สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 19 16 9 44 51 8 4 6 63
2 บ้านหนองคูขาด 11 8 1 20 28 3 0 3 31
3 อนุบาลกิติยา 10 8 12 30 49 9 2 5 60
4 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 9 4 3 16 21 4 1 8 26
5 พระกุมารมหาสารคาม 7 10 8 25 42 3 2 2 47
6 บ้านหนองหว้าโนนทอง 7 1 3 11 12 1 1 1 14
7 หลักเมืองมหาสารคาม 6 2 2 10 24 8 6 6 38
8 บ้านโนนทองโนนสะอาด 5 4 1 10 5 6 1 0 12
9 อนุบาลกันทรวิชัย 5 3 6 14 21 7 2 4 30
10 บ้านหนองคู 5 1 0 6 7 5 0 2 12
11 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 4 4 2 10 21 9 5 3 35
12 บ้านหนองจิก 4 4 1 9 12 3 5 4 20
13 บ้านมะกอก 4 2 2 8 9 2 2 2 13
14 บ้านหนองแวงหนองตุ 4 2 1 7 7 2 0 1 9
15 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 4 3 10 20 3 2 4 25
16 บ้านนาดีศรีสุข 3 4 2 9 11 0 1 0 12
17 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 3 3 2 8 12 0 0 0 12
18 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 3 2 3 8 5 1 2 1 8
19 บ้านหนองโจดสวนมอน 3 2 0 5 5 1 0 0 6
20 บ้านคอกม้า 3 1 0 4 5 0 1 1 6
21 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 3 0 0 3 4 0 0 2 4
22 บ้านวังแสง 2 5 5 12 16 4 4 2 24
23 บ้านโคกบัวค้อ 2 3 4 9 9 0 2 2 11
24 บ้านเหล่า 2 3 3 8 5 1 2 3 8
25 บ้านหนองขามแสบง 2 3 2 7 8 3 1 0 12
26 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 2 2 2 6 5 2 1 1 8
27 บ้านดงน้อย 2 2 0 4 6 3 1 2 10
28 บ้านวังปลาโด 2 1 2 5 4 2 1 1 7
29 บ้านโสกแดง 2 1 0 3 3 1 1 0 5
30 บ้านโนนเกษตร 2 0 3 5 10 3 1 3 14
31 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 2 0 1 3 6 0 4 1 10
32 บ้านหนองโนอีดำ 2 0 1 3 5 1 1 4 7
33 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 2 0 0 2 3 1 1 0 5
34 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 2 0 0 2 2 3 3 1 8
35 บ้านเหล่าจั่นนาภู 1 4 2 7 5 2 4 2 11
36 บ้านหนองโก 1 2 1 4 7 3 2 0 12
37 บ้านหินลาด 1 2 1 4 6 3 2 2 11
38 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 1 2 0 3 3 0 0 0 3
39 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 1 1 1 3 7 1 3 0 11
40 บ้านหนองขุ่น 1 1 1 3 3 3 1 0 7
41 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 1 1 0 2 4 2 2 0 8
42 บ้านภูดิน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
43 บ้านท่าตูมดอนเรือ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
44 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 1 0 3 4 6 2 1 2 9
45 บ้านเม่นใหญ่ 1 0 2 3 4 4 0 0 8
46 ชุมชนบ้านหมากค่า 1 0 1 2 6 2 0 2 8
47 บ้านห้วยทราย 1 0 1 2 4 0 0 0 4
48 บ้านโขงใหญ่ 1 0 1 2 2 2 0 1 4
49 บ้านใคร่นุ่น 1 0 1 2 2 0 1 0 3
50 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1 0 0 1 4 3 3 2 10
51 บ้านพงโพด 1 0 0 1 4 3 0 1 7
52 บ้านบ่อใหญ่ 1 0 0 1 4 0 0 1 4
53 บ้านป่าข่างโนนลาน 1 0 0 1 3 3 1 1 7
54 บ้านโคกล่าม 1 0 0 1 3 2 1 1 6
55 บ้านโดท่างาม 1 0 0 1 3 0 1 1 4
56 วันครู2502 1 0 0 1 3 0 1 0 4
57 บ้านเหล่าหนาด 1 0 0 1 2 0 0 1 2
58 บ้านแก่นเท่า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านโคกก่อ 1 0 0 1 1 3 1 2 5
60 บ้านจำนัก 1 0 0 1 1 0 2 2 3
61 บ้านขามเฒ่า 1 0 0 1 1 0 1 0 2
62 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 1 0 0 1 1 0 0 2 1
63 บ้านโนนทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านวังไฮวังทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านซองแมว 0 2 1 3 5 4 1 3 10
68 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 0 2 1 3 5 0 2 0 7
69 บ้านท่าสองคอน 0 2 1 3 3 2 6 1 11
70 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 0 2 0 2 3 0 2 0 5
71 บ้านดอนก่อ 0 1 3 4 5 3 3 0 11
72 หัวหนอง (สังฆวิทยา) 0 1 1 2 7 3 0 2 10
73 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 0 1 1 2 5 5 0 2 10
74 บ้านดอนตูมดอนโด 0 1 1 2 4 1 1 0 6
75 บ้านหัวนา 0 1 1 2 4 0 0 0 4
76 บ้านหนองแก 0 1 1 2 2 0 0 0 2
77 บ้านหัวหนอง 0 1 0 1 6 0 0 0 6
78 บ้านนาสีนวน 0 1 0 1 5 2 2 0 9
79 บ้านบัวมาศ 0 1 0 1 5 2 1 1 8
80 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 0 1 0 1 5 1 2 2 8
81 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 0 1 0 1 4 3 2 0 9
82 ชุมชนมิตรภาพ 0 1 0 1 4 1 1 2 6
83 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 0 1 0 1 3 2 0 0 5
84 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
85 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 0 1 0 1 2 2 0 2 4
86 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 1 0 1 2 1 0 1 3
87 บ้านดอนพยอม 0 1 0 1 2 0 2 0 4
88 บ้านโพนละออม 0 1 0 1 2 0 1 0 3
89 บ้านหนองตื่น 0 1 0 1 2 0 0 0 2
90 บ้านโสกภารา 0 1 0 1 1 4 1 1 6
91 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 1 0 1 1 2 1 4 4
92 บ้านศาลา 0 1 0 1 1 1 2 2 4
93 บ้านติ้วสันติสุข 0 0 3 3 4 3 0 1 7
94 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 0 1 1 5 4 1 1 10
95 บ้านท่าขอนยาง 0 0 1 1 4 3 2 2 9
96 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 0 0 1 1 4 0 0 0 4
97 บ้านหนองกุงเต่า 0 0 1 1 3 3 0 0 6
98 บ้านดอนนา 0 0 1 1 3 0 0 1 3
99 บ้านหมี่เหล่าน้อย 0 0 1 1 3 0 0 0 3
100 บ้านยางสามัคคี 0 0 1 1 2 2 1 1 5
101 บ้านเหล่ายาว 0 0 1 1 2 2 0 0 4
102 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
103 บ้านหนองหล่ม 0 0 1 1 1 2 0 1 3
104 ชุมชนบ้านมะค่า 0 0 1 1 1 1 0 1 2
105 บ้านดอนบม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
106 มัธยมชาญวิทยา 0 0 0 0 5 6 6 6 17
107 บ้านทัน 0 0 0 0 5 4 0 1 9
108 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 0 0 0 0 5 3 0 1 8
109 บ้านคันธาร์ 0 0 0 0 5 3 0 1 8
110 บ้านหันเชียงเหียน 0 0 0 0 5 1 2 1 8
111 บ้านไส้จ่อ 0 0 0 0 4 6 2 3 12
112 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 0 0 0 0 4 3 0 1 7
113 อนุบาลแกดำ 0 0 0 0 4 2 3 1 9
114 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 3 2 1 2 6
115 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 0 0 0 0 3 2 1 0 6
116 เทศบาลสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 3 2 0 1 5
117 บ้านป่ากุงหนา 0 0 0 0 3 1 1 1 5
118 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 1 0 2 4
119 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
120 บ้านเปลือยหนองตูบ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
121 ชุมชนบ้านดงเค็ง 0 0 0 0 2 8 0 2 10
122 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 0 0 0 0 2 2 0 2 4
123 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 0 0 0 2 2 0 1 4
124 บ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 0 0 0 0 2 1 1 2 4
125 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
126 บ้านดอนหน่อง 0 0 0 0 2 1 0 2 3
127 บ้านหนองเจริญ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
128 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
129 บ้านนาแพงดอนไฮ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
130 บ้านแดง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
131 อนุบาลพรเทพ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 0 0 0 0 1 6 1 0 8
134 พัฒนศึกษา 0 0 0 0 1 3 2 2 6
135 บ้านดอนงัว 0 0 0 0 1 2 3 1 6
136 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 0 0 0 0 1 2 1 0 4
137 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
138 บ้านตำแยหนองคู 0 0 0 0 1 2 0 1 3
139 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
140 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 0 0 1 1 4 2 6
141 บ้านเชือกคุยเพ็ก 0 0 0 0 1 1 2 1 4
142 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 0 0 0 1 1 1 2 3
143 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
144 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
145 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 0 0 0 1 1 0 1 2
146 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
147 บ้านฮ่องไผ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านฝายป่าบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านโคกไร่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านโคกลิ่น 0 0 0 0 1 0 2 0 3
152 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 บ้านอุปราช 0 0 0 0 1 0 1 0 2
154 วัดนาดีวราราม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 บ้านหนองอุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 2 1
156 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
157 บ้านท่าปะทายโนนตูม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
158 บ้านเก่าใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
159 บ้านเหล่าโง้ง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
160 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 1 0 0 1 1
161 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 นิคมบ้านหัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านร่วมใจ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านส้มโฮง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านโขงกุดหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 เทศบาลบ้านแมด 0 0 0 0 0 3 0 0 3
170 บ้านหนองสิม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
171 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0 2 0 1 2
172 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
173 บ้านหนองโดนหอกลอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
174 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 0 0 0 0 1 2 1 3
175 บ้านดอนเวียงจันทร์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
176 บ้านดงมัน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
177 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
179 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
180 บ้านเป้า 0 0 0 0 0 1 1 0 2
181 บ้านเหล่าผักหวาน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
182 บ้านเกิ้ง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
183 บ้านโคกกุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 0 0 0 0 0 0 2 0 2
186 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
187 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
188 บ้านสมศรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านยางห่างโนนทัน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
190 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
191 บ้านดงเค็งดอนหัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 บ้านขอนแก่นตะคุ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 อนุบาลมาลีรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 บ้านบกพร้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 บ้านหนองโพด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 บ้านเลิงบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 บ้านแดงน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 อนุบาลบรบือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 เทศบาลบ้านส่องนางใย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 179 150 125 454 797 307 180 196 1,284