หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 079 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 5 35 10
2 003 โรงเรียนคำสายทองวิทยา 0 0 0
3 050 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 4 8 4
4 087 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 17 17 17
5 009 โรงเรียนชุมชนดอนตาล 21 37 29
6 111 โรงเรียนชุมชนนาโสก 3 4 3
7 263 โรงเรียนชุมชนบางทรายน้อย-ขามป้อม 14 29 21
8 207 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 4 13 5
9 209 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 2 3 3
10 151 โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 0 0 0
11 101 โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 4 18 8
12 126 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 40 99 68
13 093 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 10 25 12
14 021 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 2 2 1
15 179 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 19 31 23
16 052 โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 6 9 8
17 215 โรงเรียนชุมชนโพนทราย 22 69 29
18 073 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง 6 16 9
19 006 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 4 14 9
20 016 โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 8 42 16
21 020 โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 17 32 25
22 096 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 28 80 42
23 130 โรงเรียนบ้านกกตูม 20 59 31
24 210 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 4 10 6
25 221 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
26 236 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 0 0 0
27 238 โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 13 52 24
28 004 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 10 14 11
29 124 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 5 20 10
30 077 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 7 19 9
31 132 โรงเรียนบ้านขัวสูง 1 1 1
32 149 โรงเรียนบ้านขามป้อม 0 0 0
33 178 โรงเรียนบ้านคันแท 0 0 0
34 046 โรงเรียนบ้านคำดู่ 3 6 4
35 105 โรงเรียนบ้านคำนางโอก 17 50 30
36 223 โรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล 1 1 1
37 067 โรงเรียนบ้านคำบง 2 2 10 4
38 094 โรงเรียนบ้านคำบง1 9 16 11
39 184 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 9 14 9
40 199 โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 5 8 7
41 242 โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 0 0 0
42 162 โรงเรียนบ้านคำพอก1 9 42 20
43 095 โรงเรียนบ้านคำพอก2 3 9 6
44 166 โรงเรียนบ้านคำพี้ 2 6 4
45 102 โรงเรียนบ้านคำสร้อย 9 25 10
46 222 โรงเรียนบ้านคำฮี 15 54 33
47 254 โรงเรียนบ้านคำเขือง 6 9 7
48 262 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 0 0 0
49 078 โรงเรียนบ้านคำไหล 6 13 10
50 259 โรงเรียนบ้านค้อ 11 20 18
51 163 โรงเรียนบ้านงิ้ว 2 4 2
52 243 โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 6 12 9
53 147 โรงเรียนบ้านชะโนด1 11 25 13
54 113 โรงเรียนบ้านชะโนด2 41 137 74
55 189 โรงเรียนบ้านซ่ง 8 19 12
56 048 โรงเรียนบ้านดง 8 14 11
57 253 โรงเรียนบ้านดงมอน 1 2 1
58 063 โรงเรียนบ้านดงมัน 4 7 7
59 240 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 10 39 18
60 185 โรงเรียนบ้านดงยาง1 7 26 13
61 122 โรงเรียนบ้านดงหลวง 8 16 13
62 066 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 3 2
63 192 โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 2 7 3
64 201 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 2 2 2
65 005 โรงเรียนบ้านดานคำ 1 1 1
66 104 โรงเรียนบ้านด่านมน 0 0 0
67 138 โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 4 11 8
68 193 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 3 4 4
69 150 โรงเรียนบ้านทรายทอง 5 12 10
70 059 โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 0 0 0
71 031 โรงเรียนบ้านท่าไค้ 3 17 6
72 071 โรงเรียนบ้านนากอก 0 0 0
73 154 โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 2 7 4
74 265 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒ 1 2 2
75 049 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 9 22 11
76 187 โรงเรียนบ้านนาคำน้อยวิทยา 0 0 0
77 244 โรงเรียนบ้านนาดี 2 1 1 1
78 155 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 6 15 12
79 190 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 25 52 40
80 170 โรงเรียนบ้านนาตะแบง2 1 1 1
81 211 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 6 47 14
82 035 โรงเรียนบ้านนาทาม 22 65 38
83 213 โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 1 15 1
84 036 โรงเรียนบ้านนาป่ง 3 19 7
85 038 โรงเรียนบ้านนามน 2 12 4
86 011 โรงเรียนบ้านนาม่วง 2 21 6
87 060 โรงเรียนบ้านนายอ 6 22 10
88 029 โรงเรียนบ้านนายาง 4 23 10
89 194 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 1 2 2
90 072 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 5 15 10
91 019 โรงเรียนบ้านนาสะโน 5 12 7
92 177 โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 3 12 7
93 198 โรงเรียนบ้านนาหลวง1 0 0 0
94 088 โรงเรียนบ้านนาหลวง2 1 1 1
95 139 โรงเรียนบ้านนาหลัก 2 7 4
96 114 โรงเรียนบ้านนาหัวภู 6 9 7
97 133 โรงเรียนบ้านนาหินกอง 5 9 7
98 075 โรงเรียนบ้านนาอุดม 8 30 15
99 196 โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย 2 2 2
100 159 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 4 8 6
101 106 โรงเรียนบ้านนาโด่ 2 17 4
102 010 โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 3 21 8
103 015 โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 0 0 0
104 054 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 34 81 56
105 214 โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 0 0 0
106 108 โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 0 0 0
107 127 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 0 0 0
108 074 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2 1 2 2
109 227 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ 29 74 46
110 089 โรงเรียนบ้านบะ 14 29 19
111 224 โรงเรียนบ้านบาก ๑ 1 3 2
112 028 โรงเรียนบ้านบาก2 36 64 54
113 171 โรงเรียนบ้านบุ่ง 18 36 26
114 023 โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 2 3 3
115 134 โรงเรียนบ้านปากช่อง 0 0 0
116 153 โรงเรียนบ้านป่งขาม 1 3 1
117 103 โรงเรียนบ้านป่งเปือย 6 17 10
118 076 โรงเรียนบ้านป่งโพน 10 22 16
119 061 โรงเรียนบ้านป่าพยอม 1 3 2
120 251 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 4 11 6
121 080 โรงเรียนบ้านป่าเตย 21 31 22
122 090 โรงเรียนบ้านป่าแดง 0 0 0
123 030 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 13 33 20
124 247 โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 0 0 0
125 140 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 17 43 23
126 064 โรงเรียนบ้านพรานอ้น 6 16 8
127 234 โรงเรียนบ้านพังคอง 18 60 31
128 168 โรงเรียนบ้านภู 1 3 1
129 024 โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 0 0 0
130 025 โรงเรียนบ้านภูล้อม 8 24 15
131 051 โรงเรียนบ้านภูวง 0 0 0
132 099 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 15 33 26
133 141 โรงเรียนบ้านมะนาว 10 25 15
134 229 โรงเรียนบ้านม่วง 4 8 6
135 216 โรงเรียนบ้านม่วงหัก 1 1 1
136 117 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 4 4 4
137 164 โรงเรียนบ้านวังนอง 3 7 3
138 169 โรงเรียนบ้านวังไฮ 13 31 22
139 258 โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 3 9 4
140 235 โรงเรียนบ้านสงเปือย 4 12 7
141 248 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 8 10 8
142 152 โรงเรียนบ้านสองคอน 7 11 10
143 136 โรงเรียนบ้านสานแว้ 13 47 23
144 097 โรงเรียนบ้านสามขัว 10 23 19
145 180 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 20 41 26
146 027 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" 19 39 28
147 022 โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 3 4 3
148 218 โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 2 11 3
149 142 โรงเรียนบ้านหนองคอง 6 16 9
150 107 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1 3 1
151 112 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 3 4 3
152 200 โรงเรียนบ้านหนองบง 15 30 19
153 026 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 1 1
154 237 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 13 7
155 157 โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วง 0 0 0
156 115 โรงเรียนบ้านหนองยาง 20 57 39
157 091 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1 1 1
158 191 โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 1 3 2
159 219 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 4 5 5
160 129 โรงเรียนบ้านหนองหนาว 5 12 7
161 208 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 30 90 56
162 034 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 10 39 21
163 202 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 13 40 23
164 228 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 32 72 54
165 100 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 7 19 12
166 239 โรงเรียนบ้านหนองแวง 41 86 61
167 086 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 14 29 22
168 205 โรงเรียนบ้านหนองแอก 2 16 5
169 165 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 2 2 2
170 249 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 4 3
171 204 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 0 0 0
172 175 โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง 2 2 2
173 158 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 0 0 0
174 264 โรงเรียนบ้านหว้านน้อย-หนองผือฯ 6 15 10
175 156 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 16 37 22
176 014 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 1 3 2
177 068 โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 7 11 9
178 220 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑ 5 23 8
179 032 โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 5 40 16
180 250 โรงเรียนบ้านห้วยยางจอมมณี 0 0 0
181 226 โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 1 1 1
182 092 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 4 31 8
183 120 โรงเรียนบ้านเปียด 5 14 6
184 167 โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 6 22 6
185 261 โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 0 0 0
186 231 โรงเรียนบ้านเหล่า 14 60 24
187 065 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 8 12 9
188 128 โรงเรียนบ้านเหล่าดง 2 4 3
189 176 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 0 0 0
190 116 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 17 50 26
191 206 โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 8 25 15
192 056 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 34 74 51
193 083 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 11 23 15
194 058 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 1 3 2
195 225 โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 0 0 0
196 045 โรงเรียนบ้านแก้ง2 7 17 12
197 212 โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 0 0 0
198 131 โรงเรียนบ้านแก้งนาง 7 13 10
199 195 โรงเรียนบ้านแฝก 5 14 8
200 230 โรงเรียนบ้านแมด 7 14 9
201 173 โรงเรียนบ้านแวง 6 9 6
202 241 โรงเรียนบ้านโคก1 6 12 6
203 183 โรงเรียนบ้านโคก2 5 5 5
204 172 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 2 2
205 070 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 15 52 29
206 018 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 6 8 7
207 057 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 3 5 4
208 203 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 3 6 3
209 055 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 8 32 12
210 174 โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 3 7 5
211 062 โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 3 10 6
212 246 โรงเรียนบ้านโนนตูม 4 11 5
213 161 โรงเรียนบ้านโนนยาง 23 37 24
214 033 โรงเรียนบ้านโนนศรี 1 2 1
215 039 โรงเรียนบ้านโนนสวาท 15 37 23
216 217 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ๑ 3 8 5
217 160 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง2 2 4 3
218 084 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 4 10 7
219 260 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 3 14 6
220 188 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 7 27 13
221 098 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 5 11 6
222 197 โรงเรียนบ้านโพนงาม 0 0 0
223 082 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 15 52 29
224 013 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 3 4 4
225 121 โรงเรียนบ้านโพนแดง 2 18 5
226 123 โรงเรียนบ้านโพนไฮ 5 9 7
227 118 โรงเรียนบ้านโสก 4 8 4
228 252 โรงเรียนบ้านไร่ 0 0 0
229 081 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 8 23 12
230 143 โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 5 7 7
231 012 โรงเรียนมุกดาลัย 41 100 64
232 125 โรงเรียนร่มเกล้า 30 159 63
233 148 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา 41 90 65
234 002 โรงเรียนสยามกลการ4 23 35 32
235 135 โรงเรียนสยามกลการ5 1 1 1
236 085 โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 2 11 3
237 137 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 3 4 4
238 144 โรงเรียนห้วยตาเปอะ 20 46 34
239 017 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 16 57 26
240 069 โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์(บ้านด่านยาว) 8 13 9
241 146 โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 6 25 10
242 257 โรงเรียนเมืองใหม่ 0 0 0
243 109 โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 6 23 10
244 182 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 13 35 25
245 245 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม 5 12 8
246 186 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) 5 15 10
247 040 โรงเรียนท่านพระสารีบุตร 1 2 1
248 232 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 22 41 25
249 041 โรงเรียนอนุบาลดอนตาล 0 0 0
250 042 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 1 1
251 110 โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 3 3 3
252 255 โรงเรียนอนุบาลสุพร 0 0 0
253 037 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 28 85 39
254 043 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 14 47 27
255 233 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคำชะอี 3 7 5
256 047 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิต 7 18 14
257 119 โรงเรียนเทศบาลดงเย็น 0 0 0
258 044 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 0 0 0
259 145 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา 0 0 0
รวม 1908 5052 2981
8033

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]