งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด คำอาฮวน ดงเย็น นาโสก 1. เด็กชายชัยธวัช    คนเพียร
2. เด็กชายพงศกร    สุวรรณพันธ์
1. นายสุสกิต    วังคะฮาด
2 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ดงหลวงตอนบน 1. เด็กชายพงศธร    เชื้อคำฮด
2. เด็กชายชัยธวัช    เชื้อคำฮด
1. นายศักดิ์สิทธิ์    จันปุ่ม
2. นายอุเทน    เชื้อคำฮด
3 โรงเรียนบ้านหนองบง ผาซานศึกษาพัฒน์ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    รัตนวงค์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    นามเดช
1. นางสาวนาฎศิลป์    ดรหมั่น
4 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สะพานมิตรภาพ 1. เด็กชายภานุวัฒน์    โกศัยสุข
2. เด็กชายภูมินทร์    สายสุด
1. นางปนัดดา    โภคสวัสดิ์
2. นายอำนวย    เฮงสวัสดิ์
5 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ พลังคำชะอี 1. เด็กชายณัฐพงศ์    สุพร
2. เด็กชายสิทธิชัย    แสนมนตรี
1. นางกาญจนา    อาจหาญ
2. นางวัชรา    สลางสิงห์
6 โรงเรียนบ้านโคก1 เมืองปัจจิม 1. เด็กหญิงธนพร    บุญงอก
2. เด็กหญิงกนกรัตน์    ดินวงศ์
1. นางบัวระพันธุ์    แก้วตา
7 โรงเรียนบ้านภูล้อม ดอนตาล 1. เด็กชายอนุวัฒน์    ซาเสน
2. เด็กชายธีรศักดิ์    คนไว
1. นายกล้า    อุณวงค์
2. นายพิทยา    ศรีลาศักดิ์
8 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา แก้วมุกดา 1. เด็กชายกิตติภพ    แสนสุภา
2. เด็กหญิงดารณี    คงชาติ
1. นายคำพร    สิงห์หาญ
2. นายจรินทร์    แสงโคตร
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย คำสร้อยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนธรณ์    สีทอง
2. เด็กชายทศวรรษ    พันนา
1. นางสาวจินตนา    โคตรพัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................