หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุข ครู โรงเรียนสยามกลการ4 ผู้ดูแลระบบ
2 นายอุดมทรัพย์ สายสา ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง ผู้ดูแลระบบ
3 นายณัฐพงษ์ พยัคฆพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน บันทึกและรายงานผล
4 นางสาวณัชพร ภาคภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน บันทึกและรายงานผล
5 นายวรพงษ์ อาษาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน บันทึกและรายงานผล
6 นายภูษิต จันทราศรศิริ เจ้าหน้าทีธุรการโรงเรียน บันทึกและรายงานผล
7 นายวชิระ สุดาบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน บันทึกและรายงานผล
8 นายปฏิวัติ ผิวบาง พนักงานราชการ บันทึกและรายงานผล
9 นายมงคล ตรงเที่ยง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน บันทึกและรายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]