หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mkm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร การดีโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสมรักษ์ สุวรรณโทโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางจิรภรณ์ นามโสโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว ลาสิทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
5. นางปิยะนันท์ พิสิษฐพงศ์โรงเรียนวัดนาดีวราวามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิตย์ พลวิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางรำไพ เอื้องเจริญโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
3. นางดรุณี พิทักษ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ศรีสารคามโรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ เพชรกองโรงเรียนบ้านพงโพดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เทียกทุมโรงเรียนบ้านโสกภาราประธานกรรมการ
2. นางมาลี ดีสุรกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ เสรีรัตน์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางนิตยา มหาสะโรโรงเรียนบ้านดอนหว่านกรรมการ
5. นางเตือนใจ แสงไกรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายคัมภีร์ สุดแท้โรงเรียนวันครู๒๕๐๒ ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ปูนอนโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. นางวิจิตร พัดมะนาโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมันกรรมการ
4. นายบุญเพ็ง สิงห์ทองโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นางผิวผ่อง กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสมร นามคุณโรงเรียนบ้านหนองคูขาดประธานกรรมการ
2. นางทองคำ บรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองโพดกรรมการ
3. นางสาวมารศรี แสงตะวันโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ญาวงศ์โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการ
5. นางสมควร ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายประภาส ทัตติวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางมงคล ไชยโคตรโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางยุพดี ประนัดทาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางละมุล จันทร์แป้นโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
5. นางนภาภรณ์ ทาโยธีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางรัชนี หงษ์บุญโรงเรียนบ้านดอนก่อประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางชัฎดาภรณ์ สระแก้วโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลานกรรมการ
4. นางนภัสนันท์ พรรณพราวโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นางเตือนใจ แสงไกรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายทองย่อม สาครสูงเนินโรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ระถีโรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อยกรรมการ
3. นางจุฑามาศ การดีโรงเรียนบ้านดอนนากรรมการ
4. นางนวลละไม เขียววารีโรงเรียนบ้านดอนก่อกรรมการ
5. นางพัชรัมพร ทวยนันท์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุตราชโรงเรียนบ้านมะกอกประธานกรรมการ
2. นางมาลี ดีสุรกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ศรีเสนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางรำไพ เอื้องเจริญโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
5. นางสาวนันท์ระวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายบัวทอง ศรีกะกูลโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นางอมร ตั้งหลักโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
3. นางจารุณี พลพิมพ์โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางมะลิ สุระค่ายโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางอัญชนา ผลาผลโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายฉลอง เพ็ชรกองโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ลาภมากโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายสันติภาพ เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางอรพินท์ รัตนศิลป์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางมงคล โพธิ์เอมโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมพร ตัณฑนะเทรินทร์โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหันกรรมการ
2. นางกนกอร สิงห์โสภาโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นายสุขุม คำภูอ่อนโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการ
4. นางอุไร ฝ่ายพลแสนโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
5. นางจูริก ทักษิณโรงเรียนหนองขามแสบงกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอภิชาต ชีวาจรโรงเรียนบ้านติ้วสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเนตร พันวาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นางชนันรัตน์ มาตรแก้วโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางอนงค์ พงศ์คุณาพรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางสงวน รังดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทิน กองเงินโรงเรียนบ้านนาคูณประธานกรรมการ
2. นายทวีชัย เสาหงษ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นายพรชัย กาลภูธรโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นายชวน วัฒนพิชัยโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ วรรณวาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมานพ แก้วขวัญโรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชา"ประธานกรรมการ
2. นางบุรินทร์ ขันอาสาโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ เทพผายโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
4. นางวิภาดา ศรีโยธีโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ชมภูหลงโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสันติ หัดทีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.มค.1กรรมการ
3. นางจำลองลักษณ์ ศรีปัจฉิมโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา คำประภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นางเตือนใจ สมชาติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุตรราชโรงเรียนบ้านมะกอกประธานกรรมการ
2. นางวิบูลย์ลักษณ์ สุขแปโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
3. นางสำลี ทองวรรณ์โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
4. นางนงค์ลักษณ์ บุรมศรีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นายวัลลภ ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสันติ หัดทีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.มค.1กรรมการ
3. นางเพ็ญประภา คำประภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางจำลองลักษณ์ ศรีปัจฉิมโรงเรียนบ้านหนองเจริญกรรมการ
5. นางเตือนใจ สมชาติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุตรราชโรงเรียนบ้านมะกอกประธานกรรมการ
2. นางวิบูลลักษณ์ สุขแปโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
3. นางสำลี ทองวรรณ์โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
4. นางนงค์ลักษณ์ บุรมศรีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นายวัลลภ ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. ดร.พัชรกฤษฎิ์ พวงนิลศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.มค.1ประธานกรรมการ
2. นายประนอม เกตุวงษ์โรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางสาวอธิตยา พรรษาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายสุรพัฒน์ ลาดโฮมโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
5. นางยุพาพรรณ บุญลาดโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
6. นางชมเดือน กองจันทร์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
7. นางกัญชลี ศรีขวาชัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายบุตร ตะวันโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางสุภาณี กุลสาร์โรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นางพานทอง ไพรลินโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
5. นายเสมอ มะปัญญาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายรังสรรค์ ปริวันตาโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางราตรี ชินโฮงโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางโสภารัตน์ วงศ์แก้วโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. นางสาวปิยะฉัตร ไกยนารถโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นางละมุล ผังดีโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
6. นางสุปัน สิงห์ประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าผักหวานกรรมการ
7. นางจิตรฤดี บุญมาหนองคูโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
8. นางลักขณา บรรเทาโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียวกรรมการ
9. นางนงค์รัก ทิพย์โยธาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ บุญทันโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
11. นางสาวจินดารัตน์ แน่นอุดรโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
12. นางวัลลภา แก้วนะราโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายศุภมิตร นาถมทองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายสมชาย รบไพรีโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางพรรณี ถาวรจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ สุขโตโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายอรรคเดช สุทธิสาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
6. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
7. นายสุดธาดา วงศรีโรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา)กรรมการ
8. นางภัทรา ยาย่อโรงเรียนบ้านบกพร้าวกรรมการ
9. นางอนงค์ พงค์คุณาพรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
10. นางสาวจินดารัตน์ แน่นอุดรโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
11. นางมณีรัตน์ ตันลาโรงเรียนบ้านทันกรรมการ
12. นางสุภาวดี หัดทีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด วิเศษรินทองโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
2. นายอภิชาต สุระค่ายโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวกฤษณา วงชารีโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นายสนั่น ตะวงษาโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
5. นางวิภาพร ชมภูโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
6. นางจันที สิทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางสังวาล นนตรีโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีกรรมการ
3. นางอำพร มะปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
4. นายวิรัช รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางกรองนิรันดร์ เสนาเลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
6. นางประสพผล ช่วงสว่างโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพิชัย บุญมาหนองคูโรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ นนทโสโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ทองจำปาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางศิริกมล นนทะภาโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
5. นางดวงใจ อุตรินทร์โรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมกรรมการ
6. นางเครือวัลย์ รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นางศรีประไพ กุลสุทธิ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายพิรุณ แก้วนะราโรงเรียนบ้านหนองโพดประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร บุตรพรมโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางสำอาง ปัญจรักษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายสุพัฒน์ วัฒนานุสสรณ์โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
5. นายศาสตรา วาเสนังโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
6. นางจิตติมา เนื่องคันธีร์โรงเรียนบ้านนาสีนวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพีระ แสนพินิจโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำประธานกรรมการ
2. นางสุวรัตน์ ศรีวัฒนานุศาสตร์โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะรังโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางนงนุช น้อยอามาตย์โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี ปัดถาเดชโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
6. นายอุทิตย์ สมภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
7. นางศันสนีย์ ลาเรืองโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุตรราชโรงเรียนบ้านมะกอกประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สุวรรณ อุทัยเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นายไสว ทับทิมแสนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
4. นายนรินทร์ จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
5. นางศิวาพร รัตนเพชรโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
6. นางเฟื่องลัดดา แก้วกองศรีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ศรีภูโรจน์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางเพ็ญจิต แก้วกาเหรียญโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
5. นางไพวัลย์ อุทาทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
6. นางสาวยุวดา หาญคำภาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
7. นางพรพัฒนา สวาทพงษ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกังโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางสารส วรฉัตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางอัมพร วงศ์ศรีอาจโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
5. นางสมหมาย ชุบสุวรรณโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ อยู่สำราญโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายศาสตรา ปาสาบุตรโรงเรียนบ้านฝายป่าบัวประธานกรรมการ
2. นางพิกุล สาระปังโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
3. นางภาริศรา ผดุงสัตย์โรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นางวะลัยลักษณ์ ชมรสโรงเรียนบ้านวังปลาโดกรรมการ
5. นางสาวจารุณี ไชยธานีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวบังอร บัวช่วยโรงเรียนบ้านหนองตื่นประธานกรรมการ
2. นางแปลงใจ แดงงามโรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการ
3. นางประสาร จันเสนาโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
4. นางอรุณ สุวรรณะโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสุภาพร บุญจันทร์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ หัดทีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงประธานกรรมการ
2. นายอุทิตย์ สมภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นางพรศรี อุทัยเรืองโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
5. นายทองเข้ม อุปวรรณ์โรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
6. นางละมุล จันทร์แป้นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอุทัย ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายอุทัยทิศ เสนานิคมโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นายทนุศักดิ์ กลางประชาโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
4. นายสุรชัย กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นายวิรัช รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นายกำชัย สารมาคมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางทองคำ บรรณะศรีโรงเรียนบ้านหนองโพดกรรมการ
3. นายอุทัยทิศ เสนานิคมโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
4. นายทนุศักดิ์ กลางประชาโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
5. นายดำรง สงครามศรีโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบฯกรรมการ
6. นายสุรชัย กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
7. นายวิรัช รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
8. นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
9. นายกำชัย สารมาคมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอุทัย ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายอุทัยทิศ เสนานิคมโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นายทนุศักดิ์ กลางประชาโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
4. นายดำรง สงครามศรีโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบฯกรรมการ
5. นายสุรชัย กันทรพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
6. นายวิรัช รัฐเมืองโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นายกำชัย สารมาคมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกรศิลป์ มรรครมย์โรงเรียนบ้านโดท่างามประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร สรรพอำไพโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
3. นายไสว ทับทิมแสนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
4. นายสุบิน โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
5. นายสมเกียรติ เยี่ยมยอดโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
6. นายพงษ์สุวรรณ อุทัยเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
7. นายวัลลภ กาญจนปภากุลโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
8. นายชัยยุทธ เยี่ยมยอดโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
9. นายชาคริต เดชโยธินโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกรศิลป์ มรรครมย์โรงเรียนบ้านโดท่างามประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร สรรพอำไพโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
3. นายไสว ทับทิมแสนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
4. นายสุบิน โพธิ์อ่อนโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
5. นายสมเกียรติ เยี่ยมยอดโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
6. นายพงษ์สุวรรณ อุทัยเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
7. นายวัลลภ กาญจนปภากุลโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
8. นายชัยยุทธ เยี่ยมยอดโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
9. นายชาคริต เดชโยธินโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวันแรม ศรีพงษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางยุพา มรรครมย์โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
3. นางสุภาพร จันทฤทธิ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นายสันติภาพ เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นายธำรง แก้วสีชาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมานพ แก้วขวัญโรงเรียนบ้านเขวาฯประธานกรรมการ
2. นางยุพา มรรครมย์โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
3. นางวิชชุตา สุวรรณเลิศโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางสำเนียง วิชาชัยโรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาลกรรมการ
5. นางกัลยา ปัสสาโกโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิรวัฒน์ พูลสวาทโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางภัครวรรณ์ โสภารัตน์โรงเรียนบ้านจำนักกรรมการ
3. นางยวนใจ คำประเทืองโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
4. นางนงคราญ นนตุบุตรโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางไพลิน สมศิลาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายครรชิตพล ประทุมเวียงโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุญล้อม ยมศรีเคนโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา คำประภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางโชติกานต์ ธนวิศิษฐ์ธาดาโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางศิริกาญจน์ ชินวิศวกรโรงเรียนบ้านหัวหนอง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ บัวละคุณโรงเรียนบ้านโสกแดงประธานกรรมการ
2. นางประพิศ นนฤาชาโรงเรียนหนองขุ่นกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ วงค์นากลางโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
4. นายอรุณ ชัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
5. นางบุญล้อม ยมศรีเคนโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร ทวยภาโรงเรียนบ้านหนองคูขาดประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ทองใบโรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
3. นางธิดาพร จันทร์ลอยโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายฉัตรชัย ไชยวงศาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ ศรีสะอาดโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายนิรันดร์ โลหะบาลโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ อรรคแสงโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ ใหม่คามิโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
4. นางไพรจิตร ทุงจันทร์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นางสาวอุษา เหล่าก้อนคำโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายณัฐพัชร วงศ์พัฒนาธนเดชโรงเรียนบ้านวังปลาโดประธานกรรมการ
2. นางเพิ่มพูน จันทร์สมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
3. นายถวิล วิจารณ์จักรโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางพิชชาภรณ์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสุรพล ปะตินังโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประธานกรรมการ
2. นางไพบูลย์ ครุฑทรัพย์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางไพวรรณ ภูครองจิตรโรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการ
4. นางสาวดลพร มานะกุลโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายอรุณ ไชยศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางพรรณี นามโยธาโรงเรียนเสือกินวัวกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล อนุสัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายถวิล ภูพันนาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายธงชัย ภูสงตรีโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ สุขเพียโรงเรียนบ้านดอนนาประธานกรรมการ
2. นางพรรณี นามโยธาโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
3. นางชุลีพร จันทรศูนย์โรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นางอลิษา ชมภูคำโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายบัณฑิต ชนะบุญโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต วิมูลอาจโรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียวประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรีย์ ศรีปัดถาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นายกิตติโชค ปั้นทองโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายชัยยงค์ โคตรศรีโรงเรียนบ้านวังไฮวังทองกรรมการ
5. นางวิรัตน์ ปุริโสโรงเรียนบ้านโพนละออมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สระแก้วโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ใสโศกโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
3. นายรวิวัฒน์ แพงเจริญโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางรุ่งราตรี อาจเจริญโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
5. นางอรุณี ธีรภัคศิริโรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายพงษ์สิน พลเรืองโรงเรียนบ้านโพนละออมประธานกรรมการ
2. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสุพรรณี จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
4. นางดวงจันทร์ ศรีสะอาดโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางชัชฎาภรณ์ คงเกิดโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพรรณี โยธายุทธโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ทักษิมาโรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยมกรรมการ
3. นางอุไร ศรีรักษาโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญอินทร์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นางเยาวภา กิ่งแก้วโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร การดีโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านไส้จ่อกรรมการ
3. นางสุภาณี กุลสาร์โรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นางดวงจันทร์ ศรีสะอาดโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางนงนภัส แน่นอุดรโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายบัวทอง ศรีกะกูลโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นายถวิล ภูพันนาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางบุศราภรณ์ ศิริรักษาสิทธิ์โรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
4. นางชลิดา ศรีสารคามโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ไชยบุดดีโรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายธงชัย ภูสอดสีโรงเรียนบ้านคอกม้าประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ไชยวงศาโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล อนุสัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นายถวิล ภูพันนาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นางพรรณี นามโยธาโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประเจน เที่ยงภักดิ์โรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นายเจษฎากรชัย เรืองสมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางวิไลพร พิชัยโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบฯกรรมการ
4. นางรัตน์สุดา จำปามูลโรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการ
5. นายสุรชิต แก้วพระนามโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่ากรรมการ
6. นายธกร ภูถาวรโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ถิ่นสุขโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอุริด พลศรีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย บุตรเนียรโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
4. นายอัครเดช อัครวิสุทธิ์เจริญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะรังโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรพล ปะตินังโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประธานกรรมการ
2. นายดำรง สงครามสีโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบฯกรรมการ
3. นางณิชาภัทร คำอินทร์โรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
4. นายอาคม พันธุ์น้อยโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางจิรัชญา ภูนาเหนือโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
6. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะรังโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ทับชาโรงเรียนบ้านโพนละออมประธานกรรมการ
2. นายทรงรัตน์ ศรีสารคามโรงเรียนบ้านแม่นใหญ่กรรมการ
3. นายชาติชาย โหรากุลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายทวี นุ่นภักดีโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต พลวิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายพนมพร พันธุ์สมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายไสว มุสิกะเจริญโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นายยุวดี อุทัยแสนโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายสุรชิต แก้วหะนามโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่ากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ วิฑิตธุรนัยโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ อินทรกำแหงโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล สงศรีโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ อุตศรีโรงเรียนบ้านอุปราชกรรมการ
4. นายอัครพล แก้วสากลโรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการ
5. นายไพรัตน์ ทบเทิบโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายภักดี ขัตติยมาตย์โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ จินดาหงษ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ แสนละครโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายจำเนียร มะโรงรัตน์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางมุกดารักษ์ ปาสาบุตรโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ บุญตราโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางแปลงใจ แดงงามโรงเรียนบ้านอีตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการ
5. นางกชกร กุลภัทรเมธาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายศาสตรา ปาสาบุตรโรงเรียนบ้านฝายป่าบัวประธานกรรมการ
2. นายบรรจง แย้มแก้วโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสวาส นาทันตองโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวกชพรรณ กุลภัทรเมธาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นายมาโนช ปาละจินต์โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมเดช อิ่มสำอางโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ปาละจินต์โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
4. นายเอกภพ สืบศรีโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายปราโมทย์ เมธาธีระวัฒน์โรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ บุญน้อยโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพรรณ กุลภัทรเมธาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นายประพันธ์ นามบุดดีโรงเรียนบ้านตำแยหนองคูกรรมการ
5. นายจรัส พาเหลี่ยมโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายพิชิต วรรณขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางกาญจนา ภวภูตานนท์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางจงรักษ์ เข็มพิลาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายจำเนียร มะโรงรัตน์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ศิริรักษาสิทธิ์โรงเรียนบ้านเขวาฯประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ จินดาหงษ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นายศุภลักษณ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
5. นายรำเพย สระกลางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาธิป ศรีนาคาโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย วิชัยคำจรโรงเรียนบ้านหนองข่าโปโลกรรมการ
3. นายธวัช เจียมใจโรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
4. นายบรรลุ ทักษิมาโรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ แสนละครโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ ศิริรักษาสิทธิ์โรงเรียนบ้านเขวาฯประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ สาระกุมารโรงเรียนหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางสรัญญา แสงพลสาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายสุภลักษณ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
5. นายรำเพย สระกลางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพงศ์สวัสดิ์ อุทัยแพนโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายสฤษฎ์ คำรินทร์โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสงกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ คงสืบเสาะโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางอำไพ สระกลางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพงศ์สวัสดิ์ อุทัยแพนโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ จันทรเสนาโรงเรียนบ้านกุดแคนกรรมการ
3. นายเอกภพ สืบศรีโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางสาวไพรวัลย์ คำสะอาดโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
5. นายประพันธ์ นามบุดดีโรงเรียนบ้านตำแยหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล อุตรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายประศาสน์ ไชยคำภาโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
4. นายชาติชาย พรรณะโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
5. นายภักดี ขัตติยมาตย์โรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายวีระพงษ์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายทองอยู่ บุตรมุลศรีโรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางยุวรีย์ สอนสุระโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางสาวไพวัลย์ คำสะอาดโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
5. นายวุฒิชัย วิชัยคำจรโรงเรียนบ้านหนองข่าโปโลกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายจักรพงษ์ พันธ์สมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายจำรัส มงคลมะไฟโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
3. นายชาติชาย พรรณะโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายวุฒิ เพียงเกษโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
5. นายสฤษฎิ์ คำรินทร์โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบุญถม น้อยเสนาโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ พันธ์สมบัติโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นายสุวิทย์ คำบับภาโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีกรรมการ
4. นายทองอยู่ บุตรมุลศรีโรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเมธา สีหานาทโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่าประธานกรรมการ
2. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสมชาย ดวงปัญญาโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
3. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายภูมินทร์ มะธิโตปะนังโรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการ
5. นายบุญมาก ปะตังถาโตโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางอารีลักษณ์ ทวยภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางอารีลักษณ์ ทวยภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางอารีลักษณ์ ทวยภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ภิญโญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
3. นางอารีลักษณ์ ทวยภาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ชาวไพรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายพินิตย์ โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ ชาวไพรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายพินิตย์ โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ชาวไพรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายพินิตย์ โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ชาวไพรโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายพินิตย์ โพธิ์สุวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางอุไฬวรรณ นามใสย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนบ้านแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนบ้านแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนบ้านแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ภูดินขาวโรงเรียนบ้านแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นางปาริชาติ พรเพ็งโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สระกลางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
3. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สระกลางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
3. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สระกลางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
3. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สระกลางโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
3. นางพัชนีย์ แก้วชารีโรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูมกรรมการ
4. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมเดช บุญพรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายแสนสุรศักดิ์ วรวลัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายธนกร ศิริมณีสพป.มค.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายแสนสุรศักดิ์ วรวลัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรษ์ ฮาตระวังโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางวิยะดา สุขุนาโรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบกรรมการ
4. นางสลี ไชยอุยโรงเรียนบ้านกำพี้กรรมการ
5. นางจารุยา นนทเนตรโรงเรียนบ้านโสกภารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเรณุ สุหาโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นางกาญจนานารถ พรรณพราวโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
3. นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางสมพร สุน้อยพรมโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
5. นางนงนุช ศรีจำนงโรงเรียนบ้านหนองอุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเย็นใจ โมฆรัตน์โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งประธานกรรมการ
2. นางนิภาพรรษ์ ฮาตระวังโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางวิยะดา สุขุนาโรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบกรรมการ
4. นางสลี ไชยอุยโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาฯกรรมการ
5. นางจารุยา นนทะเนตรโรงเรียนบ้านโสกภารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ศรีจำนงโรงเรียนบ้านหนองอุ่มประธานกรรมการ
2. นางกาญจนารถ พรรณพราวโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
3. นางกัญญาภัค นูวบุตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางเรณู สุหาโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
5. นางสมพร สุน้อยพรมโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางมาลินี ระถีโรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อยประธานกรรมการ
2. นางวิธัญญู เดียวตระกูลโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการ
3. นางกริณา แสนเมืองโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎ มค.กรรมการ
4. นางสาวยุวรีย์ สอนสุระโรงเรียนอนุบาลกิตติยากรรมการ
5. นางวัชรินทร์ ปางลีลาศโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิต จัน่ทะกลโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ ศรีเสนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสมพร สุหาโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางมาลินี ระถีโรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อยประธานกรรมการ
2. นางวิธัญญู เดียวตระกูลโรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบกรรมการ
3. นางกริณา แสนเมืองโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎ มค.กรรมการ
4. นางสาวยุวรีย์ สอนสุระโรงเรียนอนุบาลกิตติยากรรมการ
5. นางวัชรินทร์ ปางลีลาศโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สาระกุมารโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิต จัน่ทะกลโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ มุระดาโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ ศรีเสนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางสมพร สุน้อยพรมโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ มาลีโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดประธานกรรมการ
2. นายจำรัส ยศเฮืองโรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็กกรรมการ
3. นายไสว มุสิกเจริญโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ คำสะอาดโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการ
5. นายวีระพรรณ ขันอาสาโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายมงคลศิลป์ ป้องจันทร์โรงเรียนบ้านอุปราชประธานกรรมการ
2. นางสาวเพิ่มพร พลศิริโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางพิศมัย เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาฯกรรมการ
4. นางยุวรีย์ สอนสุระโรงเรียนอนุบาลกิตติยากรรมการ
5. นางพรรณี โยธายุทธโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทรัพย์ ทองแท้โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
3. นายวีระพงษ์ อะโนราชโรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดงกรรมการ
4. นางนิตยา โกษาทองโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
5. นางพรรณี โยธายุทธโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวรวุฒิ ภูเฮืองแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวานประธานกรรมการ
2. นายพิชัยฤกษ์ ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
3. นายดำริ นนฤาชาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
4. นายณรงค์ มาลีโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
5. นางประนอม บุตราโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ภูเฮืองแก้วโรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวานกรรมการ
2. นายพิชัยฤกษ์ ประเสริฐไทยโรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
3. นายดำริ นนฤาชาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
4. นางประนอม บุตราโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
5. นายณรงค์ มาลีโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางภัคจิรา ปราณีนิจโรงเรียนบบ้านดอนก่อกกเหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นางพันธ์นิภา คำแก้วโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นางสุภาณี วงชารีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
4. นางสารภี เนื่องพระแก้วโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นายสมส่วน แข็งฤทธิ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววัฒนีย์ ไพจิตรสกุลชัยโรงเรียนบ้านบรบือประธานกรรมการ
2. นางพันธ์นิภา คำแก้วโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นายสมส่วน แข็งฤทธิ์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางสารภี เนื่องพระแก้วโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางสุภาณี วาชารีโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายพรหมสวรรค์ หมื่นไธสงโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญถม น้อยเสนาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายอดุลย์ จันทร์สุราษฏร์โรงเรียนบ้านพงโพดกรรมการ
4. นางบุญเพ็ง รักษาภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
5. นางรัชนี มาบุญธรรมโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพรหมสวรรค์ หมื่นไธสงโรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางอัมพร วงศ์ศรีอาจโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นายอดุลย์ จันทร์สุราษฎร์โรงเรียนบ้านพงโพดกรรมการ
4. นางบุญเพ็ง รักษาภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่ากรรมการ
5. นางรัชนี มาบุญธรรมโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุริยันต์ สายเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ แสนละครโรงเรียนอนุบาลกิตติยากรรมการ
4. นายสุบรรณ เขตคามโรงเรียนบ้านพงโพดกรรมการ
5. นางสุดใจ แซ่เอี๊ยโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ สายเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นายศุภลักษณ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นายบุญยัง พลช่วยโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายยอดชาย อัครโคตรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายมรกต ภูฉายาโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอวยชัย เลิศยะโสโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลานประธานกรรมการ
2. นายวัชรกูล รัชโพธิ์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นางสาวธัญพร ดวงเกตุโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางชญาภา น่าบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
3. นางกัณหา ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลานกรรมการ
4. นายธวัชชัย วิเชียรเพริศโรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
5. นางจิราพร ไปบนโรงเรียนบ้านโขงกุดหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางเพียงใจ เรืองวิเศษโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ มีแก้วโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นางประกายมาศ จันทะดวงโรงเรียนบ้านฮ่องไผ่กรรมการ
4. นางมุกดา วิเท่ห์โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
5. นายบุญวัฒน์ ไชยชมภูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกังโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันลาวงศ์โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางสมจิต รัตนมูลตรีโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการ
4. นางกุสุมา สุนทวงษ์โรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
5. นางพรอนันต์ ประดับวันโรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวปลื้มจิต ปะเสระกังโรงเรียนบ้านกุดแคนประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ จันลาวงศ์โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางสมจิต รัตนมูลตรีโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการ
4. นางกุสุมา สุนทวงษ์โรงเรียนบ้านแก่นเท่ากรรมการ
5. นางพรอนันต์ ประดับวันโรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวีรวรรณ ไชยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านโพนสวางประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เนาวโรจน์โรงเรียนบ้านโคกก่อกรรมการ
3. นางมนัสนันท์ ชนสิษฐ์ดิฐกรโรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลองกรรมการ
4. นางจารุณี ศิวารัตน์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
5. นางสาวศรีสุภา ไชยธานีโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางทองสุข มีฐานโรงเรียนบ้านซองแมวประธานกรรมการ
2. นางมนัสนันท์ ชนสิษฐ์ดิฐกรโรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลองกรรมการ
3. นางจารุณี ศิวารัตน์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางวีรวรรณ ไชยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
5. นางสาวศรีสุภา ไชยธานีโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสารคาม รัชโพธิ์โรงเรียนบ้านแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางภัชศิณี บุญประคมโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
3. นางอภิฤดี พุฒลาโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นายพิชิต วรรณขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายนัทวุฒิ แสงงามโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางจุฑาธิป ศรีนาคาโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวหยกศญา โคตรอาสาโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แดงจันทึกโรงเรียนบ้านวังไฮวังทองกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางยุวารีย์ วงค์ขัติโรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ แดงจันทึกโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
3. นางสาวณิชรัตน์ แสงลีโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวดาราณชากรณ์ อาจวิชัยโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด บุญเรืองโรงเรียนบ้านคันธาร์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ อรรคฮาตศรีโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมันกรรมการ
3. นายเจษฎา ชนะบุญโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
4. นายผดุง เมืองโคตรโรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ย่ิงยงโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางวิลาวัล แสนชนะโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ยิ่งยงโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางประภาพร อภิวัฒนวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี นีรขันธ์โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองขุ่นประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ปัดถาเดชโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
3. นางบูลวัชร ไชยเดชโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอนวัช เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นายบรรจง วรคำโรงเรียนบ้านร่วมใจ1กรรมการ
3. นางวัชรี นาชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอนวัช เสาร์ห้าโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ศรีสารคามโรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการ
3. นายวัชรากร ชัชรัตน์โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยาประธานกรรมการ
2. นายศุภสาสน์ รัชโพธิ์สพป.มค.1กรรมการ
3. นายรังสรรค์ ปริวันตาโรงเรียนกรรมการ
4. นายปรีดา ถาแสงโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ นันสะอางโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ ปรุงฆ้องโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ สดมพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นายรังสรรค์ ปริวันตาโรงเรียนบ้านหนองบัวโนนส่วางกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แน่นอุดรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
6. นายศุภสาส์น รัชโพธิ์สพป.มค.1กรรมการ
7. นายปรีดา ถาแสงโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางจิรภา โมกขันธ์โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติรส มหาวงษ์โรงเรียนอนุบาลกิตติยากรรมการ
3. Mrs.Mariebeth Delacruz โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายวรพจน์ นามแก้วโรงเรียนวันครู 2502กรรมการ
5. นางมะลิ อัตถากร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจิรพรรณ นาคแย้มโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ รัตนวงษาโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นายพิสนธ์ ลมงามโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
4. MissMarie-Zhelle Hefervezโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นายวีระพล ประวันเนย์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ รัตนะพันธ์โรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ไชยสงเมืองโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางรัตน์พิสุทธิ์ ภักดีสุวรรณโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นางภูมินทร์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านคอกม้ากรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ บุตราโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางณุฐจรินทร์ ปอศิริโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา เสตเตมิย์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นางสุนทรี คำสิงห์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางศศิธร นุริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา โดวังชัยโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางคุณากร อ่อนบัวขาวโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา ภูฉลาดโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางไพรจิตร ไรท์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางสวาส นาทันตองโรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอิสรีย์ สาครสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ ศรีปัดถาโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิไล บุญหล้า โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้นกรรมการ
3. นายนัทธ์ชนัน บุราณรมย์ โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางกานดา เวียงบาลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางพัชรา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวมารยาท คำศิริรักษ์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประธานกรรมการ
2. Mr.Jason Wrightโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นางรวิวรรณ วิญญาสุขโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
4. นายสุพจน์ อันทะลีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางนภัสภรณ์ ชาวอุทัยโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนงค์ รินทะลึกโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดกรรมการ
3. นางอัมพร ดวงอันโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ บุตราโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการ
5. นางอรอุมา เรืองสนามโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางจรีรัตน์ ทับพิมพ์แสนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ศรีปัดถาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นางแก้วตา บุญลอดโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ หานะพันธ์โรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการ
5. นางสาววิยดา ชมภูหลวงโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ไมตรีแพนโรงเรียนบ้านใคร่นุ่นประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ คงแสนคำโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
3. นางดารุณี จำรัสรักษ์โรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นางอัญชลี ประสงค์สุขสันติโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางอ้อมใจ บุญหล้าโรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ หานะพันธ์โรงเรียนบ้านซองแมวประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาวรรณ ลามะใหโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ บุตราโรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอิสรีย์ สาครสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
5. นางจรีรัตน์ ทับพิมพ์แสนโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. Mr.Ren Juan Juanโรงเรียนอนุบาลกิติยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ เชื้อประกอบโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. MissLei Huanโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายอิสระ ลีลาโรงเรียนบ้านดอนพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Ren Juan Juanโรงเรียนอนุบาลกิติยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ เชื้อประกอบกิจโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. MissLei Huanโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
4. นายอิสระ ลีลาโรงเรียนบ้านดอนพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรัมพร ทวยนันท์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางปิยะฉัตร แสงอินทร์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา โดวังชัยโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพรรณ เชื้อประกอบโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ ตันศิริโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรัมพร ทวยนันท์โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางปิยะฉัตร แสงอินทร์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา โควังชัยโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพรรณ เชื้อประกอบโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายไชยา วิญญาสุขโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายจริน ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านโนนเกษตรกรรมการ
3. นายวินัย ดวงภูเมฆโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
4. นางกิตติพร ทองกองโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
5. นายนรินทร์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
6. นางสุนทรีย์ ไชยโคตรโรงเรียนบ้านนานกเขียนกรรมการ
7. นายเสรี เสียงใสโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายไชยา วิญญาสุขโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายงาน อุตสารัมย์โรงเรียนบ้านจำนักกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ อันอานโรงเรียนบ้านบัวมาศกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ประเสริฐศิริโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
5. นายบุญเลิศ ธนาเดชาวัฒนากุลโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
6. นายวินัย ดวงภูเมฆโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
7. นายสำเนียง วิชัยภูมิโรงเรียนบ้านเก่าใหม่กรรมการ
8. นางกัลยาณี โกมลภิสโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายงาน อุตสารัมย์โรงเรียนบ้านจำนักประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ประเสริฐศิริโรงเรียนบ้านโนนทองกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ อันอานโรงเรียนบ้านบัวมาศกรรมการ
4. นายณยศพล แสนบุญศิริโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นายจรินทร์ ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยากรรมการ
6. นางกัลยาณี โกมลภิสโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ อันอานโรงเรียนบ้านบัวมาศประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
4. นายประมวล อัคฮาตศรีโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
5. นายอัครเดช อัครวิสุทธิเจริญโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ อันอานโรงเรียนบ้านบัวมาศประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เวียงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
4. นายประมวล อัคฮาตศรีโรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อยกรรมการ
5. นายชาติชาย โหรากุลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ อันอานโรงเรียนบ้านบัวมาศประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ภูชะล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางเอมอร ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ เที่ยงดาห์โรงเรียนบ้านหนองคูขาดกรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
6. นางสาวกนกพร ศรีสุภักดิ์โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
7. นางคำใบ ไชยสิงห์โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ อันอานโรงเรียนบ้านบัวมาศประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ภูชะล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางเอมอร ศรีสารคามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ เที่ยงดาห์โรงเรียนบ้านหนองคูขาดกรรมการ
5. นางสุพัตรา สุโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการ
6. นางสาวกนกพร ศรีสุภักดิ์โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
7. นางคำใบ ไชยสิงห์โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ ชมนาวังโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางบูลวัชร ไชยเดชโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสำรวย คันธาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางสาวอรพิน รัตนศิลป์โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
5. นางรัศมี มาอ้นโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสันติ หัดทีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงประธานกรรมการ
2. นางเรณู สัมมัตถะโรงเรียนวันครู๒๕๐๒ กรรมการ
3. นางเกษกนก นิลจันทร์โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. Mr.Brandon Scott Nieceโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นายนัทธ์ชนัน บุราณรมย์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
6. นางกานดา เวียงบาลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสันติ หัดทีโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงประธานกรรมการ
2. นางเรณู สัมมัตถะโรงเรียนวันครู๒๕๐๒ กรรมการ
3. นางเกษกนก นิลจันทร์โรงเรียนบ้านบรบือกรรมการ
4. Mr.Brandon Scott Nieceโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นายนัทธ์ชนัน บุราณรมย์โรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
6. นางกานดา เวียงบาลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางจันที สิทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ เทพผายโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ ชมภูหลงโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
4. นายพรชัย กาลภูธรโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
5. นายเชาวลิต สีแนนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
6. นางยุพาพรรณ บุญลาดโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางจันที สิทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ เทพผายโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ ชมภูหลงโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่กรรมการ
4. นายพรชัย กาลภูธรโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
5. นายเชาวลิต สีแนนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
6. นางยุพาพรรณ บุญลาดโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต พลวิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางกิติกานต์ สารมาคมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางรำไพ เอี้ยงเจริญโรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการ
4. นางสายสุนีย์ อุทาภักดีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการ
5. นางพิณทิพย์ ศรีกงพานโรงเรียนบ้านบรบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ มันฑะโรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
3. นายบุตร ตะวันโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
4. นางวิบูลย์ลักษณ์ สุขแปโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
5. นางสุภาวดี หัดทีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ มันฑะโรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ทักษิณโรงเรียนบ้านหนองขามแสบงกรรมการ
3. นายบุตร ตะวันโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
4. นางวิบูลย์ลักษณ์ สุขแปโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโดกรรมการ
5. นางสุภาวดี หัดทีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล คำหารพลโรงเรียนบ้านโคกก่อประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อรรคฮาตศรีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นายสาระวิน วังมฤคโรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอนกรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
5. นายมนัสพงศ์ ภูบาลชื่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)กรรมการ
6. นายบัณฑิต ลอยคลังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางชมพิชไล อยู่นาคโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ ทาราโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามกรรมการ
3. นางภัคควลัณชญ์ สาระลัยโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
4. นางบัวผัน ทับชาโรงเรียนบ้านโพนละออมกรรมการ
5. นางกิ่งกมล บุปผาทาโนโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางยุพา เขียวพรมโรงเรียนบ้านบรบือประธานกรรมการ
2. นางประภา หลาบคำโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกรรมการ
3. นางนวพร เรืองสมบัติโรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎ มค.กรรมการ
4. นางประทวน บุตรคำโชติโรงเรียนบ้านทันกรรมการ
5. นางธันว์วดี ไชยพงศ์ธารินโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภูกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเจนจิรา เพชรกองโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นางนพาศ วงษ์ราชาโรงเรียนอนุบาลกิติยากรรมการ
3. นางรจนา จำปาราชโรงเรียนบ้านโนนราษีกรรมการ
4. นางทองคำ แก้วสีขาวโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
5. นายนางจิราวรรณ เรืองสมบัติโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาประธานกรรมการ
2. นางอัมพร นาเวียงโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางสมหมาย จันทะคามโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางสาวนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาประธานกรรมการ
2. นางอัมพร นาเวียงโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางสมหมาย จันทะคามโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางสาวนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง ทับทิมไสย์โรงเรียนบ้านเหล่าตามาประธานกรรมการ
2. นางอัมพร นาเวียงโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
3. นางสมหมาย จันทะคามโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางสาวนันท์รวี ขันผงโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสิทธิ์ วรหินโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา กองทุ่งมนโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสิทธิ์ วรหินโรงเรียนบ้านหนองหวายประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา กองทุ่งมนโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประภาส ทัตติวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางทองคำ แก้วสีขาวโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางมยุรี ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านจำนักกรรมการ
4. นางเตือนใจ แสงไกรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประภาส ทัตติวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นางทองคำ แก้วสีขาวโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางมยุรี ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านจำนักกรรมการ
4. นางเตือนใจ แสงไกรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประหยัด บุญเรืองโรงเรียนบ้านคันธาร์ประธานกรรมการ
2. นายธนวุฒิ คำสีแก้วสพป.มค1กรรมการ
3. นางบรรจบ ยศกำธรโรงเรียนหนองคูกรรมการ
4. นายถวิล วิจารณ์จักรโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประหยัด บุญเรืองโรงเรียนบ้านคันธาร์ประธานกรรมการ
2. นางจิรนันท์ แก้วจันทราโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการ
3. นายธนวุฒิ คำสีแก้วสพป.มค1กรรมการ
4. นางบรรจบ ยศกำธรโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นายถวิล วิจารณ์จักรโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประหยัด บุญเรืองโรงเรียนบ้านคันธาร์ประธานกรรมการ
2. นางบรรจบ ยศกำธรโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
3. นายธนวุฒิ คำสีแก้วสพป.มค1กรรมการ
4. นายถวิล วิจารณ์จักรโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบังอร บัวช่วยโรงเรียนบ้านหนองตื่นประธานกรรมการ
2. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางนวพร ศรีสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวบังอร บัวช่วยโรงเรียนบ้านหนองตื่นประธานกรรมการ
2. นางเวียงงาม อินทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
3. นางนวพร ศรีสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลแกดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัชวาลย์ เนื่องพระแก้วโรงเรียนบ้านท่าขอนยางประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ศิริบำรุงโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทองกรรมการ
3. นายสมชาย พรรณะโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางเกสร แสนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูน จันสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูน จันสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูน จันสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูน จันสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูน จันสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนิคม นามบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็งประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทศภานนท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างามกรรมการ
3. นางเพิ่มพูน จันสมโรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
4. นางสาวกิตติรักษ์ กองคำโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายฉัตรชัย คันธาโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเอื้อมพร ตันฑนะเทวินทร์โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหันประธานกรรมการ
2. นางกาญจนารถ พรรณพราวโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
3. นางศุภวัลย์ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางสมพร สุน้อยพรมโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศรีจำนงโรงเรียนบ้านหนองอุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมพร ตันฑนะเทวินทร์โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหันประธานกรรมการ
2. นางกาญจนารถ พรรณพราวโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางสมพร สุน้อยพรมโรงเรียนบ้านโดท่างามกรรมการ
5. นางนงนุช ศรีจำนงโรงเรียนบ้านหนองอุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางพัชนีย์ แก้วชารีโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมกรรมการ
3. นางอำไพ สระกางโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
4. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางพัชนีย์ แก้วชารีโรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูมกรรมการ
3. นางอำไพ สระกางโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
4. นายไพรัช ธีรภัคศิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโทโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางพัชนีย์ แก้วชารีโรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูมกรรมการ
3. นางอำไพ สระกางโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนกรรมการ
4. นายไพรัช ธีรภัคสิริโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ เนื่องพระแก้วโรงเรียนบ้านท่าสองคอนประธานกรรมการ
2. นางละมุล แก้วโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
3. นางประมัย สุดชาขำโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นางเกสร แสนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชัชวาลย์ เนื่องพระแก้วโรงเรียนบ้านท่าขอนยางประธานกรรมการ
2. นางละมุล แก้วโพธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าตามากรรมการ
3. นางประมัย สุดชาขำโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นางเกสร แสนสุโพธิ์โรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี ช่ำชองโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
3. นายบำรุง อันทรงโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นางสมร พรรณะโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร สิงห์โตโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สงศรีโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
4. นางพิศมัย เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางแสงจันทร์ คำภะวาโรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสิทธิ์ บัวละคุณโรงเรียนบ้านโสกแดงประธานกรรมการ
2. นางราตรี ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นายบุญเลิศ เนื่องศรีโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางภัทราวรรณ แคนติโรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการ
5. นางพิศมัย คำจันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสิทธิ์ บัวละคุณโรงเรียนบ้านโสกแดงประธานกรรมการ
2. นางราตรี ภูเด่นผาโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นายบุญเลิศ เนื่องศรีโรงเรียนชุมชนบ้านลาดกรรมการ
4. นางภัทราวรรณ แคนติโรงเรียนบ้านโคกไร่กรรมการ
5. นางพิศมัย คำจันทร์วงศ์โรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกานดา ขจรไชยาโรงเรียนบ้านหนองปลิงประธานกรรมการ
2. นางดวงพร วงศ์บุตรโรงเรียนบ้านท่าขอนยางกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สงศรีโรงเรียนบ้านท่าสองคอนกรรมการ
4. นางพิศมัย เจริญจิตรโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กรรมการ
5. นางแสงจันทร์ คำภะวาโรงเรียนบ้านยางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประดิษฐ์ บุตรราชโรงเรียนบ้านมะกอกประธานกรรมการ
2. นางสมจิต แสงทวีโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางประครอง ชุ่มอภัยโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประดิษฐ์ บุตรราชโรงเรียนบ้านมะกอกประธานกรรมการ
2. นางสมจิต แสงทวีโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางประครอง ชุ่มอภัยโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประดิษฐ์ บุตรราชโรงเรียนบ้านมะกอกประธานกรรมการ
2. นางสมจิต แสงทวีโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางประครอง ชุ่มอภัยโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประดิษฐ์ บุตรราชโรงเรียนบ้านมะกอกประธานกรรมการ
2. นางสมจิต แสงทวีโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางประครอง ชุ่มอภัยโรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยันต์ สายเมืองโรงเรียน บ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางคำศรี ฝ่ายเพชรโรงเรียนบ้านกุดซุยกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะโรงเรียนบ้านนาดีศรีสุขกรรมการ
4. นางจิรพร ไปบนโรงเรียนบ้านโขงกุดหวายกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยันต์ สายเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางคำสี ฝ่ายเพชรโรงเรียนบ้านกุดซุยกรรมการ
3. นางจิรพร ไปบนโรงเรียนบ้านโขงกุดหวายกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุริยันต์ สายเมืองโรงเรียน บ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางคำสี ฝ่ายเพชรโรงเรียนบ้านกุดซุยกรรมการ
3. นางจิรพร ไปบนโรงเรียนบ้านโขงกุดหวายกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]