หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวกุสุมา วิสัย ธุรการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี คณะกรรมการประมวลผล
2 นางสาวพีชยา พาณิชย์ ธุรการโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด,บ้านเม่นใหญ่ คณะกรรมการประมวลผล
3 นางสาวฐิตาภรณ์ ถาวรธรรม ธุรการโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า คณะกรรมการประมวลผล
4 นายพงศธัช ขันธะมูล ธุรการโรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย คณะกรรมการประมวลผล
5 นางสาวภคพร โคราช ธุรการโรงเรียนบ้านโคกก่อ คณะกรรมการประมวลผล
6 นางสาววิรงรอง ประยงค์ ธุรการโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ คณะกรรมการประมวลผล
7 นายเกริกไกร สุขเพลีย ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า คณะกรรมการประมวลผล
8 นายวีรศักดิ์ พลขันธ์ ธุรการโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน คณะกรรมการประมวลผล
9 นางสาวจุฑาภรณ์ ภูพาที ธุรการโรงเรียนบ้านท่าสองคอน โรงเรียนบ้านหินลาด คณะกรรมการประมวลผล
10 รหัสดาว. ไกรศิริ ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ คณะกรรมการประมวลผล
11 นายสากล อุ่นอุดม รอง ผอ.สพป.มค. เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
12 นายกิตติ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
13 นายสมเดช อิ่มสำอาง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
14 นายบุญมาก ปะตังถาโต ครู โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
15 นายสากล อุ่นอุดร รอง ผอ.สพป.มค.1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
16 นายกิตติ ทวยภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.มค.1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
17 นายธงชัย สุดชาขำ รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
18 นายสมเดช อิ่มสำอาง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
19 นายนที พิลาแดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
20 นายบุญมาก ปะตังถาโต ครู ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
21 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะรัง ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
22 นายสุรชิต แก้วหะนาม ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
23 นายทรงรัตน์ ศรีสารคาม ครูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
24 นายทวี นุ่นภักดี ครูโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
25 นายสมศักดิ์ วิฑิตธุรนัย ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคน คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
26 นายพนมพร พันธ์สมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
27 นายไพฑูรย์ บุญน้อย ครู รร.บ้านโคกบัวค้อ คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
28 นายอัครเดช อัครวิสุทธิเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
29 นางสาวศิริลักษณ์ ศิริมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
30 นายเฉลิมพล อุตรินทร์ ครู รร.ชุมชนบ้านลาด คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
31 นางสาวอุไรวรรณ แก้ววังวร ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
32 นางเพ็ญศรี สาระกุมาร ครู รร.บ้านหนองหว้าโนนทอง คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]