รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ   พันธ์ทอง
 
1. นางดวงเด่น  สุขสำราญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงฉันหทัย  ภูจอมจิตร
 
1. นางวิไล  สุวรรณมาโจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงศดานันท์   โนนคำพนธ์
 
1. นางเกรียงวัลย์   แสนโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบง1 1. เด็กหญิงมัญฑิรารัตน์   คนขยัน
 
1. นางเจนิตย์  สมคะเณย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกิจรัฐพัส  ปัญญาเลิศสิริ
 
1. นางวิไล  สุวรรณมาโจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงดลยา  วงค์รัตนะ
 
1. นายสังคม  ชนะมาร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานอ้น 1. เด็กหญิงเฌอมาลย์  ดาราจันทร์
 
1. นางจิตกร  วรรณพัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาโสก 1. เด็กหญิงนวลนภา  นาโสก
 
1. นางสมรสิงห์  เพียสา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กหญิงพิลาพร  สอนรัมย์
 
1. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 1. นางสาวอภิญญา   บุญพร้อม
 
1. นางสุพิชชญา   ใจช่วง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 1. เด็กหญิงประภัสร  คนกล้า
2. เด็กชายภัทราช  รูปเหมาะ
 
1. นางกรรณิการ์  สุระเสียง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิณห์นิภา  บุญชาลี
2. นางสาวพัชริดา  สังคะฤก
 
1. นางศรีสมร  พรอร่าม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  หนองแคน
 
1. นางอุไร  เรืองธรรม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กชายปิติณัช  อุปัญญ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุญจำ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. นายสิทธิพร  คำนนท์
 
1. นายวิเชียร  อุ่นศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงณพัดชา  เชียงขวาง
2. เด็กหญิงรัชนี  พันอุด
3. เด็กหญิงสุวรรณี  คำพิลา
 
1. นางกัลยา  พรมสาร
2. นางสาวณัฐยาภรณ์   ราชิวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยบัน
2. เด็กหญิงวณิดา  แพงพุทธ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณพรม
 
1. นายทศพล  พนมอุปถัมภ์
2. นายสายฟ้า  อ่อนมณี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กหญิงชฎาพร  แสนศรี
2. เด็กหญิงวรรณภา  นนท์ศิริ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงศ์อุด
 
1. นางสาวศศินันท์  บุทธิจักร์
2. นางสาวเชาวเรศ  ใจทัด
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงนิตยา  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ซาเสน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ซาเสน
 
1. นางยุพิน  ศรีอาด
2. นางวิภา  คนหาญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายครองศักดิ์  เขียนจูม
2. เด็กชายภานุพงษ์  วงค์กระโซ่
 
1. นางชุติมณฑน์  พ่ออามาตย์
2. นายสุภา  ปักฤทัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จูมแพง
2. เด็กชายวิษณุ  ศรีสาพันธุ์
 
1. นางสาววรัมพร  บุตรสาร
2. นายสมทัด  วังคะฮาต
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ภาคภูมิ
 
1. นายกิตติชัย  ไขขุนทด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกาญจนา   โคตรพรม
 
1. นางจิราภรณ์  จิตอามาตย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 1. เด็กชายณัฐพล   หงษ์ทอง
 
1. นายอนุชา   ภาคนาม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  ดังธนกุล
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  มุทุกันต์
3. เด็กชายภัทรกฤต  สามาอาพัฒน์
 
1. นางสาวนงนุช  มาหนองโดน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กหญิงนัดดา  คำมุงคุณ
2. นางสาวศิริลักษณ์  โชติกุล
3. นายอยุธยา  คำมุงคุณ
 
1. นางกัญญาวีร์  อุดมนา
2. นางขวัญเรือน  คำมุงคุณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ชัยยะ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  คำพิลา
3. เด็กชายโชคศิริ  บุญเนตร
 
1. นางปนัดดา  โภคสวัสดิ์
2. นายสกลวรรธ  เดชะคำภู
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงชลัญจกร  ทองออน
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ประทุมมา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ผุยคำสิงห์
 
1. นางสาวมาลัย  พิมพาเลีย
2. นางเกดแก้ว  บุทธิจักร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกวินท์สิริ  วรวิรุฬวงศ์
2. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  คำบุญ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ปัททุม
 
1. นางธัญญลักษณ์  กลางประพันธ์
2. นางสาวปามิกา  นีระจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กชายธีระพงษ์  เสียงเย็น
2. เด็กชายภูวิน  แพรเนียม
3. เด็กชายศตวรรษ  กงนะ
 
1. นางปนัดดา  โภคสวัสดิ์
2. นายอำนวย  เฮงสวัสดิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 1. เด็กหญิงกุลสตรี  โสดา
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  คำลือไชย
3. เด็กหญิงวรรณพร  ทองรอบ
 
1. นางนพรัตน์  สิงห์นวล
2. นางนัยนา  ยืนยั่ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพียพยัคฆ์
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แข็งแรง
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ศิริพัฒน์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีคำ
2. นางศิริโสภา  ทะเสนฮด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กชายธีรพงษ์  เสียงเย็น
2. เด็กชายภูวิน  แพรเนียม
 
1. นางปนัดดา  โภคสวัสดิ์
2. นายอำนวย  เฮงสวัสดิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  แสนสุภา
2. เด็กหญิงดารณี  คงชาติ
 
1. นายคำพร  สิงห์หาญ
2. นายจรินทร์  แสงโคตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 1. เด็กชายรชานนท์  อุปัญญ์
2. เด็กชายอัศวิน  อุปัญญ์
 
1. นายสุดสาคร  แสนสุข
2. นายอาเซีย  วังคะฮาต
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขัว 1. เด็กชายวิชัย  อินทร์โนนพะเนาว์
2. เด็กชายเสกสรรค์  ชายทวีป
 
1. นางสาววารุณี  วงศ์วิรุฬหรักษ์
2. นายสาคร  มีศิลป์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง2 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ยืนยง
2. เด็กชายอนุชิต  สมประสงค์
 
1. นายธีระยุทธ  ทวีบุตร
2. นายวีรวุฒิ  กินลา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1. นายณรงค์ชัย  คำเพ็ชรดี
2. นายภาณุวัฒน์  เชื้อคมตา
 
1. นายพิทักษ์  ถนอมกุล
2. นายศักดิ์ดา  ถวิลถึง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 1. เด็กชายรัชตพล  ระไวกลาง
2. เด็กชายอุทัย  มีศรี
 
1. นางสุธิดา  คนขยัน
2. นายอิฐบูรณ์  มุกธะวัตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 1. เด็กหญิงทัศราภรณ์  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงพรรณณิภา  ยั่งยืน
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ปัญญาวิชัย
4. เด็กหญิงวรรณฤดี  คำอด
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวรัศมี  ตรีเพ็ชร์
2. นางวชิราภรณ์  ริมทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกฤตยา  สุคำภา
2. เด็กหญิงชุติมา  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงนลพรรณ  จันทร์วงศ์
4. เด็กหญิงนุศรา  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
5. เด็กหญิงปิยภรณ์  พิกุล
 
1. นางสาวรุ่งนภา  บัวชื่น
2. นายวัฒนชัย  เศรษฐี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กหญิงปริญญา  เกษหอม
2. เด็กหญิงวาสนา  นิละวงศ์
3. เด็กหญิงอรอุษา  โคตรพรม
4. เด็กหญิงอัญชลี  คำมุงคุณ
5. เด็กหญิงแสงรัตน์ดา  คำมุงคุณ
 
1. นางจีราภรณ์  ทัศคร
2. นายวินัย  จันทร์ปัญญา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กหญิงปราณี  ศรีสุข
2. เด็กหญิงปรียาพร  อาทิตย์ตั้ง
3. เด็กหญิงมะณีรัตน์  ภูมิลา
4. เด็กหญิงศศิธร  คำพิลา
5. เด็กหญิงอภิชยา  ธนนา
 
1. นางชุติมา  ซาหา
2. นางรัตติยา  ศรีนาม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงดวงใจ  เมืองมีศรี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ซาเสน
3. เด็กหญิงศิราวรรณ  ซาเสน
4. เด็กหญิงสราสิญา  อรมาตย์
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  วงค์ละคร
 
1. นางจีรวรรณ  กำลังเลิศ
2. นางรุ่งฤดี  อาจวิชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงจินตนา  ดอกแค
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีลาศักดิ์
3. เด็กหญิงนริสรา  สกุลไทย
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สรเสนา
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ซาเสน
 
1. นางจีรวรรณ  กำลังเลิศ
2. นางยุพิน  ศรีอาด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1. เด็กหญิงบุตรษราวรรณ  พิกุลศรี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสุนทร
3. เด็กหญิงศุภสุดา  แข็งแรง
4. เด็กหญิงเกสรา  แข็งแรง
5. เด็กชายเสกสิทธิ์  แข็งแรง
 
1. นายวิเศษ  เผ่าเพ็ง
2. นายอธิคม  วงษ์นาง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุคำ
2. เด็กชายวิชาญ  นารีนุช
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ทองพาด
4. เด็กชายอิทธิพล  ช้างจูม
5. เด็กหญิงแพรวา  กลางประพันธ์
 
1. นายพายุ  ห้วยทราย
2. นางอำพร  ห้วยทราย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกฤษฎากร  เหง้าโอสา
2. เด็กหญิงคชาภรณ์  สุคำภา
3. เด็กหญิงจตุพร  สุคำภา
4. เด็กหญิงจิราพร  เชื้อคำจันทร์
5. เด็กชายณัฐพล  เชื้อคำจันทร์
6. เด็กหญิงดารารัตน์  เชื้อคำจันทร์
7. เด็กชายธนากร  เชื้อคำจันทร์
8. เด็กหญิงนิลวรรณ  โซ่เมืองแซะ
9. เด็กหญิงนิศิตรา  เชื้อคำจันทร์
10. เด็กชายบัณฑิต  เชื้อคำจันทร์
11. เด็กชายปิยะราช  ตรงดี
12. เด็กหญิงผกามาศ  เชื้อคำจันทร์
13. เด็กหญิงพัชรินทร์  เชื้อวังคำ
14. เด็กหญิงมณีนุช  เชื้อเมืองแสน
15. เด็กหญิงรัชนีกร  สุคำภา
16. เด็กหญิงวรรณวิภา  เชื้อคำจันทร์
17. เด็กหญิงศิริญโย  ไชยบัน
18. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญรักษ์
19. เด็กหญิงหทัยภัทร  เชื้อวังคำ
20. เด็กชายโสภิดา  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางนันทพร  สายตา
2. นายประจักษ์  อินทร์แพง
3. นางรักมณี  สุระเสียง
4. นางวรรดี  สุวรรณไตรย์
5. นางไพรวัลย์  อินภูวา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อคำจันทร์
3. เด็กชายธีรพล  เชื้อคำฮด
4. เด็กชายธีรภัทร์  เชื้อคำจันทร์
5. เด็กหญิงบุษราคำ  เจ๊กอร่าม
6. เด็กหญิงปภัสสรา  ไชยเพชร
7. เด็กชายพงษ์เพชร  สุคำภา
8. เด็กหญิงพัชรี  ศรีหาผล
9. เด็กหญิงพิมพิไล  สุคำภา
10. เด็กชายภานุพงษ์  เชื้อคำจันทร์
11. เด็กหญิงมุทิตา  เชื้อวังคำ
12. เด็กหญิงรัตน์ศนี  เชื้อคำฮด
13. เด็กหญิงศรัญพร  ศรีเฉลิม
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อคำจันทร์
15. เด็กหญิงสุธาสินี  เชื้อคำจันทร์
16. เด็กหญิงสุพรรษา  เชื้อคำจันทร์
17. เด็กชายอดิเทพ  เชื้อวังคำ
18. เด็กชายอาทร  เชื้อคำจันทร์
19. เด็กหญิงเกวลิน  เชื้อคำจันทร์
20. เด็กหญิงเกษรินทร์  ขันดวง
 
1. นางรักมณี  สุระเสียง
2. นางวรรดี  สุวรรณไตรย์
3. นายวิรุทธ  เพ็งพันธ์
4. นายสนิท  เชื้อคำจันทร์
5. นางไพรวัลย์  อินภูวา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุคำภา
2. เด็กชายคำสิงห์  เชื้อคำฮด
3. เด็กชายจิรศักดิ์  ฝ่ายพลแสน
4. เด็กชายจิรายุทธ  บุตรโคตร
5. เด็กหญิงชญานิตย์  สุคำภา
6. เด็กชายธานุวัฒน์  เชื้อคำฮด
7. เด็กชายธีรยุทธ์  แสนโคตร
8. เด็กชายนิธิพัฒน์  ปุ่มเป้า
9. เด็กชายบัญชา  เชื้อคำฮด
10. เด็กชายปรีดา  กุลสอนนาน
11. เด็กชายพุทธิพงษ์  พ่อชาวนา
12. เด็กหญิงยอแสง  สีดา
13. เด็กชายวัชระ  เชื้อคำฮด
14. เด็กชายวิษณุ  เชื้อคำจันทร์
15. เด็กชายวุฒิศักดิ์  เชื้อคำฮด
16. เด็กชายศรณรงค์  เชื้อคำฮด
17. เด็กชายสนองชัย  เชื้อคำฮด
18. เด็กหญิงสุดาพร  เชื้อคำฮด
19. เด็กชายอินทรจักษ์  เชื้อคำฮด
20. เด็กชายไชยยา  เชื้อคำฮด
 
1. นายประจักษ์  อินทร์แพง
2. นางรักมณี  สุระเสียง
3. นางวรรดี  สุวรรณไตรย์
4. นายวัชรศักดิ์  สุวรรณไตรย์
5. นางไพรวัลย์  อินภูวา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกฤษฎา  แสงวงค์
2. เด็กชายกฤษณะ  ฮวดคันทะ
3. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  เชื้อคำจันทร์
4. เด็กชายคมสันต์  พ่อลือ
5. เด็กชายทรงกรด  เชื้อคำจันทร์
6. เด็กชายทัชชนะชัย  เชื้อคำจันทร์
7. เด็กชายธนวัฒน์  ผางคนรัก
8. เด็กชายธีรพล  เชื้อคำฮด
9. เด็กชายปัญญาวัฒน์  ตรงดี
10. เด็กชายพงษ์เพชร  สุคำภา
11. เด็กหญิงพิมพิไล  สุคำภา
12. เด็กหญิงมุทิตา  เชื้อวังคำ
13. เด็กชายรัฐพงษ์  เชื้อคำจันทร์
14. เด็กชายสุขชีวัฒน์  วงค์ศรีชา
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อคำจันทร์
16. เด็กชายอนพัทย์  เชื้อคำจันทร์
17. เด็กชายอภิวัฒน์  เชื้อคำจันทร์
18. เด็กชายอัษฎาวุธ  พ่อนามแดง
19. เด็กชายโยธิน  โซ่เมืองแซะ
20. เด็กชายไพโรจน์  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางนันทพร  สายตา
2. นายประจักษ์  อินทร์แพง
3. นางรักมณี  สุระเสียง
4. นางวรรดี  สุวรรณไตรย์
5. นางไพรวัลย์  อินภูวา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 1. เด็กหญิงศศิธร  จำปาทอง
 
1. นางประเทียน  ใจคง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลัก 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  เชื้อคำฮด
 
1. นายวัชรศักดิ์  สุวรรณไตรย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกตูม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ชุมพล
 
1. นางสาวนิภัทรา  รอบคอบ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   โฉมเฉลา
2. เด็กชายอภิชาติ   ใจสุข
 
1. นางกุลวดี  ใจสุข
2. นางพักตร์พิมล   ยืนสุข
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกัลยกร  แสนสุข
2. เด็กชายนิธิ  ทองสุข
 
1. นายประพันธ์  ประครองสุข
2. นางสุมลรัตน์  แสนสุข
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  โทนทา
2. เด็กชายศุภรัตน์  ประหยัด
 
1. นางสารภี  รอดสง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกรกนก  โคตรพรม
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงบัญพตี  ประทุมลี
4. เด็กหญิงปรางทิพย์  ขวาระคร
5. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ไชยา
6. เด็กหญิงภัชราภรณ์  แพงโสดา
7. เด็กหญิงมณีนุช  มูลมานัส
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองชมภู
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปากดี
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คำมุงคุณ
 
1. นางธีระดา  ศรีประสาร
2. นางประภัสสร  เชื้อคำจันทร์
3. นางอรอุมา  คำมุงคุณ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 1. เด็กหญิงกัลยา  นวนเจริญ
2. เด็กหญิงกุลติยา  อาจวิชัย
3. เด็กหญิงนภัสกร  แสงไกร
4. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นวนเจริญ
5. เด็กหญิงภัทรภร  สุนทรส
6. เด็กหญิงมนรดา  แก้วศรีนวม
7. เด็กหญิงมะลิวรรณ  อาจวิชัย
8. เด็กหญิงสิรภัทร  อาจวิชัย
9. เด็กหญิงอภิวรรณ  ไชยกุฉิน
10. เด็กหญิงอรจิรา  แก้วศรีนวม
 
1. นางเบญจรงค์  วิเศษศรี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 1. เด็กหญิงกรกนก  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุตรพันธ์
3. เด็กหญิงจันทรัศม์  บุตรพันธ์
4. เด็กชายจิรพัฒน์  บริบูรณ์
5. เด็กหญิงจ๊อกกี้  กันละยานี
6. เด็กหญิงฐนิดา  คำพ้อง
7. เด็กชายธนัฐพงศ์  แสนราษฎร์
8. เด็กชายธนากร  แก้วก่อง
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  กิตติวิทยากุล
10. เด็กหญิงนภัทสร   เฉลิมพงษ์
11. เด็กหญิงนิศารัตน์  คำสุจริต
12. เด็กชายภาณุวัฒน์  คำสีทา
13. เด็กชายวีระพล  นมเนย
14. เด็กหญิงสุภัทรา  คำสีทา
15. เด็กชายโชคชัย  เหลี่ยมบุผา
 
1. นายปิยะ  นามน้าวแสง
2. นางสมร  อินทรวิเศษ
3. นางสุภาพ  เจริญสุข
4. นางสาวอรัญญา  ฉิมสูงเนิน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 1. เด็กหญิงกันธิมา  คำนนท์
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  วงค์อ่อน
3. เด็กหญิงจิตรานุช  โพธิสาร
4. เด็กหญิงทัดดาว  คำนนท์
5. เด็กหญิงนารีทิพย์  คำนนท์
6. เด็กหญิงนุชจรี   บัวศรี
7. เด็กหญิงพรนภัส  อินเพชร
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์   นารีรัตน์
9. เด็กหญิงรุ่งวิลัย  สุขเกษม
10. เด็กหญิงลลิตา  แสงคำ
11. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คำนนท์
12. เด็กหญิงสุณิษา  ช่วงทอง
13. เด็กหญิงอรวรรณ  ดีดวงพันธ์
14. เด็กหญิงอาริษา  ด่านสูงเนิน
15. เด็กหญิงเตือนจิตร  โพธิบูรณ์
 
1. นายทวีชัย  ดวงผุย
2. นายวิเศษ  ปูคะศิลป์
3. นางสาวสมพิศ  หนองแคน
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กหญิงนฤมล  ตรุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชริดา  ใจสุข
3. เด็กหญิงวนิชา  หล้าปวน
 
1. นางปนัดดา  โภคสวัสดิ์
2. นายอิศร  ไวสู้ศึก
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไร่ 1. เด็กหญิงกัลยา  ปิยวัน
2. เด็กหญิงนิตยา  ศิริพันธ์
3. เด็กหญิงเกศกนก  เสนสาร
 
1. นางขนิตา  จันปุ่ม
2. นางธวิตา  เหล่าน้อย
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงฐานิยา  ใจตรง
2. เด็กหญิงพิยพร  แข็งแรง
 
1. นายพรอนันต์  ศุภโชคธนเศรษฐ์
2. นายราชวุฒิ  ศรีลาศักดิ์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทรขาว
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  รัตนศรี
 
1. นายพานุมาศ  ธิบูรณ์บุญ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสิริภัทร   สายจันทร์
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ทองจันทร์
 
1. นางวชิรา  พิดพล
 
68 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ4 1. เด็กหญิงปภัสสร  ชมภูพร
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. เด็กชายกช   สายวร
 
1. นางอุไร   แสงเขียว
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายอ 1. เด็กหญิงสุชาดา  คนยืน
 
1. นางกาญจนา  สังชาตรี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 1. เด็กหญิงสุขสันสนีย์   บุญลี
 
1. นางนงลักษณ์   เมืองโคตร
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสยามกลการ4 1. นางสาวสุวิมล  ซาเสน
 
1. นายวิเชียร  สังชาตรี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรหมเสนา
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงธนาพร  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงบุรันทรา  ราชิวงค์
 
1. นายสุดใจ  มูลสาร
2. นางไขแสง  มหาวงศ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงบุษบา  ราชิวงค์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ราชิวงค์
 
1. นายสุดใจ  มูลสาร
2. นางไขแสง  มหาวงศ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 1. เด็กหญิงลาวัลย์  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงสุนิตา  บุตรดีวงศ์
 
1. นายฉลาด  พนาสิทธิ์
2. นางนุจรินทร์  นาจาน
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 1. นายวรวิช  โคตะดี
 
1. นายนพดล  สายจันทร์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ราชิวงค์
2. เด็กชายฐานทัพ  กันพิพิช
3. เด็กหญิงพรรณพิชญา  ขันธะรักษ์
 
1. นายบัณดิษฐ์  พลราชม
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยตาเปอะ 1. เด็กชายธนสาร  เนินทราย
2. เด็กหญิงรมิดา  นิลม้าย
3. เด็กหญิงรมิตา  นิลม้าย
 
1. นางลำใย  นาฤทธิ์
2. นายสุนทร  นิลม้าย
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. นายก้องภพ   ลอยหา
2. นายธีระวัฒน์   สุวรรณเพชร
3. นายสมปราชญ์   วิชัยศรี
 
1. นางอุไร   แสงเขียว
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กชายปณิธาน  บุรัตน์
 
1. นายพรชัย  เสียงล้ำ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายปพน   ปรือทอง
 
1. นางประมูล   บัวระพันธ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 1. เด็กหญิงเปรมสุดา  แก้วร่องคำ
 
1. นายมานิตย์  ใจคง
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  กุลวงค์
 
1. นางนาฏศิลป์  ปกรณ์ศิริ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 1. เด็กชายปราการ  กำปะโคน
 
1. นายมานิตย์  ใจคง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนม่วย 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คำสุจริต
 
1. นางวงเดือน  บัวพรม
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนทราย 1. นางสาวพลอยนภา  ใจเที่ยง
 
1. นางศศิธร  แน่นอุดร
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีชมชื่น
2. เด็กหญิงกัญจภักดิ์  ผุยคำสิงห์
3. เด็กหญิงกุลนันท์  จำปาพันธ์
4. เด็กชายจิตตฤณ  อุปัญญ์
5. เด็กชายชนะชัย  กาเผือก
6. เด็กหญิงชมพูนุท  จันทนิตย์
7. เด็กหญิงชลิตา  ทวีโคตร
8. เด็กชายทรัพย์ทวี  สุริยวรรณ
9. เด็กหญิงนวพร  บัวชน
10. เด็กหญิงปรียารัตน์  เติมผล
11. เด็กหญิงพรชิตา  ญาณเพ็ชร
12. เด็กหญิงพันธ์พฤกษา  ใจตรง
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยะพลหา
14. เด็กหญิงภัททิยา  ราชิวงศ์
15. เด็กหญิงมุกลดา  ชินนะก้ม
16. เด็กชายยุทธภูมิ  ใศละบาท
17. เด็กหญิงรัชยากร  กลางประพันธ์
18. เด็กชายวรเมธ  สีงาม
19. เด็กชายศุภกร  ศรีราจันทร์
20. เด็กหญิงสุภัสทรา  โฉมเฉลา
21. เด็กชายเจษฎา  จันทมาลี
 
1. นางสาวณิชชา  แสไพศาล
2. นางดรุณี  ชื่นสุคนธ์
3. นางธัญจิรา  ใจสุข
4. นางพิมลศรี  จำนงค์วัฒน์
5. นางอพิณนา  ขุนทวี
6. นางเครือฟ้า  อินทรพรหมมา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 1. เด็กชายทศพล  นาโสก
 
1. นายสฤษดิ์  นาโสก
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กชายเกียรติยศ  ศรีมุกดา
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีอาด
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงวิภาพร  ผอบ
 
1. นายวิบูลย์  ทิพย์ลม
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก2 1. เด็กหญิงดาราณี  โนรี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ผิวเหลือง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1. เด็กชายพงศ์พล   บุญสุวรรณ
 
1. นางสุพัตรา   กิตติยศธาดา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะ 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  อรบุตร
 
1. นายคำภีร์  สมชม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายชลณัฏฐ์  คำโพธิ์
 
1. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเตย 1. นางสาวมลฤดี   หนูจิตร์
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์   สมชม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายสมพร  ลาวัลย์
 
1. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1. เด็กชายธนพล   สุพร
 
1. นางสุพัตรา   กิตติยศธาดา
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คำลือไชย
 
1. นางมยุรี  ไชยทองศรี
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทะเสนฮด
 
1. MissDemetria  Lucia Calzo
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายเชษฐา  แก้วคำพันธ์
 
1. นางอารอน  ผลสว่าง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยยายงค์
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เชิดโกทา
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เสียงล้ำ
 
1. นางทิพวรรณ  ราชริวงศ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กหญิงกินตนา  คำมุงคุณ
 
1. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1. เด็กหญิงกชกร  น้อยไธสง
2. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงบุญ
3. เด็กหญิงกาญจนา  องอาจ
4. เด็กชายจันทร์ทวี  สว่างวงศ์
5. เด็กชายชินกร  คนดี
6. เด็กชายชินวัตร  สิงห์สอน
7. เด็กชายชุติพงษ์  แสงบุญ
8. เด็กชายฐานัดดล  สุขเกษม
9. เด็กชายณัฐพล  ชาธิพา
10. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ชาธิพา
11. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พาดี
12. เด็กชายธนายุทธ  แสงประจักษ์
13. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์สอน
14. เด็กหญิงธัญสุดา  คนเพียร
15. เด็กชายธีระพันธ์  พันธุมาศ
16. เด็กชายนนทพัทธ์  สีดา
17. เด็กหญิงนัชชา  สุวรรณมงคล
18. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ทองออน
19. เด็กชายนิลักษณ์  อุระ
20. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันบุตร
21. เด็กหญิงปาริตา  วงศรีทา
22. เด็กชายพลพล  พรมมา
23. เด็กชายภราดร  รัตนเนตร
24. เด็กหญิงภัสรา  ปัญญาไว
25. เด็กชายภาคิม  นาโสก
26. เด็กหญิงภูวรินทร์  ชาธิพา
27. เด็กหญิงมินตรา  ธรรมวงษ์
28. เด็กหญิงมุธิตา  ทองโปร่ง
29. เด็กชายวายุ  วงศ์สุวรรณ
30. เด็กชายศราวุธ  มัดชะนา
31. เด็กหญิงศิรินทรา  มูลพรม
32. เด็กหญิงสิริการจนา  ชาธิพา
33. เด็กหญิงสิเรียม  อุระ
34. เด็กหญิงสุพัตรา  ใจเอื้อ
35. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์สูรย์
36. เด็กหญิงสุภาพร  น้อยแสงสี
37. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  รูปดี
38. เด็กหญิงเทพธิดา  อุทาวงศ์
39. เด็กหญิงแอนธิดา  พรมวิชา
40. เด็กชายไพรวัลย์  ใจเที่ยง
 
1. นายกิตติกร  เมืองโคตร
2. นายจิรวัฒน์  ไกยสิทธิ์
3. นางทิพย์เกสร  สุนทรส
4. นางนิภาพรรณ  อุระ
5. นายพูนศักดิ์  สุขรินทร์
6. นายสมศักดิ์  ทองขาว
7. นายสุบรร  สุนทรส
8. นางเหรียญทอง  นาโสก
 
106 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกัณฑิกา  ใจมั่น
2. เด็กชายชัชวาล  พรมจำปา
3. เด็กหญิงชไมพร  ยืนยั่ง
4. เด็กหญิงทิวากร  แก้วละมูล
5. เด็กหญิงธานี  เสียงเพราะ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  พ่อสียา
7. เด็กชายธีรศักดิ์  คนคล่อง
8. เด็กชายบรรจง  ช่วยยา
9. เด็กหญิงบุญนำ  ไขแสง
10. เด็กหญิงบุษบา  รัตนวงค์
11. เด็กชายปริวัตร  ทิพย์สาร
12. เด็กชายปรีดา  เสียงเพราะ
13. เด็กหญิงพรศิริ  เสียงเพราะ
14. เด็กชายพีรพงษ์  ยืนยั่ง
15. เด็กชายพุทธิพงษ์  ยืนยั่ง
16. เด็กชายภาธี  เสียงเพราะ
17. เด็กชายภูริเดช  ผิวผ่อง
18. เด็กชายมนัสชัย  ใจมั่น
19. เด็กชายวันเฉลิม  กลั่นมา
20. เด็กหญิงศุภสุตา  หวังบำรุงศักดิ์
21. เด็กหญิงสุธิดา  สุพร
22. เด็กหญิงสุปราณี  ยืนยั่ง
23. เด็กหญิงสุพรรษา  น้อยสวัสดิ์
24. เด็กชายอัษฎาวุธ  ยืนยั่ง
25. เด็กชายอานนท์  บุราชรินทร์
26. เด็กชายอิทธิพล  คนขยัน
27. เด็กชายเจริญศักดิ์  เมืองโคตร
28. เด็กชายเดชาธร  คนหมั่น
 
1. นางสาวนฤมล  อาจวิชัย
2. นายพีระศุทธิ์  โคตรสุโพธิ์
3. นายเกษม  ใจคง
4. นายเจนจิรา  ชูศักดิ์
5. นางเจนจิรา  ชูศักดิ์
6. นางเพ็ญพรรณ  สืบสา
7. นายไพบูลย์  ปุณขันธุ์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไค้ 1. เด็กชายชัยชาญ  โคชขึง
2. เด็กหญิงชินันพร  ทองเภา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดศรี
4. เด็กชายธนวัต  โคสขึง
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  โคตรสขึง
6. เด็กชายวิทวัฒน์  โคตรสขึง
7. เด็กหญิงสาริกา  โคตรสขึง
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โอชารส
 
1. นางกนกรดา  วังคะฮาต
2. นางดวงใจ  โพธิพร
 
108 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายจตุรงค์  การะเกษ
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  วงค์สุวรรณ์
3. เด็กชายชัยชนะ  โคชขึง
4. เด็กชายธนานนท์  พรมบาง
5. เด็กหญิงบุญทิพา  พันทะปิว
6. เด็กหญิงภัสรา  เหลากลม
7. เด็กชายมานพ  อุณวงค์
8. เด็กหญิงรมณี  แสนศรี
9. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ผิวเหลือง
10. เด็กชายสถาพร  ซุยพันธ์
 
1. นายทรงยศ  สาธุชาติ
2. นางสาวพิชยา  ถาบุตร
3. นางสาวศรีบังอร  ผ่องแผ้ว
 
109 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิตรา  นามวงค์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์ประชา
3. เด็กหญิงวรัญญา  บุญทศ
4. เด็กหญิงวริศราพร  วงษ์ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งโรจน์
6. เด็กหญิงอดิศา  สุเววงค์
 
1. นางวิไลพร  บุณยากร
2. นายสมโพธิ์  โพธิสุนทร
3. นางสุชาฎา  ห้วยทราย
 
110 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ในจิตร
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วมั่น
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญมาศ
4. นางสาวฉัตรทริกา  สีงาม
5. นายธนา  ชาลีแดง
6. นายธีรศักดิ์  เสาะแสวง
7. เด็กหญิงสุธาวัลย์  จันทวงศ์
8. นายอนุพงศ์  สีสุวรรณ
 
1. นางวิไลพร  บุณยากร
2. นายสมโพธิ์  โพธิสุนทร
3. นางสุชาฎา  ห้วยทราย
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญเม่น
2. เด็กหญิงขัตติยา  แก้วศรีนวม
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ภาษี
4. เด็กหญิงปิยาภัสร์  แสนสุข
5. เด็กหญิงพิชญา  จันปุ่ม
6. เด็กหญิงวาลิกา  แสนสุข
7. เด็กหญิงสายชล  คำปาน
 
1. นายคำพินิตย์  กลางประพันธ์
2. นางทวีสินธุ์  ลีนาราช
3. นางนาตยา  กลางประพันธ์
4. นางประกายวันต์  อาจวิชัย
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนทราย 1. นางสาวกุลดิรก   พันธ์หมุด
2. นางสาวนลธิยา    แสงบุญ
3. เด็กหญิงพินันรัตน์   คนเพียร
4. นางสาวสุกัญญา   ทองโสม
5. นางสาวอันชรา   สมัทธโพง
 
1. นางศศิธร  แน่นอุดร
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิตรดา  จันปุก
2. เด็กหญิงจิตรา  นามวงค์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์ประชา
4. เด็กชายทัยลักษ์  อุนาวรรณ์
5. เด็กหญิงปณัชศมน  โด่งพิมาย
6. เด็กหญิงวรัญญา  บุญทศ
7. เด็กหญิงวริศราพร  วงษ์ศรีแก้ว
8. เด็กหญิงศศิวิมล  รุ่งโรจน์
9. เด็กหญิงสุธิมา  ชำนิสาร
10. เด็กหญิงอดิศา  สุเววงค์
11. เด็กหญิงอรัญญา   ปึ้งตะเนน
12. เด็กหญิงอริสา  ไชยชารี
13. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  มาหา
 
1. นางวิไลพร  บุณยากร
2. นายสมโพธิ์  โพธิสุนทร
3. นางสุชาฎา  ห้วยทราย
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 1. เด็กหญิงกฤษณา  ศรีระเริญ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  มูลโฑ
3. เด็กหญิงดวงเดือน  ถิ่นวิมล
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุทธะป็อด
5. เด็กหญิงนุสบา  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงปาริยา  คึมยะราช
7. นางสาวภาลินี  ศิริกาล
8. เด็กหญิงรัชนก  สุพร
9. เด็กหญิงวรุณีย์  เอิบอิ่ม
10. เด็กหญิงวิภารัตน์  กองแก้ว
11. นางสาวสุพรรณี  มงคล
12. เด็กหญิงอรอนงค์  ทองมหา
 
1. นางสาวกัญยาณี  พรมดี
2. นายปณวัชร์  อินธิรัตน์
3. นางวาศรี  สุวรรณไตรย์
4. นางอุษณี  พรมดี
5. นางเสาวนีย์  คนขยัน
 
115 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 1. เด็กชายณัฐดนัย  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงนุสบา  บุญเลิศ
3. เด็กชายปฏิภัทร  นามบุตร
4. เด็กชายยอดชาย  สุพร
5. เด็กชายอนุสรณ์  สุพร
 
1. นางอุษณี  พรมดี
2. นางเสาวนีย์  คนขยัน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังคอง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ตาลสมรส
2. เด็กชายทรัพสิทธิ์  บัญชา
3. เด็กชายปรมินทร์   ทัพสุริย์
 
1. นายสุบิน  เมืองโคตร
2. นางสุมาลี  นามแสง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กชายกวีวัตน์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายศตวรรษ  สาแก้ว
3. เด็กชายอดิศักดิ์  บุญเรืองนาม
 
1. นายบุญรอด  ริมทอง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 1. เด็กหญิงจันทภา  พรมขันท์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมจันทร์
3. เด็กชายทรงวุฒิ  ยอดนนท์
 
1. นายพายุ  ห้วยทราย
2. นางอำพร  ห้วยทราย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายชาตรี  บุทธิจักร์
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  พรหมเสนา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมเสนา
 
1. นางกาศอัมพร  ชุ่มนาเสียว
2. นางเยาวรัช  ปัญญาสาย
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงนิศาชล  อนันต์
4. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ทองปลั่ง
5. เด็กหญิงมิรินทรา  ใจช่วง
6. เด็กหญิงอารียา  โฉมเฉลา
 
1. นายชำนาญ  ทาสีภู
2. นางวรรณา  รัตนมาลี
3. นางวันเพ็ญ  ทาสีภู
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เค้พวง
2. เด็กหญิงดมิสา  ปิงมา
3. นางสาวดาวไสว  คนหมั่น
4. เด็กหญิงทับทิม  พ่อโพธิ์
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  รูปงาม
6. เด็กหญิงอาลิสา  รูปงาม
 
1. นางบัวผัน  อาจวิชัย
2. นายละพิน  สมบูรณ์
3. นายสุภชัย  สุริยะกมล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงสา
2. เด็กหญิงประภาวดี  ศรีธรรม
3. เด็กหญิงอรนุช  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาววริญทร  ดีดวงพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย  ธงยศ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 1. เด็กชายพงศกร  สุวรรณพันธ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณพันธ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เกยรัมย์
 
1. นางบุปผาพร  สุวรรณไตรย์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนพร  แดงท่าขาม
2. เด็กหญิงธารารัตน์  สายชมภู
3. นายอนุพงศ์  สีสุวรรณ
 
1. นางกาญจนบุรี  นารีนุช
2. นางอรุณี  ศรีทวีกาศ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หาสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์พิรา  คำนนท์
3. เด็กชายอุทัย  มีศรี
 
1. นางประคองทรัพย์  ปู่ทา
2. นางสาวรุจิรดา  คำลือชัย
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงวรรัตน์  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงโศภากรณ์  พันคูณ
 
1. นางสอิ้ง  แสนสุข
2. นายอรรณพ   โพธิ์ศรี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 1. เด็กหญิงจินดา  โกทเหรียญทอง
2. เด็กหญิงตันหยง  นาโสก
3. เด็กหญิงปนัดดา  โยธาภักดี
 
1. นางสาวนวลตา  นาโสก
2. นางบุปผาพร  สุวรรณไตรย์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขัว 1. เด็กชายภาคภูมิ  พินิดพาหนะ
2. เด็กชายสุวิเศษศักดิ์  เทพนรินทร์
 
1. นางสาววารุณี  วงศ์วิรุฬหรักษ์
2. นายวินัย  ดีดวงพันธ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  บุทธิจักร
2. เด็กหญิงพิยดา  พรหมเสนา
3. เด็กหญิงยุวธิดา  อาริยะ
 
1. นางณัฐนันท์  ทองนุช
2. นางอรวรรณ  ศรีลาศักดิ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พรหมเสนา
2. เด็กหญิงวรรณิภา  พรหมเสนา
3. เด็กหญิงวัลลิภา  ศรีลาศักดิ์
 
1. นางณัฐนันท์  ทองนุช
2. นางยุวดี  ราชอุดม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก2 1. เด็กหญิงนันทวดี  ผิวเหลือง
2. เด็กหญิงปุณณษา  อัฐนาค
3. เด็กหญิงเกวลิน  ผิวเหลือง
 
1. นางถนอมศรี  ปลั่งกลาง
2. นางประจวบ  กุลวงศ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กหญิงชลดา  กงนะ
2. เด็กชายทินภัทร  คำพิลา
3. เด็กชายภูวดล  คุ้มอยู่
 
1. นางรัตติยา  ศรีนาม
2. นางเทพี  วิสาทวัฒน์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 1. เด็กหญิงดวงสุดา   ศรีสุข
2. เด็กหญิงภาวินุช   แก้วลี
3. เด็กหญิงสุภัสสร   ชื่นตา
 
1. นางบัวสอน  จันทร์แดง
2. นางเบญจวรรณ   เรืองแสน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 1. เด็กหญิงมนัสชนก   เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงวีรวัลย์   เมืองศรีสุข
3. เด็กหญิงอาจารี  คล่องดี
 
1. นางพานิดา   สุทธิอาคาร
2. นางลัดดาวัลย์  สุวรรณพันธ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายทอง 1. เด็กชายพัสกร  เจริญเขต
2. เด็กชายวีระชัย  สีทาหนุน
 
1. นายครรชิต  พงษ์เจริญ
2. นายธีรวุฒิ  สุวรรณไตรย์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1. เด็กชายวราวุธ  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายอนุรักษ์  แข็งแรง
 
1. นายวิเศษ  เผ่าเพ็ง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายนิติพงษ์  อินทับ
2. เด็กหญิงสุธารัตน์  ใจมั่น
 
1. นายคมกริช  ไชยทองศรี
2. นางสมหมาย  ไชยทองศรี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงมุทิตา  ซาเสน
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุทธิจักร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ตาลสมรส
2. นางสาวอาทิตติยา  ตาลสมรส
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. นายกฤษดา  กองคำ
2. เด็กชายณัฐพล  คำพิลา
3. เด็กชายเลิศชัย  ชาระมาลย์
 
1. นางปนัดดา  โภคสวัสดิ์
2. นายสกลวรรธ  เดชะคำภู
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงวิราวรรณ์  ปามะ
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  โพธิ์ไทรย์
 
1. นายบุญชิต  เฉิดวาสนา
2. นายอุดมทรัพย์  สายสา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 1. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีบุรมย์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  อาจหาญ
 
1. นายธงชัย  ห้วยทราย
2. นายสมทัด  วังคะฮาต
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. นายธนากร  พิกุลศรี
2. นายศตวรรษ  โคตรสขึง
 
1. นายนรุตม์ชัย  นิ่มมุกดา
2. นางพึงพิศ  คำมุลศรี
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. นายสุริยจันทร์  คำมุงคุณ
2. เด็กชายอนุสรณ์  คำมุงคุณ
 
1. นายธวัชชัย  คำมุงคุณ
2. นางสุจิตรา  หวาวันจารย์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 1. เด็กชายยศกร   ภาริรักษ์
2. เด็กหญิงวรรณิภา  ศิริกาล
 
1. นายกฤษพัฒน์  สุคำพา
2. นางรสา  ก้านสันเทียะ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  วรรณสินธ์
2. เด็กชายสมประสงค์  แก่นม่วง
 
1. นายพงษ์เพชร  จันลาภา
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต 1. เด็กชายชญานิน  พลบุตร
2. เด็กชายปัญจพล  สุภาคาร
3. เด็กชายภารดร  ไชยสัจ
 
1. นายประยุทธ์  สุภาคาร
2. นายศรีเพชร  แพงศรี
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. นายธวีวุด  คนดี
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  ภูมิลา
3. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วดี
 
1. นายประวัติ  สวัสดิ์วงศ์ชัย
2. นายสมาธิ  พลหงษ์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต 1. เด็กชายธนทรัพย์  บุตรดี
2. เด็กชายภูริทัต  เหลินต้านซ้าย
3. เด็กชายสุรินทร์  สุพร
 
1. นายปรเมศวร์  เม่นทอง
2. นายศรีเพชร  แพงศรี
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 1. เด็กชายทรัพย์สิทธิ์  จันทหงษ์
2. เด็กชายรณพัสดุ์  ล้วนศรี
3. เด็กชายศิริวัฒน์   บุญเรืองนาม
 
1. นายพิชิตพล   สุวรรณพันธ์
2. นายศาโรจน์   เรืองสมบัติ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 1. เด็กหญิงศรัญญา   อุคำ
 
1. นายชาลี  แด๊กอิ๊ง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 1. เด็กหญิงศศิวรินทร์  วงศ์คะสุ่ม
 
1. นางมะลิวรรณ  อาจวิชัย
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1. เด็กหญิงจริยา  แวงวัน
 
1. นางสาวอุไร  เกตกูล
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนิยนันท์  เรืองรองวรรษ
 
1. นางกฤษณา   โยวบุตร
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายอรรถโกวิท  ผิวเหลือง
 
1. นางชลดา  โวร์คาพิช
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชมพูนุช  นิ้วทอง
 
1. นายธีระวัฒน์  นารีนุช
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกมลกานต์  คนไว
 
1. MissDemetria  Lucia Calzo
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชะคู
 
1. นางสาวกัลยานี  บุตรดีวงศ์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 1. เด็กหญิงปูนเดือน  ภมรศุภกุล
 
1. นางจุไรรัตน์  แกว่นถิ่นภู
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายนราชัย  สุภสาร
 
1. นางเกศราภรณ์  คนขยัน
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กชายขุนเดช  บุญมี
2. เด็กหญิงณัฐศิริ  สุบิน
3. เด็กหญิงนฤมล  บุษมงคล
4. เด็กหญิงปิยะนุช  ดอนสามารถ
5. เด็กหญิงวิราพร  บุพชาติ
 
1. นางพมลพร  กิตติชัยธรกุล
2. นางศศิมากาญน์  ศรีลาศักดิ์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วิสุเวส
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หล้าแหล่ง
 
1. นางจิรภา  แนบเนียน
2. นางสุวพร  แสนโสม
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 1. เด็กหญิงนุชจรี  แก้วขาว
2. เด็กหญิงสิริประภา  ชนะใหม่
 
1. นางสาวนวลอนงค์  รัตนวรรณี
2. นางสาวสรินธร  กลางประพันธ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบางทรายน้อย-ขามป้อม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ทองผา
2. เด็กชายณัฐวัตร  บัวดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจสุข
4. เด็กชายธนากร  พาลุกา
5. เด็กชายธีรภัทร  ปันตาคำ
6. เด็กชายศิริวัฒน์  โพธิ์แหน
 
1. นายณรงค์  อาจหาญ
2. นายยุทธ  ธนธนานนท์
3. นายสายันต์  ภิรมย์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 1. เด็กชายจารุวิชญ์  เมืองโคตร
2. เด็กชายชวิน  เมืองโคตร
3. เด็กชายชัยณรงค์  เมืองโคตร
4. เด็กชายณรงค์ชัย  เมืองโคตร
5. เด็กชายธวัชชัย  เมืองโคตร
6. เด็กชายสืบสกุล  เมืองโคตร
 
1. จ.ส.อ.กวีศักดิ์  ช่างทอง
2. นายฉลอง  หงษ์ทอง
3. นายสุดใจ  เข็มพิลา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายจักรี  กัญผุตะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แข็งแรง
3. เด็กชายณัฐวัตร  แข็งแรง
4. เด็กชายพิษณุ  บุญโม๊ะ
5. เด็กชายศาตนันท์  เอกวิเศษ
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  พิกุลศรี
7. เด็กชายอุดมชัย  เวหะวิริยะ
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตะนัยศรี
 
1. นายบุญรับ  สิทธิรัตน์
2. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก
3. นายเชิดชัย  การสำเนียง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ซาเสน
2. เด็กหญิงจินตนา  ดอกแค
3. เด็กหญิงฐิติมา  ภักดีสอน
4. เด็กหญิงณัสสิกา  ภาษี
5. เด็กชายธีระพล  ซาเสน
6. เด็กหญิงนิตยา  ดีดวงพันธ์
7. เด็กหญิงปนัดดา  ซาเสน
8. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สรเสนา
9. เด็กหญิงสายธาร  อุณวงค์
10. เด็กหญิงสุพิชชา  ซาเสน
 
1. นางยุพิน  ศรีอาด
2. นางวิภา  คนหาญ
3. นายสมเกียรติ  ศรีอาด
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ช่างปลูก
2. เด็กชายธนพนธ์  จำเริญบุญ
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  พรมโคตร
4. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  โพธิบัติ
5. เด็กหญิงวัลภา  คำโยธา
6. เด็กหญิงวิชญาพร  กลางประพันธ์
7. เด็กหญิงสุภาพร  ปรือทอง
8. เด็กหญิงอริสรา  จวงการ
9. เด็กหญิงอัยลดา  แข็งแรง
10. เด็กชายเทพทัต  ดาวัลย์
 
1. นางสาวจีระภา  กุลศรีวนรัตน์
2. นางปวันรัตน์  เหลี่ยมสิงขร
3. นางเกดแก้ว  บุทธิจักร
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 1. เด็กหญิงธารทิพย์  คำพิลา
2. เด็กชายภานุพงษ์  คำพิลา
3. เด็กชายภูวิน  แพรเนียม
4. เด็กหญิงสมฤทัย  สิมมาลา
5. เด็กหญิงอารียา  ศรีวะรมย์
 
1. นางรัตติยา  ศรีนาม
2. นางเทพี  วิสาทวัฒน์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 1. เด็กหญิงภูริชญา  สุจารี
2. เด็กชายรังสฤษฏ์  รูปเหมาะ
3. เด็กชายสิทธิพล  ตรงดี
 
1. นางสุวพร  แสนโสม
2. นางอำนวย  อาจวิชัย
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 1. เด็กชายธวัชชัย  โสดา
2. เด็กหญิงนันทพร  มูลพรม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรกาล
 
1. นางสาวคีรีบูรณ์  สีทา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์สูรย์
2. เด็กหญิงเทพธิดา  อุทาวงศ์
3. เด็กหญิงแอนธิดา  พรมวิชา
 
1. นางทิพย์เกสร  สุนทรส
2. นางเหรียญทอง  นาโสก
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  ทองย่อย
2. เด็กหญิงพัชรพร  คำพิลา
3. เด็กหญิงรัชราวรรณ  คำขันธ์
 
1. นางนงค์เยาว์  ขลิบบุรินทร์
2. นางวนิดาพร  วรวิรุฬวงศ์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงช่อผกา  ภักดีแสน
2. เด็กชายนิติธร  คำมุงคุณ
 
1. นางชูใจ  จิตอามาตย์
2. นางสมจิต  คำมุงคุณ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1. เด็กหญิงณิชา  งอกข้าวนก
2. เด็กหญิงอริสยา  ทองทา
 
1. นางสาวกรองเพชร  ดวงสงค์
2. นายมงคล  ขันแข็ง
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คำมุงคุณ
 
1. นางดาราพร  ทองมหา
2. นางอรวันท์  ประทุมลี
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 1. เด็กหญิงพรพนา  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  คำเสียว
2. นางสาววราภรณ์  พันดวง
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 1. เด็กหญิงดาวสุวรรณ  วาปี
2. นางสาวไพรินทร์  บางทราย
 
1. นางศศินันท์  แฝงสาคู
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาก2 1. เด็กหญิงจริชญา  ใจทัด
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  บันตะบอน
 
1. นายภานุวรรณ  นวลมณี
2. นางสุภาภรณ์  น้อยทรงค์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กหญิงฐนิดา  ทาบุเรศ
 
1. นางพึงพิศ  คำมุลศรี
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฝก 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญญาบุตร
 
1. นายธวัช  ศรีสุภา
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กชายวรินทร  โต๊ะทอง
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 92.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโพนทราย 1. เด็กชายสมจิตร  เมืองโคตร
 
1. นายวัชราวุธ  สายวร
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายรณฤทธิ์  บุญยะฤทธิ์
 
1. นายเจษฎาภรณ์  เมืองโคตร
 
184 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทรมาศ
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
 
185 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายพันมงคล  รูปงาม
 
1. นายเจษฎาภรณ์  เมืองโคตร
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายชูศักดิ์  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายประภาส  สุขขา
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กชายธนาพัฒน์  กาดำดวน
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กชายสุวัฒน์  มูลพรม
 
1. นายธีระยุทธ  สุคำภา
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกฤติยา  เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงคฑามาศ  เชื้อคำจันทร์
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  เชื้อคำจันทร์
5. เด็กชายชูศักดิ์  เชื้อคำจันทร์
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  เชื้อคำฮด
7. เด็กชายทวีป  สุทธิพันธ์
8. เด็กชายธนูศิลป  สุคำภา
9. นางสาวธิดาพร  พ่อชาวนา
10. นางสาวธิดาพร  เชื้อคำฮด
11. เด็กชายธีระพันธ์  คำมุงคุณ
12. เด็กชายนพรัตน์  เชื้อคำจันทร์
13. นางสาวนาฏยา  วงศ์กระโซ่
14. เด็กชายปิลัน  จันทิมา
15. เด็กหญิงผกาวดี  คล่องแคล่ว
16. เด็กชายภูมินทร์  เชื้อคำจันทร์
17. เด็กหญิงรัตนาพร  โซ่เมืองแซะ
18. นางสาววรรณิสา   เชื้อคำฮด
19. เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อคำจันทร์
20. นางสาววาสนา  วงค์กระโซ่
21. เด็กชายวุฒิไกร  เชื้อคำจันทร์
22. เด็กชายศราวุธ  สุคำภา
23. เด็กหญิงศิริยาพร  โซ่เมืองแซะ
24. เด็กหญิงอนงนาฎ  เชื้อคำจันทร์
25. เด็กหญิงอัญมณี  คำภูมี
26. เด็กชายอัษฎายุทธ  ใอจ้อย
27. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เชื้อคำฮด
28. เด็กชายเกษมสันต์  เชื้อวังคำ
29. เด็กหญิงเก็จมณี  ปักฤทัย
30. เด็กชายเทพพิทักษ์  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา
2. นางจิตตรา  สุขขา
3. นางณิรัฐฌา  เชื้อกุณะ
4. นายประภาส  สุขขา
5. นางสาวพัชรา  เชื้อวังคำ
6. นายวัชรินทร์  เชื้อกุณะ
7. นายสนิท  เชื้อคำจันทร์
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กหญิงกรกนก   ทองดอนน้อย
2. เด็กชายกล้าณรงค์   เกิดมงคล
3. เด็กหญิงคณาพร   คำมุงคุณ
4. เด็กชายจีรวัฒน์   วัตตะโส
5. เด็กชายชัยวัฒน์   โมกไธสง
6. เด็กหญิงณัฐชา  คำมุงคุณ
7. เด็กชายตรีเพชร   โคตรพรม
8. เด็กหญิงทักษิณา  คำมุงคุณ
9. เด็กชายธนาธิป   คำมุงคุณ
10. เด็กชายธนาพัฒน์   กาดำดวน
11. เด็กชายนัฐพล   ภูภารพร
12. เด็กชายนัทพงศ์   อุตนัน
13. เด็กหญิงบัณฑิตา   เมืองสุวรรณ์
14. เด็กหญิงปนัดดา    คำมุงคุณ
15. เด็กหญิงประภาภรณ์   พ่อบาล
16. เด็กหญิงพรนิภา   พ่อบาล
17. เด็กหญิงพิชญาภา   คำมุงคุณ
18. เด็กหญิงพิญาดา   โคตรพรม
19. เด็กหญิงพิมพิมล   ทาสีภู
20. เด็กชายภาณุพงษ์   คนหาร
21. เด็กหญิงมธุรดา   พรมอินทร์
22. เด็กหญิงรวงข้าว   คำมุงคุณ
23. เด็กหญิงรุ่งนภา   คำมุงคุณ
24. เด็กชายวรินทร   โต๊ะทอง
25. เด็กหญิงวิจิตรา   ขวัญเพชร
26. เด็กหญิงศิริขวัญ   อุปัชฌาย์
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เชื้อวังคำ
28. เด็กหญิงหทัยรัตน์   โคตรพรม
29. เด็กชายอดิศรณ์   คำมุงคุณ
30. เด็กชายอดิศักดิ์   ปะวรณา
 
1. นายคุณากร  แสนเยีย
2. นายธีระยุทธ    สุคำภา
3. นางประภาเพ็ญ   วังทะพันธ์
4. นางพรพรรณ  สมัญญา
5. นางยุภาภรณ์   โกษาแสง
6. นางวิญญา   พันธ์สุวรรณ
7. นางไมตรี   ปังอุทา
 
191 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กลิ่นขจร
 
1. นางสุกัญญา  กุลวงศ์
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายภักดี  โพธิ์ไทรย์
2. เด็กหญิงภัทราพร  มะลัย
3. เด็กหญิงวันวิสา  พรหมเสนา
 
1. นางณัฐนันท์  ทองนุช
2. นางยุวดี  ราชอุดม
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงชลธิตา  เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงศุภนุช  สุคำภา
3. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ตรงดี
 
1. นางสาวกมลชนก  คำมุงคุณ
2. นางรักมณี  สุระเสียง
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อกอุ่น
 
1. นางพัชรีย์  มัธยม
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงเมธาวี  ขันแข็ง
 
1. นางจิตติมา  อินทะปัญญา
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุวรรณพันธ์
 
1. นางศรีสุพรรณ  แสนโสม
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 1. เด็กหญิงกมลวรรน  คนยืน
 
1. นางจุฑารัตน์  พันดวง
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ผาอุ
 
1. นางเพชรรัตน์  แดนดี
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายปฏิภาณ   ปัททุม
 
1. นางสถาพร  แป้นพ่วง
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  วรสาร
 
1. นางสมจิตร  อาษาศรี
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนางโอก 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนสุข
2. เด็กหญิงพันวสา  เบญมาตย์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรศิลป์
 
1. นายประยูร  เสียงเย็น
2. นางอุมาภรณ์  บุญกระจ่าง
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กหญิงปรานี  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชามกระโทก
3. เด็กหญิงเมทินี  อินทร์จันทร์
 
1. นางบุญธัญกร  พันทะปิว
2. นางยุพดี  บุทธิจักร
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กชายศตวรรณ  แสนศรี
2. เด็กหญิงศิริญญา  นารีนุช
 
1. นางพัชรีย์  มัธยม
2. นางศศิมากาญน์  ศรีลาศักดิ์
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ว่องไว
2. เด็กชายพงศกร  ใจช่วง
 
1. นางทองใส  ศรีประทุมภรณ์
2. นายวิสุทธิ์  ศรีประทุมภรณ์
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 1. เด็กชายกฤตวิทย์  กลางประพันธ์
2. เด็กชายทศวรรษ  โคตรวังอวน
 
1. นางนาตยา  กลางประพันธ์
2. นายภิมล  จันปุ่ม
 
206 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาโสก 1. เด็กชายพนมศักดิ์  นาโสก
2. เด็กชายภาสกร  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวสิรินะดา  นาโสก
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 1. เด็กหญิงชลดา  เมืองโคตร
2. เด็กชายอิทธิชัย  อนันต์
 
1. นางทองใส  ศรีประทุมภรณ์
2. นางสาวพรรณปพร  กุลสุทธิ์
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 1. เด็กชายพันธกิจ  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงเอวิภา  แข็งแรง
 
1. นางสาวจันทร์ทรา  แข็งแรง
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีคำ
 
209 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนางโอก 1. เด็กหญิงกชกร  เสียงเย็น
2. เด็กหญิงจริยา  สารีพันธ์
3. เด็กหญิงบุษบากร  เสียงเย็น
4. เด็กหญิงพรรณมณี  ศรีพุทธา
5. เด็กหญิงศศิธร  ขำคม
6. เด็กหญิงเขมิกา  เสียงเย็น
7. เด็กหญิงเจนจิรา  เยอส่อ
 
1. นายพงศกร  ศรเพชร
2. นางสุทธินี  ศรเพชร
3. นางสุพัตร์  สุวรรณไตรย์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาท 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สารคำ
 
1. นายเจษฎา  คนเพียร
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  รุ่งแสง
 
1. นางเครือวัลย์  ปานอีเม้ง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  วรสาร
 
1. นางศรีสุดา  เจริญราษฏร์
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ปาวงค์
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายจิรายุส  ทองเกลี้ยง
 
1. นายวิบูลย์  ราชอุดม
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายวัธนเกียรติ  สากำ
 
1. นางสาววราทิพย์  หล้าสมวงศ์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนาคินทร์  เทพศรีหา
2. เด็กหญิงพนิดา  พันเมือง
3. เด็กชายสนานยนต์  หนูพันธ์
4. เด็กชายสันติภาพ  ขันแข็ง
5. เด็กชายสุริยา  ผุยคำสิงห์
 
1. นางปราณี  ปัททุม
2. นางพันติกา  ศรีมาชัย
3. นางวิสาขา  แสนโคตร
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 1. เด็กชายสุริยัน  อุประ
 
1. นายอำนวย  ซามงค์
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดานคำ 1. เด็กชายธีระพงษ์  มะลิลา
 
1. นางธัญนาฏ  ว่องสาริกัน
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ซาเสน
 
1. นางจุฑามาศ  ปุรัมภะเว
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  หลงมีวงค์
 
1. นางสุพัตรา  กิตติยศธาดา
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะโนด2 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงกฤษฎา  โคตรพรม
3. เด็กหญิงปภัสรา  โคตรพรม
4. เด็กหญิงประกายฟ้า  นำภา
5. เด็กหญิงอนุรักษ์  สุคำภา
6. เด็กหญิงเข็มอักษร  ประทุมลี
 
1. นางกิ่งแก้ว  สุวรรณไตรย์
2. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
3. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ซาเสน
2. เด็กหญิงภิรมย์พร  บุญโฮม
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  โพธิ์ไทร
 
1. นางสาวกชกร  บุทธิจักร
2. นางนิรพร  ศรีจันทร์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. นางสาวรัชนีกร  ไชยมี
2. เด็กหญิงศิริวิมล  เมืองโคตร
3. นางสาวเปรมวดี  พุ่มเจริญ
 
1. นางบัวผัน  อาจวิชัย
2. นายสุภชัย  สุริยะกมล
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 1. เด็กชายทศพร  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายฤทธิชัย  ยืนยง
3. เด็กชายเจริญศรี  อุคำ
 
1. นายกิตติธัช  คนยืน
2. นางยุภาพร  เพชรนนท์
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายธีรนันท์  รูปงาม
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เมืองโคตร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อนันต์
 
1. นางสุมาส  เบญมาตย์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  เมืองโคตร
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิสวรรค์
2. เด็กชายอามีน  เลิศมณีวงศ์สกุล
3. เด็กชายอิทธิกร  สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ธนะนู
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทาม 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วสกุลณี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ดีดวงพันธ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่อนโสภา
 
1. นายจำเริญ  ปริปุณณะ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  วรวิเศษ
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กชายก่อพงศ์  แสงมาศ
2. เด็กชายพนมวรรณ  พรมสุรินทร์
 
1. นายนัธพงค์  เบญมาตย์
2. นายละพิน  สมบูรณ์
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาลัย 1. เด็กชายชนาพร   ห้วยทราย
2. เด็กชายอติกันต์  ศรีขันธ์
 
1. นางสาวกนกอร  ภูถาดงา
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  ศรีลาศักดิื
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  พรหมเสนา
3. เด็กชายเรืองวุฒิ  บุทธิจักร
 
1. นางทัศนีย์  สารุภสิทธิ์
2. นางนราพร  หิรัญภิงคา
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. นางสาวปราณี  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงปัทมา  คำมุงคุณ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวจินนรี  แขวงเมือง
2. นางหทัยทิพย์  คำมุงคุณ
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 1. เด็กชายจักรพันธ์   สุพร
2. เด็กชายชินวัตร   คำนนท์
3. เด็กหญิงอรปรียา   ดาหรา
 
1. นายกริชติกร   อินทะวงษ์
2. นายภัทรพงษ์   วงค์จำปา