โยวะผุย
 
1. นางนิภาพร  บุตรพรม
2. นางเฟื่องลัดดา  แก้วกองศรี
 
380 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กหญิงปวีณา  พลศรี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาถมทอง
3. เด็กหญิงมุธิตา  ไชยสันต์
 
1. นางภัชศิณี  บุญประคม
2. นายสุพัฒน์  วัฒนานุสสรณ์
 
381 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงทิวาพร  กางโหลน
2. เด็กหญิงศริลักษณ์  มหาโคตร
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  หงษ์เจริญ
 
1. นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์
2. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
 
382 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงชนกาญน์  สมประสงค์
2. เด็กชายชนายุทธ  มีชำนาญ
3. เด็กชายวงศธร  ยลอนันต์
 
1. นางสาวณัฏฐ์รดา  จันทร์สิงห์
2. นางสำอาง  ปัญจรักษ์
 
383 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงบุษบา  คงทอง
2. เด็กหญิงอภิสรา  จันโท
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พาริ็เพ็ง
 
1. นางสาวประดับศรี  ช่อประพันธ์
2. นายสุนทร  ปะมะโน
 
384 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงพรไพริน  เหล่าเทิบ
2. เด็กหญิงภิญญดา  เหล่าก้อนคำ
3. เด็กหญิงอุดมพร  หารญวงศ์
 
1. นางสาวสุภาวัลย์  เนื่องแก้ว
2. นายสุรชัย  กันทรพิทักษ์
 
385 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงชลิตา  ค้าเจริญ
2. เด็กหญิงช่อผกา  ทูลสวัสดิ์
3. เด็กชายพงศกร  ปัสสา
 
1. นางประทุมรัตน์  อินกอง
2. นางสาวสุกัลยา  รัตนศรี
 
386 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เขียวคีรี
2. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  ทองโกย
 
1. นางวนิดา  ม่วงรอด
2. นางสาววิลัดดา  ราชพันแสน
 
387 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ลมงาม
2. เด็กหญิงประภาสิริ  สีขวา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เรืองสิทธิ์
 
1. นายทรงรัตน์  ศรีสารคาม
2. นางพิชชาภรณ์  ปะตังถาโต
 
388 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงวงศ์เดือน  วรรณสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิจิตตรา  แสนสุธา
3. เด็กชายเอกภพ  มหาราช
 
1. นายทองปอน  ประเสริฐศร
2. นายประเจน  ปฏิเก
 
389 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีคีรี
2. เด็กหญิงธนวันย์  อันชื่น
3. เด็กหญิงลลิตพรรณ  ชะนะพล
 
1. นายพิเำภค  รัตนา
2. นายเกื้อกูล  ณ อุดร
 
390 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กชายทนงศักดิ์  โชคบัณฑิต
2. เด็กชายสวลักษณ์  คลังแสง
3. เด็กหญิงเยาวพา  เวียงสงค์
 
1. นางสาวยุวดี  เรณู
2. นางสาวเบญจวรรณ  ตะวงษา
 
391 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โชควิริยะจิตต์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  อแมนด้า ฮาร์ท
3. เด็กหญิงลภัส  แก้ววิศิษฏ์
 
1. นางพรพิมล  เมาะราษี
2. นางสาววิชชนุนัย  คณะมะ
 
392 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงดรุณี  มโนราช
2. นายพิพัฒน์  ระดาดาษ
3. นายพีระ  ระดาดาษ
 
1. นางศิวาพร  รัตนเพชร
2. นางสุทธิดา  ภูฉลาด
 
393 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงดรุณี   มโนราช
2. เด็กชายถาวร  ใจกล้า
3. เด็กหญิงสุภิญญา  แก้วก่อง
 
1. นางสาวนัฐกัญญาพัชร  รักสุทธี
 
394 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายภูริพงษ์  ภักดีสุวรรณ
2. เด็กชายอภิรักษ์  วรรณศิริ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฉัตรศรี
 
1. นางสาวมัทยาภรณ์  รังษีคาร
2. นางสาวยุวดา  หาญคำภา
 
395 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายณฐกร  ลิไทสง
2. เด็กชายธนกร  พิลาแดง
3. เด็กชายธนวัฒน์  ริ้วทอง
 
1. นางศันสนีย์  ลาเรือง
2. นางสาวอนุสรา  สายแสน
 
396 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผันมาตย์
2. เด็กหญิงทัศนีย์   ไวมาตย์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ผันมาตย์
 
1. นางวิไลวรรณ  บุญทัน
2. นางสาวสุกัลยา  รัตนศรี
 
397 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงณัฐการต์  บุญทิสา
2. เด็กหญิงพัณณิตา  นาละคร
3. เด็กหญิงสุนิตา  เทพชมภู
 
1. นางสาวประดับศรี  ช่อประพันธ์
2. นางวิยดา  ชุมภูหลง
 
398 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงกุสุมา  นาที
2. เด็กหญิงชมภูนุช  ทับสีลา
3. เด็กหญิงญานิศา  แสนประเสริฐ
 
1. นางสาวกรรนิกา  ภูนบผา
2. นายสุรชัย  กันทรพิทักษ์
 
399 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  ไชยพร
2. เด็กชายสวลักษณ์  คลังแสง
3. เด็กหญิงเยาวภา  เวียงสงค์
 
1. นางสาวยุวดี  เรณู
2. นางสาวเบญจวรรณ  ตะวงษา
 
400 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงญาโนทัย  คำสิงห์
2. เด็กชายวายุ  ชนะมาร
3. เด็กหญิงอรชร  อุตรินทร์
 
1. นายทรงรัตน์  ศรีสารคาม
2. นางพิชชาภรณ์  ปะตังถาโต
 
401 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กหญิงธีรภัทร  นนตรี
2. เด็กหญิงวรรณภา  เทียบสี
3. เด็กชายอนุคิด  เจะ
 
1. นายพิเำภค  รัตนา
2. นายเกื้อกูล  ณ อุดร
 
402 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชุติมา  มูลชาติ
2. เด็กชายทศพร  ปล้องทอง
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  ชะนะโยธา
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
2. นายไตรรัตน์  ทอนมาตย์
 
403 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทะไกรราช
2. เด็กชายประภาดา  เนื่องไชยยศ
3. เด็กหญิงอาริศา  บุญสิทธิ์
 
1. นายธราธิป  แก้วเฮ้า
2. นายวิเชียร  ขันแก้ว
 
404 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายทศพล  บัวชา
2. เด็กชายธีรภัทร  พิล่าโสภา
3. เด็กชายสกล  คล้ายพิมกุล
 
1. นายทองปอน  ประเสริฐศร
2. นายประเจน  ปฏิเก
 
405 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กชายทวีฤทธิ์  ศึกษา
2. เด็กชายนฤชา  พรมดรกอย
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แสนลา
 
1. นางกรองนิรันดร์  เสนาเลี้ยง
2. นายสุขสันต์  มหาพรหม
 
406 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อัคนิโรจน์
2. เด็กชายณัฐพล  สีหะนาท
3. เด็กชายไกรวุฒิ  สิงห์ลาย
 
1. นายทองมาก  นาทันตอง
2. นางสังวาลย์  นนตรี
 
407 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุริยะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  พละเดข
3. เด็กชายปิยะชาติ  ลมงาม
 
1. นายสุริพล  คันธา
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  แก้วกาเหรียญ
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุญใบ
3. เด็กหญิงวรดา  พาแพง
 
1. นางสาวรัตติกาล  เผ่าภูธร
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายพัทธนันท์  เบ้าทอง
2. เด็กชายวสันต์  คำรวย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มั่นเจริญ
 
1. นางสาวพจมาลย์  ไชยก้ง
2. นายสุรชัย  กันทรพิทักษ์
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กชายณัฐพล  ขันรักษา
2. เด็กชายสุรพงษ์  แก้วเชียงทอง
3. เด็กชายไชยวัฒน์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสมควร  ชื่นนิรันดร์
2. นายสุวรรณ  ชื่นนิรันดร์
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนิดา  บุตราช
2. เด็กชายณัฐนันท์  คะอังกุ
3. เด็กชายวันชนะ  ดาหอม
 
1. นางสาวจริยา  จารีประสิทธิ์
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายปรเมศว์   กลางสุโพธิ์
2. เด็กชายพงศพัทธ์  พรหมจันทร์
3. เด็กชายศุภชัย  วิชัยภูมิ
 
1. นางสาวรจนา  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวสุกัญญา  นนทมาตย์
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ทับสีรักษ์
2. เด็กชายพิทักษ์  ภูษี
3. เด็กชายสุทธินันท์  บุญมี
 
1. นางนฤมล  ขามธาตุ
2. นางสาวประดับศรี  ช่อประพันธ์
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อุทัยแพน
2. เด็กหญิงปณิตา  นุ่มท่วม
3. เด็กหญิงปราริฉัตร  เผ่าสงวน
 
1. นางสาวภาลิณี  ดวงเวียงคำ
2. นางสาววิชชนุนัย  คณะมะ
 
415 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กชายธันวา  แก้วหานาม
2. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์โพธิ์
3. เด็กหญิงสุวิมล  ตรีกั่ว
 
1. นายทรงรัตน์  ศรีสารคาม
2. นางพิชชาภรณ์  ปะตังถาโต
 
416 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กชายธวัชชัย  เก่งธรรญกรณ์
2. เด็กชายสุรทิน  โพธิ์สิงห์
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  จุลทัศน์
 
1. นางสาวยุวดี  เรณู
2. นางสาวเบญจวรรณ  ตะวงษา
 
417 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตร  สวัสดิจิตร์
2. เด็กหญิงกิฤติยา  ตะภา
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เร่งมีศรีสุข
 
1. นางลัดดา  วิจารณ์
 
418 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงกัลญานี   เทียกมา
2. เด็กหญิงชฎาวรรณ   ทศไกร
3. เด็กหญิงอริศรา  ชินวงษ์
 
1. นางประเจน  แสนวันดี
2. นางสุภาพร  สิมหล้า
 
419 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์วัน
2. เด็กชายภีรวัฒน์  พงษ์เภา
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  คงมณี
 
1. นายจุลพงษ์  เหล่าสะพาน
2. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
420 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายธนาธิป  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงปนัดธิดา  มณีโรจน์
3. เด็กชายยศภัทร  รัตนะวงศะวัต
 
1. นางสาวยุวดา  หาญคำภา
 
421 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1. เด็กหญิงธนิดา  แก้วเกิน
2. เด็กหญิงปวีนัส  ไชยกิจ
3. เด็กชายอมรรัตน์  วันสา
 
1. นางชนาภรณ์  เพาพาน
2. นางฤดีรักษ์  เพาพาน
 
422 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงรสา  สัปปินันทน์
2. เด็กหญิงอินธุอร  ใบบ้ง
3. เด็กชายโชคชัย  คำป้อง
 
1. นางสาวดวงใจ  ดากรุง
2. นายทวี  จันทร์เสน
 
423 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. นางสาวสุมิตรา  หงส์พรม
2. เด็กชายสุวัตรชัย  ไทยดี
3. นางสาวแทนหฤทัย  สิมะสุนทร
 
1. นางสังวาลย์  นนตรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ดำดี
 
424 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงชลลดา  สรวงศิริ
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ประมาถา
3. นางสาววิไลลักษณ์  ปราบสูงเนิน
 
1. นายสุบิน  โพธิ์อ่อน
2. นางเยาวเรศ  ศิริพันทะ
 
425 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  น้ำชา
2. เด็กชายภานุกร  คูณหาร
 
1. นางวะลัยลักษณ์  ชมรส
2. นายอานนท์  ซ้อนพิมาย
 
426 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  น้ำดอกไม้
2. เด็กหญิงอาริยา  สุวรรณะ
 
1. นายสุรชัย  กันทรพิทักษ์
2. นางสาวโฉมยง  เหล่าต้น
 
427 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กชายชิณวัตร  ทัพธานี
2. เด็กหญิงนิติยา  พลศรีราช
 
1. นายวีระชัย  วัชรเวชการ
2. นางสุวลี  พูนผล
 
428 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กชายปรมี  เชื้อกุล
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีสกุล
 
1. นางสมควร  ชื่นนิรันดร์
2. นายสุวรรณ  ชื่นนิรันดร์
 
429 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายจิรายุทธ  ตรีสุทธิวงษา
2. เด็กหญิงชุติกานต์  แก้วไผ่
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีภูโรจน์
2. นางสารส  วรฉัตร
 
430 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองน้อย
2. เด็กหญิงจณิสตา  สำราญถิ่น
 
1. นายทรงรัตน์  ศรีสารคาม
2. นางพิชชาภรณ์  ปะตังถาโต
 
431 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา 1. เด็กชายตรีสิทธิ์  พักละ
2. เด็กชายุธีรภัทร  ลิละคร
 
1. นายสืบพงษ์  พงษ์เจริญ
2. นายไกรสร  มาจอมพล
 
432 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายวุฒิชัย  อันทราศรี
2. เด็กชายอติวิชญ์  อุทปา
 
1. นายกำชัย  สารมาคม
2. นางสุภาพร  บุญจันทร์
 
433 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายปริญญา  สังสุดชา
2. เด็กชายสัมพันธ์  สุริยะ
 
1. นายสุพัฒน์  วัฒนานุสสรณ์
 
434 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายพานุวัฒน์  ทลฑาิทิพย์
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  ทศภา
 
1. นายชำนิ  นามลิวัน
2. นายธีระวัฒน์  แก้วพิลา
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายธีรชาติ  ช่างทำ
2. เด็กชายศาสตรา  จัตุรัส
 
1. นายธวัชชัย  วิเชียรเพริศ
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กชายมินธดา   หากระวี
2. เด็กชายวายุ   ศรีโง๊ะ
 
1. นายอนันต์   โยเหลา
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายธนาทิพย์  บัวรอด
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ทับอาษา
 
1. นางสุกัญญา  เดชบุรัมย์
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กชายกฤษฎา  คำนวนอินทร์
2. เด็กชายธนพล  มีหนองใหญ่
 
1. นางทัศนีย์  ศรีสารคาม
2. นางประสาร  จันเสนา
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.64 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายวุฒิไกร  สร้อยบุดดา
2. เด็กชายศุภวิทย์  แสนราช
 
1. นางสาวณัฏฐ์รดา  จันทร์สิงห์
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79.42 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 1. เด็กชายพชร  กวนคอนสาร
2. เด็กชายเสกสรร  เนาวะราช
 
1. นายที  ตะภา
2. นายวิรัตน์  บุตรคำโชติ
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79.31 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันลือ
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์  ถินคำเชิด
 
1. นางสาวประดับศรี  ช่อประพันธ์
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 78.17 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กชายสิทธิโชค  คำควร
2. เด็กชายเจษฎา  พิมพ์โคตร
 
1. นางรุจิพร  วิชาคำ
2. นายวิชัย  ศรีไชยวงศ์
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.98 เงิน 9 โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กชายธีรวิทย์  จอมศรีกระยอม
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  แก้วม่วง
 
1. นางสุธาทิพย์  เจริญรัตน์
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.59 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  สียอด
2. เด็กชายศุภคิณฑ์  จิณารักษ์
 
1. นายประหยัด  บุญเรือง
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.99 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สีลา
2. เด็กชายพงศกร  มูลผง
 
1. นายภัทรภูวดล  ดลโสภณ
2. นายอุทิศ  คันธา
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.47 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายทินกร  สายสี
2. เด็กชายสุพัฒนพงษ์  มูลดี
 
1. นางอ้อยทิพย์  จันทเขตต์
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.18 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์เทศ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุยอย
2. นางอุไร  ดำรงพานิชชัย
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68.18 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาถมทอง
2. เด็กชายธนกร  สมปัตตา
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญหล้า
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65.9 ทองแดง 15 โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายกฤษดา  ชินคำ
 
1. นางสาววรุณยุภา  อนุอัน
2. นางวัฒนา  วงศ์คุลี
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64.02 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 1. เด็กชายธันวา  ไปบน
2. เด็กชายธีรเดช  ทับสีรักษ์
 
1. นายคงเดช  ศิริมาเทพ
2. นายทรงศักดิ์  ไชยแสง
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.19 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายปฏิภาณ  ลานลม
2. เด็กชายประธาน  สุทธิประเสริฐ
 
1. นายสุรชัย  กันทรพิทักษ์
2. นางสาวโฉมยง  เหล่าต้น
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.19 ทองแดง 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายกิตินันท์  ศรีประเสริฐ
2. เด็กชายพงศภัค  โชควิริยะจิตต์
 
1. นางสาวภาลิณี  ดวงเวียงคำ
2. นางสาววิชชนุนัย  คณะมะ
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.59 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโสกภารา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  คำสา
 
1. นางเยาวลักษณ์  ธิยา
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.83 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 1. เด็กชายชาญชัย  เนื่องไยยศ
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  ซอคำศรี
 
1. นางสมศรี  ทินพิษ
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.24 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทองโคตร
2. เด็กชายพีระภัทร์  เทียงดีฤทธิ์
 
1. นางทองเพียร  สุวรรณโคตร
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 59.14 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1. เด็กชายปิยพงษ์  เมืองหนองหว้า
2. เด็กชายอัครพล  เทศสิงห์
 
1. นางสาวพิชญาภา  เยี่ยมยอด
2. นางละออง  แสงรุ่ง
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.93 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  มั่งกูล
2. เด็กชายตรีวิทย์  ตราเงิน
 
1. นายกำชัย  สารมาคม
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 55.81 เข้าร่วม 24 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองล้วน
2. เด็กชายสรยุทธ  สุนทรรส
 
1. นางสาวนกแก้ว  ยี่รัมย์
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านไส้จ่อ    
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1. เด็กชายกฤตนันท์   วรศิริ
2. เด็กชายอนุชา  โคตะบิน
 
1. นายมโนรมย์  ผ่องแผ้ว
2. นางสาววิรัดดา  ราชพันแสน
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายจักรพันธ์  พันตัน
2. เด็กชายธวัชชัย  หินอุดม
 
1. นางสาวภาวิณี  อ่อนบัวขาว
2. นางสาววิไลลักษณ์  มุระดา
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายธีระพัฒน์  แก้วจันทา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  จันทสิงห์
 
1. นายสุรชัย  กันทรพิทักษ์
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.03 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 1. เด็กชายยุทธพงษ์  ปะโปตินัง
2. เด็กชายวิรัช  ไปบน
 
1. นายคงเดช  ศิริมาเทพ
2. นายทรงศักดิ์  ไชยแสง
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.12 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายธีรภัทร  สมประสงค์
2. เด็กชายปุญญนิษย์  น้อยนนท์
 
1. นางสาวณัฏฐ์รดา  จันทร์สิงห์
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.12 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายพชร    มีหา
2. เด็กชายรุ่งเรือง   จันบัวลา
 
1. นางณัฐยา   ศรีวงศ์
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.11 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายชินวัตร  นามบุดี
2. เด็กชายภานุวัตร  คำมูล
 
1. นางนงค์รัก  ทิพย์โยธา
2. นายวีระชัย  ยังสี
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.13 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายธีรเดช   ทุงจันทร์
2. เด็กชายอภิรักษ์   ทวยเพียง
 
1. นายทวีศักดิ์  บัวแย้ม
2. นางประเจน  แสนวันดี
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.51 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายทศพร  จันทร์สด
2. เด็กชายนฤเบศร์  แก้วเฮียง
 
1. นายสุขสันต์  ศรีเกิน
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.4 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายพนมกร  พันธะวงษ์
2. เด็กชายศัตญาบรรณ  ศรีโกษร
 
1. นางอรุณ  สุวรรณะ
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.24 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 1. เด็กชายจรัส   ไชยโวหาร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โนรินทร์
 
1. นายจำรัส  ยศเฮือง
2. นายบุญเกษ  นาสุริวงศ์
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.14 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กชายจิตกร  ด่านนา
2. เด็กชายธนากร  วิชาสวัสดิ์
 
1. นางประสาร  จันเสนา
2. นางวิไล  แสงทอง
 
472 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 1. เด็กชายพันธกานต์  ภูยอด
2. เด็กชายวรชาติ  โยแก้ว
 
1. นายสังเวียน  กันฝา
 
473 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายจักรพงค์  โสนะโชติ
2. เด็กชายดุสิต  ทองดูล
 
1. นางเสงี่ยม  แสนจักร
 
474 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายกรวิชย์  ดวงสี
2. เด็กชายธวัชชัย  ทศดร
 
1. นายธวัชชัย  วิเชียรเพริศ
 
475 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กชายอภิชิต  กาฬธิษา
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสนโชติ
 
1. นางสำลี  คงแสนคำ
2. นางสำลี  คงแสนคำ
 
476 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สียา
2. เด็กชายปราโมทย์  นามวงศ์
 
1. นายทรัพย์  ทองแท้
 
477 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1. เด็กชายวิทยา  ชัยประดิษฐ์
2. เด็กชายอิศรากร  เจริญศรี
 
1. นายมาโนช  ปาละจินต์
2. นางวนิดา  ม่วงรอด
 
478 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กชายศรพิพัฒน์  มนัสศิลา
2. เด็กชายศุภกรณ์  พลต้าง
 
1. นายวัชรินทร์  แพงคำ
2. นายสุกิจ  อินเอี่ยม
 
479 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายศุภรักษ์  ศรีนวน
2. เด็กชายอนุชา  กงล้อม
 
1. นายสุรชัย  กันทรพิทักษ์
 
480 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.32 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 1. เด็กชายภาราดร  ยุทธไกร
2. เด็กชายศราวุฒิ  ภิบาลสิงห์
 
1. นายคงเดช  ศิริมาเทพ
2. นายมานพ  ไชยสงค์
 
481 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.86 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายวิษณุ  บุบผาลุน
2. เด็กชายเมธา  ชิตวงษ์
 
1. นางสาวภาวิณี  อ่อนบัวขาว
2. นางสาววิไลลักษณ์  มุระดา
 
482 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายพีรภัทร  ประทุมชัย
2. เด็กชายรพีภูมิ  แสงอินทร์
 
1. นางสาวณัฏฐ์รดา  จันทร์สิงห์
 
483 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.15 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายกิตติขจร  พร้อมพรั่ง
2. เด็กชายพูลสวัสดิ์  เทกอง
 
1. นายสุขสันต์  ศรีเกิน
 
484 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.96 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายจาตุพงษ์   เวฬุพัน
2. เด็กชายอรุณ   จันบัวลา
 
1. นางณัฐยา   ศรีวงศ์
 
485 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ทินวัน
2. เด็กชายธีระพันธ์  ชมรส
 
1. นางนงค์รัก  ทิพย์โยธา
2. นายวีระชัย  ยังสี
 
486 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 46.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายชนะชัย  เทพทองพูน
2. เด็กชายฐิตินันท์  ทองจันทร์ฮาต
 
1. นางอรุณ  สุวรรณะ
 
487 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43.1 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กชายจักรพันธ์  สิงห์โสดา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเบ้าเมือง
 
1. นางประสาร  จันเสนา
2. นางมณี  มานิล
 
488 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32.16 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 1. เด็กชายวีระวัฒน์  ชินโฮง
2. เด็กชายอนุชา  จันทร์จร
 
1. นายจำรัส  ยศเฮือง
2. นายบุญเกษ  นาสุริวงศ์
 
489 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หลุมทอง
2. เด็กชายจุลนันท์  กวนเวียงจันทร ์
 
1. นางรัตนา  อาจชมภู
 
490 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายจักรพงค์  โสนะโชติ
2. เด็กชายดุสิต  ทองดูล
 
1. นายขุนพล  วันหลาบคำ
 
491 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุริยะ
2. เด็กชายไกรวิทย์  นามมันสา
 
1. นายสุพัฒน์  วัฒนานุสสรณ์
 
492 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายวรวุฒิ  จันวิเศษ
2. เด็กชายศราวุฒิ  นามคำมี
 
1. นายวีระศักดิ์  จันตะคุณ
 
493 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เทกอง
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  ช่างทำ
 
1. นายธวัชชัย  วิเชียรเพริศ
 
494 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  หาวิเชียร
2. เด็กชายวทัญญู  จันแท่น
 
1. นายทรัพย์  ทองแท้
 
495 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นายวิทยา  ภูผา
2. นายอานนท์  ฤทธิเดช
 
1. นายชาคริต  เดชโยธิน
2. นายเสมอ  มะปัญญา
 
496 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายณัฐพล  แสงยศ
2. เด็กชายสุรนงษ์  วงค์ลุนลา
 
1. นางศิวาพร  รัตนเพชร
 
497 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายพงศธร  รัฐเมือง
2. เด็กชายภคิน  วรรณสิทธิ์
 
1. นางพรศรี  อุทัยเรือง
 
498 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นายอภิสิทธิ์  เสนานิคม
2. นายอัครเดช  เมฆบริสิทธิ์
 
1. นายชาคริต  เดชโยธิน
 
499 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 15.87 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายพลพจน์  โก
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภูยาทิพย์
 
1. นางศิวาพร  รัตนเพชร
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงนภาพร  เพชรหงษ์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สั้นทาลุนัย
3. เด็กหญิงปริฉัตร  อรัญทอง
4. เด็กหญิงวิชญาดา  นาเจิมทอง
5. เด็กหญิงโชติกา  โพธิ์ขี
 
1. นางปิยนุช  นามคุณ
2. นางสมพงษ์  พุทโธ
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงนรินธร  นันสุนีย์
2. เด็กหญิงพิมพิมล  วงษ์โคกสูง
3. เด็กหญิงมริสา  อ่อนงาม
4. เด็กหญิงยุวดี  ธนจำรัส
5. เด็กหญิงเพชรลดา  โพธิ์อ่อน
 
1. นางพิสมัย  เจริญจิตร
2. นายสันติภาพ  เจริญจิตร
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกมนรัตน์  วิชิรัตนพงษ์เมธี
2. เด็กหญิงฉัตรชนก   ลาภมูล
3. เด็กหญิงชนิสรา  นิกรถา
4. เด็กหญิงพัชราภา   อุดมเดช
5. เด็กหญิงสิริยากร  ลาสุวรรณ
 
1. นางธิดาพร  จันทร์ลอย
2. นางวิชชุตา  สุวรรณเลิศ
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ทิมินกุล
2. เด็กหญิงชนิดาภา  สืบมา
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีคุณ
4. เด็กหญิงนัฐณิชา  พิมพ์จ่อง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  สาสิม
 
1. นางมานิตา  กันฝา
2. นางสุนันทา  เขียวสลุง
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญวิถี
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  พหลทัพ
3. เด็กหญิงรินฤดี  อนันศรี
4. เด็กหญิงสุพรรณิกา  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงเพชรดา  คำแสนเดช
 
1. นางพรพิมล  หาโกสีย์
2. นางสมถวิล  พลลาภ
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  แสนประเสริฐ
2. เด็กหญิงชฏาพร  พันชมภู
3. เด็กหญิงมาลีรัตน์  แสงโทโพ
4. เด็กหญิงอภิสรา  ฟ้าลี
5. เด็กหญิงโศรยา  จันทะคาม
 
1. นางธันว์วดี  ไชยพงศ์ธาริน
2. นายวัชรศักดิ์  ไชยพงศ์ธาริน
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65.4 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงจิราภา  ภูสำรอง
2. เด็กหญิงพัชราพร  จันทะกล
3. เด็กหญิงมาติกา  แสงยศ
4. เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรวงศ์
5. เด็กหญิงอุราภรณ์  บุตรวงศ์
 
1. นายชัชนันท์  ดรชัย
2. นางบังอร  ดรชัย
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงกันตนา  นอกุล
2. เด็กหญิงจณิศตา  ปาละโค
3. เด็กหญิงจิรัญญา  ทศพิมพ์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เทพผาย
5. เด็กหญิงเนตรชนก  สระสม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
2. นางนิวาส  อุ้ยลี
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจารุภัทร  แสนคำ
2. เด็กหญิงจิราพร  แก้วศรีจันทร์
3. เด็กหญิงธัญรัศน์  อภิวัฒน์วีรกุล
4. เด็กหญิงสิรินทรา  ลาโยธี
5. เด็กหญิงสุธาศินี  สุขกำเนิด
 
1. นางทองดี  ขัตติยะวงศ์
2. นายสมหมาย  คำพะวงศ์
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกรุณรัตน์  จันคำ
2. เด็กหญิงภคพร  ประคำมินทร์
3. เด็กหญิงวาณิชชา  ห้องหาญ
4. เด็กหญิงอุษณีย์  เพียรภูเขา
5. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ออมสิน
 
1. นางธิดาพร  จันทร์ลอย
2. นางวิชชุตา  สุวรรณเลิศ
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัลยา  หารดี
2. เด็กหญิงชนิษฐา  โปทา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  คำนวนอินทร์
4. เด็กชายสุรยุทธ  จันจำนงค์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญลือ
 
1. นางดรุณี  พิทักษ์
2. นางสุภาพร  จันทฤทธิ์
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงจาริณี  ด้วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  สารไชย
3. เด็กหญิงมาริสา  ตาวรสี
4. เด็กหญิงรุ่งฤดี  สันดรนุช
5. เด็กหญิงศศิธร  จงกลกลาง
 
1. นายบุญเหลือ  ชนะบุญ
2. นางสรินทิพย์  สารมาคม
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 1. เด็กหญิงณิชากร  บุรีมาตร์
2. เด็กหญิงนิศากร  บัวมาศ
3. เด็กหญิงปริตา  พรดรก่อ
4. เด็กหญิงปวีณา  พื้นผา
5. เด็กชายวัชรากร  จำปาราช
 
1. นางสลิลรัตน์  คนเพียร
2. นางสุภาพร  รักกุศล
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เทียบแสน
2. เด็กหญิงณิชการ  ศาลางาม
3. เด็กหญิงภัสราพร  อสุรินทร์
4. เด็กหญิงยุวรัตน์  ภูยอด
5. เด็กหญิงศุภกัญญา  ทัดมาลา
 
1. นางสลี  ไชยอุย
2. นายสันติภาพ  เจริญจิตร
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.6 เงิน 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายฐิติภูมิ  บุปผไชย
2. เด็กหญิงณัฐิดา  สวัสดิ์นพรัตน์
3. เด็กชายนัจศิป์กร  สิงหาบุตร
4. เด็กหญิงนิรินธร  คำนุ
5. เด็กหญิงอัญญารัตน์  ทัพขวา
 
1. นางสาวทับทิม  ทัพขวา
2. นางพรวีนัส  นุ่มท้วม
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ภูถวิล
2. เด็กหญิงญาดาวดี  กันทะเชียร
3. เด็กหญิงพรทิพย์  หาระพันธ์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  โยสียา
5. เด็กหญิงอนุสรา  ศรีคำ
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองสำลี
2. นางพิศมัย  คำจันทร์วงศ์
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  มนัสโส
2. เด็กหญิงนุชจรี  แก้วภักดี
3. เด็กหญิงปนัดดา  ราชสีทา
4. เด็กหญิงสโรชา  อุปจันโท
5. เด็กหญิงอรดี  วงภักดี
 
1. นางจิราภรณ์  นามโส
2. นางมะลิ  สุระคาย
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63.8 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงชโลธร  คงหา
2. เด็กหญิงพิกุลทอง  หลวงฤทธิ์
3. เด็กหญิงมาริสา  อันทฤทธิ์
4. เด็กหญิงศิยารัตน์  หินคำ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรมมี
 
1. นางคำสอน  อุทัยดา
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์    
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงจินตนา  นนทวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐรียา  ปราณี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขานพล
4. เด็กหญิงสุพัตตรา  คำเหลา
5. เด็กหญิงอรรถวดี  สีทน
 
1. นางมานิดา  รักษามิตย์
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงจันจิรา  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงพรชนก  สุโพธิ์อามาตร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เตือนขุนทด
4. เด็กหญิงศศิธร  ประสมศรี
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ชุมพล
 
1. นางธันว์วดี  ไชยพงศ์ธาริน
2. นายวัชรศักดิ์  ไชยพงศ์ธาริน
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์มามี
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  แทนลีง
3. เด็กหญิงมินตรา  มีสัจ
4. เด็กหญิงสุวิมล  เฮงกุล
5. เด็กหญิงอโรชา  จันทะสาน
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
2. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  ชูวิชัย
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  โยธะคง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชัยปัญญา
4. เด็กหญิงพาณิพร  พิมพร
5. เด็กหญิงอริสา  พุดลา
 
1. นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด
2. นางไพลิน  สมสิลา
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงนิตยา  กันทาง
2. นางสาวรัฐมล  บุตรา
3. เด็กหญิงศศิธร  สังข์แก้ว
4. เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์เหลือง
5. เด็กหญิงอรอนงค์  จ่ายยัง
 
1. นางมะลิ  สุระคาย
2. นางศิวาพร  รัตนเพชร
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กหญิงชฎาพร  เหล่าชัย
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  มุลมิล
3. เด็กหญิงพรนภากาญ  เคนอ่ำ
4. เด็กหญิงพิรญา  บุญหล้า
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชธัมรงค์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางสาวพรพิศ  แสนชัย
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะกล
2. เด็กหญิงญาดาวรรณ  ศรีครซ้าย
3. เด็กหญิงณิชาภรณ์  สุวรรณเพ็ง
4. เด็กหญิงพัณณิตา  วิชาผง
5. เด็กหญิงสุชานาถ  สีลาดหา
 
1. นางธิดาพร  จันร์ลอย
2. นางวิชชุตา  สุวรรณเลิศ
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กหญิงจริยาพร  โคช่วย
2. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญวงศ์
3. เด็กหญิงชนิสรา  บุญหล้า
4. เด็กชายธเนศ  นามวิชา
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กองทอง
 
1. นางมาลา  อุตสารัมย์
2. นางศิริกาญจน์  ชินวิศวกร
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  คำบุญเกิด
2. เด็กหญิงพัชราภา  นาสมชัย
3. เด็กชายวัฒนา  วิชาสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอรนภา  หาโกลีย์
5. เด็กหญิงอริศรา  พันธุละทา
 
1. นางพรพิมล  หาโกลีย์
2. นางสรินทิพย์  สารมาคม
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายณภัทร  ภูศรี
2. เด็กหญิงณิชชานีย์  แสงเพชร
3. เด็กหญิงวรัญญา  นามคำภา
4. เด็กหญิงศศิธร  ทิพย์ศรีราช
5. เด็กหญิงอาจรีย์  โสภานิช
 
1. นางกิตติพร  ทองกอง
2. นางสุกัญญา  เดชบุรัมย์
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เนื่องวรรณะ
2. เด็กหญิงวริศรา  อนุเวช
3. เด็กหญิงศิรัญญา  บุญหล้า
4. เด็กหญิงศุภาวินี  ประทุมชาติ
5. เด็กหญิงเพชรลัดดา  บุญหล้า
 
1. นางกรรณิกา  กองทุ่งมน
2. นางสมบูรณ์  แสงทอน
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงชลิดา  ไชยภักดี
2. เด็กชายธนากร  วงกระนวน
3. เด็กชายภัทรพล  ผิวสด
4. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์อุทัย
5. เด็กชายสันติชัย  พิมโคตร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันใต้
2. นางจุไรรัตน์  บูรพันธ์
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไขสาร
2. เด็กชายดนุพร  เขียววารี
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ปานขาว
 
1. นางสาวรำพึง  เทศพรม
2. นางศิริพร  ยวงทอง
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์รมย์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีกุลคร
3. เด็กหญิงมินตรา  ผิวกระโทก
 
1. นางชนาภรณ์  เพาพาน
2. นางฤดีรักษ์  เพาพาน
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงนวพร  ปฐมบิตุรงค์กุล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มูลละคร
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  ไชยศรีจันทร์
4. เด็กหญิงศิริญากร  ไมล์หรือ
5. เด็กหญิงสุพิชชา    ไชยศรีจันทร์
 
1. นายมนตรี  สุยอย
2. นายวิศิษฐ์  คำมี
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงณัฐตยา  ราชสีหา
2. เด็กหญิงพรพิมล  พลสิทธิ์
3. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  จันปัญญา
4. เด็กหญิงศิริยากร  พลขันธ์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินทฤทธิ์
 
1. นางพรรณี  โยธายุทธ
2. นางพรรณี  นามโยธา
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงจรัญญา  เพียรงาม
2. เด็กหญิงปณิดา  วงค์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เบิกบาน
4. เด็กหญิงสุจิตรา  วงศ์หนองแวง
5. เด็กหญิงสุชัญญา  กำกับกลาง
 
1. นางนันทวรรณ  โพธิ์หล้า
2. นางพรทิพา  หลาวเงิน
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงณัฐฐาริกา  สุริยะ
2. เด็กหญิงภัทรียา  ภูครองจิตร
3. เด็กหญิงศศิธร  กองทอง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณเวช
5. เด็กหญิงอริสรา  อาสนาชัย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ปักกังเวสัง
2. นางนารี  พรรณะ
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองภู
2. เด็กหญิงชุติมา  จันทะกล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาแกดำ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  มหามิตร
5. เด็กหญิงเกศราภรณ์  แสนบุญศิริ
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางยุภา  สุขมณี
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.4 ทอง 5 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกชพร  โดน้อย
2. เด็กหญิงกนิฐา  ยศพล
3. เด็กหญิงบุญธิญา  แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงรัตนาพร  ภิรมย์
5. เด็กหญิงวาสนา  คำวิจารณ์
 
1. นางนวรัตน์  อรรคแสง
2. นางสาวรุ่งราตรี  อาจเจริญ
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1. เด็กหญิงพรนัชชา  นาสมชัย
2. เด็กชายยุทธนา  หายหัตถี
3. เด็กหญิงสุธาศินีย์  อุดชุมนารี
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิบูล
5. เด็กหญิงอัญชลี  หายหัตถี
 
1. นางพรพิมล  หาโกสีย์
2. นางสรินทิพย์  สารมาคม
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.6 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธมกร  เสนารักษ์
2. เด็กหญิงนภวรรณ  โสภิตวราทร
3. เด็กหญิงวันวิสา  พลขันธ์
4. เด็กหญิงศิริกานต์  ปรีชาสมบัติ
5. เด็กหญิงสุชานันท์  บุรมศรี
 
1. นางฉวีวรรณ  สิงหเลิศ
2. นายไตรวัสส์  บุญหล้า
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กหญิงพรพิมล  โยธาพัน
2. เด็กชายพรเลิศ  สุทธิสนธ์
3. เด็กหญิงมนัสดา  นุ่มนิ่ม
4. เด็กหญิงมุทิตา  ด้วงชรา
5. เด็กชายอิสรา  ดอกไ้ม้
 
1. นางชนกพรรณ  แก้วเสน่ห์ใน
2. นายสุภาพ  พารา
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   บุญล้ำ
2. เด็กหญิงธนภัทร  ประพันธ์สุพงษ์
3. เด็กชายวัชรวิทย์  ภูคำ
4. เด็กหญิงสุดธิดา  จันบัวลา
5. เด็กชายอาคม  ปักโคทานัง
 
1. นายทองพุทธ  ศรีกะกุล
2. นางรจนาพร  อาจชมภู
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1. เด็กหญิงชยากร  แสนกำพล
2. เด็กหญิงธนิดา  แก้วเกิน
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศึกสงคราม
 
1. นางชนาภรณ์  เพาพาน
2. นางฤดีรักษ์  เพาพาน
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดหาญ
2. เด็กชายพนุวัช  ด้วงแหวะ
3. เด็กชายภูธเนศ  สุนทวงษ์
4. เด็กหญิงหฤทัย  เสนาฤทธิ์
5. เด็กหญิงอภัสรา  สมอ่อน
 
1. นางสาวฐิตารีย์  บุตรแก้ว
2. นายเพิ่มพูน  จันสม
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตรบรรเทา
2. เด็กหญิงช่อมณี  ชินหาร
3. เด็กหญิงบุษบา  ราสุวรรณ์
4. เด็กหญิงภาราพร   ไชยโสดา
5. เด็กหญิงอภิญญา  ชินโฮง
 
1. นายพรชัย  กาลภูธร
2. นางไกรวรรณ  ชินสอน
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงจุรารักษ์  ปุราชะทำมัง
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ภูโชคชัย
3. เด็กชายพัชรี  ปะโพทิง
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  โคจรานนท์
5. เด็กชายสมภพ  สิทธิจันทร์
 
1. นางดาริน  บุญพรมมา
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกนกพัชร  หลายทวีวัฒน์
2. เด็กชายญาณภัทร  ญาณโภชน์
3. เด็กหญิงดนกมล  อรรคะเศรษฐัง
4. เด็กชายปรัชญา  แสงพลสา
5. เด็กหญิงสุภาวดี  สีเครือดง
 
1. นางชลิดา  ศรีสารคาม
2. นางไพจิตร  ทุงจันทร์
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นางสาวจุลัยภรณ์  สิทธิจันทร์
2. นางสาวบุษยากร  แซ่ลี้
3. นางสาวปิยาพร  แก้วคำสอน
4. นางสาวอริศรา  มิสา
5. นางสาวเบญญาภา  สืบสำราญ
 
1. นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด
2. นางไพลิน  สมศิลา
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พะเลียง
2. เด็กหญิงชุตกาญจน์  ทองคะนา
3. เด็กชายภาณุพงศ์  พันจันทร์
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  จันปัญญา
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สิมารักษ์
 
1. นางกาญจนวรรณ  ลามะให
2. นางศริญญา  เสาร์ห้า
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาวรรณา
2. เด็กหญิงปวีณา  พันนวยนนท์
3. เด็กหญิงวรพรรณ  วาวิไลย์
4. เด็กชายเด่นชัย  คุณแสน
5. เด็กหญิงแพรวนภา  ทวดอาจ
 
1. นายวัลลภ  ทักษิณ
2. นายอุทิศ  คงแสนคำ
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  อุปมา
2. เด็กหญิงชลดา  แสนเรียน
3. เด็กหญิงญาดา  จำปาแถม
4. เด็กชายรัตนชัย  วรรณวงศ์
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  อำพาพันธ์
 
1. นายภูมินทร์  บุญหล้า
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. นายชญานนท์  ตะวัน
2. นายชนาธิป  ทองภู
3. นายณัฐพล  วังหอม
4. เด็กชายศิริพงษ์  วังคะวิง
5. นายอาทิตย์  ทองคะนา
 
1. นางลมุล  เสนามาตย์
2. นางสุภาพ  นนทะนำ
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงปนัฐดา  กงทิพย์
2. เด็กหญิงผกามาศ  โพธิ์แสง
3. เด็กหญิงพรธิภา  นาชัยเริ่ม
4. เด็กชายวรายุส  ภูแล่นคู่
5. เด็กหญิงสาวินี  ภานะวาร
 
1. นางสาวจินตนา  ตอพิมาย
2. นายภูมินทร์  บุญหล้า
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กชายธนพล  ไทยสงค์
2. เด็กชายประเสริฐ  โยธะคง
3. เด็กหญิงปวิชญา  ป้องสงคราม
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โชคสารคาม
5. เด็กหญิงอรัญญา  มะนาวนอก
 
1. นางศิริกาญจน์  ชินวิศวกร
2. นายอุทิศ  คันธา
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มูลตรี
2. เด็กหญิงธันญภรณ์  สุขเดช
3. เด็กหญิงวริศรา  ไทโส
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อรุโณทัยจริง
5. เด็กชายอาทิตย์  อินทมาตย์
 
1. นายชาญณรงค์  สดมพฤกษ์
2. นายชาติชาย  พรรณะ
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  เพียรสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐนิช  บุญทัน
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชินรัต
4. เด็กหญิงอัญชัน  แสนยันต์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพียรสิงห์
 
1. นายศราวุธ  กางสำโรง
2. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  ประทุมเทา
2. เด็กหญิงศิริยาพร  น้อยสิงห์
3. เด็กหญิงอทิตดา  พิมโยธา
4. เด็กชายอรรถพล  บุสำโรง
5. เด็กชายอัฐพงษ์  แสนลาด
 
1. นางนางเพ็ญจันทร์  ขัติยมาตย์
2. นางสาวภัทราวดี  นีรขันธ์
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายกฤษดา  ประทุมตะ
2. เด็กชายตะวัน  บัวสิม
3. เด็กชายนวพล  สนั่นทุ่ง
4. เด็กหญิงนันทพร  บุรมศรี
5. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  เหล็กมา
 
1. นางรัตนา  อาจชมภู
2. นางเครือวัลย์  วงค์นากลาง
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  นามเต
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  อนุเวช
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  ภูสีฤทธิ์
4. เด็กหญิงชไมพร  สีเนาว์
5. เด็กชายดวงกมล  กิจการ
6. เด็กชายนวพล  ผาโท
7. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  หลงหนองคูณ
8. เด็กชายพิพัฒน์  วรรณพฤติ
9. เด็กหญิงพิยะดา  แก้วอาษา
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูนา
11. เด็กชายยุทธนา  ไชยภักดี
12. เด็กหญิงวิภาวี  มาตรา
13. เด็กชายวีระพงษ์  แสงมุข
14. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  อุ่นช่วง
15. เด็กหญิงสิริวดี  อนุอัน
16. เด็กหญิงอริชา  อนุเวช
17. เด็กชายอาทิตย์  ภูสีฤทธิ์
18. เด็กหญิงอาริษา  อนุเวช
19. เด็กชายเจษฎา  วังหอม
 
1. นายกุลวุฒิ  วิริยเมธางกูร
2. นายจิรโรจน์  เพ็ชรวงค์
3. นางพรหมณี  แสนศรี
4. นางภัครวรรณ์  โสภารัตน์
5. นางมยุรี  ไชยแสนท้าว
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ชิณสี
2. เด็กหญิงจิราพร  โพธิ์ชนะชัย
3. เด็กชายชนะชัย  บุญหล้า
4. นางสาวดวงเนตร  บุญหล้า
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุญหล้า
6. นายธนาวุฒิ  ศรีสารคาม
7. เด็กชายธวัชชัย  สุธงษา
8. เด็กชายธีรพล  วงษ์นิลจันทร์
9. เด็กชายนันทวัฒน์  เหล่าเจริญ
10. เด็กหญิงน้ำฟ้า  บัวลาด
11. เด็กหญิงพรพิมล  บุญหล้า
12. นายพัชรพงษ์  วิสาคาม
13. เด็กชายพุฒิพงษ์  เนื่องไชยยศ
14. นายฤทธิชัย  บุญหล้า
15. นายศิริศักดิ์  นิเนียงรัมย์
16. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ภูมิเมือง
17. เด็กชายสัตยา  บุญหล้า
18. เด็กชายสิทธิพร  ชัยบัณฑิต
19. เด็กหญิงสุวิมล  กุณโฮง
20. นายเอกราช  เหมือนมาตย์
 
1. นางภาริศรา  ผดุงสัตย์
2. นางสาวรัตนาพร  บุตราช
3. นายวีรพล  นนตรี
4. นางอัญชนา  ผลาผล
5. นางแก้วตา  บุญลอด
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงปวีณา  ไชยราช
 
1. นายประมวล  อัคฮาดศรี
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงอารยา  เทียบซิง
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงวันวิสา   พันธ์ทุม
 
1. นางวัฒนา   อินทวัฒน์
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  เทศพรม
 
1. นางอลิษา  ชมภูคำ
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เหล่าพร
 
1. นางบังอร  ดรชัย
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 1. เด็กชายวันเฉลิม  โลกชาตรี
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีแก้วหล่อ
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพัฒนพร  สตาเขต
 
1. นายภัควนิตย์  เชิดรัมย์
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รัตนพลแสน
 
1. นางฉวีวรรณ  อินศร
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงอภิรดี  สุบรรทม
 
1. นางรจนาพร  อาจชมภู
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กชายมังกร  ประนิสอน
 
1. นางคำปุน  รังษา
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงดวงหทัย  เหล่าสะพาน
 
1. นางจุไรรัตน์  บูรพันธ์
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชราภา  บัวทอง
 
1. นางทองล้วน  ศรีมาตย์
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อุรัน
 
1. นางจินตนา  กลิ่นศรีสุข
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทานทอด
 
1. นางทองสุก  วรสาร
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงภัสรา  ศรีอ้น
 
1. นางกิตติพร  ทองกอง
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ยานสาร
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญหล้า
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ภูพานไร่
 
1. นางสาวสกุณา  พานชมภู
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายสมพร  สิงห์สุธรรม
 
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงเกวลี  ราชสว่าง
 
1. นางประดับศิลป์  ชากำนัน
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายยศทวี  จำปาเกตุ
 
1. นายวิรัตน์  เหล่าพิเดช
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปักโคสังข์
 
1. นางมะลิวัลย์  วิปัชชา
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กหญิงธิติมา  ธรรมคุณ
 
1. นางชนกพรรณ  แก้วเสนห์ใน
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงสิปาง  สีบุญเรือง
 
1. นางขัตติยา  จันทร์มาลา
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์ประเสริฐ
 
1. นางพรรณี  โยธายุทธ
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายธีรภัทร์  เตื่อยมา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กหญิงเปรมศินี  นวลภูมิวัน
 
1. นางยุพา  มรรครมย์
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กชายสุพัฒนา  จันทะกล
 
1. นางบังอร  ดรชัย
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง 5 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนปราง
 
1. นางสาวรุ่งราตรี  อาจเจริญ
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงวัลภา  หนึ่งชนะ
 
1. นางพิกุล  ชนแดง
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 1. เด็กหญิงสุพรรษา  นาสุริวงศ์
 
1. นางนวลมณี  นารอง
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.75 ทอง 8 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงฐิติยา  นาสมบัติ
 
1. นายกิตติโชค  ปั้นทอง
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   ศรัทธาคลัง
 
1. นางสาวมลวดี    สันโดษ
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอุปราช 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ดอกพิกุล
 
1. นางวริยา  จันทรคามิ
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.75 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายธนกร  การิสุข
 
1. นางจิรัชญา  ภูนาเหนือ
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ   1. นางฉวีวรรณ  ศรีแก้วหล่อ
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กชายนพรัตน์  ด้วงคำจันทร์
 
1. นายบุญเหลือ  ชนะบุญ
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.25 เงิน 14 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทศกรณ์
 
1. นางอรดี  โรจรัตน์
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.2 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดอกไม้
 
1. นางชนกพรรณ  แก้วเสน่ห์ใน
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.75 เงิน 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายรุจิภาสพนธ์  หรูประเสริฐดล
 
1. นางขัตติยา  จันทร์มาลา
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธราทร  กลางใจ
 
1. นางคำยอด  บุญใบ
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  รัชโพธิ์
 
1. นายสถาพร  นาเมืองรักษ์
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 19 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  ภูพานไร่
 
1. นางสาวสกุณา  พานชมภู
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองโพด 1. เด็กชายวิทยา  มุลี
 
1. นางทองคำ  บรรณะศรี
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วเขียว
 
1. นายทวี  บุญพิคำ
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 1. เด็กชายปกรณ์  ไชยสิทธิ์สร้อย
 
1. นางรัติยาภรณ์  เกตุมาลา
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ผายชำนาญ
 
1. นางบพิตร  แก้วสียา
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เทพผาย
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายปกรณ์  จรรยาเลิศ
2. เด็กหญิงรุจิรา  ไชยงาม
 
1. นางชัชฎาภรณ์  คงเกิด
2. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนละออม 1. เด็กชายพีระพล  บุญดาราช
2. เด็กหญิงมินทร์นภา  โคตรประทุม
 
1. นางบัวผัน  ทับชา
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงบุญฤดี  งานบุญปลอด
2. เด็กชายพรรณา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางวราพร  บุญเรือง
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  บุญค้ำ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวทับทิม  ทัพขวา
2. นางพรวีนัส  นุ่มท้วม
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ไชยแสง
2. เด็กชายหรรษวัต  เลิศกวีวงศ์
 
1. นางกัลยา  บัวสีกา
2. นางสาวธนภรณ์  กฤษณานนท์
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สถิตย์นา
2. เด็กชายภูริทัต  จันทรภาส
 
1. นางสิริญา  ทีจันทร์มาตย์
2. นางอนงค์พร  โคตรพัฒน์
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  พรเพ็ง
2. เด็กชายอภิรักษ์  ภูรับ
 
1. นางพรทิพย์  โคตรศรี
2. นางภัสนีย์  จันทร์ศรี
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงณิศตรา  เทียบมัง
2. เด็กชายปัญจพล  สารผล
 
1. นางนางสมพงษ์  พุทโธ
2. นางปิยนุช  นามคุณ
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายกษิตินาถ  เสระพล
2. เด็กหญิงธนัชชา  ศิลากุล
 
1. นางชลิดา  ศรีสารคาม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญอินทร์
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 10 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายกชกิจพัฒน์  ทองมี
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วนะรา
 
1. นางสาวดลพร  มานะกุล
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กหญิงฐิติมา  จ้ำสิงห์
2. เด็กชายอนุชา  สุ่มมาตย์
 
1. นายภัทรภูวดล  ดลโสภณ
2. นางศิริกาญจน์  ชินวิศวกร
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1. เด็กชายธนโชติ  กมลนาวิน
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีทะโคตร
 
1. นายธงศักดิ์  ศรีปัจฉิม
2. นางสาวอังครัตน์  ศิริมาเทพ
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 1. เด็กชายสุรพงษ์  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงอาทิติยา  ศรีลาโคตร
 
1. นางบุษบา  ไชยหงษา
2. นางศุภนันท์  สกุลโพน
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนพลแสน
2. เด็กชายมงคล  ดีหยางหวาย
 
1. นางธาดา  ชัยศร
2. นางละมุล  ผังดี
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กชายธนกร  ทึนหาร
2. เด็กหญิงวรัทยา  หม่องคำ
 
1. นางประทุมรัตน์  อินกอง
2. นางรัชนีวรรณ  ภามี
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 16 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงนาตาชา  แซ่พู
2. เด็กชายวรพันธ์  มาลากอง
 
1. นางราตรี  จันทร์แก้ว
2. นางสาวศศิประภา  พิลาโสภา
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขันโยธา
2. เด็กชายวรชัย  พลเดช
 
1. นางยุวารีย์  วงค์ขัติ
2. นางอรุณี  ประจันตะเสน
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1. เด็กชายธีปกรณ์  รอบรู้
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำพิมพ์
 
1. นางเพ็ญวัน  สำราญวงศ์
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 1. เด็กชายณรงค์  นาถาดทอง
2. เด็กหญิงนิชารัตน์  แสนทวีสุข
 
1. นางสุภาพ  วาทหงษ์
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1. เด็กหญิงสายธาร  สีทหาร
2. เด็กชายอภิรักษ์  สายยน
 
1. นางกมลศรี  พลเรือง
2. นายปิยศักดิ์  บุญทองโท
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กชายธนวัฒน์   บุบผาจัน
2. เด็กหญิงศิริพร   มันทาแดง
 
1. นางประกอบ   สาพิมาน
2. นางประภา  ใจซื่อ
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 22 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ทับขวา
2. เด็กชายธนากร  อุดมชัย
 
1. นางสาวพัชรี  เที่ยงภักดิ์
2. นางสาวศิริรักษ์  นาเมืองรักษ์
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 23 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เสมเถื่อน
2. เด็กชายพีรธัช  เนื่องชนะ
 
1. นางทัศนีย์  ดวงเกตุ
2. นางสมพิตร  คำดี
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแก่นเท่า    
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบรบือ 1. เด็กชายชินวัฒน์  หอมเนตร
2. เด็กหญิงวริศรา  ธุระธรรม
 
1. นางกาญจนา  ทั่งแสน
2. นางอุบล  ทองรักษ์
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนรินธร  เอี่ยมรอด
2. เด็กชายวชิราวุธ  รัชชุศิริ
 
1. นางเยาวพา  กิ่งแก้ว
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ภาลา
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  สิงชุม
 
1. นางบุญเรียน  วงษาสืบ
2. นางเกษร  เดียวตระกูล
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิศา  พุ่มทอง
2. เด็กชายสิขรินทร์  ศิลมงคล
 
1. นางนุจรี  เพียโคตร
2. นางไพฑูรย์  ภูจำปา
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.9 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  ภานุเวศย์
2. เด็กชายแผ่นดิน  ปรีวาสนา
 
1. นางชลิดา  ศรีสารคาม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญอินทร์
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายธนวิชญ์  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ผลผะกา
 
1. นางสาวกนกพร  ศรีสุภักดิ์
2. นางอุไร  ศรีรักษา
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กหญิงชฎากร  แน่นอุดร
2. เด็กชายพีรวัส  ยืมทรัพย์
 
1. นางยวนใจ  คำประเทือง
2. นางเพียงพิศ  เศษคึมบง
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายวรายุทธ์  นามกัง
2. เด็กหญิงวาสนา  ไชยตาแสง
 
1. นางธนวัน  ภวภูตานนท์
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กหญิงนริศรา  แดนสมปัดสา
2. เด็กชายภานุพงษ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวยาใจ  วรรณิสรณ์
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโพนละออม 1. เด็กชายธีรภัทร  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วรังษี
 
1. นางบัวผัน  ทับชา
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.5 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กชายจตุพล  เพียงเกต
2. เด็กหญิงชนภรณ์  วังคะวิง
 
1. นางรำไพ  เอี้ยงเจริญ
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามมูลตรี
2. เด็กหญิงบุษกร  สินธุ์บัว
 
1. นางธาดา  ชัยศร
2. นางละมุล  ผังดี
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.5 ทอง 12 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  มีลาด
2. เด็กชายวัสพล  พรจันเท่า
 
1. นางราตรี  จันทร์แก้ว
2. นางสาวศศิประภา  พิลาโสภา
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายยศวิย์  โพธิ์สมาน
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  บุญกอง
 
1. นางสิริญา  ทีจันทร์มาตย์
2. นางเพ็ญทิพย์  ศิริเมืองจันทร์
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.5 ทอง 14 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายคุณานนต์  จันหาญ
2. เด็กหญิงภรณกนก  ภูผาธรรม
 
1. นายบัญชา  ไชยรา
2. นางอนัญญา  พุทธัสสะ
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 1. เด็กหญิงธนิษชา  กองศรี
2. เด็กชายศิริวัฒน์  พวงอูด
 
1. นางสุพรรณ  ภูมั่ง
2. นางสาวอุษา  เหล่าก้อนคำ
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายบดินทร์เดช  ทบบัณฑิต
2. เด็กหญิงเพชรลดา  บุญศรี
 
1. นางนางสมพงษ์  พุทโธ
2. นางปิยนุช  นามคุณ
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.4 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  วรคง
2. เด็กหญิงพรธีรา  ไชยชะนะ
 
1. นางดาลัด  นะตะ
2. นางเดือนเพ็ญ  ขาวอ่อน
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ขานวงศ์
2. เด็กหญิงอัญชนิดา  ทินเกิ๊ก
 
1. นางธนวรรณ  วิบูลย์กุล
2. นางรำไพ   ขานโฮง
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 1. เด็กชายพีรณัฐ  คำหารพล
2. เด็กหญิงอุลัยพร  ชินสอน
 
1. นางนวลมณี  นารอง
2. นางลักขณา  บรรเทา
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายณาธาน  ต่างมงคล
2. เด็กหญิงสิปประภา  คำผา
 
1. นางกัลยา  บัวสีกา
2. นางสาวธนภรณ์  กฤษณานนท์
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.5 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กชายธราดล  สีละวัน
2. เด็กหญิงฟาริดา  คงคานิ่ง
 
1. นางสาวนกแก้ว  ยี่รัมย์
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กชายชานนท์  สินไชย
2. เด็กหญิงอัมพวรรณ  ราชเจริญ
 
1. นางวิยดา  สุขุนา
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิเศษ
2. เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  มาสิม
 
1. นางสุภาพ  วาทหงษ์
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 24 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงชลธิชา   พุฒศรีษะ
2. เด็กชายอมรเทพ   โยทะคง
 
1. นางพวงทอง   โยทะคง
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  โคช่วย
2. เด็กชายวิชิตพงษ์  จันทร
 
1. นางนารี  พรรณะ
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายพัสกร  นียกร
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  ทัพขวา
 
1. นางสาวทับทิม  ทัพขวา
2. นางพรวีนัส  นุ่มท้วม
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 1. เด็กชายปกรณ์  ไชยสิทธิ์สร้อย
2. เด็กหญิงรัชฏากรณ์  อะโน
 
1. นางสาวกาญจนานุช  คงแสนคำ
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)    
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฌชา  ขุนสวัสดิ์
2. นายเอกราช  อรรคเศรษฐัง
 
1. นายธำรง  แก้วสียา
2. นางนุจรี  เพียโคตร
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ขันนาม
2. เด็กชายอัฑฒ์  ทรงคะรักษ์
 
1. นางดวงจันทร์  ศรีสะอาด
2. นางไพลิน  สมศิลา
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงชัยพร  บุญแสง
2. เด็กชายผาสุก  ชำกรม
 
1. นางราตรี  จันทร์แก้ว
2. นางสาวศิรประภา  พิลาโสภา
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงณัฐญาภร  รัตนพลแสน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันจันทร์
 
1. นางลมุล  เสนามาตย์
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณพวรรณ  ภาชนะวรรณ
2. เด็กหญิงณัจฉรียา  ชุมพล
3. เด็กหญิงทอฝัน  พรหมแสนวิเศษ
4. เด็กหญิงปทิตตา  รักษาพล
5. เด็กหญิงปภาวดี  สุภศร
6. เด็กหญิงภัทรดา  สิทธิพล
7. เด็กหญิงรุ้งนภา  สงวนสินธุ์
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีสมบัติ
9. เด็กหญิงอรุณพร  สุเสนา
10. เด็กหญิงโชติรส  เดชมาลา
 
1. นางกนกวรรณ  สิงขรอาจ
2. นางทองดี  ขัตติยะวงค์
3. นางวนิดา  สาพิมาน
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกนกพร  คันทะพรม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลอัก
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  ชาญชัย
4. เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ชัยเอกมลคลเลิศ
5. เด็กหญิงดลชนก  ลามะให
6. เด็กหญิงปิยะวรรณ์  บรรดาศักดิ์
7. เด็กหญิงพิมพิมล  ไชยวงษ์
8. เด็กหญิงวรรณสุข  สุขสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสรัลชนา  เทียกพา
10. เด็กหญิงอาภัสราภรณ์  รัตนพลแสน
 
1. นางชลิดา  ศรีสารคาม
2. นางสาวพิกุลจิตต์  สนิทลุน
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  พลศิริ
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  อินฉ่ำ
3. เด็กหญิงปภาวี  บุตรดีสุวรรณ
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  มูลเสนา
5. เด็กหญิงพรธิดา  คิดถูก
6. เด็กหญิงวิรัลยา  วงศ์รักษา
7. เด็กหญิงสิริยากร  จันทสิงห์
8. เด็กหญิงเขมมิกา  ผลบุญ
9. เด็กหญิงเพ็ญจิรา  มูลเสนา
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยศิลป์
 
1. นางกรกมล  ภาษี
2. นางบุญล้อม  ยมศรีเคน
3. นางสาวอรพิณ  รัตนศิลป์
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 82.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ไต้อุดม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   แสนละคร
3. เด็กชายธนดล   แก้วงาม
4. เด็กหญิงพรรณาวรินทร์   อินอนุโชติ
5. เด็กชายรัชชานนท์   ชุลีไธสง
6. เด็กชายรัฐพล    สีนา
7. เด็กชายสิริพัฒน์   เขตชมภู
8. เด็กหญิงอนุสรา   เพียรหัตถ์
9. เด็กชายอัษฎาวุฒิ    สุรักษ์
10. เด็กหญิงเปรมวดี   ช่างทำ
 
1. นายสุขสันต์   มหาพรหม
2. นายอุทิศ   คงแสนคำ
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กหญิงจินดาทิพย์  มาตสาลี
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  พิมพ์ศรี
3. เด็กหญิงรุจินันท์  อันทรง
4. เด็กหญิงวริษา  รักษาสุข
5. เด็กหญิงวิสุพร  โฮชิน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  โฮชิน
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชะลุนรัมย์
8. เด็กหญิงสุพรรณวดี  โยธะคง
9. เด็กหญิงสุภิศรา  เคนนิคม
10. เด็กหญิงเก็จมณี  จริรัมย์
 
1. นางจิตลัดดา  ภวภูตานนท์
2. นายภัทรภูวดล  ดลโสภณ
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขำทะมา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขันตรี
3. เด็กหญิงชนินธร  แสนสร้อย
4. เด็กหญิงนิตยา  บุพไชยา
5. เด็กหญิงวรนุช  วงลุนลา
6. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีจำนง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  นาทองไชย
8. เด็กหญิงอารยา  ไชยลุม
9. เด็กหญิงแคทติมา  ภูคำใบ
10. เด็กหญิงไอลดา  ภูอุทัย
 
1. นางสาวนิลุบล  วงศิลา
2. นางบุญชู  ทะลาสี
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 71.25 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงจรินธรณ์  จันคำ
2. เด็กหญิงณิชา  แสนวงศ์
3. เด็กหญิงดลนภา  โวลา
4. เด็กหญิงนวพร  จุติรักษ์
5. เด็กหญิงนันคณา  ลาฝอย
6. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สมดง
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ภูวงศรี
8. เด็กหญิงวรพิชชา  จรุงพันธ์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีเทา
10. เด็กหญิงอาริสา  ทันทิมา
 
1. นายปรมินทร์  นามบุญเรือง
2. นายสุนทร  ปะมะโน
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 70.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชุมพล
2. เด็กหญิงณัฐตยา  สีมารักษ์
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุรีมาตร
4. เด็กหญิงนิชากร  แก้วพรม
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ปัดลาด
6. เด็กหญิงพรจันทรา  รามัญพงษ์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  เอี่ยมสูงเนิน
8. เด็กหญิงศิริอารยา  ดาวพันธ์
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มาตแก้ว
10. เด็กหญิงอัมพวรรณ  ราชเจริญ
 
1. นางวิยดา  สุขุนา
2. นายสมบัติ  จันสม
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 64.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงกมลชนก  พลสาลี
2. เด็กหญิงนัฐมล  เดชศิริ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  จันปัญญา
4. เด็กชายพรพิทักษ์  สิงห์คำป้อง
5. เด็กชายวีรภัทร  แก้วก่อง
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองหล่อ
7. เด็กหญิงศุภธิดา  ชุมมวล
8. เด็กหญิงศุภมาศ  วังหอม
9. เด็กชายสายนที  นิงคะลี
10. เด็กชายอิทธิเดช  โยชพนัด
 
1. นางจันศรี  จักรนารายณ์
2. นางทองใบ  มหานา
3. นางยุภา  สุขมณี
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 63.25 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดหาญ
2. เด็กหญิงณิชากร  เทียกนา
3. เด็กหญิงพัชรี  อนุฤทธิ์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ปัดกอง
5. เด็กหญิงมณฑกาล  แดงดี
6. เด็กหญิงมยุรี  สรวงศิริ
7. เด็กหญิงวีณา  บางตำรวจ
8. เด็กหญิงศรภัสสร  วิศวโยธิน
9. เด็กหญิงหฤทัย  เสนาฤทธิ์
10. เด็กหญิงอภัสรา  สมอ่อน
 
1. นางสาวฐิตารีย์  บุตรแก้ว
2. นางเพิ่มพูน  จันสม
 
675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 53.25 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกรพันธ์  กลยะนี
2. เด็กหญิงณัฐชา  บุญสุด
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ประพันธ์สุพงษ์
4. เด็กหญิงนันทวดี  จันวิเศษ
5. เด็กหญิงรินทร์ฤดี  อิสระวงศ์
6. เด็กหญิงวณิสดา  เซ็นตะคุ
7. เด็กหญิงวนิสดา  บัวมาศ
8. เด็กหญิงวุนันทา  วงงอ
9. เด็กหญิงศิรินดา  กงสมบัติ
10. เด็กหญิงอายา  ปัดทุม
 
1. นายมรกต  บุญทัน
2. นางเกษร  เดียวตระกูล
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายชิณวุฒิ  นนยะโส
2. เด็กชายธราดล  น้อยคำลือ
3. เด็กชายประพันธ์  จันธิราช
4. เด็กชายพีระพล  ไชยดีเลิศ
5. เด็กชายภูวนาถ  คุ้มเหล่ายุง
6. เด็กชายมงคล  จันทะราช
7. เด็กชายวัฒนา  โสภา
8. เด็กชายสุรกิจ  จันทราช
9. เด็กชายสุรชาติ  แก้วลิ้นไม้
10. เด็กชายอธป  สาธุจรัล
 
1. นางดรุณี  โสสีสุข
2. นางสาวรจรินทร์  อุทัยอินทร์
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กชายจักรี  เพ็ญ
2. เด็กชายชาญยุทธ  พลศิริ
3. เด็กชายนวพล  สุมา
4. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  กุณโฮง
5. เด็กชายภราดร  อุทัยแพน
6. เด็กหญิงสุกันยา   บุตราช
7. เด็กหญิงอริศรา  เขียวศรี
8. เด็กชายอารยเสฎฐ์  ธนีภาพ
9. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เสถียรเขต
10. เด็กหญิงไอศิกา  นามพุทธา
 
1. นายทวี  บุญพิคำ
2. นางปุญญาพร  วะทา
3. นางวิลัดดา  วงศ์ประดับแพร
 
678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงศรีเสน
3. เด็กหญิงผกาพรรณ  แก้วสิงห์
4. เด็กหญิงพรพิชา  ขันแก้ว
5. เด็กหญิงพวงชมพู  รักษาพล
6. เด็กหญิงวิจิตรา  อินศร
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  พิจารย์
8. เด็กหญิงสไบทิพย์  เนื่องไชยศ
9. เด็กหญิงเขมมิกา  ใหม่คามิ
 
1. นางจิรวัฒน์  พูลสวาท
2. นางนวรัตน์  อรรคแสง
 
679 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนพลแสน
2. เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  จันทะสอน
3. เด็กหญิงชลิตา  มหาจักษ์
4. เด็กหญิงณัฐชา  หมื่นชัย
5. เด็กหญิงพรรวี  เอ็นคะวัน
6. เด็กหญิงพันธ์ธิรา  จันทรเศรษฐ์
7. เด็กหญิงรสิตา  เชิญชัย
8. เด็กหญิงวนิดา  สารบุญ
9. เด็กหญิงวริศรา  ขาอ่อน
10. เด็กหญิงศตกมลพัชร  วาทโยธา
11. เด็กหญิงศรุตา  ศรีธรรมา
12. เด็กหญิงสิริยากร  ขันแก้ว
13. เด็กหญิงสุชาวลี  อันทวงษ์
14. เด็กหญิงอลิชา  เทพสถิต
15. เด็กหญิงเกวลี  เถาว์จันทร์
 
1. นายธกร  ภูถาวร
2. นางสาวยุวดี  อุทัยแสน
 
680 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1. เด็กชายกัญญารัตนื  น้อยคำลือ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  มุริจันทร์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  มุริจันทร์
4. เด็กหญิงซอนญ่า  มาตรา
5. เด็กหญิงธวิกา  บุญบุตตะ
6. เด็กชายธีระพงค์  ยศธิพานา
7. เด็กหญิงนฤมล  พลขันธ์
8. เด็กหญิงพนิดา  ทับวันนา
9. เด็กหญิงวยุรดา  ไกยสิทธิ์
10. เด็กชายวัลภาพร  ไชยประทุม
11. เด็กหญิงสุกัลญา  สุนารัตน์
12. เด็กหญิงสุนิสา  มุริจันทร์
13. เด็กหญิงสุปราณี  นนท์มุลตรี
14. เด็กชายสุเมธรัฐ  จันทะกล
15. เด็กชายเจษฎากร  ขนานกลาง
 
1. นางจำเนียร  แก้วดวงดี
2. นางดวงจันทร์  น้อยเสนา
3. นางศุภลักษณ์  ถิรศิลาเวทย์
 
681 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  หัสดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ซ่อนนอก
3. เด็กหญิงประวันรัตน์  หัสดี
4. เด็กหญิงพรพนา  บุญหนา
5. เด็กหญิงพัชราภา  พลจ่า
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  วังหิน
7. เด็กหญิงวนิดา  ศิริสงค์
8. เด็กหญิงวราภรณ์  จันที
9. เด็กหญิงวาริษา  แสงห้าว
10. เด็กหญิงศุภรัตน์  จันละคร
11. เด็กหญิงสุพรรษา  ทินก้อง
12. เด็กหญิงสุวนันท์  ทินเกิ๊ก
13. เด็กหญิงอรนิตา  หดราช
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริมนตรี
15. เด็กหญิงอารียา  แก้วขาว
 
1. นางจรรยา  ศิริบำรุง
2. นายมงคล  สงศรี
3. นางสาวมงคลรัตน์  ไมตรีแพน
 
682 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายกฤษดา  บุญประสพ
2. เด็กชายคณากร  มาโมด
3. เด็กชายชินวัฒน์  พ่วงพี่
4. เด็กชายฐิตพล  โยวะผุย
5. เด็กชายนภัสกร  อุทัยเลิศ
6. เด็กชายนิวัฒน์  ภาพินิจ
7. เด็กชายปวริศ  สุกพวงแก้ว
8. เด็กชายพงศพัศ  นนยะโส
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิ์ศิริ
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิมูลคำ
11. เด็กหญิงสุภาพร  จำปามูล
12. เด็กชายอธิยุต  ชนะพันธ์
13. เด็กชายอัษฎากรณ์  บุตรศรีภูมิ
14. เด็กหญิงอาทิตติยา  อุทัยเลิศ
15. เด็กหญิงไอรดา  มานุ
 
1. นางกานดา  ขจรไชยา
2. นางสาวจุฬารัตน์  บุรี
3. นายฉัตรชัย  คันธา
4. นายนิรุต  ปัตติพิทยาธร
 
683 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คงแสนคำ
2. เด็กหญิงจิดารัตน์  จันทะนนตรี
3. เด็กหญิงดาวฤดี  บุญธิ
4. เด็กหญิงธันยานี  ประวันเนา
5. เด็กหญิงนราทิพย์  งามแสง
6. เด็กหญิงพรนภัส  รอกระโทก
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทับพิมล
8. เด็กหญิงมริศญาวรรณ  พันชมภู
9. เด็กหญิงวราพร  สุเมฆ
10. เด็กหญิงวิภาพร  ไชยสงค์
11. เด็กหญิงสวรรยา  พิลาศรี
12. เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุญนาน
13. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีแก้วทุม
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ   มณีรัตน์
15. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  อนุอัน
 
1. นางน้ำเพชร  ทับชา
2. นางสาวมารศรี  แสงตะวัน
3. นางสาวศิริพร  โยทะคง
4. นางเพ็ญจิต  แก้วกาเหรียญ
 
684 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงขวัญกมล  เหล่าต้น
2. เด็กหญิงชนิพร  นิกรแสง
3. เด็กชายชานนท์  รูปเทวิน
4. เด็กหญิงณีรนุช  พรมมี
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงกล้า
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  มาโชค
7. เด็กหญิงนุชรินญา  ภูครองตา
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  วิรันตร์
9. เด็กชายภานุพงศ์  คงเพชรศักดิ์
10. เด็กหญิงมณีการณ์  ชำนอก
11. เด็กหญิงรุจิดา  ฐาระทรัพย์
12. เด็กหญิงสุกัญญา  หาสารศรี
13. เด็กหญิงสโรชา  แสงจันทร์
14. เด็กชายอดิศักดิ์  พลศิริ
15. เด็กชายอนุชิต  นนทวงศ์
 
1. นายทัชพงษ์  ไชยหงษ์
2. นางสาวศรีสุภา  ไชยธานี
3. นายสมชาย  บุตรเนียร
4. นายอาคม  พันธ์น้อย
 
685 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ช่างสากล
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ก้านศรีรัตน์
3. เด็กหญิงจิรปภา  คำภีร์ระ
4. เด็กหญิงนฤมล  คนขยัน
5. เด็กหญิงพรสุดา  ชินโฮง
6. เด็กหญิงพิลาวรรณ  แสงทรา
7. เด็กหญิงภควรรณ  คำแสง
8. เด็กหญิงวรสุดา  หมื่นสา
9. เด็กหญิงวราภรณ์  สุภา
10. เด็กหญิงวิมลศิริ  ภูพันนา
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์ทองคำ
12. เด็กหญิงอภิญญา  กลีบกลาง
13. เด็กหญิงเจนจิรา  เจริญวงศ์
14. เด็กหญิงเบญจพร  อัมพวา
15. เด็กหญิงเปียโน  ปราณี
 
1. นางกมลศรี  พลเรือง
2. นางกมลศิริ  วันลา
3. นางสาวกุสุมา  วิสัย
4. นางแพงศรี  ไชยพร
 
686 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กหญิงกัลยา  ธูปหอม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดอกไม้
3. เด็กหญิงทัศราภรณ์  อ่อนทุ่ม
4. เด็กหญิงธิติมา  ธรรมคุณ
5. เด็กหญิงนิศากร  สีเทศ
6. เด็กหญิงปิยะนุช  เทียรยุทธิ์
7. เด็กหญิงพนิดา  กลางโสภา
8. เด็กหญิงพัชราวดี  ดอกไม้
9. เด็กหญิงภัทรภร  บุญทัน
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โพธิ์ไพร
11. เด็กหญิงภาวินี  ปัดลาด
12. เด็กหญิงวิภาพร  อัมภวา
13. เด็กหญิงสุภาสินี  ธรรมคุณ
14. เด็กหญิงอภัสรา  ทองชมพู
15. เด็กหญิงโสวิภา  ศณีพระนาม
 
1. นางชนกพรรณ  แก้วเสน่ห์ใน
2. นางมัลลิกา  กิติกุศล
3. นางยุภาพร  วันสา
 
687 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ 1. เด็กหญิงกนกวจี  นามศักดิ์
2. เด็กหญิงกนิฏกัณฑ์  โมกศรี
3. เด็กหญิงกรแก้ว  ชินเนหันหา
4. เด็กชายจุลจักร  มูลจักร
5. เด็กชายธีรดนย์  คำชา
6. เด็กชายธีระนนท์  เพชรเสนา
7. เด็กชายนคเรศ  ศิริศรีมังกร
8. เด็กชายปรภัทร  ไชยฤทธิ์
9. เด็กชายพํฒนา  วันแก้ว
10. เด็กหญิงลลินธร  มาศรี
11. เด็กหญิงศศิกานต์  หาวอ
12. เด็กหญิงศิริประกา  ศรีความ
13. เด็กชายศุภกร  วงษาสืบ
14. เด็กหญิงอริญา  เปตานัง
15. เด็กหญิงอัจจิมา  จิณารักษ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  แก้วพิมพ์
2. นางสาวพูนจิต  เดชจร
 
688 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  พรบัณฑิต
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ภูเต้าน้อย
3. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วศรีใส
4. เด็กหญิงณัฐริกา  สีสังขรณ์
5. เด็กหญิงนุศรา  ภูผาทอง
6. เด็กหญิงน้ำฝน  รอบโลก
7. เด็กหญิงพัชราพร  ชารีวาน
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทัดภูธร
9. เด็กหญิงพัชราวรรณ  ภูแล่นคู่
10. เด็กหญิงพัณณิตา  วรรณทอง
11. เด็กหญิงพันพษา  เหล่าตรี
12. เด็กหญิงศศิณา  ปราณีสอน
13. เด็กหญิงศศิธร  เกตุวิสุทธิ์
14. เด็กหญิงอภินันท์  เหล่าตรี
15. เด็กหญิงเมตตา  แช่มชื่น
 
1. นางจิตฤดี  บุญมาหนองคู
2. นายทองมี  ชุ่มอภัย
3. นางอำพร  มะปัญญา
4. นางอุบลรัตน์  ศรีปัดถา
 
689 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงชีวาพร  วังหอม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองคะนา
3. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  รัตนพลแสน
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองภู
5. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทับสมบัติ
6. เด็กชายนิติกร  โยชพนัด
7. เด็กหญิงนิราวรรณ  โยเหลา
8. เด็กหญิงปัจญา  มีชัย
9. เด็กหญิงวรรวิษา  จันปัญญา
10. เด็กหญิงศศิพรรณ  ภูวา
11. เด็กหญิงศุภกานต์  อุทัยบาล
12. เด็กหญิงสิรินทิพย์  รูปสูง
13. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สิมารักษ์
14. เด็กหญิงสุทธินันท์  สิมารักษ์
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พันจันทร์
 
1. นางลมุล  เสนามาตย์
2. นางศุภพิชญ์  มีแก้ว
3. นางสุกัญญา  เดชบุรัมย์
4. นางสุภาพ  นนทะนำ
 
690 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  สาเกตุ
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จุมพงษ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ราชวัง
4. เด็กหญิงดารณี  สีสังชุม
5. เด็กหญิงนรินรัตน์  คำภะวา
6. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พลจ่า
7. เด็กหญิงลักษณ์สุดา  พุทธบาล
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  โวลา
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ประคองดี
10. เด็กหญิงสายชล  แก้วประทุม
11. เด็กหญิงสุกานดา  กันญานัด
12. เด็กหญิงสุพัตตรา  พลเตมา
13. เด็กหญิงสุภาพร  มีแสง
14. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์โท
15. เด็กหญิงเบญญาภา  พลจ่า
 
1. นางจรรยา  ศิริบำรุง
2. นายมงคล  สงศรี
 
691 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กชายฐิติวัจน์  ดงเล็ก
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทะกล
3. เด็กชายนนทวัฒน์  จันทร์ดี
 
1. นายชัชนันท์  ดรชัย
2. นางบังอร  ดรชัย
 
692 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัญญนัช  นวลอาษา
2. เด็กหญิงพรภิรมย์  ศรีพนามน้อย
3. เด็กชายวิชชุกร  ภูผาพลอย
 
1. นายอัครเดช  อัครวิสุทธิเจริญ
2. นายเจษฎากรณ์ชัย  เรืองสมบัติ
 
693 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายกันต์ชนก  บำรุงบุญ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิดตาทะเนาว์
3. เด็กหญิงศศิประพัฒน์  วรพจน์
 
1. นางจิรัชญา  ภูนาเหนือ
2. นายธกร  ภูถาวร
 
694 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงชวัล  ทับทิมไสย
2. เด็กหญิงปริฉัตร  โคตรชารี
3. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทนารี
 
1. นางบงกช  นาคทอง
2. นายปริญญา  จันทร์ศรี
 
695 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงพัชราสิณี  พิมพ์จ่อง
2. เด็กหญิงมัชชิมา  ประวัดศรี
3. เด็กหญิงอธิชา  พลังฤทธิ์
 
1. นางสุนันทา  เขียวสลุง
2. นางเนาวรัตน์  โคตรสาร
 
696 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1. เด็กหญิงนันทนา  นันทปัด
2. เด็กหญิงปานตะวัน  จันศิริ
3. เด็กหญิงอุดมพล  ไชยสงค์
 
1. นางชนาภรณ์  เพาพาน
2. นายประถม  ทิ้งแสน
 
697 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 1. เด็กหญิงธารารัตน์  นันทะเสน
2. เด็กชายอมรเทพ  นันทะเสน
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เทียบคำ
 
1. นางสาวรำพึง  เทศพรม
2. นางศิริพร  ยวงทอง
 
698 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนนิคมบ้านหัน 1. เด็กชายธนาทร  เสนาวุธ
2. เด็กหญิงศรัญญา  กังวลงาน
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญโกมุข
 
1. นายปรเมศร์  ศรีรักษา
2. นางวิลาวัลย์  อาจวงษา
 
699 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรศร
2. เด็กหญิงนิรบล  ศิลาแสง
3. เด็กหญิงปิยาพร  ไปนา
 
1. นางอมร  ตั้งหลัก
 
700 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กชายชาญณรงค์  สังสีราช
2. เด็กชายนราคิด  อุทัยแสน
3. เด็กชายนิกร  อุทัยแสน
 
1. นายสฤษดิ์   บรรณะสรี
2. นายอุทัยทิศ  เสนานิคม
 
701 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นางสาวนิศารัตน์  บรรเทาพิศ
2. นางสาวพัชราภา  ลาตวงศ์
3. นายสุขสันต์  ปะโกสันตัง
 
1. นายชาติชาย  โหรากุล
2. นายอัครเดช  อัครวิสุทธิ์เจริญ
 
702 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงกฐิน  อันชนะ
2. เด็กหญิงกรณ์กนก  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  อันชนะ
 
1. นางอุไรวรรณ  พุดหล้า
2. นายเรืองศิลป์  พุดหล้า
 
703 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนันธิญาภรณ์  คงคุณ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  นนทะคำจันทร์
 
1. นางณัฎฐนันท์  พัฒนสวัสดิ์
2. นายพนมพร  พันธุ์สมบัติ
 
704 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงชนิตา  หม่อยปู้
2. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  หนองพร้าว
 
1. นายเรืองศิลป์  ชาสมบัติ
 
705 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  โมนาติ
 
1. นายศราวุธ  กางสำโรง
2. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
 
706 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธัญวดี  นรินยา
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  คุ้มเหล่ายูง
 
1. นายชาญณรงค์  เนาว์แก้ว
2. นางสาววันเพ็ญ  สุทธิโส
 
707 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กชายจรูญวิทย์   ศรีมาศ
2. เด็กชายวิษณุ   แสนรัง
 
1. นายวนิจ  แคนปา
 
708 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  มหาวงษ์
2. เด็กหญิงสริญญา  รักษาภักดี
 
1. นางทิพากร  ปาปะโข
2. จ.ส.อ.วิษณุปรกรณ์  นามษร
 
709 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 1. เด็กหญิงพรรณวณี  ตุ่มใส
2. เด็กชายศุภวัฒน์  สมปอง
 
1. นางวาสนา  อามาตย์
 
710 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สูงสันเขต
2. เด็กหญิงเลิศฤดี   คำมาก
 
1. นางนภัสภรณ์   ภูถูกเงิน
2. นายอภิชาติ  พลหาญ
 
711 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ยมศรีเคน
2. เด็กชายอินทรจักร  เนื่องไชยศรี
 
1. นายบุญถิ่น  เหล่าสะพาน
2. นางสวรรค์  เหล่าสะพาน
 
712 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจิราภา  เนตะชาติ
2. เด็กหญิงปิยะพร  สุธรรมศิรินุกุล
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  จันทะรัง
 
713 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชิตราพร  นามมุลตรี
2. เด็กชายณัฐพล  นันทะเสน
 
1. นายทองใบ  ฝนดี
 
714 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญหล้า
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อาจศรี
 
1. นายสมชาย  พรรณะ
 
715 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กหญิงนุชนรี  ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงศศิธร  พลเดช
 
1. นางสาวกนกพร  ศรีสุภักดิ์
2. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
 
716 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโพนละออม 1. เด็กหญิงพัชรากร  พละการ
2. เด็กหญิงวณัชฌา  นาจาน
 
1. นายอร่าม  รักษาบุญ
 
717 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงพัทธนันท์   จันทพิมพ์
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  คูสกุลรัตน์
 
1. นายจีระเดช  แสนทอง
2. นายพรชัย  แสนทอง
 
718 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงพัทราภรณ์  นนทวงศ์
2. เด็กหญิงพิมนิภา  จักรนามน
 
1. นางบัวลี  ศรีทัพไท
2. นางสายสุณีย์  เมยไธสง
 
719 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงนิชา  รักษาโคตร
2. เด็กหญิงวิศรุตา  ทินน้อย
 
1. นายธกร  ภูถาวร
2. นางสาวยุวดี  อุทัยแสน
 
720 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  วาดเมือง
2. เด็กหญิงปฐวี  วิเศษชู
 
1. นายวิรัตน์  พาละเอน
2. นางสาวอิสรีย์  คำจันทร์
 
721 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 1. เด็กหญิงธนรัตน์  กุลมอญ
2. เด็กชายอาทิตย์  จำปาขาว
 
1. นายพีรพล  โรจรัตน์
2. นางอรดี  โรจรัตน์
 
722 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กชายภูวดล  จำนงศรี
2. เด็กหญิงศศิธร  วงละคร
 
1. นายทวี  นุ่นภักดี
 
723 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  วัดระดม
2. เด็กชายอนุชาติ  ชัยแสน
 
1. นายพิชิต  อุปแสน
 
724 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยมูล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุดทาทอง
 
1. นางกมลศิริ  วันลา
2. นายอภิวิชญ์  พาณิชย์กุลโรจน์
 
725 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 1. เด็กหญิงกชกร  นันสะอาด
2. เด็กหญิงสุขรดา  ขาลถม
 
1. นายมานัส  เพียโคตรแก้ว
 
726 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงดาวนภา  วังแก้ว
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูวนาด
 
1. นายประยูร  ตรีเนตร
2. นายฬุธิรงค์  ขันธิฉัตร
 
727 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นายเอกวัฒน์  ชูเอียด
2. นายไชยา  คำโทน
 
1. นายชาติชาย  โหรากุล
2. นายอัครเดช  อัครวิสุทธิ์เจริญ
 
728 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. นางสาวกาญจนา  วงผักเบี้ย
2. นางสาวกิติมา  ช่างทองคำ
 
1. นายไพรัตน์  ทบเทิบ
 
729 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายวัชรากร  ธงเอก
2. เด็กชายศุภกิจ  พูลศรี
 
1. นายศักดิ์สทธิ์  จันทะรัง
 
730 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงสุมณฑา  ทองภู
2. เด็กหญิงแสงรวี  ปะมาระตา
 
1. นายสุพล  ลาสิทธิ์
 
731 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสรัญญา  ขจรอนันต์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
732 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีบุญเรือง
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
733 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสระวงค์ธีรกุล
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
734 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงศตนัน  สังฆ์สุข
 
1. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
 
735 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กชายวันเฉลิม  ทาวี
 
1. นางวลินดา  ทบวงศรี
 
736 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายภัทรพงษ์   สีอ่อน
 
1. นายจักร์พงษ์  พันธุ์สมบัติ
 
737 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงมัณยาภา  หินนนท์
 
1. นายจารุวัฒน์  วงศิลา
 
738 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กหญิงณาลิน  ลันสี
 
1. นางจิตติมา  พิริยะวิไล
 
739 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พรรณภักดี
 
1. นายวีระพงษ์  ศรีสารคาม
 
740 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงชุติมา   ศรัทธาคลัง
 
1. นางสาวเบญจมาศ   วรรณปะเข
 
741 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงอรกมล  อำพล
 
1. นางอ้อยทิพย์  จันทเขตต์
 
742 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สิงห์โต
 
1. นายสุทอน  ไชยโวหาร
 
743 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  มุลตรีแก้ว
 
1. นางสาวทองใบ  เหล่าวงษ์
 
744 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองสิม 1. เด็กชายศุภกร  ปุราสต
 
1. นายธวัช  เจียมใจ
 
745 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงจีรพัชร  ไชยเจริญ
 
1. นางประทานพร  จุลชีพ
 
746 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1. เด็กชายวีระเทพ  นพรัตน์
 
1. นายสุนทรีย์  ปะโปตินัง
 
747 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองดอนน้อย
 
1. นางรสริน  สงครามสี
 
748 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 1. เด็กหญิงณัชชา  พลช่วย
 
1. นางพรอนันต์  ประดับวัน
 
749 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ 1. เด็กชายธันวา  ปานมีสิทธิ์
 
1. นางหนูเล็ก  ภูการุณย์
 
750 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงนิชากร  สุริยะมูล
 
1. นางอัมรา  พันสุดน้อย
 
751 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงกวิตา  ศุภตรัยวรพงศ์
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
752 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงจตุรัตน์  อันสา
 
1. นางสวาส  นาทันตอง
 
753 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายชัชพงศ์  บ้านใหม่
 
1. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
 
754 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กชายศุภชัย  เทียบจันทร์
 
1. นายนิคม  เทียงปา
 
755 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงกวิสรา   ศรีภูวงศ์
 
1. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
 
756 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงศริญญา  จันโท
 
1. นางนงค์รัก  ทิพย์โยธา
 
757 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองสิม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เสริมนรา
 
1. นายธวัช  เจียมใจ
 
758 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กชายปรีชา  แสนราชา
 
1. นางบุญเพ็ง  รักษาภักดี
 
759 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ 1. เด็กหญิงเนตนภา  กำเลิบ
 
1. นายอติชาติ  พิมพิสนธิ์
 
760 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงอินทิรา  ภูดินดาน
 
1. นายดำรงค์  สงครามสี
 
761 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กชายพัชรดา   พิมพ์ภักดี
 
1. นายอรรคเดช   อ่อนจินดา
 
762 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายรัชนี  จันทาอ่อน
 
1. นางอ้อยทิพย์  จันทเขตต์
 
763 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กหญิงปราถนา  มะสิกรรม
 
1. นางจิตติมา  พิริยะวิไล
 
764 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว    
765 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายรชต  แก้วทรัพย์
 
1. นายนิรุต  ปัตติพิทยาธร
 
766 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงรชต  เทวีลาภรณ์
 
1. นางสุวลักษณ์  สุนทรรส
 
767 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายพันตะวัน  บุรีวัน
 
1. นายวีระพงษ์  ศรีสารคาม
 
768 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญทันเสน
 
1. นายทรงคุณ  ลิไทสง
 
769 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงวารุณี  นามาต
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
770 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปุญญาพร  จิตรมั่น
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
771 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงมินตา  อะโน
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
772 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายอิติธรรม  บุญเต็ม
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
773 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงนภารินทร์  ชาดา
 
1. นางปิยนุช  นามคุณ
 
774 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงอภิญญา  ละมุล
 
1. นางทองคำ  รันศรี
 
775 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายธนสิทธิ์  ทินเกิ๊ก
 
1. นายทวีป  ศิริเงิน
 
776 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนนา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเทพ
 
1. นางนิรพร  วิมูลอาจ
 
777 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ภูยอด
 
1. นางประกายมาศ  จันทะดวง
 
778 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายพัสกร  เหล่าทับ
 
1. นางจิรภา  โมกขันธ์
 
779 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุตรพรหม
 
1. นางอัมพร  เข็มพรมมา
 
780 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทิพราช
 
1. นางอัมพวัน  ภารสำเร็จ
 
781 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิชาสวัสดิ์
 
1. นายสุทัศน์  พลชำนิ
 
782 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กชายชนาธิศ  เสนศรี
 
1. นายประหยัด  บุญเรือง
 
783 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กชายระพีพัฒน์  อันทะถา
 
1. นางจิตฤดี  บุญมาหนองคู
 
784 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงภูษณิศา   เจริญศิริ
 
1. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
 
785 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กหญิงรินรดา  จันทะกล
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ใหม่คามิ
 
786 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   ก่านแก้ว
 
1. นางวัฒนา  อินทวัฒน์
 
787 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  สุวรรณเพ็ง
 
1. นางสาวสกุณา  พานชมภู
 
788 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีสุจารย์
 
1. นายจำเนียร  มะโรงรัตน์
 
789 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  น้อยคำลือ
 
1. นางประทานพร  จุลชีพ
 
790 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กชายเจษฎา  ฝ่ายสิงห์
 
1. นายธนเดช  ภาราสิริสกุล
 
791 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงนิชากร  สุริยะมูล
 
1. นางประดับศิลป์  ชากำนัน
 
792 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสมบัติ
 
1. นายจักรพงษ์  พันธุ์สมบัติ
 
793 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองสิม 1. เด็กชายภานุพงศ์  ชนะชัย
 
1. นายธวัช  เจียมใจ
 
794 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 1. เด็กชายจักรราช  ลาแสดง
 
1. นายประสิทธิ์  ปาละอินทร์
 
795 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงหยดเทียน  แทนออมทอง
 
1. นายเอกภพ  สืบศรี
 
796 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงเบญญาภา   ใหม่คามิ
 
1. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
 
797 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาสินแก้ว
 
1. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
 
798 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กหญิงเมษา  ไชยแสนสวด
 
1. นายบันดล  อรุณเรือง
 
799 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กชายวรวุฒิ  เสนาเทพ
 
1. นายวุฒิชัย  วิัยคำจร
 
800 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงสถิตาภรณ์  ทัพโยธา
 
1. นายนิคม  จันทะปิตตา
 
801 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ตะวัน
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
802 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กหญิงอริสา  เกี้อกุดลิง
 
1. นางบุญเพ็ง  รักษาภักดี
 
803 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงสาวิตรี  อุทัยมา
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
 
804 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกวินนาฏ  ธรรมทรัพย์
 
1. นางสาวกชพรรณ  กุลภัทรเมธา
 
805 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แสนลาด
 
1. นายอรรคเดช   อ่อนจินดา
 
806 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 1. เด็กหญิงสุทธิสา  ธุระทำ
 
1. นางไพรวัลย์  ลังกา
 
807 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนนา 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  วรรณภักดี
 
1. นางจุฑามาศ  การดี
 
808 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กชายพรเลิศ  สุทธิสนธ์
 
1. นายถาวร  นาคทอง
 
809 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงภานิดา  ทวีวุฒิ
 
1. นางสาวไพรวัลย์  คำสะอาด
 
810 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กหญิงพรรณวษา  ประสีระเตสังข์
 
1. นางชญาภา  ขันทะมูล
 
811 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายนวพล  สีละวัน
 
1. นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ
 
812 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงอคิรา  ทองโม้
 
1. นางแสงมณี  นนตะบุตร
 
813 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 1. เด็กชายภูธร  นามเขตต์
 
1. นายสมบูรณ์  ทศภานนท์
 
814 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงมันตรินี  คำสีแก้ว
 
1. นางสาวิตรี  จันทมนตรี
 
815 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กชายวุฒิชัย  สินชัย
 
1. นางวิเนียนแก้ว  เทียงภักดิ์
 
816 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กชายชนาธิศ  เสนศรี
 
1. นางสุภรัตน์  เพื่อนสงคราม
 
817 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางกรณิกา  บุญมั่ง
 
818 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พลไชยขา
 
1. นายดลรวี  สุขศรีตรี
 
819 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กองสำรี
 
1. นายวีระพงษ์  ศรีสารคาม
 
820 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธิพล  ธาตะนะ
 
1. นางศุภวัลย์   น้อยประดิษฐ์
 
821 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายอดิศร  สีแล
 
1. นายวรพงศ์  ศรีจำนง
 
822 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงอังคนา  วงษาราช
 
1. นายรุ่งโรจน์  สาระกุมาร
 
823 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  คงแสนคำ
 
1. นายโชคชัย  พิริยะวิไล
 
824 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงเกษราพร  หล้ามณี
 
1. นายชัยชาญ  ศรีกุลคร
 
825 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โนวะ
 
1. นางสาวไพรวัลย์  คำสะอาด
 
826 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายธนากร  แดนเมืองแพน
 
1. นายรุ่งโรจน์  สาระกุมาร
 
827 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงพีรยา  ชอระชาญ
2. เด็กชายสมจิตร  ปาละนิจ
 
1. นางพุทธชาติ  พิมพ์สนธิ
2. นางสาวศิริรัตน์  อินทุรัตน์
 
828 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงลักษิกา  อุ่นเมือง
2. เด็กหญิงวลาพร  แก่นสงค์
 
1. นางอรุณี  ประจันตะเสน
2. นางอัมพร  วงศ์ศรีอาจ
 
829 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนนา 1. เด็กหญิงจิราพร  เนื่องวงษา
2. เด็กหญิงพรรณิกา  จันทรามิ
 
1. นางสนิท  ภูดวงจิตร
 
830 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงณฤดี  นิมิต
2. เด็กหญิงสายสวรรค์  ขยัน
 
1. นางสิวิไล  ปะมะโข
 
831 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกีรัตยา  โทสันทัด
2. เด็กหญิงพัชรพรรณ  พิลาแดง
 
1. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
2. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
832 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงวรรวิษา  วรรณสิทธ์
2. เด็กหญิงสวิลชนา  ชมรส
 
1. นางจรรยา  ศิริบำรุง
2. นางวิจิตรา  พฤกษ์อุดม
 
833 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงชนิตา  ภูชะหาร
2. เด็กหญิงศิริธิดา  สังขะทา
 
1. นางรุจิพร  วิชาคำ
2. นายวิชัย  ศรีไชยวงศ์
 
834 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายชิณวัฒน์  ตะวัน
2. เด็กชายศรัทธา  จันทะแพน
 
1. นางชุติกาญจน์  ใจนิยม
2. นางอรุณ  ตันติโน
 
835 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงวริษฐา  ด้วงพิทักษ์
2. เด็กหญิงเจตปรียา  ภูสำรอง
 
1. นางสาวอินทิรา  ยี่รัมย์
 
836 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตะนะสอน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  คลังชำนาญ
 
1. นางสาวจอย  เหลาธรรม
2. นางสมพร  ทบวงศรี
 
837 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิตฎิยาภร  โสภา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงสอนคอน
 
1. นายจักรพงษ์  พันธุ์สมบัติ
 
838 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงพัฐสุดา  เพียดจันทร์
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  จันสด
 
1. นางทองสุก  อมรสิทธิกุล
2. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
 
839 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อุดรเขต
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อุดรเขตร
 
1. นางละมุล  ผังดี
 
840 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  ชาดง
2. เด็กหญิงวรัทยา  ปฏิทานาโต
 
1. นางสมจิตร  งามยิ่ง
 
841 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงธนกร  อันทองลา
2. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ไชยโย
 
1. นายทศพล  ยศพล
2. นางวนิดา  ยศพล
 
842 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านดอนบม 1. เด็กหญิงจินดามณี  พารา
2. เด็กหญิงรื่นกมล  แสนวิเศษโขติ
 
1. นางปิยะพร  พิมภูธร
2. นายวราพงษ์  ศรีบุตรตา
 
843 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กหญิงทิวาพร  ประวันเนา
2. เด็กหญิงพัชรี  บุญดาราช
 
1. นางทองใส  ใหม่คามิ
 
844 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงฟ้าใส   ร่มจันทร์
2. เด็กหญิงสาธิตา   สิงห์ทอง
 
1. นางเอี่ยมจิตร   ถีรศิลาเวทย์
 
845 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายธรรมนูญ  พุดพิลา
2. เด็กหญิงมัธนา  พลศิริ
 
1. นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ
 
846 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงรักตาภา  ดีศรี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปายันต์
 
1. นางกรณิกา  บุญมั่ง
2. นางธัญลักษณ์  ดาวศรประศาสน์
 
847 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงอภิญญา  จรจรัญ
2. เด็กหญิงอริษา  ละเอียด
 
1. นางเบญจลักษณ์  ลอยนอก
2. นางเยาวเรศ  ศิริพันทะ
 
848 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พงศ์โพชน์
2. เด็กชายเสกศักดิ์   ภูแสงสั้น
 
1. นางศุภรา  แสงแก้ว
2. นางสุพรรณี  ขัตติยะวงศ์
 
849 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 1. เด็กหญิงวนุศรา  ทองบุญ
2. เด็กหญิงวรรณิศา  กรมแสง
 
1. นางลักขณา  ฮวดวงษา
 
850 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณภัชนันท์  โชคธนนิตินันท์
2. เด็กหญิงธนนันท์  วงศามณีรัตนา
 
1. นางจงรักษ์  เข็มพิลา
2. นางสาวพรสวรรค์  จินดาหงษ์
 
851 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงพรธรส  ปัญจะรักษ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีเกษ
 
1. นางกรรณิการ์  คงสืบเสาะ
2. นางยุวรีย์  สอนสุระ
 
852 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงนิภาพร  นาแก้ว
2. เด็กหญิงวิภาดา  ชาญชัย
 
1. นางมณฑา  วัฒนานุสสรณ์
2. นางมนทิรา  โคตรดี
 
853 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กหญิงอารยา  จันทะเกต
2. เด็กหญิงอารยา  เขียวสี
 
1. นางจิตติมา  พิริยะวิไล
 
854 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  สิงอ่อน
2. เด็กหญิงแพรวพโยม  กุลจิตติเจริญศรี
 
1. นางรพีพรรณ  พงษ์กุล
2. นางรพีพรรณ  พงษ์กุล
 
855 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงนฤมล  บุญวิจิตร
2. เด็กหญิงอารยา  กุหลาบโชติ
 
1. นายนิคม  จันทะปิตตา
2. นางสวาส  นาทันตอง
 
856 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปรานต์ธัญญา  เมืองกลาง
2. เด็กหญิงอารียา  ตาลจรัส
 
1. นางสาวกชพรรณ  กุลภัทรเมธา
 
857 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ภูชะหาร
2. เด็กชายนวพล  คำควร
 
1. นางสาวธนัญภรณ์  ศุภตรัยวรพงษ์
2. นางภาษิตา  สุทธิไชยา
 
858 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงพิชญา  พลขันธ์
2. เด็กหญิงศิริพร  หารพรม
 
1. นางสาวิตรี  จันทมนตรี
 
859 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญพิคำ
 
1. นางสาววรรณรัตน์  มูลศรีทา
 
860 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พันลำ
 
1. นางจิตรลัดดา  พาเหลี่ยม
 
861 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กหญิงกิตติยา  นนยะโส
2. เด็กหญิงศศิกานต์  นามมนตรี
 
1. นางสำลี  คงแสนคำ
 
862 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กหญิงจารุนันท์  บุญนาน
2. เด็กหญิงวรรณภา  ชินเวช
 
1. นางรำไพ  เอี้ยงเจริญ
 
863 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กหญิงปณิตา    ศิริภักดิ์
2. เด็กชายฤทธิพร   ซิซา
 
1. นายรัจนา   คนคง
 
864 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงสกุลตรา  พิลาชัย
2. เด็กชายอานนท์  แสนละคร
 
1. นางครวญคิด  เข็มพิลา
2. นางสาวมาณิกา  ศิริพรรณ
 
865 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สุภา
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เจริญวงศ์
 
1. นางกมลศรี  พลเรือง
2. นายอภิวิชญ์  พาณิชย์กุลโรจน์
 
866 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสมศรี 1. เด็กหญิงทักษพร  ดงอุทิศ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปะนะสุนา
 
1. นายประจักษ์  จันทะแพน
 
867 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายภูมินวัน   เพียรธารธรรม
2. เด็กชายวริศ   ศรีภูวงศ์
 
1. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
 
868 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนิตยา  วังหอม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางวัชรินทร์  ปางลิลาศ
2. นางอนงค์  สิทธิสาร
 
869 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงปริมยฎา  บุญฆ้อง
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ดวงจำปา
 
1. นางนงลักษณ์  หอมทอง
2. นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ
 
870 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงจิตติมา  รุ่งโชติ
2. เด็กหญิงสุธิดา  นาคำ
 
1. นายเรืองศิลป์  พุดหล้า
 
871 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงสุวนันท์  หินแก้ว
 
1. นายเฉลิมพล  อุตรินทร์
 
872 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. นายพิเชษฐชัย  วีระปิด
 
1. นายวัชรินทร์  อะสุรินทร์
 
873 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  จันทะเริง
 
1. นางหทัยทิพย์  มาศงามเมือง
 
874 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  คุณสนนท์
2. เด็กหญิงศศิธร  ศิริขรรค์แสง
3. เด็กหญิงสุนิสา  จงเทพ
 
1. นางพิกุล  ทองใบ
2. นางวิจิตรา  พฤษ์อุดม
 
875 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายธนากร  พันจันทร์
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  พันธุ์มี
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทักษิณคุณ
 
1. นางประทานพร  จุลชีพ
2. นางอัญชลี  ประทุมเวียง
 
876 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กหญิงนฤมล  ไชยบุดดี
2. เด็กชายพจน์ศักดิ์  แสนชัย
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  บุตรคำโชติ
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางจิรภา  โมกขันธ์
 
877 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กชายมาฆะ  ใจดี
2. เด็กหญิงวิชชุดา  ภูมิลุน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รอดกอง
 
1. นายทองพุทธ  ศรีกะกุล
2. นางรจนาพร  อาจชมภู
 
878 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กชายจิรายุ  นาชัยยา
2. เด็กชายธนาพร  ทัพโยธา
3. เด็กหญิงละออง  ไชยบล
 
1. นางรันดร  โคตรสังข์
2. นางวนิดา  ยศพล
 
879 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายทินกร  ดงสาวแห
2. เด็กหญิงพรชิตา  แสนศาลา
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทาราช
 
1. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
2. นางอัจฉรา  อ่อนจินดา
 
880 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐวัตร  ตะโคตร
2. เด็กหญิงพรวิลัย  เรืองวิเศษ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พันธศักดิ์โสภณ
 
1. นายแสนสุรศักดิ์  วรวลัย
 
881 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กชายณัฐพล    วันแก้ว
2. เด็กหญิงนวิยา   พระคุณเลิศ
3. เด็กชายพลอยไพลิน   เข็มทอง
 
1. นางบุดดี  ช่างหล่อ
2. นางสวาท  สัตย์ญารักษ์
 
882 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก้วสัยา
2. เด็กชายสรวิศ  ป้องขันธ์
3. เด็กชายเทพประสิททธิ์  หารพรม
 
1. นางจุลจิรา  ศรีจำนงค์
2. นางสุภรัตน์  เพื่อนสงคราม
 
883 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงญาริณฏา   สิริพัฒนโชติกุล
2. เด็กชายเผด็จ  ปาเส
 
1. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
 
884 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทะมุลตรี
2. เด็กหญิงสิริากร  บุญยิ่ง
3. เด็กหญิงอรัญยา  ปักปะเต
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  อุทัยแพน
 
885 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 73 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 1. เด็กหญิงชลณิภา  อุทัยพิศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์เสนา
3. เด็กชายพิเชษฐ์  พลพันธ์
 
1. นายกฤษฎากร  รักษาชาติ
2. นายประสิทธิ์  ปาละอินทร์
 
886 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ศิริตื้นลี้
2. เด็กชายกวิน  ศุภตรัยวรพงศ์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เขม้นการ
 
1. นายชาญณรงค์  สดมพฤษ์
2. นายเอกภพ  สืบศรี
 
887 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 71 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กชายจตุรวิทย์  อนุอัน
2. เด็กชายจิระชาติ  ไชยสอน
3. เด็กชายพลวัฒน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางทองใส  ใหม่คามิ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ใหม่คามิ
 
888 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กชายณัฐพล  ประทุมตรี
2. เด็กหญิงพัชราภา  อุทัยนาง
3. เด็กชายเนธิพงษ์  ป้องสงคราม
 
1. นายทำนอง  สีดาพล
2. นางศิริขวัญ  แสนศรี
 
889 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์   วงค์ืคำ
2. เด็กหญิงพรพรหม  ชะนะพล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สุทธีร์
 
1. นางนพิศ  โยธาราช
 
890 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิชัย
2. เด็กหญิงปรียารัตน์  เพ็งคุณ
3. เด็กหญิงปวริศา  ถิ่นสุข
 
1. นางกมลศรี  พลเรือง
2. นายปิยศักดิ์  บุญทองโท
 
891 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเป้า 1. เด็กชายสุวรรณ  ชิดตะขบ
2. เด็กชายไพศาล  สังอ่อน
 
1. นางทิพวัลย์  ถาวรจิตร
2. นางพัสนี  จุ่นหัวโทน
 
892 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  วับคำ
2. เด็กชายอนันต์  แสงจันทร์
3. เด็กชายอภิลักษณ์  ป้องมาตย์
 
1. นางสาวดารารัตน์  สีหนาท
 
893 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงวิไลพร  พิมสา
2. เด็กชายศตวรรษ  จันทรสมบัติ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  น้อยเสนา
 
1. นางจารุณี  ศิวารัตน์
 
894 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กหญิงปณิตา  ไชยก้ง
2. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ฤทธิยา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เหล่าหมวด
 
1. นางยุพา  ศิริภูธร
2. นางเสาวภา  ภูกองชนะ
 
895 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ทินวัน
2. เด็กหญิงสุวิมล  โททำ
3. เด็กชายอิทธิพล  โยมา
 
1. นางนงค์รัก  ทิพย์โยธา
2. นายวีระชัย  ยังสี
 
896 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนชัย
2. เด็กชายธนัญไชย  ธนาคุณ
3. เด็กชายอรรถชัย  เวียงอินทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
2. นางมงคล  โพธิ์เอม
 
897 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงจิราภา  ไชยโสเสาร์
2. เด็กชายชนะชัย  ทักษี
3. เด็กหญิงชนิตา  เศษรักษา
 
1. นางประทานพร  จุลชีพ
2. นางอัญชลี  ประทุมเวียง
 
898 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  ทศไกร
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  เทียบแสง
3. เด็กหญิงสุภัทราพร  พิมพ์ทอง
 
1. นายทวีศักดิ์  บัวแย้ม
2. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
 
899 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงกุลชนก  อุทัยเลิศ
2. เด็กหญิงพวงเพชร  สุจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  ตะภา
 
1. นางกานดา  ขจรไชยา
2. นางสาวจุฬารัตน์  บุรี
 
900 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กชายณัฐกิจ   มูลวงศ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์   สีขวา
3. เด็กหญิงมรสนันท์   จันทะพัด
 
1. นางบุดดี  ช่างหล่อ
2. นายรัจนา   คนคง
 
901 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กชายปรมัตถ์  สุปัญญา
2. เด็กชายพงษ์พัค  สอนชา
3. เด็กชายสราวุช  ดาทอง
 
1. นางจุลจิรา  ศรีจำนงค์
2. นางสุภรัตน์  เพื่อนสงคราม
 
902 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปณิธ์วดี  แก้วจันทรา
2. เด็กชายศุภกฤต  บุญไชย
3. เด็กหญิงอมิตดา  ประคำมินทร์
 
1. นายชาญณรงค์  สดมพฤษ์
2. นายเอกภพ  สืบศรี
 
903 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 1. เด็กชายธนพล  แหล่งหล้า
2. เด็กชายธนัยนันท์  แก่นแก้ว
3. เด็กชายนันท์ธิวุฒิ  อ้ายใหม่
 
1. นางสาวจีรนันท์  เหง้ามูล
2. นายทวีศิลป์  พรสีมา
 
904 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 1. เด็กหญิงญาณิศา  วันลี
2. เด็กหญิงวริศรา  บุญหล้า
3. เด็กหญิงเมธาพร  วงเชียงขวาง
 
1. นางปิยวรรณ   ปาโส
2. นายเรืองเดช   สีหาอินทร์
 
905 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองภูบาล
2. เด็กชายธนกฤต  พิมโพนทอง
3. เด็กชายพีรภัทร  สุขแสง
 
1. นางบุญเพ็ง  รักษาภักดี
2. นางมาลี  ดีสุรกุล
 
906 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  ธุระทำ
2. เด็กชายวัชรภัทร  อ่านเขียน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธุระทำ
 
1. นางรพีพรรณ  พงษ์กุล
 
907 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายติธิชัย  ราชบุตร
2. เด็กหญิงธนภรณ์  โยวาศรี
3. เด็กหญิงพณิตชา  จีบค้างพลู
 
1. นางสาวกชพรรณ  กุลภัทรเมธา
 
908 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 1. เด็กชายจักริน  พิมพิมูล
2. เด็กหญิงทัศนีย์  พลพันธ์
3. เด็กหญิงสุธาสิณี  อ่อนอยู่
 
1. นางธีรารัตน์  โพธิราช
2. นายประสิทธิ์  ปาละอินทร์
 
909 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายจิดาภา  จันทร์เรือง
2. เด็กชายนราธิป  ทับธานี
3. เด็กชายเนตรนภา  มารักษา
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  อุทัยแพน
 
910 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 1. เด็กชายนรุณี  ทศราช
2. เด็กชายรัตนะ  อินทร
3. เด็กชายรัตนาวดี  มาศเลิง
 
1. นางบุบผา  เอื้อศิลป์
2. นางวิจิตราภรณ์  เพ็ชรกอง
 
911 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  พลแสน
2. เด็กหญิงนราภรณ์  ศรียศ
3. เด็กหญิงเอียงฟ้า  แก้วหานาม
 
1. นายถาวร  เสนากิจ
 
912 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  น่าใจตรอง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  โคช่วย
3. เด็กชายไชวัฒน์  มาตรา
 
1. นางกมลพรรณ  แสนบุญ
2. นายธีระพงษ์  จันทรเสนา
 
913 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เทียกมูล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลาสุวรรณ
3. เด็กชายศตวรรษ  พิมิตร
 
1. นายบุญกอง  ศิริมาตย์
2. นางสุนิตา  ขันนะเว
 
914 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายพีรพจน์  วังหน้า
2. เด็กชายศรชัช  สังฆ์สุข
 
1. นายปริญญา  ธัญทะพิพงศ์
 
915 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แทนกลาง
2. เด็กชายธนกาญจน์  เปือยหนองแข้
3. เด็กชายธีรกานต์  พิมพ์ศรี
 
1. นางบุญชู  สีคง
2. นายประดิษฐ์  สีคง
 
916 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1. เด็กชายธีรพงศ์  น้ำห้วย
2. เด็กชายพีรวัฒน์  ชูใส
3. เด็กชายภูวดล  เธอเมืองปัก
 
1. นางทัศนีย์  ดวงเกตุ
2. นายยุทธนา  มะเสนา
 
917 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนิษฐา  โปทา
2. เด็กหญิงณัฐวีร์วรรณ  คุ้มศาสตรา
3. เด็กหญิงนริศรา  ประจง
 
1. นายวีระพงษ์  ศรีสารคาม
 
918 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายนครินทร์  ธงเอก
2. เด็กชายพัชรพล  สินโสภา
3. เด็กชายเดชฤทธิ์  ทินเกิ๊ก
 
1. นายรุ่งโรจน์  สาระกุมาร
2. นางเพ็ญศรี  สาระกุมาร
 
919 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กหญิงจิตรัชฎา  คำใสสุข
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ด้วงคำจันทร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  เลาะบุญ
 
1. นางกาญจนา  ชะนะบุญ
2. นายประศาสน์  ไชยคำภา
 
920 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายณพวีร์   บุญศรีอนันต์
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
 
921 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1. เด็กหญิงญาณี  ชาดง
 
1. นางทัศนีย์  ดวงเกตุ
 
922 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  รัตนนท์
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
923 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กหญิงธนพร  นราศร
 
1. นางเทียมจันทร์  ทะใคร่กลาง
 
924 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายจันทร์
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
925 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพีรดา  ลืออุติกุลวงศ์
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
 
926 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแก 1. เด็กหญิงมนัญธิญา  ทัพโยธา
 
1. นางเทียมจันทร์  ทะใคร่กลาง
 
927 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เนื่องมูลเหล็ก
 
1. นายยุทธนา  มะเสนา
 
928 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายไกรสิงห์  คมศรีโสรัตน์
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
929 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงประภัสรา  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้
 
930 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ภาลา
 
1. นางเกษร  เดียวตระกูล
 
931 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงชลรัตดา  มาตรมูล
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
932 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงดลพาห์  ภูสอดเงิน
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
 
933 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายภัทรพงษ์  จันลอด
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
934 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายวรวุฒ  ศรีถาน
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
935 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงสุจิรา  รังสี
 
1. นางนงเยาว์  พลวิบูลย์
 
936 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงนริศรา  ภูสวัสดิ์
 
1. นายสมชาย  ดวงปัญญา
 
937 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธีรภัทร์  พันธุกูล
 
1. นายบัณฑิต  ลอยคลัง
 
938 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กชายนพดล   หนองเส
 
1. นางรัจนา  คนคง
 
939 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายอนุกูล  เหมือนนึก
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
 
940 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93.1 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายศิริมงคล  กุดนอก
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
941 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 1. เด็กชายไตรภพ  ไชยดา
 
1. นายติ๊ก  ไชยสมคุณ
 
942 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายอภิลาภ  วงบุรี
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
 
943 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89.8 ทอง 7 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายนรบดี  ธรรมฐิติพงศ์
 
1. นางศตวรรษ  ตั้งอรุณรัตน์
 
944 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 1. เด็กชายวิศรุต  เพียโคตรแก้ว
 
1. นายมานัส  เพียโคตรแก้ว
 
945 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 87.1 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายกิตติภพ  คงเพชรศักดิ์
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
946 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86.1 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กชายพลวัฒน์  เพิ่มเติม
 
1. นางราตรี  สามี
 
947 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86.1 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงน้อย    
948 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กชายชานนท์  สินไชย
 
1. นายสุภาพ  ทารา
 
949 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 84.1 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 1. เด็กชายณัฐกานต์  คำวิชิต
 
1. นายประจิต  ทัพธานี
 
950 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  พละเดช
 
1. นางวิไลวรรณ  ภารชมภู
 
951 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายสิริกร  ไชยะโอชะ
 
1. นางเกตน์สิรินทร์  ละครไชย
 
952 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 81.9 ทอง 16 โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กชายอุกฤษฎ์  ศรีกะกุล
 
1. นางอนงค์  ไวว่อง
 
953 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80.7 ทอง 17 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ผิวนวล
 
1. นางสาวบุญส่ง  ประดับวัน
 
954 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กชายธนดล  นุสีวอ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
955 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 1. เด็กชายสหชาติ  นนสุวรรณ
 
1. นางทัศนีย์  ดวงเกตุ
 
956 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กชายวัชรนันท์  พันมูล
 
1. นายพิทยา  ช่างเหลา
 
957 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กชายชินกรณ์  แสนบุญศิริ
 
1. นางมาลี   ดีสุรกุล
 
958 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายชาคร  คำป้อง
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
959 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายอารักษ์  เพียงเกตุ
 
1. นายไสว  ทับพิมพ์แสน
 
960 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายก้องนภา  คำมัจฉา
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
961 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กชายณัฏกร  ทองชำนิ
 
1. นางสุภาณี  กุลสาร์
 
962 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านคอกม้า    
963 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงฐานิตา  จันสด
 
1. นางพิณทิพย์  ศรีกงพาน
 
964 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทัพขวา
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
 
965 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงนวรัตน์  หารินไสล
 
1. นายชัยพิพัฒน์  ปอศิริ
 
966 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง 4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชุมมณี
 
1. นางพรพัฒนา  สวาทพงษ์
 
967 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.3 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงฐิติมา  พลจ่า
 
1. นางอนงค์  ไวว่อง
 
968 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ชัยสิทธิ์
 
1. นายธีระพงษ์  จันทรเสนา
 
969 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.9 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงศิรัลยา  มะโนใจ
 
1. นางวิไลวรรณ  ภารชมภู
 
970 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.9 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์ประเสริฐ
 
1. นางพรรณี  โยธายุทธ
 
971 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เนืองนันท์
 
1. นางรุจิพร  วิชาคำ
 
972 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.7 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงฝากฟ้า  จันสม
 
1. นายรณชิต  ลิไธสง
 
973 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กหญิงสุนิษา   หนีทุกข์
 
1. นางรัจนา   คนคง
 
974 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงลภณพร  หารพันธุ์
 
1. นางกาญจนา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
975 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองภู
 
1. นายพินิตย์  โพธิ์สุวรรณ
 
976 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.4 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงวีระดา  พุ่มพึ่งศรี
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
977 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงเปรมนารา   ประกิระนะ
 
1. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
 
978 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.2 ทอง 16 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยพร
 
1. นางสาวสายเงิน  ขันนาม
 
979 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.9 ทอง 17 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วชารี
 
1. นายสยาม  สุขสงค์
 
980 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 18 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอริศรา  หัดประกอบ
 
1. นางสาววราวัลย์  จันทร์ไทย
 
981 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.1 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อาษาภา
 
1. นายบำรุง  อันทรง
 
982 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.1 ทอง 19 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชาญชัย
 
1. นางมนทิรา  โคตรดี
 
983 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงตะวัน  แก้วกันยา
 
1. นางอ้อยทิพย์  จันทเขตต์
 
984 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.1 ทอง 22 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  นามบุรี
 
1. นางเกตน์สิรินทร์  ละครไชย
 
985 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  คล้ายหิรัญ
 
1. นางศุภวัลย์   น้อยประดิษฐ์
 
986 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ชมชื่น
 
1. นางรำไพ  มาพร
 
987 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงลาวัลย์  ทัพภูเดช
 
1. นางสมทรง  อาจลออ
 
988 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงวิชุอร  ภิบาลสิงห์
 
1. นางสาวฐิตินันท์  คำแหงพล
 
989 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกุรุพินธุ์  ปินะโต
 
1. นายวัชรินทร์  ภิญโญ
 
990 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงศิริพร  โพธิ์ขี
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
991 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงอัญชิมา  อุทัยมา
 
1. นางธิติมา  สายเมือง
 
992 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายธีรภัทร์  เตื่อยมา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
993 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ทัพขวา
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
994 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 1. เด็กชายสหรัฐ  สีหานาท
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองสำลี
 
995 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลาปู้
 
1. นางนวลละไม  เขียววารี
 
996 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายศิขรินทร์  ศรีสุนนท์พันธ์
 
1. นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี
 
997 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายวิทวัส  รัตนวิชัย
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
998 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายธนา  โคตรไชยา
 
1. นางวัชรีย์  จันทร์ศรี
 
999 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วุฒิเดช
 
1. นางกาญจนา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
1000 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงแม่น้ำ  เนื่องไชยยศ
 
1. นายนัทวุฒิ  แสงงาม
 
1001 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พลแสน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
1002 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงโอปอ  รุ่งศรี
 
1. นางขนงทิพย์  สุนน้ำเที่ยง
 
1003 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา   ทัดวงศ์
 
1. นางรัจนา    คนคง
 
1004 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  คล้ายลำเจียด
 
1. นางมณีจันทร์  ตันลา
 
1005 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงลภัสรดา  เนียมเกลี้ยง
 
1. นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี
 
1006 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยสุมัง
 
1. นางพัชราภรณ์  ขันศรีมนต์
 
1007 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงคริมา  หยวกบุญมา
 
1. นางกาญจนา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
1008 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงเปรมมิกา  นามมงคุณ
 
1. นายชัยพิพัฒน์  ปอศิริ
 
1009 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สิทธิวงศ์
 
1. นางทองจันทร์  ช่างสากล
 
1010 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทุงฤทธิ์
 
1. นางนวลละไม  เขียววารี
 
1011 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงอภิญญา  พิณพงษ์
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
1012 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญล้ำ
 
1. นางอนงค์  ไวว่อง
 
1013 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงสุนันทา  จำปาไตย
 
1. นางวัชรีย์  จันทร์ศรี
 
1014 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนิดา  ทองภู
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
 
1015 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายก้องนภา  คำมัจฉา
 
1. นายสุวัฒน์  พิริยะวิไล
 
1016 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายสาคร  คำป้อง
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
1017 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงศุจิรัตน์  ทองแฉล้ม
 
1. นางเพ็ญศรี  สาระกุมาร
 
1018 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงอนัตตา  สุวรรณไศละ
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
1019 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กชายอรรถชัย  พันหล้า
 
1. นางเพ็ญศรี  สาระกุมาร
 
1020 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายก้องชาญ  ศรีจำนง
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  ผิวขม
 
1021 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายฤทธิเบต  ทองชมภู
 
1. นางสาวนฤมล  ทามแก้ว
 
1022 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายศิขรินทร์  ศรีสุนนท์พันธ์
 
1. นางสาวปิยณัฐ  รักษาภักดี
 
1023 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กชายทักษิณ  เอี่ยมแบน
 
1. นางสุวพันธ์  แก้วนา
 
1024 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายอภิลาภ  วงบุรี
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
1025 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  วุฒิเดช
 
1. นางเกษฎา  ไชยวงษ์จันทร์
 
1026 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายทัศนพงษ์  ชาติมนตรี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ปฏิเก
 
1027 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 1. เด็กหญิงศุจิรัตน์  ทองแฉล้ม
 
1. นางเพ็ญศรี  สาระกุมาร
 
1028 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงอรปรียา  จับใจเหมาะ
 
1. นางอภิฤดี  พุฒลา
 
1029 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงฐิติยา  วอขวา
 
1. นางเกษฎา  ไชยวงษ์จันทร์
 
1030 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  จำปามูล
 
1. นายพิทยา  ช่างเหลา
 
1031 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชำนาญหมอ
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  ผิวขม
 
1032 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญลาด
 
1. นายนัทวุฒิ  แสงงาม
 
1033 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงเอมวิการ์  บุดชา
 
1. นางภาษิตา  สุทธิไชยา
 
1034 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เพียกโสดา
 
1. นางเฉลิมศรี  จันทร์ศรีระมี
 
1035 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  เกษมาลา
 
1. นางอัญชลี  ประสงค์สุขสันติ
 
1036 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงวาสนา  โสนโชติ
 
1. นางสุวพันธ์  แก้วนา
 
1037 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงมัญฑิตา  แสงสวย
 
1. นางสาวนฤมล  ทามแก้ว
 
1038 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรหมกัลป์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ปฏิเก
 
1039 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1. เด็กชายณัฐพล  พลเดช
 
1. นางอุไร  ดำรงพานิชชัย
 
1040 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายวัชรพล  เกตุสำโรง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
 
1041 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายศศิกร  พรกุณา
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
1042 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายพิชิตชัย  อินธิแสน
 
1. นางสายปอง  พลระวัง
 
1043 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายอภิลาภ  วงบุรี
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
1044 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กชายยศนนท์  ศรีพงษ์
 
1. นางนวลละไม  เขียววารี
 
1045 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กชายศุภชัย  จันลอด
 
1. นายบุญมา  ภูผาลี
 
1046 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กชายธนาวุฒน์   สุวรรณ์
 
1. นายอภิลักษณ์  พลระวัง
 
1047 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธีรพัทธ์  พันธุกุล
 
1. นางกาญจนา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
1048 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงสุวรรณา  นาถศรี
 
1. นายชัยพิพัฒน์  ปอศิริ
 
1049 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  กระราชเพชร
 
1. นางมณีจันทร์  ตันลา
 
1050 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงศศิธร  เพียโคตรแก้ว
 
1. นางนิตยา  โกษาทอง
 
1051 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายเอกราช  มั่งมี
 
1. นายพินิตย์  โพธิ์สุวรรณ
 
1052 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายจักรพันธ์  วันสา
 
1. นางนงเยาว์  พลวิบูลย์
 
1053 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายอดิศร  ไพรวงศ์
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
1054 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กชายชัยชาญ  ชุมพล
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
1055 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1. เด็กหญิงกรกช  วงพิรงค์
 
1. นางละออง  แสงรุ่ง
 
1056 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  รวงคำ
 
1. นางกาญจนา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
 
1057 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทัศนพงศ์
 
1. นางศรีประไพ  กุลสุทธิ์
 
1058 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 1. เด็กหญิงอรุณี  สีสดดี
 
1. นางฉวีวรรณ  ยศเฮือง
 
1059 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงสุพรรณษา   ศรีสม
 
1. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
1060 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  อุทัยสา
 
1. นางสาววันศิริ  บุญเพลิง
 
1061 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงอังศุมาทิพย์   สนธิรณชัย
 
1. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
 
1062 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงบุญรักษา  รัตนะ
 
1. นายนัทวุฒิ  แสงงาม
 
1063 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กหญิงเอมวิการ์  บุดชา
 
1. นางมณีจันทร์  ตันลา
 
1064 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ชาวด่าน
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
1065 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงสุวรรณา  นาถศิริ
 
1. นายชัยพิพัฒน์  ปอศิริ
 
1066 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงสุจิรา  รังสี
 
1. นางนงเยาว์  พลวิบูลย์
 
1067 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กหญิงพรจันทรา  รามัญพงษ์
 
1. นางวิยดา  สุขุนา
 
1068 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  สาพิมาย
 
1. นางนิ่มนวล  โพธิ์ศรี
 
1069 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงจันทิมา  จำมประสม
 
1. นางนวลละไม  เขียววารี
 
1070 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชูชมชื่น
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองสำลี
 
1071 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  โคตรพันธ์
 
1. นายสงกรานต์  สุนน้ำเที่ยง
 
1072 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงศศิธร  เพียโคตรแก้ว
 
1. นางนิตยา  โกษาทอง
 
1073 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงศิริพร  โพธิ์ขี
 
1. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
1074 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิพพิชัย
 
1. นางจรีรัตน์  ทับพิมพ์แสน
 
1075 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงศศิธร  จันบัวลา
 
1. นางนิภาลักษณ์  ยอดยิ่ง
 
1076 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. นางสาววราภรณ์  นครเรียบ
 
1. นางภาริศรา  ผดุงสัตย์
 
1077 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงกนกพร  ตางจงราช
2. เด็กหญิงกมลวัลย์  จิตบุญ
3. เด็กชายกฤษณะ  นาที
4. เด็กชายกิตติภพ  คงเพชรศักดิ์
5. เด็กชายกิตติภูมิ  โสรถาวร
6. เด็กชายกีรติ  เยี่ยมยอด
7. เด็กชายจักรพันธ์  แก้วอุดม
8. เด็กหญิงจันทริมา  เรืองโชติวิทย์
9. เด็กชายจิรวัฒน์  แสนสง่า
10. เด็กหญิงชลธิชา  คำควร
11. เด็กชายณัฐวัฒน์  แดนสมปัสสา
12. เด็กหญิงดาราพร  อ่อนโพธา
13. เด็กหญิงธนารัตน์  เหล่าชัย
14. เด็กชายธีระพัฒน์  พลตื้อ
15. เด็กหญิงนภัสนันท์  อินฉ่ำ
16. เด็กชายนราธิป  เหล่าเคน
17. เด็กหญิงนัฐธิดา  วงศ์รักษา
18. เด็กหญิงประพิน  จันทรประทักษ์
19. เด็กชายปริญญา  ตะโสรัตน์
20. เด็กชายพงษ์ศิริ  สิงห์นา
21. เด็กหญิงพรชิตา  เกตุมี
22. เด็กหญิงพรไพริน  เหล่าเทิบ
23. เด็กหญิงพิชญ์สินี  วรรณทอง
24. เด็กชายภราดร  กาลธิสา
25. เด็กหญิงภัทรพร  อ่อนโพธา
26. เด็กชายภานุพงศ์  คงเพชรศักดิ์
27. เด็กหญิงภิญญดา  เหล่าก้อนคำ
28. เด็กหญิงรัชตสุดา  ลิมาภิรักษ์
29. เด็กหญิงวันวิสา  เหล่าพร
30. เด็กหญิงวีระดา  พุ่มพึ่งศรี
31. เด็กชายศศิกร  พรกุณา
32. เด็กหญิงศศิธรินทร์  เหล่าพร
33. เด็กหญิงศิริญาภรณ์   แสนชัย
34. เด็กชายศุภกิจ  ภูล้นแก้ว
35. เด็กหญิงสุนิสา  ลิมาภิรักษ์
36. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสม
37. เด็กชายสุรศักดิ์  ภูบัวบาง
38. เด็กหญิงอพัฒชา  จันทริมา
39. เด็กชายอภิสิทธิ์  เหล่าทอง
40. เด็กชายเจษฎาพร  เมฆชุ่ม
 
1. นายทรงศักดิ์  หาระพันธ์
2. นายทัชพงษ์  ไชยหงษ์
3. นายภพสันต์  พานชมภู
4. นายภัทรสกล  แสงสีดา
5. นายวัชรกูล  รัชโพธิ์
6. นายอาคม  พันธ์น้อย
7. นางโนรี  เกษมจิตร
8. นายไพรัช  ธีรภัคสิริ
 
1078 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อุทัยมา
2. เด็กชายจักรพรรณ  จำปาแดง
3. เด็กชายจิณณวัตร  แป้นทอง
4. เด็กหญิงชญาดา  วิริยะ
5. เด็กหญิงณัฐสุดา  แก้วบุดดา
6. เด็กชายธรรมวิชัย  จริยนรวิชช์
7. เด็กชายธัชภูมิ  ประสงค์สัน
8. เด็กหญิงธัญวลัย  คืดนอก
9. เด็กชายธีรบดินทร์  เขื่อนวิชัย
10. เด็กชายนัชรวิชญ์  พุมศิริวัชรวิชช์
11. เด็กหญิงนัฎฐา  ทันบาล
12. เด็กหญิงปนัดดา  สิมลา
13. เด็กหญิงปภาวี  ลุนสืบ
14. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  ภูหัวดอน
15. เด็กหญิงพลอยทับทิม  จันทะคาม
16. เด็กหญิงพลอยทับทิม  จันทคาม
17. เด็กชายภัทรพล  เหล่าต้น
18. เด็กหญิงภัสจิรา  วานิชย์
19. เด็กชายภูรินทร์  ศรีมุงคุณ
20. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญหล้า
21. เด็กหญิงรินรดา  แนวจำปา
22. เด็กชายวงศกร  สุทธิประภา
23. เด็กหญิงวนิดา  หอมสมบัติ
24. เด็กหญิงวรีวรรณ์  วิจารณ์จักร
25. เด็กหญิงวัชรี  อัสพันธ์
26. เด็กหญิงศริณญา  ถมยา
27. เด็กหญิงศิริมา  โสคำภา
28. เด็กหญิงสิริลักษณ์  อัคษร
29. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยลุม
30. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีทอนชิน
31. เด็กหญิงอภิสรา  รักษาภัย
32. เด็กหญิงอริศรา  ทับขวา
33. เด็กหญิงอารีญา  พละเดช
34. เด็กหญิงเทพปรียา  ไกรอาสา
35. เด็กหญิงเมษญาวรรณ  คำไล้
 
1. นางจารุวรรณ  ไชยวงษา
2. นายบัณฑิต  ลอยคลัง
3. นายวัชรินทร์  ภิญโญ
4. นางอังกาบ  แผ่ตระกูล
5. นางเตือนใจ  สมชาติ
 
1079 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นันตา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สูงใหญ่
3. เด็กชายชนะชัย  มามิตร
4. เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเชียงเหียน
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาคิน
6. เด็กชายสถาพร  ใจกล้า
7. เด็กชายสิทธิชัย  ยาดโยด
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วก่อง
9. เด็กชายเสกสรร  หลวงฤทธิ์
10. เด็กชายไพรัช  เศรษฐา
 
1. นางศุภวัลย์   น้อยประดิษฐ์
2. นางอมรรัตน์  ภูดอนโพธิ์
3. นางอัจฉรา  โยวะผุย
 
1080 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  รักษาพล
2. เด็กชายจีรพัฒน์  ตาสี
3. เด็กหญิงณริสสา  ภูจักรเพชร
4. เด็กหญิงธิติพร  สุขหร่อง
5. เด็กชายบูรพา  นนตะสี
6. เด็กชายพรพินิต  หลงหนองคูณ
7. เด็กหญิงพัดชา  เดชบุรัมย์
8. เด็กหญิงพัดละดา  สอนจิตร
9. เด็กชายภานุพงศ์  บุญน้อย
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยพรม
 
1. นางสาวกาญจนานุช   คงแสนคำ
2. นางรัติยาภรณ์  เกตุมาลา
3. นางเพ็ญศรี  เดชบุรัมย์
 
1081 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสารคาม
2. เด็กหญิงทักษิณา  แก้วสีขาว
3. เด็กชายธนาวุฒิ  นาแก้ว
4. เด็กชายธีรพัฒน์  โพนค้อ
5. เด็กหญิงนิดระดี  ศรีมาตรา
6. เด็กชายประสิทธิผล  อ้วนพรมมา
7. เด็กชายวรพงษ์  เวียงสมบัติ
8. เด็กหญิงศุภัสรา  นามรัง
 
1. นางมณฑา  วัฒนานุสสรณ์
2. นางมนทิรา  โคตรดี
 
1082 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1. เด็กชายจิตรกร  พรประทุม
2. เด็กชายชาคริต   บุญใบ
3. เด็กหญิงณัฐดา  แสนนิทา
4. เด็กชายประสิทธิ์  พลลาภ
5. เด็กชายภูวนัฐ  คำสนั่น
6. เด็กหญิงมิตรธิรา  บุญใบ
7. เด็กหญิงรมณีย์  นนยะโส
8. เด็กชายอาทิตย์  อามัดซิง
9. เด็กหญิงเพียงอัมพร  ดำมาก
10. เด็กหญิงไพลิน  วงสอน
 
1. นางวันทา  สมบูรณ์
2. นายสนั่น  สมบูรณ์
 
1083 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายณัฏฐา  มาศรี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงบงกชมาศ  ภิญโญยาง
4. เด็กชายพรนภา  ชัยบุตร
5. เด็กชายรสริน  กันทะโล
6. เด็กหญิงอรณัฐ  แดนขนบ
 
1. นายบุญมาก  ปะตังถาโต
2. นางมะลิ  อัตถากร
3. นางสาวเสาวรัตน์  ทศศะ
 
1084 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ์  ผิวสะอาด
2. เด็กหญิงชาริสา  ทอดแสน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปริญญานุกูลวงศ์
4. เด็กหญิงวีรนันท์  ค่ำกลาง
5. เด็กหญิงสุวนันท์  คำบัวโคตร
6. เด็กหญิงอักษราภัค  มังคุค
 
1. นางพิณทิพย์  ศรีกงพาน
2. นางสาววัฒนีย์  ไพจิตรสกุลชัย
3. นายเสรี  เสียงใส
 
1085 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงกฤษดาวรรณ   คงเอี่ยม
2. เด็กหญิงกัญญวรา   กาจณรัจ
3. เด็กหญิงกันตพร   ละอองคำ
4. เด็กหญิงบุษฎี   ภาสอน
5. เด็กหญิงปวริศา   ปัจฉิม
6. เด็กหญิงพรปวีณ์    รัตนพลแสน
7. เด็กหญิงพลอยลดา  มหาพานิช
8. เด็กหญิงรวีกานต์ เตียตระกูล   เตียตระกูล
9. เด็กหญิงศิขรินธร   กนกฉันท์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประเสริฐศิลป์พลมา
 
1. นางชไมพร  บุญศรีอนันต์
2. นายมนัสพงศ์  ภูบาลชื่น
3. นางเสาวรี  ภูบาลชื่น
 
1086 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 1. เด็กหญิงกัญญารรัตน์  บุญใบ
2. เด็กหญิงจันจิรา  ทองคำ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  หงส์คำ
4. เด็กหญิงมยุรี  พระศรี
5. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์   แคนเสาร์
6. เด็กหญิงวนิดา  แก้ววัง
7. เด็กหญิงสิริยากรณ์  บุระกรณ์
8. เด็กหญิงอภิญญา  ลาดนาเลา
9. เด็กหญิงอารยา  ทานวด
10. เด็กหญิงเมดารินทร์  อินเทพ
 
1. นายนภัทร  เวียงบาล
 
1087 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปัญญาพิมพ์
2. เด็กชายอารักษ์  เพียงเกตุ
 
1. นางบุรินรัตน์  ขันอาสา
2. นายวีระพรรณ  ขันอาสา
 
1088 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายธนกฤต  พาลพันธ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  ฟักมะดัน
3. เด็กชายเปรม  นาทันริ
 
1. นางประเสริฐ  สมภูมิ
2. นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ
 
1089 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายพงษ์เพชร  เที่ยงบุตร
2. เด็กชายภัทรพล  ทวยจัด
3. เด็กชายเอกพล  เทียกสม
 
1. นายมรุพงษ์  นามวงษา
2. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
 
1090 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กชายธีระวัฒน์  สิทธิจันทร์
2. เด็กชายปรมี  ลันสี
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  มีหา
 
1. นางจิตติมา  พิริยะวิไล
2. นางพิกุล  สารปรัง
 
1091 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  นาสิงห์ขันธ์
2. เด็กชายภัทร  โฮมแพน
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  ทองดี
 
1. นางกรรณิการ์  คงสืบเสาะ
2. นางยุวรีย์  สอนสุระ
 
1092 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์  นาคแย้ม
2. เด็กชายฤกษ์ดนัย  ขันตี
3. เด็กชายอธิพล  นามมุงคุณ
 
1. นางพรรณี  ถาวรจิตร
2. นางวิไลวรรณ  จันลาวงศ์
 
1093 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายจิรายุทธ  ลานทะจันทร์
2. เด็กชายวัลลภ  โพธิวงศ์
3. เด็กชายวุฒิเกียรติ  อะเวลา
 
1. นางวัลภา  มาตรา
 
1094 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์   ประกอบ
2. เด็กหญิงจิระนันท์  นีละพัฒน์
3. เด็กหญิงพรนภา  กุผาลัง
 
1. นางกาญจนา  จูศรี
2. นางสมปอง  เคนสุโพธิ์
 
1095 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายจักรินทร์  สีหาอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐฎกาล  พรมมานอก
3. เด็กหญิงรัชฎา  เสาสามา
 
1. นางครวญคิด  เข็มพิลา
2. นางสาวนิศราวรรณ  นันทะเสน
 
1096 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านพงโพด 1. เด็กชายกิตติกรณ์  พลสิมมา
2. เด็กชายปรมินทร์  อรัญสุทธิ์
3. เด็กชายวัชรวิทย์  ภูคำ
 
1. นายสุบรรณ  เขตคาม
 
1097 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านทัน 1. เด็กชายกฤตพล  ศิริพันธะ
2. เด็กชายจักรภพ  ทองศรี
3. เด็กชายสิทธิพล  ลอยศักดิ์
 
1. นางสาวธนัญภรณ์  ศุภตรัยวรพงษ์
2. นายวิชัย  ศรีไชยวงศ์
 
1098 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อ่วมขำ
2. เด็กชายวัชรพล  เทศสิงห์
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ภูมิ่งแก้ว
 
1. นางสาวพิชญาภา  เยี่ยมยอด
2. นางละออง  แสงรุ่ง
 
1099 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกันชนิมา  เกษมจิตร
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ขันตรี
3. เด็กชายธีรภัทร  สมบัติโยธา
 
1. นายพงศธร  ภูไชยแสง
2. นางสาวสุภาพร  รัตถานู
 
1100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 1. เด็กหญิงกาญจนาภา  รัตนวงษ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จันบัติ
3. เด็กหญิงสุธิลักษณ์  ประโพเทติ
 
1. นางนันทิยา  นามเต
2. นางสุพัตรา  สุโพธิ์
 
1101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  บรรเทา
2. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ส่องแก้ว
3. เด็กหญิงอมรพันธ์  จันทรัตน์
 
1. นางฉวี  ยศเฮือง
2. นายบุญเกษ  นาสุริวงศ์
 
1102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายรชต  บุญกอง
2. เด็กชายวราวุฒ  ชันษา
3. เด็กชายศุภกิจ  ลาดโฮม
 
1. นายรวิวัฒน์  แพงเจริญ
 
1103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กหญิงชุติภา  จันทมนตรี
2. เด็กหญิงวรัญญา  อาษาภา
3. เด็กชายอนุกูล  วิบูลย์
 
1. นายสมพร  ปัตถะเมฆ
 
1104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กชายกิจณรงค์   อ่อนสี
2. เด็กชายธนพล   แก้วกิตติ
3. เด็กชายอนุชิต   คุณพาที
 
1. นายสมัย  พรหมบุตร
2. นางสาวสุรัสวดี   ศรีเศษรฐา
 
1105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 1. เด็กชายธนภูมิ  จันทคาม
2. เด็กชายธิพัฒน์  วรชินา
3. เด็กชายพงศกร  วิทยอักษรศรี
 
1. นายอนุรักษ์  ศรีละคร
 
1106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายฉัตรชัย  อินทร์แสง
2. เด็กชายปฏิพล  หงษ์ประสิทธิ์
3. เด็กชายสุพจน์  วรรณภักดี
 
1. นางนงลักษณ์  หอมทอง
2. นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ
 
1107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 1. เด็กชายณัฐดนัย  สิทธิจันทร์
2. เด็กชายธวัชชัย  ทันบาล
3. เด็กชายภูวดล  พลศรี
 
1. นางจิตติมา  พิริยะวิไล
2. นายบำรุง  บุญสาร
 
1108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายธรรณ์ธร  ทับสมบัติ
2. เด็กชายพิเชษฐ์  จันปัญญา
3. เด็กชายรชฏ  คงคำสี
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางลมุล  เสนามาตย์
 
1109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายวสวัตติ์  วรรณะประเวช
2. เด็กชายวัฒนากรณ์  กนึกรัตน์
3. เด็กชายอภินันท์  ทองภู
 
1. นางฉวีวรรณ  มีแก้ว
2. นางประพิศ  นนฤาชา
 
1110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กชายนราทร  พรดอนก่อ
2. เด็กชายประพรรดชา  ทิบรม
3. เด็กชายสันติ  ช่างเรือง
 
1. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
2. นายวิกิต  เทียงปา
 
1111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1. เด็กหญิงกชกร  วงพิรงค์
2. เด็กชายพรชัย  มะบุญ
3. เด็กหญิงอารียา  แถบทอง
 
1. นางสาวพิชญาภา  เยี่ยมยอด
2. นางสุมาลัย  คงหอม
 
1112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กชายธนา  โคตรชัยยา
2. เด็กชายธีระพงษ์  ดวงจันหอม
3. เด็กชายวัชระ  ศรีบุตรตา
 
1. นายปรีชา  ภวภูตานนท์
 
1113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายชนาธิป  มุกดา
2. เด็กชายนิรันดร  อะโน
3. เด็กชายพิสิษฐ์  น้อยคำลือ
 
1. นางกนกอร  สิงห์โสภา
2. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
1114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ    
1115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. นายคมสันต์  ตะวัน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  พันชมพู
3. เด็กชายพงศธร  จันทะแพน
 
1. นางอนงค์  สิทธิสาร
2. นางอมลวรรณ  เพ็ชรสังหาร
 
1116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายจตุรพร  จันทะกล
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สุหา
3. เด็กชายอมรเทพ  อุุทัยแพน
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
2. นางศิริญญา  เสาร์ห้า
 
1117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายกฤติเดช  สุวรรณภักดี
2. เด็กชายธนาธิป  วรไวย
3. เด็กชายปฏิพัทธิ์  บาลศรี
4. เด็กชายภูบดี  รัดเสนสี
5. เด็กชายวรเมศ  แสนโคตร
6. เด็กชายสุกฤต  สังข์ทอง
 
1. นายสมส่วน  แข็งฤทธิ์
 
1118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   ภูรับ
2. เด็กหญิงพิลาภรณ์   วรรณแวงดวง
3. เด็กหญิงสายไหม   กวกขุนทด
4. เด็กหญิงสุพรรษา    เพชรกอง
5. เด็กหญิงอนุสรา   เภาศรี
6. เด็กหญิงอารยา   ราชจันดา
 
1. นางสมหมาย   ชุบสุวรรณ
 
1119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 1. เด็กหญิงชิดชนก  รัตทะวงษ์
2. เด็กหญิงธิติมา  สุขชาติ
3. เด็กหญิงมนทิรา  นามจันดา
4. เด็กหญิงวรรณนิภา  บุตรแสง
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  คำวิชิต
6. เด็กหญิงอรนัดดา  นามมูลตรี
 
1. นายชัชวาลย์  โนรีราษฎร์
2. นางมาลินี  ระถี
 
1120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.2 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญผง
2. เด็กหญิงทับทิม  เหล่าเทิบ
3. เด็กหญิงนิชกานต์  ปะริเวทัง
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทวะชาลี
5. เด็กหญิงอรปรียา  สุวรรณเพ็ง
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลไธสง
 
1. นางนงลักษณ์  หอมทอง
2. นางประเสริฐ  สมภูมิ
3. นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ
 
1121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายดวงนภา  พรมมา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หาญคำภา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  โยวะมุด
4. เด็กหญิงสุภารัตน์   นันตะนัย
5. เด็กหญิงอนัญญา  เทวโรด
6. เด็กหญิงอังคณา  ตติยะรัตน์
 
1. นางสกล  ป้องคำสิงห์
2. นางสุชาดา  แสงสิทธิ์
 
1122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นนท์สุวรรณ
2. เด็กชายพงศธร  หอมขจร
3. เด็กหญิงพรนภา  หาวิเชียร
4. เด็กหญิงวรกมล  ภูสมที
5. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ทองคำ
6. เด็กหญิงอัญมณี  แก้วบุดดา
 
1. นายณัฐเมธินทร์  พุทธัสสะ
2. นางดาลัด  นะตะ
 
1123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กหญิงรสิตา  เทียงแก้ว
2. เด็กหญิงรัชนีกร  มะโนรัตน์
3. เด็กหญิงศิริพร  มะโนรัตน์
4. เด็กหญิงสุปราณี  เทียบแก้ว
5. เด็กหญิงสุภาพร  ทาระแพน
6. เด็กหญิงอทิตติยา  เทียบปัด
 
1. นางนิชนันท์  จงถาวร
2. นางวลินดา  ทบวงศรี
3. นางศิริพร  สุวรรณภักดี
 
1124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองทุม
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ไกรอาสา
3. เด็กหญิงสุพัตร  คะสุวรรณ
4. เด็กหญิงอนันดา  พรหนอง
5. เด็กหญิงอมลวรรณ  บูรณจันทร์
6. เด็กหญิงเทพปรียา  ไกรอาสา
 
1. นางกอบกุล  พลหาญ
2. นางเพียงใจ  เรืองวิเศษ
 
1125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายนิติกร  โยชพนัด
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  โยเหลา
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  มาตรา
4. เด็กหญิงมัลลิกา  มาตรา
5. เด็กหญิงรุตินันท์  ศรีอ้น
6. เด็กหญิงสิรินทิพย์  รุปสูง
 
1. นางกิตติพร  ทองกอง
2. นางศภพิชญ์  มีแก้ว
3. นางสุกัญญา  เดชบุรัมย์
 
1126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงกัลยา  โสภาพ
2. เด็กหญิงจรัญญา  เนาวะราช
3. เด็กหญิงปรียาพร  พันธ์มี
4. เด็กหญิงรังสิมา  ตางจงราช
5. เด็กหญิงลักคณา  ชนะมาร
6. เด็กหญิงสุนิศา  เดชบุรัมย์
 
1. นางสกล  ป้องคำสิงห์
2. นางสุชาดา  แสงสิทธิ์
 
1127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายปฐมพร  รัตนสร้อย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แจ่มยวง
3. เด็กหญิงศิริเลิศ  ภูงามนิล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงไชยา
5. เด็กชายสุรชัย  ศรีไสย
6. เด็กหญิงอรอนงค์  ชาวงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  หอมทอง
2. นางประเสริฐ  สมภูมิ
3. นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ
 
1128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  แสงพล
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  เหล่าพร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณมิตร
 
1. นางบังอร  ดรชัย
2. นางสาวศรีสุรางค์  ศรีจำนง
 
1129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงศรินณา   รัดทำ
2. เด็กหญิงสุรัสวดี   โชติชุม
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา   เฮียงเหี่ย
 
1. นางสมจิตร    สมสงวน
2. นางสาวหทัยทิพย์   บุญศรี
 
1130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายชิติพัทธ์  มนตรี
2. เด็กชายนิติศักดิ์  เทียงดี
3. เด็กชายมานะ  บุปผาแสง
 
1. นางพรแก้ว  พรมกัลป์
2. นางศรีสุดา  พรมกัลป์
 
1131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กชายนครินทร์  กำเนิดขอนแก่น
2. เด็กหญิงปิยดา  พลสีชา
3. เด็กหญิงอริสรา  ศรีคลัง
 
1. นายนิพล  ชาสมบัติ
2. นางเปรมจิต  ชาสมบัติ
 
1132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 1. เด็กหญิงนฤมล  อุปลี
2. เด็กหญิงวิภาพร  อันสุริย์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มะโลโพธิ์
 
1. นางจิระพร  ไปบน
2. นางสาวนิรมล  มัดจุปะ
 
1133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มุลม่อม
2. เด็กหญิงวรรณสา  อันทวงศ์
3. เด็กหญิงศิรดา  ฤทธิยา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันใต้
2. นางสุดาจันทร์  ไชยโวหาร
 
1134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ตะนะแสง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จบศรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีเป้า
 
1. นางชนาภรณ์  เพาพาน
2. นายประถม  ทิ้งแสน
 
1135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พรมบุตร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทิพย์ศรีราช
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยศักดิ์
 
1. นางสาวพิชญาภา  เยี่ยมยอด
2. นางสุมาลัย  คงหอม
 
1136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายกิติกร  ฮาดวงศ์
2. เด็กชายชิตพล  เสนานนท์
3. เด็กชายวันชัย  วิชาสี
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
2. นายสุวัฒน์  พิริยะวิไล
 
1137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กหญิงพรรณสา  เทียบสี
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  วิเศษทักษิณ
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  นารีนุช
 
1. นางครวญคิด  เข็มพิลา
2. นางสาวนิศราวรรณ  นันทะเสน
 
1138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 1. เด็กชายจตุพล  ผายเงิน
2. เด็กชายปิยะธร  ทองอ่อน
3. เด็กชายภูวนัตถ์  ไชยพิมพา
 
1. นายจักรกฤษณ์  เชียรชนะ
 
1139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 1. เด็กหญิงทิพาวรรณ   เรียนพิศ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ทศไกร
3. เด็กหญิงอวัฒษฎา  สำเภาทอง
 
1. นายประเจน  แสนวันดี
2. นายวรวุฒิ  ภูเฮืองแก้ว
 
1140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงสุชัญญา  เรืองแสง
2. เด็กหญิงอักษราภัค  จันทะจิต
3. เด็กหญิงแพรวเพชร  ยวงวิภักดิ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แสนลคร
 
1141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  หงษ์ใหญ๋
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สีสุมา
3. เด็กหญิงอริศรา  รวมรั้ว
 
1. นายทรงภพ  ผดุงสัตย์
2. นางสุพัตรา  รัตน์พร
 
1142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  จุลม่วง
2. เด็กหญิงศศิประภา  ลำไพเราะ
3. เด็กชายโชคทวี  บุบผา
 
1. นายบุญยู้  สุวรรณโคตร
2. นายสามารถ  ดาวศรประศาสน์
 
1143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 1. เด็กชายธีระภัทร  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงปณิดา  จิตตะยะโสธร
3. เด็กชายพงศกร  จับอันชอบ
 
1. นางสาววรรณภา  โยธะคง
2. นางสุมาลี  วงษ์ธานี
 
1144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชูคันหอม
2. เด็กหญิงวรนุช  พลพันธุ์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กอศักดิ์
 
1. นางธนวัน  ภวภูตานนท์
 
1145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายทรงเดช  สิทธิจันทร์
2. เด็กชายธีระภัทร์  เล่ห์กล
3. เด็กชายวัชรินทร์  เมตไธสงค์
 
1. นางลภาวดี  ศรีพระนาม
2. นางสุดใจ  แซ่เอี๊ย
 
1146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พระสุจันทร์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ทับสีรักษ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  วาดถนน
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  เรืองศักดิ์
2. นางลำใย  บาลศรี
 
1147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายกันตพงษ์  นามรักษา
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  แก้วก่อง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์โพธิสาร
 
1. นางกนกอร  สิงห์โสภา
2. นางดวงชีวัน  นามเต
 
1148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ทองคำผุย
2. เด็กหญิงชนธิชา   จันทะรัตน์
3. เด็กหญิงวิราวรรณ   จันทะเนตร์
 
1. นางบุดดี  ช่างหล่อ
2. นางรัจนา    คนคง
 
1149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศรี
2. เด็กหญิงอรอุมา  ฤทธิ์ลือชัย
3. เด็กชายอาทิตย์  บุญพิคำ
 
1. นางทองใส  โยธะคง
2. นางสวาส  นาทันตอง
 
1150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุรมศรี
2. เด็กหญิงศิราภา  สิงห์สุวรรณ
3. เด็กชายศิริศักดิ์  มาโชติ
 
1. นางจิระพร  ไปบน
2. นายวาสน์  ไปบน
 
1151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกชมน  รัฐเมือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  มนฑาทิพย์
3. เด็กหญิงมุธิตา  เกิดประโคน
 
1. นายชำนิ  นามลิวัน
2. นายอังคาร  กองพระ
 
1152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงนิดระดี  ศรีมาตรา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เขียวรอดไพร
3. เด็กหญิงศุภัสรา  นามรัง
 
1. นางมณฑา  วัฒนานุสสรณ์
2. นางมนทิรา  โคตรดี
 
1153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 1. เด็กชายพงษ์ปกรณ์  ปราณี
2. เด็กหญิงศศิประภา  แซ่นัง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  พลอำนวย
 
1. นางทองมาก  ศรีสารคาม
 
1154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ 1. เด็กหญิงกนิฏกัณฑ์  โมกศรี
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงศิริประภา  ศรีความ
 
1. นางสาวกรรณิกา  สาระบุญ
2. นางสาวปานชีวัน  วงศ์คำจันทร์
 
1155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ตะราษี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสงโอสถ
3. เด็กชายอภิรัก  ศรีปัญญา
 
1. นายประทีป  ลาสีทัด
 
1156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาโด 1. เด็กหญิงณะริสา  เสนาชม
2. เด็กหญิงปวีณา  จำวัน
3. เด็กหญิงพรนิภา  สืบมา
 
1. นางพิกุล  พุดหล้า
2. นายเรืองศรี  พุดหล้า
 
1157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายชัยธวัช  ขานวงศ์
2. เด็กชายภานุเดช  ทินคาม
3. เด็กหญิงสุภิกา  เสนาฤทธิ์
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
2. นายสุวัฒน์  พิริยะวิไล
 
1158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. นางสาวกัลยา  ไชยา
2. นางสาวกิตติยา  ร่วมรส
3. นางสาวทิพยาพร  บุญหล้า
 
1. นางสำรวย  บุตราช
 
1159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญใบ
2. เด็กหญิงศิริภา  ไชยคำภา
3. เด็กหญิงสุภาพร  สีลา
 
1. นางสาวฐิติยา  นาคประสิทธิ์
2. นางวัขรี  นาชัยฤทธิ์
 
1160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายทศพร  ภูลำรอง
2. เด็กหญิงพิจิตรา  บุบผาเฮ้า
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สังขกุล
 
1. นายนพนิต  บิลโพชน์
2. นายไพรัตน์  ทบเทิบ
 
1161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. นายทรงวุฒิ  จันปัญญา
2. นายสหรัฐ  คงคำสี
3. เด็กชายอภิรักษ์  ทิพพิชัย
 
1. นางลมุล  เสนามาตย์
2. นางสุกัญญา  เดชบุรัมย์
 
1162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1. เด็กหญิงมาริสา  พัชรัตน์
2. เด็กชายวัชระ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จำปามูล
 
1. นายบุญยู้  สุวรรณโคตร
2. นายสามารถ  ดาวศรประศาสน์
 
1163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงภัศราพร  สวัสดิสาระ
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นางอุไฬวรรณ  นามใสย์
 
1164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสนิตา  จำปาทิพย์
2. เด็กหญิงเจนิตา  อินทร์พรหม
 
1. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
2. นางสาวธัญพร  ดวงเกตุ
 
1165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  บุรีวัน
2. เด็กชายนนทวัช  เทียบหนู
 
1. นางสาวอัจฉรา  ปฏิเก
 
1166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงกรกนก  เกียงขวา
2. เด็กหญิงนัชชา  เสิกภูเขียว
 
1. นางสาวกฤตยาณี  กองอิ้ม
2. นางสาวสาธิตา  สารธะวงษ์
 
1167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  หงษ์โยธี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ทับอุดม
 
1. นางวงเดือน  ชัยแก้ว
 
1168 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายภาณุกรณ์  ระจิตดำรงค์
2. เด็กชายเจษฎา  นรารัตน์
 
1. นายวัชรกูล  รัชโพธิ์
2. นายอธิราช   ศรีหอม
 
1169 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กชายจิระศักดิ์  วิสาคราม
2. เด็กชายปริญญา  หดราช
 
1. นางสาวยุวดี  มะลาด
2. นางรำไพ  ขานโฮง
 
1170 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงจิตาพร  ไมตรีแพน
2. เด็กหญิงอาภัสรา  จันทร์โท
 
1. นางเฉลา  หลายโคตร
2. นางเพียรนภา  แก้วหานาม
 
1171 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ประทุมวงศ์
2. เด็กหญิงวิภาพร  วังหอม
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ   รักภักดี
 
1. นางสาววิภาวรรณ  มาตย์วังแสง
2. นางศิริพร  ศรีธรราษฎร์
 
1172 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  เตียงพลกรัง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  สุริโย
 
1. นางมัทนา  เดชมาลา
 
1173 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กหญิงปรารถนา   แผงบุดดา
2. เด็กหญิงอาทิตยา    สิทธิจันทร์
 
1. นายวินิจ  แคนปา
2. นายสามฃาย  เสนะวัต
 
1174 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชาคริยา  จันทรคามิ
2. เด็กหญิงญาณิศา  สุธรรมมา
 
1. นางสาวนฤมล  ม่วงทำ
2. นายปรีดา  ถาแสง
 
1175 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สุริยานนท์
2. เด็กชายธีระพันธ์  ศรีทองบูรณ์
 
1. นางระเบียบ  ปานเพชร
2. นายสมยศ  วรามิตร
 
1176 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  งีบส่อม
2. เด็กชายนราธิป  ทิ้งโคตร
 
1. นายศราวุธ  กางสำโรง
2. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
 
1177 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หาวิรส
2. เด็กหญิงปิยะนัดดา  บ่างสมบูรณ์
 
1. นางปิยาวรรณ  เมฆจรัสกุล
 
1178 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงศุกร์ภาวดี  ไชยมหา
2. เด็กหญิงสุภกานต์  เขตนัทรี
3. เด็กหญิงอัญชลี  ชิณสี
 
1. นางนันทนา  ไชยแสนท้าว
2. นางประมัย  สุดชาขำ
 
1179 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายจตุรวิธ  มั่งกูล
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  คำชาย
 
1. นางสาวดาราณชากรณ์  สมยาภักดี
2. นางสาวอัจฉรา  เสตเตมิย์
 
1180 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กชายคุณากร  พิมิตร
2. เด็กชายปฏิภาณ  ประนิสอน
 
1. นายจารุวัฒน์  วงศิลา
2. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
 
1181 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงศิริประภา  ธุระทำ
2. เด็กหญิงอรสา  สีลานนท์
 
1. นางทัศนีย์  อนันตวุฒิ
2. นางสาวอำพร  วงชารี
 
1182 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กชายอภิชาติ  วิชาสวัสดิ์
2. เด็กชายเรวัฒน์  ภาวะหาญ
 
1. นายปราโมทย์  ดงเรืองศรี
 
1183 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงป่านแก้ว  ทองนุช
2. เด็กหญิงวาสนา  ทารถ
3. เด็กหญิงสุนันทา  จำปาไคร
 
1. นายปรีชา  ภวภูตานนท์
 
1184 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วสียา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อรรคเศรษฐัง
 
1. นายราเชนทร์  ภูสีโสม
2. นางศิริพร  หลงสีดา
 
1185 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กชายชาญชัย  วันเวด
2. เด็กชายเตชวัน  อุนาพันธ์
 
1. นายสุพันธ์  สระมูล
2. นายสุรินทร์  วงษ์แสน
 
1186 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.98 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  แสงโชติ
2. เด็กหญิงพัชรี  เทียงดาห์
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  ภาดี
 
1. นางสาวศุภมาส  พงษ์เจริญ
2. นางโสภา  พรเพ็ง
 
1187 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.32 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกล้าณรงค์  สีบาล
2. เด็กชายจิรภัทร  เพาพาน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เทียมดอกไม้
 
1. นายไพบูลย์  มาหนู
 
1188 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายธีระภัทร  วงศ์สอง
2. เด็กชายไกรวิทย์  ฤทธื์ภักดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตันศิริ
 
1189 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 1. เด็กชายนครินทร์  เดชหามาตย์
2. เด็กหญิงศิริพร  อุทัย
 
1. นายบุญเหลือ  ไชยรงศรี
 
1190 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กชายวัชเรษร  ทวยตรง
2. เด็กชายเจษฎากร  คำเรือง
 
1. นางสาวนิสา  เทียบอัน
2. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
1191 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 1. เด็กชายมินทดาศักดิ์  รุ่งรางรัตน์
2. เด็กชายอนุสรณ์  โคหาจักร
 
1. นายนพดล  อุบลเลิศ
 
1192 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายมินธดา   เพชรแท้
2. เด็กชายสุทินันท์   ชาพิมพ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทูลมาลา
 
1. นางจันทร์ฉาย  โคตุทา
2. นายรวิวัฒน์  แพงเจริญ
 
1193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ซ้ายยศ
2. เด็กหญิงลภัลรดา  เนียมเกลี้ยง
3. เด็กชายศุภณัฐ  ไชยศรีทา
 
1. นางชลธิชา  รักษาภักดี
2. นางพัชรา  คำทอน
 
1194 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  แสนตรี
2. เด็กหญิงพนิดา  โคจรานนท์
3. เด็กหญิงพรรพษา  โคจรานนท์
 
1. นายบุญวัฒน์  ไชยชมภู
2. นางสุภัสกานต์  ชาติวงษ์
 
1195 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 89.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 1. เด็กชายกันตพงษ์  จันใต้
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  โยปัดทุม
3. เด็กชายสิทธิชัย  ไชยปัญหา
 
1. นางพรอนันต์  ประดับวัน
2. นางสุมาลี  ทักษิมา
 
1196 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงพรลิตา  มาอินราช
2. เด็กชายพัชรพงศ์  วงศ์เกิด
3. เด็กชายมานะ  บุปผาแสง
 
1. นางพรแก้ว  พรมกัลป์
2. นางศรีสุดา  พรมกัลป์
 
1197 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 1. เด็กหญิงณัฐธินี  บุญล้อม
2. เด็กชายภิญญาพัชญ์  อันพิมพ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  วังหอม
 
1. นางพรอนันต์  ประดับวัน
2. นางสุมาลี  ทักษิมา
 
1198 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  ทวยพา
2. เด็กหญิงประภัสสร  ตั้งชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  รองศักดิ์
 
1. นายวีรพงษ์  อโนราช
2. นางเสาวลักษณ์  เทียกทุม
 
1199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกุดแคน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาจันทร์
2. เด็กหญิงฑิมพิทา  อุทัยแสน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำรินทร์
 
1. นางกมลพรรณ  แสนบุญ
 
1200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1. เด็กหญิงนฤวรรณ   ปะติตังโข
2. เด็กหญิงปนัดดา   หินแก้ว
3. เด็กหญิงศศิธร    สีแขไตร
 
1. นางภัทรา   ยาย่อ
 
1201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  ราชดี
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  ภูทองเงิน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สีดา
 
1. นางสุภาวรรณ  นามลิวัน
2. นางสาวอิสสรากร  ขันพา
 
1202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงรสธิชา  ใบบ้ง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  อุทัยกลม
 
1. นางกาญจนา  หรัญรัตน์
2. นายคมกริช  หรัญรัตน์
 
1203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อ 1. เด็กหญิงปวันณา  ตติยรัตน์
2. เด็กหญิงพรรณวดี  รัตน์เสนสี
3. เด็กหญิงอารียา  คำปาบู่
 
1. นางสาวกัญญาณี  แสนตรี
2. นางอรุณี  เนาวโรจน์
 
1204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงพนัสวรรณ   บุตตะคาม
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ปาเตี้ย
3. เด็กหญิงสุนันทา   ช่างหล่อ
 
1. นางมยุรี   โยธาภักดี
2. นายเวียงสันต์  จันบัวลา
 
1205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. เด็กหญิงมาลิสา  นามเดช
2. เด็กหญิงสุภาพร  บัวมาศ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เสรฐบุตร
 
1. นางณัฐกาญ  โยธะคง
2. นางสมทรัพย์  จันทร์คลัง
 
1206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 1. เด็กหญิงทิยาภรณ์  คำแสนเดช
2. เด็กหญิงวิชุดา  บุรีวัน
3. เด็กหญิงสุพรรณี  รักษาพล
 
1. นางเสริมศรี  นูพิมพ์
 
1207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทวะชาลี
2. เด็กหญิงปุณิกา  กิติวนิชยกุล
3. เด็กหญิงอรดา  ประนัดทา
 
1. นางบรรยง  เวียงจันทร์
2. นางสาวศรีสุภา  ไชยธานี
 
1208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงนริศรา  เทียกนา
2. เด็กหญิงศรินภรณ์  พรเพ็ง
3. เด็กชายเรวัตร  ถิ่นวิลัย
 
1. นางสาวจิราวรรณ์  ฉลวยศรี
2. นางภาพร  ศรีบุญเรือง
 
1209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 1. เด็กหญิงธิดาพร  อุทาภักดี
2. เด็กหญิงปภาทิพย์  พรมรินทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลเทกอง
 
1. นางรำไพ  มาพร
 
1210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ปนามสา
2. เด็กหญิงสายธาร  ปาเตี้ย
3. เด็กหญิงอริสา  กาดกอง
 
1. นางนันทิภัคค์  โสภณเขต
2. นางมยุรี  โยธาภักดี
 
1211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายสรบุญ  ดอกแก้ว
2. เด็กชายเจษฎา  สุจันทร์
 
1. นายพรชัย  ภูขามคม
2. นางมัทนา  เดชมาลา
 
1212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ลาดโฮม
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  คงแสนคำ
 
1. นางอมลวรรณ  เพ็ชรสังหาร
2. นางอาภาภัทร   พลเรืองทอง
 
1213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายพีระพงษ์  จันทะลุน
2. เด็กชายศักดิ์ดา  นาไชยเรือง
 
1. นายชุมพล  วันหลาบคำ
2. นายปฏิญาณ  ฮวดวงษา
 
1214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายศิวกร  ดวงมุลดี
2. เด็กชายอรรถพล  ตรีถูกแบบ
 
1. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
2. นางอภิฤดี  พุฒลา
 
1215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1. เด็กชายทศชีพ  ม่วงศรี
2. เด็กชายธวัช  สุปัดคำ
 
1. นายประถม  ทิ้งแสน
2. นางฤดรักษ์  เพาพาน
 
1216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กชายวรัญญู   วรภาพ
2. เด็กชายเอกอุทัย   ทวยไธสง
 
1. นายนายพิทักษ์   แก้วภูมี
 
1217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กหญิงอรปรียา  นามแสงผา
2. เด็กหญิงอรอุมา  ลำพุทธา
 
1. นายสุพันธ์  สระมูล
2. นายสุรินทร์  วงษ์แสน
 
1218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายปรัชญา  สุรักษา
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ทามแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล  ทามแก้ว
2. นายฬุทธิรงค์  ขันธิฉัตร
 
1219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  ปาสาบุตร
2. เด็กหญิงวาสนา  คำวิจารณ์
 
1. นางกาญจนา  พละไกร
2. นางสุภาภรณ์  อันปัญญา
 
1220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายธนวิทย์  โคตรชาลี
2. เด็กชายวิษณุ  ขุนคำ
 
1. นายภพสันต์  พานชมภู
2. นายภัทรสกล  แสงสีดา
 
1221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายธนวัตน์  ริ้วทอง
2. เด็กชายมังกร  แสนสุธา
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
 
1222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงกันทิวา  ไชยศาลาแสง
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีภูชน
 
1. นางวิภาดา  ศรีโยธี
 
1223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 1. เด็กชายภัทรพล  กองตุ้น
2. เด็กชายวุฒิธนา  วินธวุฒิ
 
1. นายณรงค์  ครองสี
2. นายสุรศักดิ์  แดงจันทึก
 
1224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หนูตอ
2. เด็กชายชิติพัทธ์  พลวิเวก
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
2. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
 
1225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรรณิกา  โยธการี
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จงไกรจักร์
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
 
1226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ชุมพล
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  ไชยแสนสวด
 
1. นางประเสริฐ  สมภูมิ
2. นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ
 
1227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงญาดาวดี   มะลาศรี
 
1. นายสามชาย  เสนะวัต
2. นางสุดธาดา   วงศรี
 
1228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงบุษยพรรณ  เผ่าแสนเมือง
 
1. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
2. นางสาวธัญพร  ดวงเกตุ
 
1229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงซูรีตา  ตอกอ
2. เด็กหญิงฟาริดา  วงษ์ช่าง
 
1. นายชุมพล  วันหลาบคำ
2. นางลัดดา  เชษฐสุราษฎร์
 
1230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 1. เด็กหญิงชนิตา  พยุงวงษ์
2. เด็กหญิงภาวินีย์  สงศรี
 
1. นางสาวยุวดี  มะลาด
2. นางรำไพ  ขานโฮง
 
1231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายปรมินทร์  กลางโยธี
2. เด็กชายอรรคพัฒน์  นารถสิทธิ์
 
1. นางสาวกฤตยาณี   กองอิ้ม
2. นางสาวสาธิตา  สารธะวงษ์
 
1232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงศรีวาล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์โท
 
1. นางเฉลา  หลายโคตร
2. นางเพียรนภา  แก้วหานาม
 
1233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กหญิงดลฤดี  ศรีนุฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  จรนนท์
 
1. นางสาวฐิติยา  นาคประสิทธิ์
2. นางวัชรี  นาชัยฤทธิ์
 
1234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวีณา  พิมพรรณา
2. เด็กชายเจษฎา  สุจันทร์
 
1. นางมัทนา  เดชมาลา
 
1235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญบาล
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  วงศรียา
 
1. นายสุพันธ์  สระมูล
2. นายสุรินทร์  วงษ์แสน
 
1236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  นนท์ลือชา
2. เด็กชายสิทธิพล  ลือเรือง
 
1. นายชาญณรงค์  สดมพฤกษ์
2. นายนัทวุฒิ  แสนงาม
 
1237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา 1. เด็กชายธนชานันท์  ดาเชิงเขา
2. เด็กชายภูตะวัน  นนทะชัย
 
1. นายสุขสันต์   ไชยเดช
2. นายไกรสร  มาจอมพล
 
1238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงญาภูมินทร์  ชุมพล
2. เด็กหญิงวัชรีพร  เผื่อแผ่
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุขประเสริฐ
2. นายปรีดา  ถาแสง
 
1239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายกิตติกานต์  พรหมทา
2. เด็กชายจักรพันธ์  พลอยสี
 
1. นางประชุมพร  คำวิแสง
 
1240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายชนชล  ชินโฮง
2. เด็กชายเพชรสว่าง  อาจทวีกุล
 
1. นางกาญจนา  พละไกร
2. นายนายประยูร  สุทธิปัญโญ
 
1241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กชายชัยชนะ  พรรณะ
2. เด็กชายศิขรินทร์  พลแสนทอง
 
1. นางสาวอินธิรา  ธ.น.ก่ำ
 
1242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ยศุตมธาดา
2. เด็กชายษมา  บัวทอง
 
1. นางสาวดาราณชากรณ์  สมยาภักดี
2. นางสาวอัจฉรา  เสตเตมิย์
 
1243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธนพร  นาบำรุง
2. เด็กหญิงอรปรียา  แสงห้าว
 
1. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
2. นางสาวธัญพร  ดวงเกตุ
 
1244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายกมลพัฒน์  คมศรีโสรัตน์
2. เด็กชายวีรภัทร  วิเศษสมบัติ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
2. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
 
1245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญผง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุริยะ
 
1. นางจิตรา  ศรีสารคาม
 
1246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  รักษาภักดี
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  พลเสน
 
1. นางละมุล  ผังดี
2. นายวงศกร  เลิศสุบินรักษ์
 
1247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายธวัชชัย  รัฐเมือง
2. เด็กหญิงนภัสสร  เตชะแก้ว
 
1. นางสุนิตย์  สัจจา
2. นางสาวอัจฉรา  ปฏิเก
 
1248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงนิรัชชา  อาจประดิษฐ
2. เด็กหญิงเมธาวดี  เชตุราช
 
1. นายปรีดา  ถาแสง
2. นางสาวสุดาพร  อุดรเขต
 
1249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กชายก้องภพ  บุญซ้อน
2. เด็กชายนรินทอง  อุปโท
 
1. นายวุฒิชัย  สิงห์ทอง
2. นางสาวอินทิรา  ธ.น.ก่ำ
 
1250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กชายประชารัฐ  เพียชำนิ
2. เด็กหญิงสุณิสา  แสนบุญ
 
1. นายชุมพล  วันหลาบคำ
2. นางลัดดา  เชษฐสุราษฎร์
 
1251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กชายพงศธร  ไชยก้ง
2. เด็กหญิงเบญจพร  ภูศรี
 
1. นายสุพันธ์  สระมูล
2. นายสุรินทร์  วงษ์แสน
 
1252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงสุพิญญา  พรรณะ
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  เหล่าบุบผา
 
1. นายบุญศรี  นามบุญเรือง
2. นายบุญศรี  นามบุญเรือง
 
1253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  วรรณสิรี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมิตร
 
1. นางสาวสกุณา  พานชมภู
 
1254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กหญิงธนวรรณ   บุญช่วย
2. เด็กหญิงลลิลสิริ   ปิดสายะตัง
 
1. นางสาวศิริวรรณ   กองพลพรหม
2. นายสามชาย  เสนะวัต
 
1255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1. เด็กชายศุภากร  หริวรรณานุวงษ์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เวียงจันทร์
 
1. นายดลรวี  สุขศรีตรี
 
1256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายวัชรากร  ลี่
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีสารคาม
 
1. นายพรชัย  ภูขามคม
 
1257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 1. เด็กชายธีรพงษ์  ไชยรงศรี
2. เด็กหญิงฟารินดา  จำเริญ
 
1. นายบุญเหลือ  ไชยรงศรี
 
1258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงณภัทร  มะเสนะ
2. เด็กหญิงพิมชุติมาศ  คุรุพันธุ์ภักดี
 
1. นางสาวกฤตยาณี  กองอิ้ม
2. นางสาวสาธิตา  สารธะวงศ์
 
1259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 17 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายวัชรินทร์  ทวีชัย
2. เด็กชายเกียรศักดิ์  จันครา
 
1. นายนรินทร์  ศรีสารคาม
2. นางพัชรี  สานิพัน
 
1260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 1. เด็กชายรัฐภูมิ  โสภาการ
2. เด็กชายสรยุทธ  หิรัญรักษ์
 
1. นางรำไพ  มาพร
 
1261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงประภาสิริ  นนท์เพลีย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คันทะโสม
 
1. นางคำปุน  รังษา
2. นายจารุวัฒน์  วงศิลา
 
1262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงชลดา  สุดที
2. เด็กชายณรงค์ริชธิ์  บุตรดา
 
1. นางสาวนิสา  เทียบอัน
2. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
 
1263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายธนากร  รูปย่อม
2. เด็กชายภัคพล  สมบัติวงค์
 
1. นางประชุมพร  คำวิแสง
 
1264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายธีระพงษ์  แทนโสภา
2. เด็กชายศุภชัย  เพียรสิงห์
3. เด็กชายสิทธิชัย  ไขลี
 
1. นายศราวุธ  กางสำโรง
2. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
 
1265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงนพมาศ  บุบผาแสง
2. เด็กหญิงอินทิรา  เทียมเลิศ
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
2. นายสมทรง  ไมตรีแพน
 
1266 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐดนัย  คุณพรม
2. เด็กชายธีระพงษ์  น้อยรัศมี
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
 
1267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. นายธนากร  นาชัยดูลย์
2. นายโชคชัย  หอมสมบัติ
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นายพิพัฒน์  แน่นอุดร
 
1268 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปวริศร  หลวงยา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ป้อมแสงสี
 
1. นายบุญส่ง  ยิ่งยง
2. นางสาวอรอนงค์  รินทะลึก
 
1269 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทองดี
2. เด็กหญิงปูเปรี้ยว  สุขรัตน์
 
1. นางสาวอินทิรา  ธ.น.ก่ำ
 
1270 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงภัทราวดี  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงเกษวรินทร์  โคตรมูล
 
1. นายอุทิตย์  สมภูมิ
 
1271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์  ทับทิมไสย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มงคะวิระ
 
1. นายศราวุธ  กางสำโรง
2. นายสงวนศักดิ์  อาสาทำ
 
1272 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงธัญภัค  กมลทิพย์
2. เด็กหญิงอภิรดา  ภวภูตานนท์
 
1. นางสาวณิชรัตน์  แสงลี
2. นายวัชรากร  ชัชรัตน์
 
1273 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  ทิวงศ์
2. เด็กชายพีรภัทร  ทบแป
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยี่ยม
2. นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา
 
1274 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายธนกร  นามษร
2. เด็กชายศุภวิกรณ์  แพงคำ
 
1. นายชาญณรงค์  สดมพฤกษ์
2. นายนัทวุฒิ  แสนงาม
 
1275 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83.98 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กชายธนวิทย์  โคตรชาลี
2. เด็กชายพิพัฒน์  ปัสสุวรรณ
 
1. นายภพสันต์  พานชมภู
2. นายภัทรสกล  แสงสีดา
 
1276 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83.3 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แสนเหมทอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  เทียมอัน
 
1. นางกาญจนา  เกษมทรัพย์
2. นายชุมพล  วันหลาบคำ
 
1277 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงศิริญญา  ทิพย์สุข
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ไมตรีแพน
 
1. นางเฉลา  หลายโคตร
2. นางเพียรนภา  แก้วหานาม
 
1278 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทัพธานี
2. เด็กหญิงรัศมี  ไชยศรีสะลาแสง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โสกชาตรี
 
1279 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81.97 ทอง 8 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายธนกฤต  ตราเงิน
2. เด็กหญิงวศินี  พูลเพิ่มผล
 
1. นายทองคำ  ราชวงศ์
2. นายประยูร  สุทธิปัญโญ
 
1280 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81.64 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กชายจตุพล  แสนแก้ว
2. เด็กชายปริเยศร์  เที่ยงกินรี
 
1. นายบรรจง  ทับทิมไสย์
2. นายยุทธศาสตร์  ไกยพาย
 
1281 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81.63 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพแพรวา  แก้วบุดดา
2. เด็กชายพงศธร  ภูถมทอง
 
1. นายพรชัย  ภูขามคม
 
1282 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ซาเหลา
2. เด็กหญิงทัศนีย์พร  ประสีระเก
3. เด็กหญิงสุพาพร  ปางไธสง
 
1. นายพิเำภค  รัตนา
2. นายรังสรรค์  ปริวันตา
 
1283 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายณดนย์  นันทะแสน
2. เด็กชายธนทวี  แสงกล้า
 
1. นายปรีดา  ถาแสง
2. นายยุทธการ  พราหมกระโทก
 
1284 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พายุพัด
2. เด็กชายธรรทรณ์  สารพิมพ์
3. เด็กชายบัณฑิต  ปะกินำหัง
 
1. นายพิพัฒน์  แน่นอุดร
 
1285 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายจิราณุวัฒน์  ฉายรื่น
2. เด็กชายณัชพล   สีตะปัน
3. เด็กชายทิพย์ธราดล  รัตนพลแสน
 
1. นายนัทวุฒิ  แสงงาม
 
1286 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กชายพิชิตชัย  รัดทำ
2. เด็กชายศักดิ์ดา  มนตรี
3. เด็กหญิงสราวุฒิ  สิงขรณ์
 
1. นางนพิศ  โยธาราช
2. นายเกื้อกูล  ณ อุดร
 
1287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางเกษกนก  นิลจันทร์
 
1288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักภักดี
 
1. นางมลฤดี  โสชัย
 
1289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงชมพูนุท  สุวรรณเพ็ง
 
1. นางโนรี  เกษมจิตร
 
1290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงบุณยนุช  บุญลอด
 
1. Mrs.Maria Kristel  P.Anacion
 
1291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงศศิธร  เสติ
 
1. นางทองดี  ศรีกะกุล
 
1292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงทักษอร  เห็มสังหาร
 
1. นางสาวโชติรส  มหาวงษ์
 
1293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กหญิงวรินรัตน์  มูลสมบัติ
 
1. นางมยุรี  ไชยแสนท้าว
 
1294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงพลอยณริน  ขานหมัก
 
1. นางนงลักษณ์  รัตนะพันธุ์
 
1295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงนิกัลยา  ขันโยธา
 
1. นางสุวพันธ์  แก้วนา
 
1296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์รมย์
 
1. นางชนาภรณ์  เพาพาน
 
1297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กชายฤทธิเบต  ทองชมภู
 
1. นางสาวนฤมล  ทามแก้ว
 
1298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิตตาภรณ์  พรมศรี
 
1. นางแพงศรี  ไชยพร
 
1299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงศิรารัตน์  เกษมาลา
 
1. นางอัญชลี  ประสงค์สุขสันติ
 
1300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโสกแดง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  เพ็งพารา
 
1. นางกาญจนา  จูศรี
 
1301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายภูตะวัน  วุฒิพันธุ์
 
1. นางมะลิ  อัตถากร
 
1302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุนันทา
 
1. นางเกตุนภัส  อุดมชัย
 
1303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พึ่งพรม
 
1. นางวิยะดา  ชมภูหลง
 
1304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงพอลลีน  จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์   ผิวขม
 
1305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรามีล่า  ศรีนิวาช
 
1. MissKathrine Jowan  Macalalad
 
1306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงภิญาดา  เขจรไลย์
 
1. นางรัตน์พิสุทธ์  ภักดีสุวรรณ
 
1307 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงรัตน์นรินทร์  มีมินทร์
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ภูมิพันธุ์
 
1308 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงบุษราวดี  บุญมั่งมี
 
1. นางจิรพรรณ  นาคแย้ม
 
1309 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 1. เด็กหญิงอภิชญา  บัวจาน
 
1. นางสาวกุลพรรณ  ลิตุ
 
1310 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงวิภูสิรี  สิทธิหาโคตร
 
1. นางสาวโชติรส  มหาวงษ์
 
1311 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ไชยหานิตย์
 
1. นางสาวพรวิไล  บุญหล้า
 
1312 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณัฐนิธา  สันโดษ
 
1. นางนภาพันธ์  อุทัยดา
 
1313 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง   1. นางวิยดา  ชมภูหลง
 
1314 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงกิ่งลดา  พันธุ์หมื่น
 
1. นางทองดี  ศรีกะกุล
 
1315 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1. เด็กหญิงชยากร  แนทำพล
 
1. นางชนาภรณ์  เพาพาน
 
1316 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  แสนบุญศิริ
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
1317 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ประนิสอน
 
1. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
 
1318 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงฐิติยากรณ์  ละครพล
 
1. นางนวลละออง  ลีลา
 
1319 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงนารีนาฏ  แพนสมบัติ
 
1. นางสนิมพร  สีดาพล
 
1320 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงวัชรียา  บุญหล้า
 
1. นางดารุณี  จำรัสรักษ์
 
1321 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงรังสียา  เทวี
 
1. นางสุวพันธ์  แก้วนา
 
1322 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงมัญชุสา   อิ่นอ้อย
 
1. นางณัฐยา   ศรีวงศ์
 
1323 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงวรันติยา  ลาคล้าย
 
1. นางเพ็ญศรี  สาคุณ
 
1324 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงไอลดา  สาโสดา
 
1. นางเกตุนภัส  อุดมชัย
 
1325 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 1. เด็กหญิงนุสบา  ราชาวัง
 
1. นางวนิดา  ศรีมุงคุณ
 
1326 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายชวิน  บุตรดีสุวรรณ
 
1. นายรังษวุฒิ  มาตวังแสง
 
1327 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  พันจันทร์
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
1328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  พรรณะ
 
1. นางวัชราภรณ์  หานะพันธ์
 
1329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  มนัสโส
 
1. นางสุทธิดา  ภูฉลาด
 
1330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 62.7 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงสุรชา  พลแสน
 
1. นางนงลักษณ์  รัตนะพันธ์
 
1331 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ใหญ่
 
1. นางณุฐจรินทร์  ปอศิริ
 
1332 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายคณาธิป  ทองภูธรณ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  เสตเตมิย์
 
1333 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปัณณพร  บุญสูงเนิน
 
1. นางสาวรจนา  สุวรรณไตรย์
 
1334 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงปิยากร  ศรีประทุม
 
1. นายพงศ์เพชร  แนบกลาง
 
1335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา 1. เด็กชายณัฐชนน  หาสูง
 
1. นายวิเชียร  ทับผา
 
1336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายวรวิทย์  นามบุดดี
 
1. นางสาวกิตติรักษ์  กองคำ
 
1337 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 7 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โหวดนอก
 
1. นางสุนทรีย์  คำสิงห์
 
1338 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กชายชนะชัย  โยธะชัย
 
1. นางภัครวรรณ์  โสภารัตน์
 
1339 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงพิชญาวี  ลามะให
 
1. นางสุภาพร  ลามะให
 
1340 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 1. เด็กหญิงอริสา  ประทา
 
1. นายอุดม  จันปัญญา
 
1341 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทศภา
 
1. นางบาหงัน  กันเมร์
 
1342 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงอรปรียา   พฤติมาศ
 
1. นางสมบูรณ์   พงษ์อุดทา
 
1343 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ประเสริฐศิริ
 
1. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
 
1344 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ธนู
 
1. นางศิริพันธ์  วิทิตธุรนัย
 
1345 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปริยาพร  บุญหล้า
 
1. นางสุฑิษชา  สวัสดี
 
1346 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)    
1347 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  กวดโท
 
1. นางสำรวย  คันธา
 
1348 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายรชตะ  สมนึกในธรรม
 
1. นางเกตุนภัส  อุดมชัย
 
1349 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  กองเงิน
 
1. นางไพรจิตร  ไรท์
 
1350 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายนิติพงศ์  บุญคำมี
 
1. นางลัดดา  ศรีประทุม
 
1351 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77.5 เงิน 4 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายจิตพงษ์  รักษาโสม
 
1. นางคุณากร  อ่อนบัวขาว
 
1352 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 74.5 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กชายกิตติชัย  สมพงษ์
 
1. นางณุฐจรินทร์  ปอศิริ
 
1353 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ตางจงราช
 
1. นางสาวขนิษฐา  โควังชัย
 
1354 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงกุลวรรณ  สีแสง
 
1. นางสุวพันธ์  แก้วนา
 
1355 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโสกภารา 1. เด็กหญิงปริชาติ  ทวยหมื่น
 
1. นายดนัย  ขุ่มด้วง
 
1356 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กชายจัตุพงษ์  ฮุยเสนา
 
1. นางสาวพรวิไล  บุญหล้า
 
1357 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงยุรดา  เคนกันยา
 
1. นางสมพร  จันทร์เจริญ
 
1358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  สมเวียง
 
1. นางนุชนาถ  แก้วเกษ
 
1359 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  อัมพวา
 
1. นางสาวศิริรักษ์  นาเมืองรักษ์
 
1360 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  อนุเวช
 
1. นางภัครวรรณ์  โสภารัตน์
 
1361 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  พูนภิรมย์
 
1. นายดวงจันทร์  ประเสริฐไทย
 
1362 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  บุญยะเพ็ญ
 
1. นางเพ็ญจิต  แก้วกาเหรียญ
 
1363 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 1. เด็กหญิงพรภิมา  บูรพันธ์
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีจำนง
 
1364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงปริศนา   สิงห์ทอง
 
1. นางวิไลวรรณ   สมสีใส
 
1365 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กชายธนพร  วิสุนีย์
 
1. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
 
1366 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายพสธร  ทันพรม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  อินศร
 
1367 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงวรินทร  เทียบสี
 
1. นางบาหงัน  กันเมร์
 
1368 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 1. เด็กชายยุทธพร  ดาหา
 
1. นางวนิดา  ศรีมุงคุณ
 
1369 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศึกสงคราม
 
1. นางชนาภรณ์  เพาพาน
 
1370 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กชายอรรฆย์  พรหมเจดีย์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ล่ามสมบัติ
 
1371 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูพบบุญ
 
1. นางอุบลรัตน์  ศรีปัดถา
 
1372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงสุภิกา  เสนาฤทธิ์
 
1. นางวัชราภรณ์  มนตรี
 
1373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ทับสมบัติ
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
1374 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  คำโฮง
 
1. นางดุษดี  ครองสี
 
1375 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  โสภณสิริ
 
1. นางสาวมารยาท  คำศิริรักษ์
 
1376 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ประภูชะเนย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  รัตนวงษา
 
1377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายพีระณัช  โยชน์
 
1. นางสาวนภัสภรณ์  ชาวอุทัย
 
1378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กหญิงจุฎิภรณ์  ครุฑชม
 
1. นายวรพจน์  นามแก้ว
 
1379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กหญิงนัทริกา  แข็งสง่า
 
1. นางอุทัยวรรณ  บุตรา
 
1380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายนครินทร์  จังพล
 
1. นางมานิตา  กันฝา
 
1381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงเกตน์สิริ   ศรีมาศ
 
1. นางวิไลวรรณ   สมสีใส
 
1382 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงศิริยากร  ยศไพศาล
 
1. นางละออง  นาชัียสินธุ์
 
1383 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ศรีโยวัย
 
1. นางดารุณี  จำรัสรักษ์
 
1384 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนฤมล  ไชยภัฏ
 
1. นายธีรพงศ์   มีสัตย์
 
1385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงรัตนพร  ทินน้อย
 
1. นางวิยะดา  ชมภูหลง
 
1386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโสกภารา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เตื่อยมา
 
1. นายดนัย  ขุ่มด้วง
 
1387 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงกนกพร  ตางจงราช
 
1. นางศศิธร  นุริศักดิ์
 
1388 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  จำปามูล
 
1. นางนภาพร  ฝ่ายจารี
 
1389 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงฐิติชญา  โสภานิช
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
1390 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 17 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงเขมิสรา  บุญมีโชติ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ยมศรีเคน
 
1391 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1. เด็กหญิงนฤนาถ  ทองศักดิ์
 
1. นางศิริพร  พิมพ์ภักดิ์
 
1392 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงพัชรี  เจริญศิริ
 
1. นางสนิมพร  สีดาพล
 
1393 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กหญิงอรนภา  อุทัยดา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตันศิริ
 
1394 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงฮัจฉราภรณ์  กะการดี
 
1. นางเกษฎา  ไชยวงศ์จันทร์
 
1395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)    
1396 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงมนฑ์เทวี  อารีเอื้อ
 
1. นางชรีย์รรัศม์  วงศ์ศิรา
 
1397 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแสง 1. เด็กหญิงดรุณี  อะโน
 
1. นางกาญจนาวรรณ  ลามะให
 
1398 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงกรกนก  นนลือชา
 
1. นางพัชรา  พลเยี่ยม
 
1399 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงรจนา  ทบชิน
 
1. นางนงนุช  ศรีกุลคร
 
1400 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กชายธนดล  แฮร์ริสัน
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ภูมิพันธุ์
 
1401 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐิดา  อรัญวาสน์
 
1. นางณัฐทิยา  ทองแก้ว
 
1402 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ธนูชาญ
 
1. นางปิยะฉัตร  แสงอินทร์
 
1403 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงรินรดา  แนวจำปา
 
1. นายสุพจน์  อันทะลี
 
1404 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญมน  พลมั่น
 
1. นางสาวขนิษฐา  โควังชัย
 
1405 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงโชติกา  อรรคแสง
 
1. นางจิรพรรณ  นาคแย้ม
 
1406 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงญาดา  งามราศรี
 
1. นางละออง  นาชัียสินธุ์
 
1407 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณษภรณ์  สมมิตร์
 
1. นางนภาพันธ์  อุทัยดา
 
1408 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญสี
 
1. นางวนิดา  ศรีมุงคุณ
 
1409 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กหญิงสุวรรณา  มาตายะสี
 
1. นางสาวพรวิไล  บุญหล้า
 
1410 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1. เด็กหญิงวิชุดารัตน์  มีทอง
 
1. นางสุธาทิพย์  นาถมทอง
 
1411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงพิชาจรัส  ศรีประจันต์
 
1. นางสาวจิตรา  ปัตติยะ
 
1412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. นางสาวปราจรีย์  บัวกอง
 
1. นางสาวอิสรีย์  สาครสูงเนิน
 
1413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงสมฤดี  ชิณวงศ์
 
1. นางสุดาดวง  รัตนวงศา
 
1414 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  อยู่มากญาติ
 
1. นางอุบลรัตน์  ศรีปัดถา
 
1415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงจิราพร  แสนรัตน์
2. นางสาวนิศากร  ก่านแก้ว
3. นางสาวพรมณี  แสงโคตร
4. เด็กหญิงยุวธิดา  สิมสา
5. นางสาวอรพรรณ  แสนรัตน์
 
1. นายกองสี  ศิริภูธร
2. นางสาวอิสรีย์  สาครสูงเนิน
 
1416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงไชยา
 
1. นางสาวดาวชเยศ  ปัญญาสุรยุท
 
1417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรรณวดี  โอภาสตระกูล
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  เชื้อประกอบกิจ
 
1418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. เด็กหญิงอภิชญา  ธนสารโสภิณ
 
1. นางสาวยวนใจ  บุบผาพร
 
1419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86.25 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงจริยาพร  อันทะศรี
 
1. MissRen  Juan Juan
 
1420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กหญิงฐิติยากรณ์  ละครพล
 
1. นายอิสระ  ลีลา
 
1421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ไชยมาตย์
 
1. นางสาวนวลฉวี  ภูลายยาว
 
1422 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขชัยบวร
 
1. นางสาวมัลลิกา  สุวรรณพันธุ์
 
1423 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุญจริง
 
1. นางมณีรัตน์  ศรีเสน
 
1424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    
1425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายณัฐกร  เกตุมาลา
2. เด็กหญิงเบญมาศ  คารมหวาน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตันศิริ
 
1426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายดุจเทพ  บัวหลวง
2. เด็กหญิงปัญญาพร  นามษร
 
1. นางปิยะฉัตร  แสงอินทร์
2. นางสาวอัจฉรา  เสตเตมิย์
 
1427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กชายวริศ  เนตรสง่า
2. เด็กชายสันทนะ  อุปพรรณ
 
1. นายจักรพงศ์  ไชยสงเมือง
 
1428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 72.5 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญเกิด
2. เด็กหญิงปรัชญากาญจน์  พรมกลิ้ง
 
1. นางสาวพงษ์ลัดดา  ดวงชาทม
2. นางพรทิพย์  พชรพลอนันต์
 
1429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กหญิงวิยดา   แสงกล้า
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   สาดแล่น
 
1. นางสุดธาดา   วงศรี
 
1430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กหญิงดวงกมล  พรเพ็ง
2. เด็กหญิงศรินญา  รัฐเมือง
 
1. นางบาหงัน  กันเมร์
2. นางสุนิตย์  สัจจา
 
1431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านอุปราช 1. เด็กชายสหรัช  แก้วเกตุ
2. เด็กชายไอศูรย์  สุยอย
 
1. นางอรพรรณ  สีหาคำ
 
1432 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนินาถ  เที่ยงดีฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  วรธิพรหมมา
 
1. นางพรรณทิพย์  ม่วงดี
2. นางพัชรัมพร  ทวยนันท์
 
1433 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายนลธวัช  ศรีโยวงศ์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  บัวมาตร
 
1. นางสาวพัชรี  เที่ยงภักดิ์
2. นางสาวศิริรักษ์  นาเมืองรักษ์
 
1434 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงกฤษณา  สาพิมาน
2. เด็กหญิงปริญญา  แสนลคร
 
1. นางนุชนาถ  แก้วเกษ
 
1435 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงอภิราวดี  ผดาศรี
2. เด็กหญิงอภิสรา  แก้วนารี
 
1. นางคำสอน  อุทัยดา
 
1436 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ทุมชะพงษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  วิริยะสถิตย์กุล
 
1. นางเกตุนภัส  อุดมชัย
 
1437 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. เด็กหญิงนัฐพร  กองสา
2. เด็กหญิงอรยา  หนูตอ
 
1. นางสุพัฒนา  อรรคฮาตสี
 
1438 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1. เด็กหญิงมานิตา  เที่ยงภักดิ์
2. เด็กหญิงอริศรา  สิงห์ทอง
 
1. นางเบญจลักษณ์  ลอยนอก
2. นางเยาวเรศ  ศิริพันทะ
 
1439 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงพุทธพร  ต่วนใจ
2. เด็กหญิงภาสภรณ์  รังษี
 
1. นางทองใส  โยธะคง
2. นางสวาส  นาทันตอง
 
1440 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1. เด็กหญิงธวิกา  บุญบุตตะ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เงาสุมาตย์
 
1. นางวงเดือน  ชัยแก้ว
 
1441 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านคอกม้า 1. เด็กหญิงผกามาศ  โพธิ์แสง
2. เด็กชายวรายุส  ภูแล่นคู่
 
1. นายพิษณุพันธ์  วัฒนบุตร
2. นายภูมินทร์  บุญหล้า
 
1442 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ทึกทา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวชลิตา  จุลลาศรี
2. นางสนิมพร  สีดาพล
 
1443 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 1. เด็กชายธนวัตน์  โยธาภักดี
2. เด็กชายธานินทร์  วิชาเรือง
 
1. นางรัตนา  แพนไมตรี
 
1444 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 -1 - - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)    
1445 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  พงษ์เภา
2. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยหาร
 
1. นายลิน  นุสีวอ
2. นางอุทัยวรรณ  บุตรา
 
1446 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพรประเสริฐ  ทับสมบัติ
2. เด็กชายศิรศักดิ์  ทับสีแก้ว
 
1. นางอัญชลี  ประสงค์สุขสันติ
 
1447 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ศรีบุตรชิน
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สิมลีราช
 
1. นางพัชรา  พลเยี่ยม
 
1448 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงลักขณา  โชติชุม
2. เด็กชายวิชัย  ชมพู
 
1. นางสาวสุขฤทัย  ขอดี
2. นายอุทิศ  คงแสนคำ
 
1449 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กชายศิริศักดิ์  นิเรียงรัมย์
2. เด็กหญิงอริสา  คะรุนรัมย์
 
1. นายวีรพล  นนตรี
2. นางแก้วตา  บุญลอด
 
1450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กชายกล้าณรงค์  แก้วสีขาว
2. เด็กชายชลพัทธ  ปัญจมาตย์
3. เด็กชายนวพล  แก้วหานาม
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  ผลโพธิ์
5. เด็กชายรัตนพัทธ์  ปะสาริบุตร
6. เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์เจริญ
 
1. นายชาติชาย  พรรณะ
2. นายธกร  ภูถาวร
 
1451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  โสโพธิ์
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  โสโพธิ์
3. เด็กชายภาคภูมิ   แก้วน่าน
4. เด็กชายวรพล  ผางแพร่ง
5. เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์งอ
6. เด็กหญิงอลิษา  นาทินนท์
 
1. นายที  ตะภา
2. นางนวพรรณ  ภูโสภา
3. นายสมหวัง  วงษ์ธานี
 
1452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงกนกภร  ศรีแสง
2. เด็กหญิงจริญญา  เทียบดอกไม้
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ลาบุญ
4. เด็กชายนิธินันท์  เทียบแสง
5. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ทศพักต์
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เสนาดี
 
1. นางบุญจันทร์  ไมตรีแพน
2. นายสมทรง  ไมตรีแพน
3. นายเสถียร  ทศภา
 
1453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายคุณากร  ฉาดนอก
2. เด็กชายชยากร  ลครพล
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  สีแสนซุย
4. เด็กชายภูริภัทร  ขันมณี
5. เด็กชายสัญญา  ชูคันหอม
6. เด็กหญิงอรปรียา  ทับปัญญา
 
1. นางรุจิรา  นาชัยฤทธิ์
2. นางลำใย  สาลาสุตา
3. นายเพทาย  สิงพร
 
1454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 1. เด็กชายกรกรต  วงศ์เกิด
2. เด็กชายธนวุฒิ  ศรีคุณ
3. เด็กชายธวัชชัย  ลาภแวง
4. เด็กชายปิยชาติ  ราชเจริญ
5. เด็กชายวีรพัตร  จันทะนีย์
6. เด็กชายอโณทัย  ประจัญพล
 
1. นายจริน  ทับทิมไสย
 
1455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กชายจิระศักดิ์  นนตรี
2. เด็กชายณัฐพล  เพาพาน
3. เด็กชายทนัฐชา  ปัดทุม
4. เด็กชายธีระพล  วงศ์ซอง
5. เด็กชายวรัญญู  หินราชา
6. เด็กชายศิรวิทย์  มนตรี
 
1. นายพิเำภค  รัตนา
2. นายเกื้อกูล  ณ อุดร
 
1456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กชายณัฐวุธ   มนตรีศรี
2. เด็กชายธวัชชัย   ดาไกล
3. เด็กชายพันธวัฒน์  ทองคำสุก
4. เด็กชายยศธพล   พันวงศ์
5. เด็กชายสภาพร   หารสุโพธิ์
6. เด็กชายอัสดาวุฒิ  เอื้อวงศ์
 
1. นายน้ำมนต์  ยศติวงศ์
2. นายสมสิน  ภามี
3. นางสุพรรณี  ร่มเย็ย
 
1457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญทัน
2. เด็กชายน้อมเกล้า  ภาวงศ์
3. เด็กชายพรชัย  สวัสดิ์พิมาย
4. เด็กหญิงพรชิตา  คำนวณ
5. เด็กหญิงยุภาวรรณ  บุญหล้า
6. เด็กหญิงสุพัตรา  เนตรสงคราม
 
1. นายวินัย  ดวงภูเมฆ
2. นางอัมพร  นาเรือง
 
1458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กชายฉัตริน  ภูเต้าน้อย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยผง
3. เด็กชายธนพงษ์  แทนสา
4. เด็กชายภูวดล  ทมทะวา
5. เด็กชายสุณัฐพงษ์  ภูสำรอง
6. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์แสง
 
1. นายชัชนันท์  ดรชัย
2. นางบังอร  ดรชัย
3. นางสาวศรีสุรางค์  ศรีจำนง
 
1459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 1. เด็กชายนพวิน  ภูกองชนะ
2. เด็กชายปิติสรณ์  ชัยอามาตย์
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  สักบุตร
4. เด็กชายสราวุฒิ  ไชยาโส
5. เด็กชายอภิเดช  พรมรังสี
6. เด็กชายเจษฎา  ควรเรียน
 
1. นางสาวจีรนันท์  เหง้ามูล
2. นายทวีศิลป์  พรสีมา
3. นายนฤสรรค์  บุดสีสวย
 
1460 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านจำนัก 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  นามเต
2. เด็กหญิงจิราพร  ไชยเหมือน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บาลวิมนต์
4. เด็กหญิงภัทริดา  ภูสีฤทธิ์
5. เด็กหญิงวรินรัตน์  วังหอม
6. เด็กหญิงอรนุช  บุตไตร
 
1. นายงาน  อุตสารัมย์
2. นางมยุรี  ไชยแสนท้าว
 
1461 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1. เด็กชายธนกร  อุปลัง
2. เด็กชายปฎิภาณ  แขนสันเทียะ
3. เด็กชายปัญจพล  ศรีคำทิพย์
4. เด็กชายพรรษธรรม  ภักดี
5. เด็กชายพลาธิป  สารบุญ
6. เด็กชายพัทรพล  พลเตมา
 
1. นางกมลศรี  พลเรือง
2. นางกมลศิริ  วันลา
3. นายปิยศักดิ์  บุญทองโท
 
1462 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายบวร  พิลาโสภา
2. เด็กชายวชิรวิทย์  อสุรินทร์
3. เด็กหญิงวนิดา  วงชารี
4. เด็กหญิงวรนิษฐา  วันสาสืบ
5. เด็กหญิงวราพรณ์  วงชารี
6. เด็กหญิงวารุณี  แสนสุข
 
1. นางสาวพรรณี  จันทร์สุราช
2. นายมรกต  บุญทัน
 
1463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงปฏิมากร  ภูสาย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วไชยชาติ
3. เด็กหญิงศิรินดา  วังหอม
4. เด็กหญิงอรสา  เพชรสรวง
5. เด็กหญิงอังศุดาวัลย์  วงฮาด
6. เด็กหญิงเกศมณี  แสงมา
 
1. นายพิทักษ์  ประเสริฐศิริ
 
1464 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายชฎากรณ์  ดวงสำราญ
2. เด็กหญิงณิรัชชา  จันทะเสน
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บัวมาศ
4. เด็กชายศุภมิตร  วงศ์ใหญ่
5. เด็กชายสุรเดช  พรมสี
6. เด็กหญิงอรัญญา  ปัจฉิมมา
 
1. นางทัศนีย์  อนันตวุฒิ
2. นายมรกต  บุญทัน
 
1465 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนพยอม 1. เด็กชายกันทรากร  พิลาโสภา
2. เด็กชายณัฐนันท์  สุพรมอินทร์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลายสุริยา
4. เด็กชายพีรพล  มัตตาปะโท
5. เด็กชายหนึ่งเดียว  เทียกสีบุญ
6. เด็กชายอติพล  โสภา
 
1. นายนายอิสระ  ลีลา
2. นายบรรจง  ดงษ์พง
3. นายศรีภมร  จันนนท์
 
1466 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 1. เด็กชายปฎิภาณ  คำโฮง
2. เด็กชายพิชิตชัย  รัดทำ
3. เด็กชายวรวุฒิ  จันทะชารี
4. เด็กชายศักดิ์ดา  มนตรี
5. เด็กชายสราวุฒิ  สิงขรณ์
6. เด็กชายอนุคิค  เจะ
 
1. นายพิเำภค  รัตนา
2. นายเกื้อกูล  ณ อุดร
 
1467 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กหญิงชลดา  จิตบรรจง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  จิตบรรจง
3. เด็กชายธรรณธร  โหนดไธสง
4. เด็กชายพงษ์ศธร  นาสุวรรณ
5. เด็กชายวราวุฒิ  จิตบรรจง
6. เด็กหญิงอภัสรา  รัตนทิพย์
 
1. นายธงชัย  ศรีสารคาม
2. นายสุนิพนธ์  ฟทธิ์ถาพรม
3. นายอาคม  สิงพร
 
1468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  โพธิ์สิงห์
2. เด็กชายปฎิภาณ  แสนสีลา
3. เด็กชายพงศกร  ราตะกั่ว
4. เด็กชายภานุมาศ  กินารักษ์
5. เด็กชายรัชพงศ์  จุมพรม
6. เด็กชายวรรณพจน์  ขันห้าม
 
1. นางสาวกัญญาพร  เนื่องโนราช
2. นายชวาล  เนื่องโนราช
3. นางอุดมลักษณ์  ยมศรีเคน
 
1469 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1. เด็กชายจักรภัทร  อ่อนโพธา
2. เด็กชายวงค์สันต์  แสงภูคำ
3. เด็กชายศุภกร  เหล่าทอง
4. เด็กชายอาทิตย์  สุทธิสิงห์
 
1. นายจรัส  ภูชื่นแสง
 
1470 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กชายธนพนธ์   พานศรี
2. เด็กชายพงศกร  แวงยางนอก
3. เด็กชายอนุกูล   ทุมสุด
4. เด็กชายอภิสิทธิ์   ดาไถล
5. เด็กชายอังกูล   เนาหนองขาม
6. เด็กชายอิสระ   ปัดคำ
 
1. นายน้ำมนต์   ยศติวงศ์
2. นายสมสิน  ภามี
3. นางสุพรรณี  ร่มเย็น
 
1471 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 1. เด็กชายจรัญ  ปราณีต
2. เด็กชายจิตรเทพ  บรรเทา
3. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ไชยศรีหา
4. เด็กชายภาคภูมิ  อู่คำ
5. เด็กชายภาคภูมิ  พรมทา
6. เด็กชายสุรพันธ์  ไชยบุดดี
 
1. นางสาวจีรนันท์  เหง้ามูล
2. นายทวีศิลป์  พรสีมา
3. นายนฤสรรค์  บุดสีสวย
 
1472 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กชายกฤษฎา  โสภาพร
2. เด็กชายนันทวุฒิ  ศรีเนาวรัตน์
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีโนราช
4. เด็กชายวรวิช  โคช่วย
5. เด็กชายสรศักดิ์  เทพสำราญ
6. เด็กชายอภิชัย  มะแพน
 
1. นายประภาส  คันธา
2. นายภัทรภูวดล  ดลโสภณ
3. นายอุทิศ  คันธา
 
1473 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 1. เด็กชายชัชธวัช  หินอุดม
2. เด็กชายธวัชชัย  แก้วสีขาว
3. เด็กชายนันทกร  ขันตรี
4. เด็กชายบัณฑิต  จันทร์เพ็ญ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญหล้า
6. เด็กชายอดิเทพ  จันทร์ลักษณ์
 
1. นางบัวลี  ศรีทัพไทย
2. นายวินัย  ดวงภูเมฆ
3. นางสายสุณีย์  เมยไธสง
 
1474 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  วงละคร
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีละหว้า
3. เด็กหญิงปนัดดา  จิตบรรจง
4. เด็กชายพรมงคล  คำจันทร์
5. เด็กหญิงวราภาณ์  หงษาอ่อน
6. เด็กชายศิริพงษ์  นาสุวรรณ
7. เด็กชายสิทธิชัย  เค้าแสน
8. เด็กชายเสริมศักดิ์  วิสุทธิเขตการ
 
1. นางพานทอง  โพรลิน
2. นายวัชรินทร์  ชิณนาค
3. นายวิศิษย์  แก้วหานาม
 
1475 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 1. เด็กหญิงกัณญาพร  อนุเวศ
2. เด็กชายจงเจริญ  พิมณะวัน
3. เด็กชายพงษ์ศกร  รักภักดี
4. เด็กหญิงพิชญา  พลขันธ์
5. เด็กหญิงมันตรินี  คำสีแก้ว
6. เด็กหญิงวรรวลี  โคตรมุงคุณ
7. เด็กชายวิวัฒน์  มุลิจันทร์
8. เด็กหญิงศลิษา  คงหา
9. เด็กหญิงศิริพร  หาญพรม
10. เด็กชายเสมียน  วรรณุเวศ
 
1. นางกัณหา  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวบุญส่ง  ประดับวัน
3. นางสาวิตรี  จันทมนตรี
 
1476 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูเด่นใส
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ไชยหานิตย์
3. เด็กชายชนะชัย  แก้วโสม
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  หาอินทร์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูพานไร่
6. เด็กหญิงนันทนา  ภูเด่นใส
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  แซ่ตั้น
8. เด็กหญิงรัตติญา  ชัยสมคุณ
9. เด็กหญิงสุพรรณี  โสตธิสุนทร
10. เด็กหญิงอริสา  เหล่ามาลา
 
1. นางสาวพรวิไล  บุญหล้า
2. นางรัตน์สุดา  จำปามูล
3. นางแปลงใจ  แดงงาม
 
1477 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัดกอง
2. เด็กชายธีรภัทร  เตื่อยมา
3. เด็กหญิงนลินรัตน์  วีรวรรณ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัดกอง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เทพผาย
6. เด็กหญิงอรปรีญา  ทวยจันทร์
7. เด็กหญิงอรอนงค์  ชาวด่าน
8. เด็กหญิงอรอนงค์  โพธิ์สิม
9. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พลแสน
10. เด็กหญิงเนตรชนก  สระสม
 
1. นายจำเนียร  ทวยภา
2. นายนันทวัช  พรหมดา
3. นายประยงค์  พุทโธ
 
1478 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสนตรี
2. เด็กหญิงจิราพร  ภูวะนาท
3. เด็กหญิงมนัญชยา  โตเล็ก
4. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนมณี
5. เด็กชายอิศม์เดช  ภูภารา
 
1. นางลัดดาวัลย์  ชมภูหลง
2. นางวิไลลักษณ์  จันทร์ลอย
 
1479 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เดชมาลา
2. เด็กหญิงรจนา  เทพราชา
3. เด็กหญิงอรปรีญา  ทวยจันทร์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เทียงดาห์
2. นางปิยนุช  นามคุณ
 
1480 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมภา
2. เด็กหญิงศิริพร  ศรีสาคร
3. เด็กหญิงอรสา  เทศสาย
 
1. นางสมลักษณ์  วงศ์ดวงจันทร์
2. นายอุดม  อิ่มสุวรรร
 
1481 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 1. เด็กชายธนโชค  เที่ยงคำ
2. เด็กหญิงพิยะดา  กุลีสูงเนิน
3. เด็กชายวงศกร  เหล่าพร
 
1. นางบังอร  ดรชัย
2. นางรสริน  สงครามสี
 
1482 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงช่อผกา  ทินน้อย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงห้าว
3. เด็กหญิงอุษณี  พลขวา
 
1. นางศิริลักษณ์  ชมภูคำ
2. นายอายุธ  รัตนะปัญญษ
 
1483 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 1. เด็กชายจตุพล  ทับอุดม
2. เด็กหญิงชนรดี  กิ่งทอง
3. เด็กหญิงอารีย์  พรรณาเหนือ
 
1. นางน้ำเพชร  ทับชา
2. นางรำไพ  เอี้ยงเจริญ
 
1484 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แจระโว
2. เด็กหญิงวริศรา  มาจันทร์
3. เด็กชายเดิมชัย  โยธะคง
 
1. นางมาลา  อุตสารัมย์
2. นายอุทิศ  คันธา
 
1485 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงชลิดาพร  พิมดา
2. เด็กชายปฏิภาณ  จันทะเขียน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  พลฤทธิ์
 
1. นางนภัสนันท์  พรรณพราว
2. นางเอมอร  ศรีสารคาม
 
1486 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1. เด็กหญิงนภกานต์  นิงคลี
2. เด็กหญิงนฤทัย  ศิริบุตร
3. เด็กหญิงภัทรธิรา  อุทาภักดี
 
1. นางสาวนันท์รวี  ขันผง
 
1487 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดีน้อย
2. เด็กหญิงรามาวดี  ไกรษรศรี
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  อัคฮาตศรี
 
1. นายพีรพล  โรจรัตน์
2. นางอรดี  โรจรัตน์
 
1488 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รักกุศล
2. เด็กหญิงชนิกานต์  อุทัยนิล
3. เด็กหญิงพีรยา  ธรรมเที่ยง
 
1. นางอนัญญา  พุทธัสสะ
 
1489 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุวรรณเพ็ง
2. เด็กหญิงญาณาธิป  ชะศรี
3. เด็กหญิงปณิตา  ศิริวาลย์
 
1. นางดวงพร  ศิริปะกะ
2. นางทัศนีย์  นาสมพันธ์
 
1490 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1. เด็กหญิงหัทยา  กุมชาติ
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พุฒหล้า
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  พรมมงคล
 
1. นางกรณิกา  บุญมั่ง
2. นางธัญลักษณ์  ดาวศรประศาสน์
 
1491 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 1. เด็กหญิงปฏิญญา  สถิตย์วัฒน์
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  คำสิงห์
3. เด็กหญิงเกศกนก  ภูเงิน
 
1. นางจิรัชญา  ภูนาเหนือ
2. นางสาวภัทฐิรา  จันทะคาม