หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 5-8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2556   5 พ.ย. 2556   6 พ.ย. 2556   7 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.4/1 5 พ.ย. 2556 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.4/2 5 พ.ย. 2556 09.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.4/4-4/5 5 พ.ย. 2556 09.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.4/6,ป.1/9 5 พ.ย. 2556 09.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/6 5 พ.ย. 2556 09.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/7 5 พ.ย. 2556 09.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 2 ห้อง ป.1/4 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/1 5 พ.ย. 2556 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/2 5 พ.ย. 2556 09.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2556 10.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2556 10.00
5 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องประชุมชั้น 3 5 พ.ย. 2556 09.00
6 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องประชุมชั้น 3 5 พ.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 3 ห้อง ป.6/5-6/6 5 พ.ย. 2556 09.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 3 ห้อง ป.6/7 5 พ.ย. 2556 09.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 3 ห้อง ป.6/1-6/6 5 พ.ย. 2556 09.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงอาหาร 5 พ.ย. 2556 09.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงอาหาร 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร50ปี 5 พ.ย. 2556 09.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารสำนักงาน ห้อง ป.6/4,ป.6/6 5 พ.ย. 2556 09.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ICT ห้อง ห้อง ICT 5 พ.ย. 2556 09.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลานเพลิน ห้อง ลานเพลิน 5 พ.ย. 2556 13.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 5 พ.ย. 2556 09.00
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร9 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 5 พ.ย. 2556 09.00
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร1 ห้อง ป.1/7,ป.1/8 5 พ.ย. 2556 09.00
8 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร1 ห้อง ป.1/7,ป.1/8 5 พ.ย. 2556 13.00
9 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ลานเพลิน ห้อง ลานเพลิน 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 5 พ.ย. 2556 09.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 5 พ.ย. 2556 09.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3,ป.2/4 5 พ.ย. 2556 09.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/5,ป.2/6 5 พ.ย. 2556 09.00
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/7,ป.2/8 5 พ.ย. 2556 09.00
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ม.3/1,ม.3/2 5 พ.ย. 2556 09.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม หน้าอาคาร 2 ห้อง สวนป่าธรรมะ 5 พ.ย. 2556 09.00
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม หน้าอาคาร 2 ห้อง สวนป่าธรรมะ 5 พ.ย. 2556 09.00
9 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ 5 พ.ย. 2556 09.00
10 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคารเอนกประสงค์ 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง หน้าห้องพักครู 5 พ.ย. 2556 10.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง หน้าห้องสมุด 5 พ.ย. 2556 10.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง หน้าห้องพักครู 5 พ.ย. 2556 10.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง หน้าห้องหัวแหลม 5 พ.ย. 2556 10.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง หน้าห้องสมุด 5 พ.ย. 2556 10.00
6 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง หอประชุมประถม 5 พ.ย. 2556 09.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง หอประชุมประถม 5 พ.ย. 2556 09.00
8 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารอนุบาล ห้อง เต็นท์ 2 5 พ.ย. 2556 09.00
9 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง ITEC 5 พ.ย. 2556 13.00
10 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารอนุบาล ห้อง เต็นท์ 1 5 พ.ย. 2556 09.00
11 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารอนุบาล ห้อง เต็นท์ 2 5 พ.ย. 2556 09.00
12 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารอนุบาล ห้อง เต็นท์ 3 5 พ.ย. 2556 09.00
13 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง หอประชุมประถม 5 พ.ย. 2556 09.00
14 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ห้อง ITEC 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.2/4 5 พ.ย. 2556 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/2 5 พ.ย. 2556 09.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/3 5 พ.ย. 2556 09.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.3/4 5 พ.ย. 2556 09.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.4/2 5 พ.ย. 2556 09.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.4/4 5 พ.ย. 2556 09.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.5/2 5 พ.ย. 2556 09.00
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารประถมศึกษา ห้อง ป.1/2 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สนามฟุตบอล 5 พ.ย. 2556 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สนามฟุตบอล 5 พ.ย. 2556 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สนามฟุตบอล 5 พ.ย. 2556 09.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร 5 ห้อง ป.2/1 -ป.2/7 5 พ.ย. 2556 09.00
5 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร2 ห้อง ป.4/1 5 พ.ย. 2556 09.00
6 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร2 ห้อง ป.4/2
-
09.00
7 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อาคาร2 ห้อง ป.4/3 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร1 ห้อง ป.1/2 5 พ.ย. 2556 09.00
2 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร1 ห้อง ป.1/2 5 พ.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 5 พ.ย. 2556 09.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อนุบาล ห้อง อบ.1/1,อบ.2/6,อบ.2/2 5 พ.ย. 2556 09.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อนุบาล ห้อง อบ.1/4,อบ.1/5 5 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]