สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลมหาสารคาม 50 8 4 6 62
2 อนุบาลกิติยา 49 9 2 5 60
3 พระกุมารมหาสารคาม 42 3 2 2 47
4 บ้านหนองคูขาด 26 3 0 3 29
5 หลักเมืองมหาสารคาม 24 8 6 6 38
6 อนุบาลกันทรวิชัย 24 8 2 4 34
7 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 23 7 5 3 35
8 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 21 4 1 8 26
9 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 20 3 2 4 25
10 บ้านวังแสง 17 4 4 2 25
11 บ้านหนองหว้าโนนทอง 13 1 1 1 15
12 บ้านหนองจิก 12 3 5 4 20
13 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 12 3 1 2 16
14 บ้านมะกอก 12 2 2 2 16
15 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 12 0 0 0 12
16 บ้านโนนเกษตร 10 3 1 3 14
17 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 10 2 2 0 14
18 บ้านนาดีศรีสุข 10 0 1 0 11
19 บ้านหนองคู 9 5 0 2 14
20 บ้านคันธาร์ 9 3 0 1 12
21 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 9 0 2 0 11
22 บ้านหินลาด 8 4 2 2 14
23 บ้านดงน้อย 8 3 1 2 12
24 บ้านหนองขามแสบง 8 3 1 0 12
25 บ้านหนองโก 7 4 2 0 13
26 หัวหนอง (สังฆวิทยา) 7 3 0 2 10
27 บ้านท่าสองคอน 7 2 6 1 15
28 บ้านหนองแวงหนองตุ 7 2 0 1 9
29 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 7 1 3 0 11
30 บ้านโคกบัวค้อ 7 0 2 2 9
31 วันครู2502 7 0 1 0 8
32 ชุมชนบ้านหมากค่า 6 2 0 2 8
33 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 6 2 0 0 8
34 บ้านเหล่า 6 1 2 3 9
35 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 6 0 4 1 10
36 บ้านดอนพยอม 6 0 2 0 8
37 บ้านหัวหนอง 6 0 0 0 6
38 ชุมชนบ้านดงเค็ง 5 8 0 2 13
39 มัธยมชาญวิทยา 5 6 6 6 17
40 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 5 5 0 2 10
41 บ้านซองแมว 5 4 1 3 10
42 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 5 4 1 1 10
43 บ้านทัน 5 4 0 1 9
44 บ้านดอนก่อ 5 3 3 0 11
45 บ้านท่าขอนยาง 5 3 2 2 10
46 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 5 3 0 1 8
47 บ้านนาสีนวน 5 2 2 0 9
48 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 5 2 1 1 8
49 บ้านบัวมาศ 5 2 1 1 8
50 บ้านเหล่าจั่นนาภู 5 1 4 2 10
51 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 5 1 2 2 8
52 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 5 1 2 1 8
53 บ้านหันเชียงเหียน 5 1 2 1 8
54 บ้านหนองโนอีดำ 5 1 1 4 7
55 บ้านคอกม้า 5 0 1 1 6
56 บ้านบ่อใหญ่ 5 0 0 1 5
57 บ้านไส้จ่อ 4 5 2 3 11
58 บ้านเม่นใหญ่ 4 4 0 0 8
59 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 4 3 3 2 10
60 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 4 3 2 0 9
61 บ้านพงโพด 4 3 0 1 7
62 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 4 3 0 1 7
63 อนุบาลแกดำ 4 2 3 1 9
64 บ้านวังปลาโด 4 2 1 1 7
65 บ้านโขงใหญ่ 4 2 0 1 6
66 บ้านติ้วสันติสุข 4 2 0 1 6
67 ชุมชนมิตรภาพ 4 1 1 2 6
68 บ้านดอนตูมดอนโด 4 1 1 0 6
69 บ้านดอนบม 4 1 1 0 6
70 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย 4 0 0 2 4
71 บ้านห้วยทราย 4 0 0 0 4
72 บ้านหัวนา 4 0 0 0 4
73 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 4 0 0 0 4
74 บ้านป่าข่างโนนลาน 3 3 1 1 7
75 บ้านโนนทองโนนสะอาด 3 3 1 0 7
76 บ้านหนองขุ่น 3 3 1 0 7
77 บ้านหนองกุงเต่า 3 3 0 0 6
78 บ้านโพนงาม 3 2 1 2 6
79 บ้านยางสามัคคี 3 2 1 1 6
80 บ้านโคกล่าม 3 2 1 1 6
81 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 3 2 1 0 6
82 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 3 2 0 2 5
83 เทศบาลสามัคคีวิทยา 3 2 0 1 5
84 บ้านป่ากุงหนา 3 1 1 1 5
85 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 3 1 1 0 5
86 บ้านหนองแวง 3 1 0 2 4
87 บ้านเก่าใหม่ 3 1 0 1 4
88 บ้านหนองบัวโนนมี้ 3 1 0 0 4
89 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 3 0 2 0 5
90 บ้านโดท่างาม 3 0 1 1 4
91 วัดนาดีวราราม 3 0 1 0 4
92 บ้านหนองปลิง 3 0 1 0 4
93 บ้านเปลือยหนองตูบ 3 0 1 0 4
94 บ้านดอนนา 3 0 0 1 3
95 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 3 0 0 0 3
96 บ้านหมี่เหล่าน้อย 3 0 0 0 3
97 บ้านโสกภารา 2 4 1 1 7
98 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 2 3 3 1 8
99 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 2 2 0 2 4
100 บ้านท่าปะทายโนนตูม 2 2 0 1 4
101 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 2 2 0 1 4
102 บ้านเหล่ายาว 2 2 0 0 4
103 บ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 2 1 1 2 4
104 บ้านโสกแดง 2 1 1 0 4
105 บ้านหนองเขื่อนช้าง 2 1 1 0 4
106 บ้านดอนหน่อง 2 1 0 2 3
107 ชุมชนบ้านมะค่า 2 1 0 1 3
108 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 2 1 0 1 3
109 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 1 0 1 3
110 บ้านท่าตูมดอนเรือ 2 1 0 0 3
111 บ้านภูดิน 2 1 0 0 3
112 บ้านฝายป่าบัว 2 1 0 0 3
113 บ้านแดง 2 1 0 0 3
114 อนุบาลพรเทพ 2 1 0 0 3
115 บ้านจำนัก 2 0 2 2 4
116 บ้านใคร่นุ่น 2 0 1 0 3
117 บ้านโพนละออม 2 0 1 0 3
118 บ้านหนองเจริญ 2 0 0 2 2
119 บ้านเหล่าหนาด 2 0 0 1 2
120 บ้านแก่นเท่า 2 0 0 0 2
121 บ้านโขงกุดหวาย 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองแก 2 0 0 0 2
123 บ้านหนองตื่น 2 0 0 0 2
124 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 2 0 0 0 2
126 บ้านนาแพงดอนไฮ 2 0 0 0 2
127 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 1 6 1 0 8
128 พัฒนศึกษา 1 3 2 2 6
129 บ้านโคกก่อ 1 3 1 2 5
130 บ้านดอนงัว 1 2 3 1 6
131 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1 2 1 4 4
132 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 1 2 1 0 4
133 บ้านหนองหล่ม 1 2 0 1 3
134 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1 2 0 1 3
135 บ้านตำแยหนองคู 1 2 0 1 3
136 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 1 2 0 0 3
137 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 1 1 4 2 6
138 บ้านศาลา 1 1 2 2 4
139 บ้านเชือกคุยเพ็ก 1 1 2 1 4
140 บ้านดอนเวียงจันทร์ 1 1 2 0 4
141 บ้านหัวช้างหนองแสง 1 1 1 2 3
142 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1 1 1 1 3
143 บ้านกุดแคน 1 1 1 0 3
144 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 1 1 0 1 2
145 บ้านเขวาใหญ่ 1 1 0 1 2
146 บ้านหนองโจดสวนมอน 1 1 0 0 2
147 บ้านฮ่องไผ่ 1 1 0 0 2
148 บ้านโคกไร่ 1 1 0 0 2
149 บ้านโนนม่วง 1 1 0 0 2
150 บ้านโคกลิ่น 1 0 2 0 3
151 บ้านขามเฒ่า 1 0 1 0 2
152 บ้านหนองหวาย 1 0 1 0 2
153 บ้านอุปราช 1 0 1 0 2
154 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 1 0 0 2 1
155 บ้านหนองอุ่ม 1 0 0 2 1
156 บ้านเหล่าโง้ง 1 0 0 1 1
157 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1 0 0 1 1
158 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1 0 0 1 1
159 บ้านโนนทอง 1 0 0 0 1
160 บ้านวังไฮวังทอง 1 0 0 0 1
161 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1 0 0 0 1
162 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
164 บ้านโนนสวรรค์ 1 0 0 0 1
165 นิคมบ้านหัน 1 0 0 0 1
166 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 1 0 0 0 1
167 บ้านร่วมใจ 1 1 0 0 0 1
168 บ้านส้มโฮง 1 0 0 0 1
169 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1 0 0 0 1
170 เทศบาลบ้านแมด 0 3 0 0 3
171 บ้านหนองสิม 0 2 1 0 3
172 บ้านลิ้นฟ้า 0 2 0 1 2
173 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 2 0 0 2
174 บ้านหนองโดนหอกลอง 0 2 0 0 2
175 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 1 2 1 3
176 บ้านดงมัน 0 1 1 2 2
177 บ้านหนองหิน 0 1 1 0 2
178 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 1 1 0 2
179 บ้านเป้า 0 1 1 0 2
180 บ้านดอนดู่ 0 1 1 0 2
181 บ้านเหล่าผักหวาน 0 1 1 0 2
182 บ้านเกิ้ง 0 1 0 2 1
183 บ้านโคกกุง 0 1 0 0 1
184 บ้านแสนสุข 0 1 0 0 1
185 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 0 0 2 0 2
186 บ้านหนองใหญ่ 0 0 2 0 2
187 บ้านโนนสำราญ 0 0 1 2 1
188 บ้านสมศรี 0 0 1 0 1
189 บ้านยางห่างโนนทัน 0 0 0 2 0
190 บ้านโพนสวาง 0 0 0 2 0
191 บ้านดงเค็งดอนหัน 0 0 0 1 0
192 บ้านขอนแก่นตะคุ 0 0 0 1 0
193 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0
194 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0
195 บ้านแดงน้อย 0 0 0 0 0
196 อนุบาลมาลีรัตน์ 0 0 0 0 0
197 บ้านบกพร้าว 0 0 0 0 0
198 บ้านหนองโพด 0 0 0 0 0
199 บ้านเลิงบ่อ 0 0 0 0 0
200 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 0
201 อนุบาลบรบือ 0 0 0 0 0
202 เทศบาลบ้านส่องนางใย 0 0 0 0 0
รวม 858 305 180 196 1,539