หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 245 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 8 18 13
2 289 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 16 35 23
3 312 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 5 9 6
4 497 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 12 32 22
5 320 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 15 31 17
6 438 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 4 6 4
7 364 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 11 16 13
8 251 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 8 29 11
9 407 โรงเรียนนิคมบ้านหัน 1 3 2
10 340 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 8 20 12
11 391 โรงเรียนบ้านกุดซุย 0 0 0
12 258 โรงเรียนบ้านกุดแคน 4 10 6
13 315 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 1 2 1
14 475 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 2 2 3
15 238 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 6 8 8
16 322 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 3 12 4
17 240 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 9 33 18
18 498 โรงเรียนบ้านคอกม้า 9 19 11
19 476 โรงเรียนบ้านคันธาร์ 14 26 22
20 275 โรงเรียนบ้านจำนัก 6 29 11
21 330 โรงเรียนบ้านซองแมว 14 24 19
22 358 โรงเรียนบ้านดงน้อย 18 38 19
23 402 โรงเรียนบ้านดงมัน 4 8 5
24 453 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 2 2 2
25 397 โรงเรียนบ้านดอนก่อ 11 15 13
26 298 โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 5 11 8
27 276 โรงเรียนบ้านดอนงัว 9 16 10
28 400 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 2 6 2
29 477 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 7 13 11
30 442 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 6 11 8
31 285 โรงเรียนบ้านดอนนา 4 5 4
32 318 โรงเรียนบ้านดอนบม 6 15 12
33 353 โรงเรียนบ้านดอนพยอม 8 19 13
34 241 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 5 7 5
35 246 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 12 17 14
36 479 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ 4 6 4
37 337 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 4 7 6
38 390 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 13 52 23
39 325 โรงเรียนบ้านทัน 11 17 16
40 458 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 12 22 16
41 422 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 3 8 6
42 401 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 5 15 7
43 433 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 17 50 31
44 257 โรงเรียนบ้านนาคูณ 0 0 0
45 490 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 18 65 33
46 250 โรงเรียนบ้านนานกเขียน 0 0 0
47 319 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 9 19 13
48 415 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 3 11 5
49 495 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 1 2 1
50 308 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 9 29 15
51 373 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1 3 1
52 333 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 36 58 47
53 392 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 9 26 16
54 338 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 4 5 4
55 449 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 3 11 3
56 253 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 6 10 7
57 474 โรงเรียนบ้านปอแดง 0 0 0
58 334 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา 6 11 10
59 287 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 8 19 11
60 380 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 3 9 6
61 411 โรงเรียนบ้านพงโพด 9 17 11
62 267 โรงเรียนบ้านภูดิน 7 21 11
63 281 โรงเรียนบ้านมะกอก 19 60 31
64 316 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 8 10 8
65 363 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 5 9 5
66 399 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 9 23 13
67 467 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 7 13 9
68 304 โรงเรียนบ้านยางห่างโนนทัน 2 2 2
69 269 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 1 2 2
70 317 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 7 12 10
71 478 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 3 7 5
72 420 โรงเรียนบ้านวังปลาโด 9 19 14
73 384 โรงเรียนบ้านวังแสง 28 86 44
74 351 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 5 9 5
75 417 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 1 2 2
76 311 โรงเรียนบ้านศาลา 6 8 8
77 404 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 2 1 1
78 260 โรงเรียนบ้านสมศรี 1 2 1
79 493 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 11 26 17
80 348 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 10 21 16
81 255 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 1 3 2
82 446 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 8 12 9
83 249 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 2 2 2
84 264 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 12 32 18
85 271 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 7 15 10
86 426 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 8 18 11
87 345 โรงเรียนบ้านหนองคู 17 26 23
88 278 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 36 69 49
89 279 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 5 16 7
90 292 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 5 8 6
91 310 โรงเรียนบ้านหนองจิก 26 56 34
92 393 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 3 6 4
93 346 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 3 6 5
94 300 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 4 3
95 296 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 4 14 9
96 342 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 9 30 16
97 309 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 4 20 8
98 388 โรงเรียนบ้านหนองสิม 3 3 3
99 447 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6 10 9
100 252 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 7 14 9
101 376 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 2 2 2
102 496 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 3 6 3
103 441 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 16 56 26
104 266 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 5 5
105 323 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 3 4 4
106 435 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 4 7 7
107 331 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 5 8 6
108 313 โรงเรียนบ้านหนองแก 2 2 2
109 288 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 9 6
110 242 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 10 25 16
111 297 โรงเรียนบ้านหนองโก 13 24 19
112 248 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 8 14 10
113 383 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 2 8 3
114 428 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 1 3 1
115 243 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 11 25 16
116 302 โรงเรียนบ้านหนองโพด 1 1 1
117 440 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 6 2
118 396 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 3 8 4
119 378 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 9 16 14
120 354 โรงเรียนบ้านหัวขัว 0 0 0
121 462 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 4 6 5
122 356 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 5 11 9
123 254 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 5 9 6
124 336 โรงเรียนบ้านหัวนา 7 14 8
125 261 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 6 14 10
126 444 โรงเรียนบ้านหินลาด 18 30 26
127 335 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 5 11 6
128 492 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 6 15 8
129 450 โรงเรียนบ้านอุปราช 2 3 2
130 343 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 4 5 4
131 398 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 3 3 3
132 329 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 12 42 22
133 282 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 7 12 10
134 368 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1 10 2
135 341 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 17 31 27
136 262 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 5 12 6
137 259 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 5 9 8
138 470 โรงเรียนบ้านเปลือยดง 0 0 0
139 303 โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 0 0 0
140 455 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 4 3 4
141 324 โรงเรียนบ้านเป้า 3 6 4
142 451 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 9 28 15
143 394 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 1 1 1
144 274 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 6 10 7
145 499 โรงเรียนบ้านเหล่า 13 31 18
146 307 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 15 29 20
147 293 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 19 57 38
148 352 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 2 6 3
149 321 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 5 5 5
150 268 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 5 16 6
151 273 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 4 6 4
152 385 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 2 2 2
153 355 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 6 12 7
154 256 โรงเรียนบ้านแดง 3 3 3
155 327 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 2 6 3
156 350 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 1 1
157 403 โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 2 6 4
158 305 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 7 16 12
159 344 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 3 2
160 431 โรงเรียนบ้านโคกกลาง (ต.หนองโก) 0 0 0
161 263 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 4 5 4
162 349 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 12 41 16
163 299 โรงเรียนบ้านโคกกุง 2 6 4
164 244 โรงเรียนบ้านโคกก่อ 7 9 8
165 283 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 13 52 22
166 277 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 3 6 6
167 424 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 7 26 14
168 419 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 0 0 0
169 295 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1 3 2
170 291 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 2 4 3
171 410 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 7 11 9
172 301 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 10 21 17
173 414 โรงเรียนบ้านโนนทอง 2 8 2
174 326 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 14 22 16
175 247 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 2 3 2
176 339 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 10 21 16
177 284 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 0 0 0
178 347 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 3 5 4
179 405 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 6 3
180 408 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 20 41 28
181 286 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 12 34 24
182 332 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด 6 21 13
183 290 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 0 0 0
184 480 โรงเรียนบ้านโพนงาม 8 8 8
185 280 โรงเรียนบ้านโพนละออม 3 6 3
186 272 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 2 2 2
187 360 โรงเรียนบ้านโสกภารา 8 12 9
188 265 โรงเรียนบ้านโสกแดง 7 40 15
189 473 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 5 18 5
190 328 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 4 7 5
191 314 โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 0 0 0
192 365 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 2 6 4
193 306 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 17 19 18
194 454 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 4 4 4
195 445 โรงเรียนวันครู2502 9 18 16
196 183 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 55 109 79
197 395 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) 12 22 19
198 494 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 43 142 76
199 436 โรงเรียนอนุบาลบรบือ 1 2 2
200 011 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 78 188 111
201 294 โรงเรียนอนุบาลแกดำ 10 31 15
202 379 โรงเรียนการกุศลวัดสถานสงเคราะห์ 0 0 0
203 204 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 50 83 64
204 367 โรงเรียนพัฒนศึกษา 8 14 13
205 359 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 24 40 28
206 387 โรงเรียนอนุบาลกรอบสุข 0 0 0
207 202 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 68 163 97
208 389 โรงเรียนอนุบาลธันยพร 0 0 0
209 381 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ 3 7 3
210 370 โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ 2 18 4
211 382 โรงเรียนอนุบาลศรีจันทร์ 0 0 0
212 375 โรงเรียนอนุบาลสกุลรัตน์ 0 0 0
213 377 โรงเรียนอภิสิทธิ์ปัญญา 0 0 0
214 357 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 15 28 16
215 371 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ 0 0 0
216 362 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1 1 1
217 374 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 3 7 5
218 361 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 11 24 16
219 366 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 9 20 12
220 369 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี 0 0 0
221 239 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 54 83 64
222 237 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30 48 41
รวม 1773 3944 2521
6465

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]