หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-mdh1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายธงชัย บุตรกาลโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ไชยสีหาโรงเรียนบ้านม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางอมร แก่นงามโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
4. นางสุวจิต ใจตรงโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
5. นางพิกุล ใจตรงโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพลศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นางพยมตรา อุปัญญ์โรงเรียนบ้านห้วยทราย๑รองประธานกรรมการ
3. นางสมรสิงห์ เพียสาโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
4. นางธัญญรัตน์ กลางประพันธ์โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
5. นางพิชชานันท์ นันตะชัยโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายพันใจ นครชัยศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นางกาศอัมพร ชุ่มนาเสียวโรงเรียนบ้านนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางชุติมา ช่อวงศ์โรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
4. นางสาวพรพินิจ เผ่าภูไทยโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ ก้องเสียงโรงเรียนบ้านชะโนด ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวสุกัญญา พลราชมศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นางอพินยา วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางจิตรกร วรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านพรานอ้นกรรมการ
4. นางละเอียด จันดาวัลย์โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
5. นางน้ำฝน ประคองสินโรงเรียนบ้านโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายไพเราะ วุฒิเจริญกุลศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ วิเศษศรีโรงเรียนบ้านงิ้วรองประธานกรรมการ
3. นางธารทิพย์ โคตรสุโพธิ์โรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่-โคกสุวรรณกรรมการ
4. นางนวนศรี วีระศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นางปริญญา ผิวขำโรงเรียนหนองเอี่ยนดงราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายคงชัย คนหาญศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นายประทุมทอง นุุชประไพโรงเรียนบ้านสองคอนรองประธานกรรมการ
3. นางปรัชนีย์ วังวงศ์โรงเรียนบ้านแก้งโนนคำกรรมการ
4. นางจิราพร รองเมืองโรงเรียนบ้านคำป่าหลายกรรมการ
5. นางปรมาพร กุชโรโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพลศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นางปิยะธิดา สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านงิ้วรองประธานกรรมการ
3. นางบรรจง สลางสิงห์โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑กรรมการ
4. นางวาสนา ชาปะวังโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
5. นางพิธุกานต์ ใจสำราญโรงเรียนบ้านคำสร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศรีสุดา เจริญราษฎร์บ้านบะประธานกรรมการ
2. นางศรีสุภา ปาวงศ์โรงเรียนชุมชนดอนตาลรองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ จักรสานโรงเรียนบ้านหว้านน้อยกรรมการ
4. นางพิกุล ตุระซองโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
5. นางสาวผ่องศรี กิจจาวิเศษโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายพันใจ นครชัยศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นางศรีสมร พรอร่ามโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายเมตตา นาโสกโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดกรรมการ
4. นางจันทราพร พลอยพันธ์โรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
5. นางวรินทร คนเพียรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายไพเราะ วุฒิเจริญกุลศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นางอุทร อารัมภ์วิโรจน์โรงเรียนชุมชนโพนทรายรองประธานกรรมการ
3. นายสุรวุฒิ ฮ่มป่าโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางวิบูลย์ ภูพวงโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
5. นางสุพิชชญา ใจช่วงโรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพลศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นางเยาวนันท์ สุวรรณมุขโรงเรียนบ้านคำสร้อยรองประธานกรรมการ
3. นายสมาธิ พลหงษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางศรีสุภา ปาวงศ์โรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นายสุดใจ เข็มพิลาโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายพันใจ นครชัยศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นางศรีสมร พรอร่ามโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายกรรมการ
4. นางนัทนา ตรีขันโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
5. นายคณิศา นันทราชโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอุดม ส่วยโสภาโรงเรียนบ้านป่าเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทร์เดีย นาโสกโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์กรรมการ
3. นางศรีสุมล คำบุญโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการ
4. นายปราโมทย์ สมผลโรงเรียนบ้านสยามกลการ ๔กรรมการ
5. นางศิรประภา เยี่ยมพลังโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
6. นางพูลศรี ศรีสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
7. นางอุไร เรืองธรรมโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายพูลสุข แสนโคตรโรงเรียนบ้านพรานอ้นกรรมการ
9. นางสาวดอกมะลิ ใจตรงโรงเรียนบ้านนายอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายคมสัน ไชยต้นเทือกโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ยืนยงโรงเรียนบ้านคำดู่กรรมการ
3. นางดวงฤดี เข็มหมื่นไวยโรงเรียนบ้านศูนย์ไหมกรรมการ
4. นายสมหมาย บุญวาลโรงเรียนบ้านชะโนด ๑กรรมการ
5. นางวลิดา บุรัตน์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
6. นายคำพุ โทนแก้วโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒กรรมการ
7. นายมิตรโชค จันทร์สดโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
8. นางไพลินทร์ เทพพรรทาโรงเรียนบ้านพรานอ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ดร.วรกัญญาพิไล แกระหันโรงเรียนบ้านแฝกประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ปริญญ์ เทพคำพาโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
3. นางทัดทรวง สุพรโรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑กรรมการ
4. นางเจนจิรา อุปัญญ์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ อุปัญโรงเรียนกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ เมืองโคตรโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการ
7. นางสาวสุรีย์พร เครือเขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
8. นางดาวรุ้ง คุ้มนายอโรงเรียนบ้านชะโนด ๑กรรมการ
9. นายวิเชียร อุ่นศิริโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ มัธยมโรงเรียนบ้านนาทามประธานกรรมการ
2. นางนงค์คาร ไชยบุญตาโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
3. นางสาวศศินันท์ บุญธิจักรโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
4. นางกัลยา พรมสารโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ พรหมมาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
6. นางสาวดารากร โพธิ์ไทรย์โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
7. นางละมัย จันทะโบราณโรงเรียนบ้านเหมืองบ่ากรรมการ
8. นายสมพงษ์ คนตรงโรงเรียนบ้านแก่นเต่ากรรมการ
9. นางสาวสุธิดา ชาวนาโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสมบิล บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านกกตูมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ มุลทาโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
3. นางยุพาพร เนาคำแพงโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
4. นายอภิญญา ขำคมโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพัชรีย์ มัธยมโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
6. นางเพียงตะวัน ทวีโคตรโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
7. นายจักรเพชร สุริยะกมลโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
8. นายประยงค์ เบญมาตย์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
9. นางสาวนวลฉวี ไพเรืองโสมโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ มัธยมโรงเรียนบ้านนาทามประธานกรรมการ
2. นางนงค์คาร ไชยบุญตาโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
3. นางสาวศศินันท์ บุญธิจักรโรงเรียนนบ้านนาทามกรรมการ
4. นางกัลยา พรมสารโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
5. นางทัศนีย์ พรหมมาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
6. นางสาวดารากร โพธิ์ไทรย์โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
7. นางละมัย จันทะโบราณโรงเรียนบ้านเหมืองบ่ากรรมการ
8. นายสมพงษ์ คนตรงโรงเรียนบ้านแก่นเต่ากรรมการ
9. นางสาวสุธิดา ชาวนาโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสมบิล บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านกกตูมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ มุลทาโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
3. นางยุพาพร เนาคำแพงโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
4. นายอภิญญา ขำคมโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางพัชรีย์ มัธยมโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
6. นางเพียงตะวัน ทวีโคตรโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
7. นายจักรเพชร สุริยะกมลโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
8. นายประยงค์ เบญมาตย์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
9. นางสาวนวลฉวี ไพเรืองโสมโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายยุทธพล คำมุงคุณโรงเรียนบ้านหว้านน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา ศรีสุภาโรงเรียนบ้านคำป่าหลายกรรมการ
3. นางสาวปริยานุช ไกยสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
4. นายมะลุตร์ สมยาโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
5. นางโสภิตา โฮมหงษ์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
6. นางสุมาลี นามแสงโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
7. นางสาวนวรัตน์ โชติประเสริฐโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินฯกรรมการ
8. นายราชวัฒน์ ปัททุมโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
9. นางอุมาภรณ์ บุญกระจ่างโรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไชยา สาระไชยโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ทองเหลืองโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประยูร บุญเหลื่อมโรงเรียนเหล่าป่าเป้ดกรรมการ
4. นายชมภู ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านป่าไร่่กรรมการ
5. นายคุณากร แสนเยียโรงเรียนบ้านชะโนด ๒กรรมการ
6. นายทวีชัย ดวงผุยโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓กรรมการ
7. นางปิยะมาศ ขวานนครโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
8. นางสาวสุมาลี ยืนยั่งโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยกรรมการ
9. นายศราวุฒิ คล่องดีโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัยโรงเรียนบ้านนาหัวภูประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ไขขุดทดโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้กรรมการ
3. นายไชยพันธ์ พันธ์ชาติโรงเรียนบ้านหนองหนาวกรรมการ
4. นางอิศราภรณ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านคำบง ๑กรรมการ
5. นางบุญถิ่น ภิรมย์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
6. นางประภาพร แสนเสร็จโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
7. นายวิญญู เขจรรักษ์โรงเรียนบ้านม่วงหักกรรมการ
8. นางคำใส สุพรโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
9. นางปริสา ลมงามโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายชุมพล ประเทพาโรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชยา กุชโรโรงเรียนสยามกลการ ๔กรรมการ
3. นางยิ้มละไม เมืองโคตรโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
4. นางวงเดือน บัวพรมโรงเรียนบ้านดอนม่วยกรรมการ
5. นายประสาท ธรรมปัตโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
6. นางภัทรพรรณ ธนพุทธิโรจน์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ บุญจำโรงเรียนอนุบาลคำชะอีกรรมการ
8. นางพรรเพ็ญ เชิดโกทาโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
9. นางจิราภรณ์ จิตอามาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ลมงามโรงเรียนบ้านคำบง ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลัย พิมพาเลียโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ห้วยทรายโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้ากรรมการ
4. นางสาวยุวรัตน์ ศรีระวงค์โรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
5. นางจิราภร รีฮุงโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอนุชา ภาคนามโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินฯกรรมการ
7. นายชมพู ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านป่าไรกรรมการ
8. นายวีระพล แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกหนองล่มกรรมการ
9. นางสาวอัญชรี วิเศษดีโรงเรียนบ้านโสกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเลี่ยม บุญศรีโรงเรียนบ้านหนองกระยังประธานกรรมการ
2. นายสมใจ ศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสุมิตรา พรมมีโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
4. นางอารี วรรณทองโรงเรียนบ้านสานแว้กรรมการ
5. นางปรียารัตน์ ปัททุมโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์พิชชา ศาสตราชัยโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
7. นายคชานนท์ สวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายยุทธศาสตร์ เมืองโคตรโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าประธานกรรมการ
2. นางแก้วอุดร วรรณไกรศรีโรงเรียนนาโปใหญ่โคกสุวรรณรองประธานกรรมการ
3. นายจุมพล ชาญณรงค์โรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
4. นางสุดสวาสดิ์ จำวงค์ลาโรงเรียนบ้านคำพี้กรรมการ
5. นางกัญญาวีร์ อุดมนาโรงเรียนบ้านชะโนด ๒กรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ กาฬมาตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายรณชัย ปัญญาพ่อโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฏร์ประธานกรรมการ
2. นางอรวันท์ ประทุมลีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ วิเศษแก้วโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายมานิต วงศ์นูโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
5. นางสิริพักตร์ วงษ์วัฒนะโรงเรียนนาคำน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายประสาน จันทร์เผือกโรงเรียนคำสายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารุณี ทองมหาโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ศรีอาดโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
4. นางโยษิตา คนซื่อโรงเรียนบ้านโคกขามเลียนกรรมการ
5. นายประดิน อินไชยาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์กรรมการ
6. นางธนวรรณ บุญภิละโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
7. นางอารียา คนหาญโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ บุญเติมโรงเรียนบ้านคำดู่ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต เจติโคตรโรงเรียนบ้านบุ่งรองประธานกรรมการ
3. นางสุทิศา ชัยปัตถาโรงเรียนบ้านคำพอก๑กรรมการ
4. นางสุฎารัตน์ สมโคตรโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
5. นางกานต์พิชชา ผิวผ่องโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายประดิน อินไชยาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ บุญภิละโรงเรียนบ้านดงหลวงรองประธานกรรมการ
3. นายอภิวัตร สุวรรณไตรย์โรงเรียนกรรมการ
4. นางพรพิมล ยอดสิงห์โรงเรียนทีโอเอ (เทศบาล๑)วัดคำสายทองกรรมการ
5. นางศิริโสภา ทะเสนฮดโรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวอนัตตา ชาวนาโรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวณิชย์ วังคะฮาตโรงเรียนบ้านคำพอก๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ คนไวโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
4. นางขวัญเรือน คำมุงคุณโรงเรียนบ้านชะโนด๒กรรมการ
5. นางจรินทิพย์ พันโกฎิโรงเรียนบ้านกุดแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวบรพันธ์ แสนโสมโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา ธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรียามาศ ยืนยงโรงเรียนบ้านชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
4. นางสาวนิตยา สุพรโรงเรียนบ้านโนนสะอาด๒กรรมการ
5. นางวนิดาพร วรวิรุฬวงศ์โรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเทพฤทธิ์ ศิริจันทพันธ์โรงเรียนโนนสว่าง๒ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา อาจหาญโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา สังชาตรีโรงเรียนบ้านนายอกรรมการ
4. นางสาววริญทร ดีดวงพันธ์โรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
5. นายศักดิ์สิทธุ์ พันธุ์โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือยกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ศรีอุบลโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงรองประธานกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางฐิตินันท์ รินทราชโรงเรียนบ้านบาก๒กรรมการ
5. นายหนูไกร มณีทรัพย์โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฏร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุเพศ วุฒิพันธ์โรงเรียนบ้านบะประธานกรรมการ
2. นายชมเชย อาจวิชัยโรงเรียนบ้านป่งเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายสุวรรณศร กุลสุทธิ์โรงเรียนบ้านหว้านน้อยกรรมการ
4. นายแสงสุวรรณ นาฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะกรรมการ
5. นายสาโรจน์ เรืองสมบัติโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ นาจานโรงเรียนบ้านภูแผงม้าประธานกรรมการ
2. นายเพ็ญพันธ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา เชื้อคมตาโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
4. นายบุญตา เสนาโรงเรียนบ้านหนองกระยังกรรมการ
5. นายวัชรากร คงกันกงโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพงศ์พิสิฎฐ์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พิกุลศรีโรงเรียนบ้านนาคำน้อย๑รองประธานกรรมการ
3. นายอุระ เกรียงสมรโรงเรียนบ้านแวงกรรมการ
4. นายพงษ์ชัย วรชินโรงเรียนบ้านดานคำกรรมการ
5. นายยอด สะตะโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปิโย ลุสุขโรงเรียนบ้านเหล่าแขมทองประธานกรรมการ
2. นายประพาส เหง้าเกษโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง๒รองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ห้วยทรายโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้ากรรมการ
4. นายทวิชพงศ์ คนใจบุญโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นายวัชระ ก้อนคำตันโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา คนไวโรงเรียนบ้านโคกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ พรไชยโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สายแก้วโรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการ
4. นายชาญชัย ญาติบำรุงโรงเรียนบ้านป่งขามกรรมการ
5. นายชนะ ก้านสันเทียะโรงเรียนบ้านแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบรม บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนสมเด็จพระศรีฯประธานกรรมการ
2. นางสุภารักษ์ กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านวังไฮรองประธานกรรมการ
3. นางช่อทิพย์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อยกรรมการ
4. นางจิตรา สุขขาโรงเรียนบ้านชะโนด๒กรรมการ
5. นางปัททุมมา กาฬจันทร์โรงเรียนบ้านคำสร้อยกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ ลำดวนดงโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายฐิติวัสส์ กาญจนกัณฑ์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางนวกนก โฉมลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่รองประธานกรรมการ
3. นายระกัณฑ์ นิลโสมโรงเรียนบ้านมะนาวกรรมการ
4. นายอดิศร บุตรดีวงศ์โรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการ
5. นางสาววิไลพร เชื้อหาญโรงเรียนเมืองใหม่กรรมการ
6. นางอุ่นใจ ชาวนาโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวบรพันธ์ แสนโสมโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร คำมั่นโรงเรียนบ้านห้วยกอกรองประธานกรรมการ
3. นางจีรภรณ์ ทัศครโรงเรียนบ้านชะโนด๒กรรมการ
4. นางเพ็ญพรรณ สืบสาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางวิภารัตน์ จิตจักรโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายชัยมงคล บุษดีโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย ก่อคุณโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ไชยวรรณบ้านคำผักหนอกสงเปือยรองประธานกรรมการ
3. นางดอกอ้อ เดชกุญชรโรงเรียนบ้านแก้ง๒กรรมการ
4. นายประยงค์ ปางทองบ้านแก้งนาบอนพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ทาสีภูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
6. นางรัตนา หาญเจริญโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธงชัย บุตรกาลโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณิญา คัดถาวรโรงเรียนคำบง๒รองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี อาจวิชัยโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
4. นางกัลยา พรมสารโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
5. นายปัญญารัตน์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านนาปุ่งกรรมการ
6. นางวิภารัตน์ จิตจักร์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านพรานอ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ จันทร์ศรีเมืองโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุระสีห์ ทองโสมโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
4. นายประพาส เหง้าเกษโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง๒กรรมการ
5. นางปริญญา ผิวขำโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
6. นางยุพิน ศรีอาดโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ ปริปุรณะโรงเรียนบ้านเหล่าหมีประธานกรรมการ
2. นายบุญชอบ อุสายโรงเรียนไทยรัฐวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวราภา สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการ
4. นางไพรวัลย์ อินภูวาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นายพายุ ห้วยทรายโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่กรรมการ
6. นายนันทพล เรืองริวงค์โรงเรียนบ้านหาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายทองอินทร์ บุญประสพโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ๓ประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ เผ่าเพ็งโรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายพันธนา กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
4. นางวรรดี สุวรรณไตรย์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ชัยปัตตาโรงเรียนบ้านคำพอก๑กรรมการ
6. นางจีรวรรณ กำลังเลิศโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายองอาจ สุพรรณโมกข์โรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางอภิญภาณ์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านโนนยางรองประธานกรรมการ
3. นางไพรวรรณ อินภูวาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายฤทธิ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ๓กรรมการ
5. นายมลิวรรณ ไชยบุตรโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
6. นางอัมพร ห้วยทรายโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายไพโรจน์ กลางประพันธ์โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ คำมั่นโรงเรียนบ้านห้วยกอก๑รองประธานกรรมการ
3. นางสุรางรัตน์ แสนสุขโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ๓กรรมการ
4. นางอุษณีย์ จันทร์แฝงโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงกรรมการ
5. นางทิพวรรณ บุญวาลโรงเรียนชุมชนบางทรายน้อยกรรมการ
6. นายประยนต์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ เสียงล้ำโรงเรียนบ้านห้วยทราย๑ประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ วรสารโรงเรียนบ้านสองคอนรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนาภรณ์ พรไชยโรงเรียนบ้านคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางธีระดา ศรีประสารโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางประภาศรี ลาลำโกนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
6. นายชัยยา วงศ์ภิวัฒน์โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายประสาน จันทร์เผือกโรงเรียนคำสายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนัตตา ชาวนาโรงเรียนบ้านโคกสว่าง๒รองประธานกรรมการ
3. นางจิตติรัตน์ พิมพ์บุญมาโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ คำมั่นโรงเรียนบ้านห้วยกอก๑กรรมการ
5. นายพนม นาโสกโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางอรพิน กุโบลาโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฏร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ ทองผาโรงเรียนบ้านชะโนด๑ประธานกรรมการ
2. นางอำลา วังคะฮาตโรงเรียนบ้านโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนามโรงเรียนบ้านนาหลวง๒กรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ ปรีประสาทโรงเรียนบ้านเหมืองบ่ากรรมการ
5. นางสุนทรี กุระนามโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
6. นางณรงค์ อมรสินโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจรูญ คนหาญโรงเรียนบ้านวังไฮประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา อินทะปัญญาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิวา อุทโทโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
4. นางศิริบังอร ว่องไวโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์กรรมการ
5. นางสาวยุพาภรณ์ โพธิ์ตาดโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
6. นายรัตน์ เชื้อกุลาโรงเรียนบ้านหนองหนาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมงคลสิริ สุพรโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือประธานกรรมการ
2. นางเชิดชล บุตรดีวงศ์โรงเรียนสมเด็จพระศรีฯรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุลศรี อุคำโรงเรียนบ้านคำสร้อยกรรมการ
4. นางสุวัน วิเศษศรีโรงเรียนบ้านวังไฮกรรมการ
5. นางสุรางค์รัตน์ แสนสุขโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ๓กรรมการ
6. นางนัยนา จึงพัฒนาโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายนิรมิต น้อยทรงโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสดประธานกรรมการ
2. นางพิศชกัณญา กุลวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่รองประธานกรรมการ
3. นางกุุลวดี ใจสุขโรงเรียนบ้านชะโนด๑กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ดงขาวโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
5. นางทันสนา อาจวิชัยโรงเรียนบ้านนาหนองแคนกรรมการ
6. นางอุนากรณ์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประชาศักดิ์ คำมะวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ศรีทองโรงเรียนชุมชนนาโสกรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา นามเหลาโรงเรียนบ้านท่าห้วยคำกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ พานโมกโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
5. นางอุ่นใจ อุปัญญ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
6. นายมานิตย์ คำแก้วโรงเรียนบ้านโคก๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทวีวรรณ เมาะลาษีโรงเรียนบ้านทรายทองประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ รูปคมโรงเรียนบ้านตูมหวานรองประธานกรรมการ
3. นายพนม นาโสกโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางนันทนา ดงขาวโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นางพิกุลศรี อุคำโรงเรียนบ้านคำสร้อยกรรมการ
6. นางชมนาด กาญจนกัณฑ์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายบุญยืน ขันติยะโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นางเบญจรงค์ วิเศษศรีโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสดรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ปุรัมภะเวโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
4. นางสมจิตร อาษาศรีโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
5. นางเพ็ญพรรณ สืบเสาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
6. นายเสด็จ ดำรงชาติสกุลโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายพงศธร วรรณาโรงเรียนบ้านโนนสะอาด๒ประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ ธนธนานนท์โรงเรียนบ้านพาลุกากรภูมิกรรมการ
3. นางสารภี รอดสงโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
4. นางธีระดา ศรีประสารโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายวีรพล แก้วดีโรงเรียนสยามกลการ๔กรรมการ
6. นางจิรภา แนบเนียนโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู๒๕๐๑กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพลพักษ์ คนหาญโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ๑ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ขุณิกากอนโรงเรียนบ้านโคก ๑รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธการ ก่อสุวรรณโรงเรียนบ้านแก้งนาบอนพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุดใจ มูลสารโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพิทักษ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านบาก ๑กรรมการ
6. นายสมชาย ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงมอนกรรมการ
7. นายธวัชชัย นิลโสมโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นายสายฟ้า อ่อนมณีโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการ
9. นายพนมไพร มีบางโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3กรรมการ
10. นายวาทธรรม จิตจักรโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดกรรมการ
11. นางสุภาพ เจริญสุขโรงเรียนบ้านนาโปน้อยกรรมการ
12. นางอะนันท์ จันทะวัชโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
13. นางสุวภา อุตสาหะโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายพลพักษ์ คนหาญโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ๑ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ขุณิกากอนโรงเรียนบ้านโคก ๑รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธการ ก่อสุวรรณโรงเรียนบ้านแก้งนาบอนพทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุดใจ มูลสารโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพิทักษ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านบาก ๑กรรมการ
6. นายสมชาย ไชยวงค์โรงเรียนบ้านดงมอนกรรมการ
7. นายธวัชชัย นิลโสมโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นายสายฟ้า อ่อนมณีโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการ
9. นายพนมไพร มีบางโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3กรรมการ
10. นายวาทธรรม จิตจักรโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดกรรมการ
11. นางสุภาพ เจริญสุขโรงเรียนบ้านนาโปน้อยกรรมการ
12. นางอะนันท์ จันทะวัชโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการ
13. นางสุวภา อุตสาหะโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางพนิดา ลามุลโรงเรียนบ้านป่าหวายประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นายมลคล กิตติยศธาดาโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงกรรมการ
4. นายวรายุทธ สายทองโรงเรียนหนองแวงกรรมการ
5. นายอุระ เกรียงสมรโรงเรียนบ้านแวงกรรมการ
6. นายรักสยาม แสนสุขโรงเรียนบ้านนาปุ่งกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ ดอนอามาตโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
8. นายประชา สลางสิงห์โรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
9. นายเอื้อชัย คำปานโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการและเลขานุการ
10. นางกัลยา พรมสารโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการและเลขานุการ
11. นายจิตติ ช่างแกะโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางพนิดา ลามุลโรงเรียนบ้านป่าหวายประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นายมงคล กิตติยศธาดาโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงกรรมการ
4. นายวรายุทธ สายทองโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายอุระ เกรียงสมรโรงเรียนบ้านแวงกรรมการ
6. นายรักสยาม แสนสุขโรงเรียนบ้านนาปุ่งกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ ดอนอามาตโรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
8. นายประชา สลางสิงห์โรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
9. นายเอื้อชัย คำปานโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการและเลขานุการ
10. นางกัลยา พรมสารโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการและเลขานุการ
11. นายจิตติ ช่างแกะโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุธีย์ กัลยามาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายไพเลื่อน ไชสุรีย์โรงเรียนบ้านสงเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล แสนวิเศษโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นายอเนก วิเศษโวหารโรงเรียนบ้านนาสองห้องกรรมการ
5. นายฉลอง ภูกันดารโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
6. นางพิชญา ไชยวิเศษโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
7. นายเปลื้อง เชื้อเมืองแสนโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
8. นายนพรัตน์ นารีนุชโรงเรียนบำรุงพงค์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางวิไลภรณ์ รอบรู้โรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
10. นายราชวุฒิ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการและเลขานุการ
11. นายวิลาศ กาฬหว้าโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้ากรรมการและเลขานุการ
12. นางไสว ศรีมณีพันธ์โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการและเลขานุการ
13. นายเหลี่ยมทอง มหาอุปโรงเรียนบ้านหนองเอียนดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุธีย์ กัลยามาโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายไพเลื่อน ไชยสุรีย์โรงเรียนบ้านสงเปือยรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล แสนวิเศษโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
4. นายอเนก วิเศษโวหารโรงเรียนบ้านนาสองห้องกรรมการ
5. นายฉลอง ภูกันดารโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
6. นางพิชญา ไชยวิเศษโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
7. นายเปลื้อง เชื้อเมืองแสนโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
8. นายพนรัตน์ นารีนุชโรงเรียนบำรุงพงค์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางวิไลภรณ์ รอบรู้โรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
10. นายราชวุฒิ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
11. นายวิลาศ กาฬหว้าโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้ากรรมการและเลขานุการ
12. นางไสว ศรีมณีพันธ์โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการและเลขานุการ
13. นายเหลี่ยมทอง มหาอุปโรงเรียนบ้านหนองเอียนดงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายปรีชา พาลุกา ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพรชัย มายา โรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
3. นายสำราญ สุพร โรงเรียนบ้านดงมอนกรรมการ
4. นายศตวรรษ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านคำพอก 2กรรมการ
5. นายพัชรพล ธรรมวงศา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
6. นายวิบูลย์ ราชอุดม โรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายปรีชา พาลุกาศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพรชัย มายา โรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
3. นายสำราญ สุพร โรงเรียนบ้านดงมอนกรรมการ
4. นายศตวรรษ ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านคำพอก 2กรรมการ
5. นายพัชรพล ธรรมวงศา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
6. นายวิบูลย์ ราชอุดม โรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พาลุกาศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพรชัย มายา โรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
3. นายสำราญ สุพร โรงเรียนบ้านดงมอนกรรมการ
4. นายศตวรรษ ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านคำพอก 2กรรมการ
5. นายพัชรพล ธรรมวงศา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรีกรรมการ
6. นายวิบูลย์ ราชอุดมโรงเรียน บ้านบาก 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายนพดล สายจันทร์ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ อินภูวา โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดงกรรมการ
3. นายอำนาจ วังคะฮาต โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เมืองโคตร โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษากรรมการ
5. นายวัชราวุธ สายวรโรงเรียน ชุมชนโพนทรายกรรมการ
6. นายเจริญ หันจางสิทธิ์ โรงเรียนนิคมร่มเกล้ากรรมการ
7. นายวชิรา พิดพล โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายนพดล สายจันทร์ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวชิรา พิดพล โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ อินภูวา โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดงกรรมการ
4. นายอำนาจ วังคะฮาตโรงเรียน บ้านเหล่ากรรมการ
5. นางนงลักษณ์ เมืองโคตรโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษากรรมการ
6. นายวัชราวุธ สายวร โรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
7. นายเจริญ หันจางสิทธิ์ โรงเรียนนิคมร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนพดล สายจันทร์ โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ อินภูวา โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดงกรรมการ
3. นายอำนาจ วังคะฮาต โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เมืองโคตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษากรรมการ
5. นายวัชราวุธ สายวร โรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
6. นายเจริญ หันจางสิทธิ์ โรงเรียนนิคมร่มเกล้ากรรมการ
7. นางวชิรา พิดพล โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายกีฬาศักดิ์ สุระเสียงศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สังข์ชาตรี โรงเรียนสยามกลการ 4กรรมการ
3. นายเกียรติชัย รสจันทร์ โรงเรียนบ้านวังนองกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ ศรีประทุมภรณ์โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
5. นางสาวณิชชา แสไพศาลโรงเรียน อนุบาลมุกดาหารกรรมการ
6. นายกัลยา เมืองฮาม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกีฬาศักดิ์ สุระเสียงศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สังข์ชาตรีโรงเรียน สยามกลการ 4กรรมการ
3. นายเกียรติชัย รสจันทร์ โรงเรียนบ้านวังนองกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ ศรีประทุมภรณ์ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
5. นางสาวณิชชา แสไพศาล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
6. นายกัลยา เมืองฮามโรงเรียน บ้านโนนสว่าง 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายนิคมศักดิ์ กุมภิโร โรงเรียนบ้านโค้งสำราญประธานกรรมการ
2. นายสุนทร นิลม้าย โรงเรียนห้วยตาเปอะกรรมการ
3. นายสมจิตร ธิคุณา โรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการ
4. นายไฉน รัตนมาลี โรงเรียนบ้านนาเสือหลายกรรมการ
5. นางนุจรินทร์ นาจาน โรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
6. นางพิศชกัณญา กุลวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนิคมศักดิ์ กุมภิโร โรงเรียนบ้านโค้งสำราญประธานกรรมการ
2. นายสุนทร นิลม้าย โรงเรียนห้วยตาเปอะกรรมการ
3. นายสมจิตร ธิคุณา โรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการ
4. นายไฉน รัตนมาลีโรงเรียนบ้านนาเสือหลายกรรมการ
5. นางนุจรินทร์ นาจาน โรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
6. นางพิสอภิญญา กุลวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนิคมศักดิ์ กุมภิโร โรงเรียนบ้านโค้งสำราญประธานกรรมการ
2. นายสุนทร นิลม้ายโรงเรียน ห้วยตาเปอะกรรมการ
3. นายสมจิตร ธิคุณา โรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการ
4. นายไฉน รัตนมาลี โรงเรียนบ้านนาเสือหลายกรรมการ
5. นางนุจรินทร์ นาจาน โรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
6. นางพิสอภิญญา กุลวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกีฬาศักดิ์ สุระเสียงศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สังข์ชาตรีโรงเรียน สยามกลการ 4กรรมการ
3. นายเกียรติชัย รสจันทร์ โรงเรียนบ้านวังนองกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ ศรีประทุมภรณ์ โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
5. นางสาวณิชชา แสไพศาล โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
6. นายกัลยา เมืองฮาม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ นาจานโรงเรียนบ้านภูแผงม้าประธานกรรมการ
2. นายบัณดิษฐ์ พลราชม โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย คนกล้า โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีโรงเรียน เมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
5. นายสุรชิต สุพร โรงเรียนบ้านดงมอนกรรมการ
6. นายณัฐวิฒิ ห้วยทรายโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501กรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ ปัตตะนีโรงเรียนบ้านน้ำบ่ดงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นาย สมบัติ นาจาน โรงเรียนบ้านภูแผงม้าประธานกรรมการ
2. นายบัณดิษฐ์ พลราชม โรงเรียนบ้านคำอาฮวนกรรมการ
3. นายธวัชชัย คนกล้า โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
5. นายสุรชิต สุพรโรงเรียนบ้านดงมอนกรรมการ
6. นายณัฐวิฒิ ห้วยทรายโรงเรียน บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501กรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ ปัตตะนีโรงเรียนบ้านน้ำบ่ดงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นาย สมบัติ นาจาน โรงเรียนบ้านภูแผงม้าประธานกรรมการ
2. นาย บัณดิษฐ์ พลราชมโรงเรียนบ้านคำอาฮวนกรรมการ
3. นายธวัชชัย คนกล้า โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
4. นายปัญญา วงษ์ดีโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
5. นายสุรชิต สุพร โรงเรียนบ้านดงมอนกรรมการ
6. นายณัฐวิฒิ ห้วยทรายโรงเรียน บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501กรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ ปัตตะนี โรงเรียนบ้านน้ำบ่ดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยาโรงเรียน ชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียน บำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียน เมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยา โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียน บ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทราย โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยา โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นายสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียน บำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียน เมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยา โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทราย โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียน เมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยาโรงเรียน ชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียน บำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียน เมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยาโรงเรียน ชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียน บำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียน เมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยา โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทราย โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียน เมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
3. นายคำแดง วิสุทธยาโรงเรียน ชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
4. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
5. นายสมควร กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
6. นางสุชาฎา ห้วยทราย โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียน เมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยา โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียน บำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียน เมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยาโรงเรียน ชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทราย โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยาโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียน บ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทราย โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยาโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทราย โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยาโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทราย โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยาโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียน เซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทราย โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยาโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยาโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยาโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพล โคตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองใหม่ประธานกรรมการ
2. นายคำแดง วิสุทธยาโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
3. นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
5. นางสุชาฎา ห้วยทรายโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายกุมภา คล่องดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้)กรรมการ
7. นายชาญสิทธ์ กุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ทองผาโรงเรียนบ้านชะโนด ๒ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ งามวงศ์โรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยทราย๑กรรมการ
4. นางนพมาศ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านสานแว้กรรมการ
5. นางเข็มเพชร อาจวิชัยโรงเรียนบ้านนาหลักกรรมการ
6. นางทองไสย ท้าวบุตรโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
7. นายสมาน สุภาวรารัตน์โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ทองผาโรงเรียนบ้านชะโนด ๒ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ งามวงศ์โรงเรียนป่งแดงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยทราย๑กรรมการ
4. นางนพมาศ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านสานแว้กรรมการ
5. นางทองไสย ท้าวบุตรโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
6. นางเข็มเพชร อาจวิชัยโรงเรียนบ้านนาหลักกรรมการ
7. นายสมาน สุภาวรารัตน์โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสุรไกร แสนโสมโรงเรียน บ้านหนองกะปาดประธานกรรมการ
2. นายประภาษ เหง้าเกษ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 กรรมการ
3. นายธีระยุทธ สุคำภา โรงเรียนบ้านชะโนด 2กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ศิริชัยวัฒนกุล โรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
5. นายวิชัย เงินหล่อโรงเรียน บ้านหนองนกเขียนกรรมการ
6. นายเจริญ หันจางสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้ากรรมการ
7. นายประดิษฐ์ สุวรรณโคตร โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดงกรรมการ
8. นายโกวิท ปัททุม โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสุรไกร แสนโสม โรงเรียนบ้านหนองกะปาดประธานกรรมการ
2. นายประภาษ เหง้าเกษ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 กรรมการ
3. นายธีระยุทธ สุคำภา โรงเรียนบ้านชะโนด 2กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ศิริชัยวัฒนกุลโรงเรียน บ้านป่งเปือยกรรมการ
5. นายวิชัย เงินหล่อ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
6. นายเจริญ หันจางสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้ากรรมการ
7. นายประดิษฐ์ สุวรรณโคตร โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดงกรรมการ
8. นายโกวิท ปัททุม โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ สุวรรณไตรย์ โรงเรียนบ้านหนองกะปาดประธานกรรมการ
2. นายเกษม ปะวะกุล โรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเหมือน เบญมาตย์ โรงเรียนบ้านนาโด่กรรมการ
4. นายสมพร เทือกตาทองโรงเรียนบ้านชะโนด 1กรรมการ
5. นายพายุ ห้วยทราย โรงเรียนบ้านอุ่มใผ่กรรมการ
6. นางอุไร แสงขียว โรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชัยรัตน์ สุวรรณไตรย์โรงเรียน บ้านหนองกะปาดกรรมการ
2. นายเกษม ปะวะกุล โรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเหมือน เบญมาตย์โรงเรียน บ้านนาโด่กรรมการ
4. นายสมพร เทือกตาทอง โรงเรียนบ้านชะโนด 1กรรมการ
5. นายพายุ ห้วยทราย โรงเรียนบ้านอุ่มใผ่กรรมการ
6. นางอุไร แสงขียว โรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ สุวรรณไตรย์ โรงเรียนบ้านหนองกะปาดกรรมการ
2. นายเกษม ปะวะกุล โรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเหมือน เบญมาตย์ โรงเรียนบ้านนาโด่กรรมการ
4. นายสมพร เทือกตาทอง โรงเรียนบ้านชะโนด 1กรรมการ
5. นายพายุ ห้วยทราย โรงเรียนบ้านอุ่มใผ่กรรมการ
6. นางอุไร แสงขียวโรงเรียน บ้านป่าเตยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชัยรัตน์ สุวรรณไตรย์ โรงเรียนบ้านหนองกะปาดประธานกรรมการ
2. นายเกษม ปะวะกุลโรงเรียน บำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเหมือน เบญมาตย์โรงเรียน บ้านนาโด่กรรมการ
4. นายสมพร เทือกตาทองโรงเรียน บ้านชะโนด 1กรรมการ
5. นายพายุ ห้วยทราย โรงเรียนบ้านอุ่มใผ่กรรมการ
6. นางอุไร แสงขียวโรงเรียน บ้านป่าเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุรไกร แสนโสมโรงเรียน บ้านหนองกะปาดประธานกรรมการ
2. นายประภาษ เหง้าเกษ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 กรรมการ
3. นายธีระยุทธ สุคำภา โรงเรียนบ้านชะโนด 2กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ศิริชัยวัฒนกุล โรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
5. นายวิชัย เงินหล่อ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
6. นายเจริญ หันจางสิทธิ์โรงเรียน บ้านนิคมร่มเกล้ากรรมการ
7. นายประดิษฐ์ สุวรรณโคตร โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดงกรรมการ
8. นายโกวิท ปัททุม โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุรไกร แสนโสม โรงเรียนบ้านหนองกะปาดประธานกรรมการ
2. นายประภาษ เหง้าเกษโรงเรียน บ้านน้ำเที่ยง 2 กรรมการ
3. นายธีระยุทธ สุคำภา โรงเรียนบ้านชะโนด 2กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ศิริชัยวัฒนกุลโรงเรียน บ้านป่งเปือยกรรมการ
5. นายวิชัย เงินหล่อโรงเรียน บ้านหนองนกเขียนกรรมการ
6. นายเจริญ หันจางสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้ากรรมการ
7. นายประดิษฐ์ สุวรรณโคตรโรงเรียนบ้านก้านเหลืองดงกรรมการ
8. นายโกวิท ปัททุม โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายศุภศิษฐ์ อินทรวิเศษ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกสุพัฒน์ วงศ์วันดีโรงเรียน บ้านบาก 2กรรมการ
3. นางธัญจิรา แก้วศรีนวมโรงเรียน อนุบาลมุกดาหารกรรมการ
4. นายถวัลย์ นารีนุช โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายมานิตย์ ใจคงโรงเรียน บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 กรรมการ
6. นายอำนวย ซามงค์ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายคำภีร์ สมชมโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
2. นายวีระวุฒิ กินลาโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
3. นายชัยยุทธ แสนโสมโรงเรียนบ้านโคก 1กรรมการ
4. นางนริศรา ขวาของโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นางสุพัตรา กิตติยศธาดาโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
6. นายกิตติพร เมืองโคตรโรงเรียนบ้านนาถ่อนกรรมการ
7. นายวัชรินทร์ ใจสุขโรงเรียนป่งโพนกรรมการ
8. นายนิพนธ์ ชื่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ใจสุขโรงเรียนบ้านป่งโพนประธานกรรมการ
2. นายคัมภีร์ สมชมโรงเรียนบ้านบะกรรมการ
3. นายวีระวุฒิ กินลาโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นายชัยยุทธ แสนโสมโรงเรียนบ้านโคก 1กรรมการ
5. นางนริศรา ขวาของโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
6. นางสุพัตรา กิตติยศธาดาโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
7. นายกิตติพร เมืองโคตรโรงเรียนบ้านนาถ่อนกรรมการ
8. นายนิพนธ์ ชื่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเคมี โนรีรัตน์โรงเรียนบ้านคำพอก 2ประธานกรรมการ
2. นางพาวรรณ แสนสุขโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ศรีทองโรงเรียนชุมชนบ้านนาโสกกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ ปานอีเม้งโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
5. นางนะพิศ ใจสุขโรงเรียนโนนสว่าง 2กรรมการ
6. นายศุภวุธ บุทธิจักรโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางศิริกาญจนรัตน์ พละศึกโรงเรียนมุกดาลัยประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ กำลังเลิศโรงเรียนบ้านเหล่าหมีรองประธานกรรมการ
3. นางทองปักษ์ น้อยสันเที๊ยะโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
4. นางวิบูลย์ ประทุมลีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสุนันทา วรสารโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
6. นางวิไลพร บุณยากรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางณัฐชา สุพรโรงเรียนอนุบาลคำชะอีกรรมการ
8. นายวิบูลย์ ทิพย์สมโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอารักษ์ ทองมหาโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
2. นายเอื้อชัย คำปานโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
3. นายนพรัตน์ คนหาญโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการ
4. นายละลวย พรหมเสยาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางวาสนา ชาปะวังโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
6. นางสาวเครือมาศ บุญธรรมโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประสาทชัย แสนนาโรงเรียนแก้งนาบอนฯประธานกรรมการ
2. นายสงวน คนเพียรโรงเรียนบ้านหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปทิตตา เมืองฮามโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือกรรมการ
4. นางยวนใจ เมืองโคตรโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
5. นางอรัญศิริ จันทพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบงกรรมการ
6. นางหาวะดา บุญทวีโรงเรียนหนองแคนนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอารักษ์ ทองมหาโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
2. นายเอื้อชัย คำปานโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
3. นายนพรัตน์ คนหาญโรงเรียนโพนแดงกรรมการ
4. นายละลวย พรหมเสนาโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางวาสนา ชาปะวังโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
6. นางเครือมาศ บุญธรรมโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสาทชัย แสนเสนาโรงเรียนบ้านแก้งนาบอนประธานกรรมการ
2. นายสงวน คนเพียรโรงเรียนบ้านหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปทิตตา เมืองฮามโรงเรียนสงเปือยเหนือกรรมการ
4. นางยวนใจ เมืองโคตรโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
5. นางอรัญศิริ จันทพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานกรรมการ
6. นางหาวะดา บุญทวีโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางเอมอร ภูเด่นโรงเรียนบ้านโนนศรีประธานกรรมการ
2. นางศศินันท์ แฝงสาคูโรงเรียนบ้านกุดโง้งรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะวรรรณ สร้อยมุกดาโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวพร แสนโสมโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑กรรมการ
5. นางวนิดา ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านแก้ง ๒กรรมการ
6. นายสมพงษ์ เกษเจริญคุณโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ ๓กรรมการ
7. นางสาววิชชุดา วิเศษศรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
8. นางทิพวรรณ ลอดคูบอนโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเอมอมร ภูแด่นโรงเรียนบ้านโนนศรีประธานกรรมการ
2. นางศศินันท์ แฝงสาคูโรงเรียนบ้านกุดโง้งรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะวรรณ สร้อยมุกดาโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวพร แสนโสมโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
5. นางวนิดา ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านแก้ง ๒กรรมการ
6. นายสมพงษ์ เกษเจริญคุณโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ 3กรรมการ
7. นางสาววิชชุดา วิเศษศรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
8. นางทิพวรรณ ลอดคูบอนโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเอมอมร ภูแด่นโรงเรียนบ้านโนนศรีประธานกรรมการ
2. นางศศินันท์ แฝงสาคูโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
3. นางปิยะวรรณ สร้อยมุกดาโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวพร แสนโสมโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
5. นางวนิดา ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านแก้ง ๒กรรมการ
6. นายสมพงษ์ เกษเจริญคุณโรงเรียนนเทศบาลนครกรุงเทพ 3กรรมการ
7. นางสาววิชชุดา วิเศษศรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
8. นางทิพวรรณ ลอดคูบอนโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเอมอมร ภูเด่นโรงเรียนบ้านโนนศรีประธานกรรมการ
2. นางศศินันท์ แฝงสาคูโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
3. นางปิยะวรรณ สร้อยมุกดาโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวพร แสนโสมโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑กรรมการ
5. นางวนิดา ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านแก้ง ๒กรรมการ
6. นายสมพงษ์ เกษเจริญคุณโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ ๓กรรมการ
7. นางสาววิชชุดา วิเศษศรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
8. นางทิพวรรณ ลอดคูบอนโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ทองผาโรงเรียนบ้านชะโนด ๒ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ งามวงศ์โรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยทราย๑กรรมการ
4. นางนพมาศ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านสานแว้กรรมการ
5. นางเข็มเพชร อาจวิชัยโรงเรียนบ้านนาหลักกรรมการ
6. นางทองไสย ท้าวบุตรโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
7. นายสมาน สุภาวรารัตน์โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ทองผาโรงเรียนบ้านชะโนด ๒ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ งามวงศ์โรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยทราย๑กรรมการ
4. นางนพมาศ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านสานแว้กรรมการ
5. นางเข็มเพชร อาจวิชัยโรงเรียนบ้านนาหลักกรรมการ
6. นางทองไสย ท้าวบุตรโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
7. นายสมาน สุภาวรารัตน์โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ ทองผาโรงเรียนบ้านชะโนด ๒ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ งามวงศ์โรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยทราย๑กรรมการ
4. นางนพมาศ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านสานแว้กรรมการ
5. นางเข็มเพชร อาจวิชัยโรงเรียนบ้านนาหลักกรรมการ
6. นางทองไสย ท้าวบุตรโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
7. นายสมาน สุภาวรารัตน์โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ทองผาโรงเรียนบ้านชะโนด ๒ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ งามวงศ์โรงเรียนป่งแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางมิตย์ทยา ขจรฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยทราย๑กรรมการ
4. นางนพมาศ บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านสานแว้กรรมการ
5. นางเข็มเพชร อาจวิชัยโรงเรียนบ้านนาหลักกรรมการ
6. นางทองไสย ท้าวบุตรโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
7. นายสมาน สุภาวรารัตน์โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศุภศิษฐ์ อินทรวิเศษ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกสุพัฒน์ วงศ์วันดี โรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
3. นางธัญจิรา แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
4. นายถวัลย์ นารีนุชโรงเรียน บ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายมานิตย์ ใจคง โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 กรรมการ
6. นายอำนวย ซามงค์ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศุภศิษฐ์ อินทรวิเศษโรงเรียน บ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกสุพัฒน์ วงศ์วันดีโรงเรียน บ้านบาก 2กรรมการ
3. นางธัญจิรา แก้วศรีนวม โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
4. นายถวัลย์ นารีนุช โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นายมานิตย์ ใจคง โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 กรรมการ
6. นายอำนวย ซามงค์ โรงเรียนบ้านโคกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายบุุญโรม ลามุลโรงเรียนบ้านนาป่งประธานกรรมการ
2. นางวชิราลักษณ์ จันทรสาขาโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือกรรมการ
3. นางชาวดี ปัญญาเฉียบโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
4. นางอารอน ผลสว่างโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
5. นางนาตยา กลางประพันธ์โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
6. นางฐิตินันท์ จันทร์ศรีโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ สูตรสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
8. นางจงกลรักษ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายบุุญโรม ลามุลโรงเรียนบ้านนาป่งประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สูตรสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
3. นางชาวดี ปัญญาเฉียบโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
4. นางอารอน ผลสว่างโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
5. นางนาตยา กลางประพันธ์โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
6. นางฐิตินันท์ จันทร์ศรีโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
7. นางวชิราลักษณ์ จันทรสาขาโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือกรรมการ
8. นางจงกลรักษ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ มหาวงศ์โรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นายนพดล สายจันทร์โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเอื้อชัย คำปานโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
4. นางยุพาพร ผลสว่างโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
5. นางนาตยา กลางประพันธ์โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ สูตรสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ มหาวงศ์โรงเรียนบ้านดงมันประธานกรรมการ
2. นายนพดล สายจันทร์โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเอื้อชัย คำปานโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการ
4. นางยุพาพร ผลสว่างโรงเรียนมุกดาลัยกรรมการ
5. นางนาตยา กลางประพันธ์โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงกรรมการ
6. นางนงลักษณ์ สูตรสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศิริกาญจนรัตน์ พละศึกโรงเรียนมุกดาลัยประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ กำลังเลิศโรงเรียนบ้านเหลาหมีรองประธานกรรมการ
3. นางทองปักษ์ น้อยสันเที๊ยโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
4. นางวิบูลย์ ประทุมลีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสุนันทา วรสารโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
6. นางวิไลพร บุณยากรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางณัฐชา สุพรโรงเรียนอนุบาลคำชะอีกรรมการ
8. นายวิบูลย์ ทิพย์สมโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศัริกาญจนรัตน์ พละศึกโรงเรียนมุกดาลัยประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ กำลังเลิศโรงเรียนบ้านเหล่าหมีรองประธานกรรมการ
3. นางทองปักษ์ น้อยสันเที๊ยะโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
4. นางวิบูลย์ ประทุมลีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางสุนันทา วรสารโรงเรียนบ้านสองคอนกรรมการ
6. นางวิไลพร บุณยากรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางณัฐชา สุพรโรงเรียนอนุบาลคำชะอีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ ศรีเสนโรงเรียนบ้านหนองบงประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ พรหมดีโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
3. นางอภิญญา ขุนทวีโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวสมพร นารีนุชโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางขนิษฐา ยุติพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
6. นางสาวมารียาศ สุพงษ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
7. นางจิตตรา สุขขาโรงเรียนบ้านโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ ศรีเสนโรงเรียนบ้านหนองบงประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ พรหมดีโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
3. นางอริญญา ขุนทวีโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวสมพร นารีนุชโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางขนิษฐา ยุติพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
6. นางสาวมารียาศ สุพงษ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
7. นางจิตตรา สุขขาโรงเรียนบ้านโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายมรกต พิมพ์บุญมาโรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางอุราวรรณ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านเหล่ารองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เดชกุญชรโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิสุทธ์ ไชยบุญตาโรงเรียนหนองแวงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวอัญวีณ์ อินธิรัตน์โรงเรียนบ้านคำผึ้งกรรมการ
6. นางสาวจารุนันท์ เชื้อดวงผุยโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
7. นางแสงสินธ์ ปุญขันธ์โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการ
8. นางเครือฟ้า อินทรพรหมมาโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอำนวย แฝงสาคูโรงเรียนบ้านดงมอนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ศรีทวีกาศโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปภัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวีรวุฒิ กินลาโรงเรียนบ้านแก้ง 2กรรมการ
4. นางมรกต แสงนาโกโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
5. นางสมพร เผือดนอกโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
6. นางกัลยา สุขรินทร์โรงเรียนบ้านนาโสกน้อยกรรมการ
7. นางนภาพร ฉัตราภรณ์โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย แฝงสาคูโรงเรียนบ้านดงมอนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ศรีทวีกาศโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปภัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวีรวุฒิ กินลาโรงเรียนบ้านแก้ง 2กรรมการ
4. นางมรกต แสงนาโกโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
5. นางสมพร เผือดนอกโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
6. นางกัลยา สุขรินทร์โรงเรียนบ้านนาโสกน้อยกรรมการ
7. นางนภาพร ฉัตราภรณ์โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ ปริปุรณะโรงเรียนบ้านเหล่าหมีประธานกรรมการ
2. นายเพ็ญพันธํ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายสมรัตน์ เชื้อกุลาโรงเรียนชุมชนหนองบัวกรรมการ
4. นายพรอนันต์ ศุภโชคธนเศรษฐ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ พิกุลศรีโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1กรรมการ
6. นางอำพร ห้วยทรายโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่กรรมการ
7. นายไพลิน แก้วทองมีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ปริปุรณะโรงเรียนบ้านเหล่าหมีประธานกรรมการ
2. นายเพ็ญพันธํ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายสมรัตน์ เชื้อกุลาโรงเรียนชุมชนหนองบัวกรรมการ
4. นายพรอนันต์ ศุภโชคธนเศรษฐ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ พิกุลศรีโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1กรรมการ
6. นางอำพร ห้วยทรายโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่กรรมการ
7. นายไพลิน แก้วทองมีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวทิพย์นิภา กุลสิงห์โรงเรียนบ้านนาโป-โคกสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางกนกพร วาปีโรงเรียนบ้านโพนสวางรองประธานกรรมการ
3. นางมุจลินทร์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางเถาวัลย์ ผิวขำโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
5. นางบุญทัน กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
6. นางปวริศา จันตะเวชโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่่ 3กรรมการ
7. นางจินตนา ไวยะวันโรงเรียนบ้านโคก 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์นิภา กุลสิงห์โรงเรียนบ้านนาโป-โคกสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางกนกพร วาปีโรงเรียนบ้านโพนสวางรองประธานกรรมการ
3. นางมุจลินทร์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางเถาวัลย์ ผิวขำโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
5. นางบุญทัน กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
6. นางปวริศา จันตะเวชโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่่ 3กรรมการ
7. นางจินตนา ไวยะวันโรงเรียนบ้านโคก 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางมณฑิพา ซาเสนโรงเรียนบ้านเหล่าหมีประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านนาอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางพนิดา คนเพียรโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2กรรมการ
4. นายสมชาย ศรีทวีกาศโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปภัมภ์กรรมการ
5. นางรสนา ดีดวงพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานกรรมการ
6. นางวิลาสินี ภูผาศรีโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
7. นางสีสวาท นาโสกโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางมณฑิพา ซาเสนโรงเรียนบ้านเหล่าหมีประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ จันทราโรงเรียนบ้านนาอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางพานิดา คนเพียรโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 2กรรมการ
4. นายสมชาย ศรีทวีกาศโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปภัมภ์กรรมการ
5. นางรสนา ดีดวงพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานกรรมการ
6. นางวิลาสินี ภูผาศรีโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
7. นางสีสวาท นาโสกโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงษ์ เดชทิศโรงเรียนบ้านชะโนด 1ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ทองขาวโรงเรียนบ้านนาถ่อนรองประธานกรรมการ
3. นางปภาวดี ศรีลาศักดิ์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
4. นายพนมพร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านโค้งสำราญกรรมการ
5. นางประคองทรัพย์ ปู่ทาโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
6. นางวริศรา พลธะรัตน์โรงเรียนบ้านโคกหนองล่มกรรมการ
7. นายสุบิน เมืองโคตรโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ เดชทิศโรงเรียนบ้านชะโนด 1ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ทองขาวโรงเรียนบ้านนาถ่อนรองประธานกรรมการ
3. นางปภาวดี ศรีลาศักดิ์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
4. นายพรพนม จันทร์แดงโรงเรียนบ้านโค้งสำราญกรรมการ
5. นางประคองทรัพย์ ปู่ทาโรงเรียนบ้านภูแผงม้ากรรมการ
6. นางวริศรา พลธะรัตน์โรงเรียนบ้านโคกหนองล่มกรรมการ
7. นายสุบิน เมืองโคตรโรงเรียนบ้านพังคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุเพศ ยุติพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะประธานกรรมการ
2. นางนภาศรี ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร สวัสดิวงศ์ไชยโรงเรียนบ้านเหมืองบ่ากรรมการ
4. นางสุดาวณิชย์ วังคะฮาตโรงเรียนบ้านคำพอก 1กรรมการ
5. นางศรีสุดา เจริญราษฎร์โรงเรียนบ้านบะกรรมการ
6. นางเกษศืรินทร์ โพธิ์บุตรโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
7. นางเยาวรัตน์ ธนธนานนท์โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ ยืนยงโรงเรียนบ้านป่าไร่ประธานกรรมการ
2. นายวินัย ดีดวงพันธ์โรงเรียนบ้านสามขัวรองประธานกรรมการ
3. นายจักรนรินทร์ ตู้เซียงเพ็งโรงเรียนอนุบาลคำชะอีกรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ แดนดี โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางชญาณิศา ห้วยทราย โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ กรรมการ
6. นางชูใจ จิตอามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสุเพศ ยุติพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะประธานกรรมการ
2. นางนภาศรี ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร สวัสดิวงศ์ไชยโรงเรียนบ้านเหมืองบ่ากรรมการ
4. นางสุดาวณิชย์ วังคะฮาตโรงเรียนบ้านคำพอก 1กรรมการ
5. นางศรีสุดา เจริญราษฎร์โรงเรียนบ้านบะกรรมการ
6. นางเกษศืรินทร์ โพธิ์บุตรโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
7. นางเยาวรัตน์ ธนธนานนท์โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางจุไรพร วงศ์หลังโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางประทับใจ ศรีวะโสภาโรงเรียนบ้านดงยาง ๒รองประธานกรรมการ
3. นางเพลินฉวี โลหะสารโรงเรียนบ้านบาก๑กรรมการ
4. นางวิไลพร สุมาโรงเรียนบ้านแก่นเต่ากรรมการ
5. นางสาววริญทร ดีดวงพันธ์โรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
6. นายสมโพธิ์ โพธิ์สุนทรโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางอรวรรณ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางจุไรพร วงศ์หลังโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางประทับใจ ศรีวะโสภาโรงเรียนบ้านดงยาง ๒กรรมการ
3. นางเพลินฉวี โลหะสารโรงเรียนบ้านบาก๑กรรมการ
4. นางวิไลพร สุมาโรงเรียนบ้านแก่นเต่ากรรมการ
5. นางสาววริญทร ดีดวงพันธ์โรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
6. นายสมโพธิ์ โพธิ์สุนทรโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นางอรวรรณ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้งโรงเรียนบ้านโพนไฮประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ จันลองโรงเรียนบ้านโคก ๑กรรมการ
3. นางปริศนา รัชอินทร์โรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
4. นายสุพจน์ หงษ์ศรีแก้วโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการ
5. นางพาวรรณี พุฒทองโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางบุปผาพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดกรรมการ
7. นางณัฐนันท์ ทองนุชโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. สิบเอกเผด็จ ปานอีเม้งโรงเรียนบ้านโพนไฮประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ จันลองโรงเรียนบ้านโคก ๑กรรมการ
3. นางปริศนา รัชอินทร์โรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
4. นายสุพจน์ หงษ์ศรีแก้วโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการ
5. นางพาวรรณี พุฒทองโรงเรียนบำรุงพงษ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางบุปผาพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดกรรมการ
7. นางณัฐนันท์ ทองนุชโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ สุพรรณโรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางศรีสมัย โล่ห์คำโรงเรียนบ้านคำสร้อยกรรมการ
3. นางปริศนา พระสว่างโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นางสุขาวดี แสนโคตรโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางรัตนา จันทร์พิมายโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
6. นางสาวมารียาศ สุพงษ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
7. นางสาวสดสี เสริญวาสนาโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ สุพรรณโรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางศรีสมัย โล่ห์คำโรงเรียนบ้านคำสร้อยกรรมการ
3. นางปริศนา พระสว่างโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นางสุขาวดี แสนโคตรโรงเรียนหนองเม็กกรรมการ
5. นางรัตนา จันทร์พิมายโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
6. นางสาวมารียาศ สุพงษ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการ
7. นางสาวสดสี เสริญวาสนาโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประสาน จันทร์เผือกโรงเรียนคำสายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภาวนา อยู่สถาพร โรงเรียนบ้านคำสร้อยกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ ปัญญาสาย โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นายจักรนรินทร์ ตู้เชียงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลคำชะอีกรรมการ
5. นายคำแดง วิสุทยา โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
6. นางสุมินตรา โคตรพัฒน์โรงเรียนพระราชทานบ้านหหนองหมูกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญแสง สมไวย์ โรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร บุณยากร โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชวนชัย ท้าวบุตรโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
4. นางสาวเกียรติสุดา เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
5. นายกฤษพัฒน์ สุคำภาโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวสายรุ่ง พิมพ์จักร โรงเรียนบ้านคำสร้อย กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพงศ์พิสิฏฐ์ จันปุ่มโรงเรียนบ้านโคกลาง ประธานกรรมการ
2. นายทัยรัตน์ ผาพองยุนโรงเรียนบ้านโคกขามเลียนกรรมการ
3. นางวิไลพร บุณยากรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายโกสินธ์ พรหมเสนาโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นายคำใจ สลางสิงห์โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงกรรมการ
6. นายธีรวุฒิ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นาย สุรไกร แสนโสม โรงเรียนบ้านหนองกะปาดรองประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ จารุภาค โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์กรรมการ
3. นายนิรันดร์ พงศ์เจริญสุข โรงเรียนบ้านพรานอ้น กรรมการ
4. นาง วิไลวรรณ ดอนอามาตโรงเรียนเรียนบ้านคำบง 1 กรรมการ
5. นายครรชิต พงษเจริญโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
6. นายกฤษพัฒน์ สุคำภาโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายทวี ซามงค์ โรงเรียนบ้านโนนสวาทประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อัฐนาคโรงเรียนห้วยตาเปอะ กรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1กรรมการ
4. นางสงขลา ผายพัน โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการ
5. นางสาวปนัดดา วรสาร โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
6. นายอภิชาต แสนชมพูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอารักษ์ ทองมหาโรงเรียนบ้านเปียดประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เฮงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายกรรมการ
3. นายวิทยา สวนียานันท์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นางรัชนี ดุสอน โรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
5. นายอุดมทรัพย์ สายสาโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
6. นางสาวจุรารัตน์ เชื้อเมืองแสน โรงเรียนบ้านป่าเตย กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา คนไว โรงเรียนบ้านโคกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายประสงค์เพ็ชร ยืนยงโรงเรียนสยามกลการ 4กรรมการ
3. นายประวัติ สวัสดิ์วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายอดุลย์ บุตดีวงศ์ โรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
5. นายเบ็ลล่า เมืองโคตร โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษากรรมการ
6. นายสกลวรรธ เดชะคำภูโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชุมพล ประเทพาโรงเรียนนิคมรุ่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายคำใจ สลางสิงห์โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ ปัญญาสาย โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางสุมินตรา โคตรพัฒน์โรงเรียนพระราชทานบ้านหหนองหมูกรรมการ
5. นายมานพ วงศ์สาขาโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
6. นายจุรารัตน์ เชื้อเมืองแสนโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเทพฤทธิ์ สิริจันทร์พันธ์โรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนสว่าง 2ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อัฐนาคโรงเรียนห้วยตาเปอะกรรมการ
3. นายชวนชัย ท้าวบุตรโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
4. นายยุทธพร บุรัตน์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายทินกร วิชิตพันธ์โรงเรียนหนองข่าประชาอุประอุทิศกรรมการ
6. นายปฏิวัติ ผิวบาง โรงเรียนคณะเทศบาลนครกกรุงเทพ 3กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วังคะฮาตโรงเรียนบ้านคำพอก 1ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา พิกุลศรีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถาโรงเรียนบ้านคำพอก 1กรรมการ
4. นายประวัติ สวัสดิ์วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายธีรวุฒิ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
6. นายอดุลย์ บุตดีวงศ์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสโมสอน หนองสูงโรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม ประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นายศรีสัญชาติ ปัททุมโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
4. นายโกสินธ์ พรหมเสนาโรงเรียนชุมชนดอนตาลกรรมการ
5. นายอดุลย์ บุตดีวงศ์โรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
6. นางประมูล บัวระพันธ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย โรงเรียนบ้านนาหัวภูประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต แสนชมพูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
3. นายประยุทธ์ สุภาคารโรงเรียนเทศบาล 2 กรรมการ
4. นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุขโรงเรียนสยามกลการ 4กรรมการ
5. นางกนกพร วาปีโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัยโรงเรียนบ้านนาหัวภูประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต แสนชมพูโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
3. นายประยุทธ์ สุภาคารโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 กรรมการ
4. นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุขโรงเรียนสยามกลการ 4กรรมการ
5. นางกนกพร วาปี โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย โรงเรียนบ้านนาหัวภูประธานกรรมการ
2. นายประวัติ สวัสดิ์วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายวินัย ดีดวงพันธ์โรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
4. นายศรีเพชร แพงศรีโรงเรียนเทศบาล 2 กรรมการ
5. นายถาวร บัณฑิตเสนศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัยโรงเรียนบ้านนาหัวภูประธานกรรมการ
2. นายประวัติ สวัสดิ์วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายวินัย ดีดวงพันธ์โรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
4. นายศรีเพชร แพงศรีโรงเรียนเทศบาล 2 กรรมการ
5. นายถาวร บัณฑิตเสนศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางหนูรัก กงกาหนโรงเรียนบ้านคำบง 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวใจ โคทาลินโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
3. นางวรกานต์ ผิวงามโรงเรียนบ้านโคกพัฒนากรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา คำมุงคุณโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นางสาวสุรัติกา รัตนวงค์โรงเรียนบ้านโนนศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายพุทธวรรณ รุ่งโรจน์โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3ประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ภูบุตรตะโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2กรรมการ
3. นางประภัสสร เชื้อคำจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายจำนง วังคะฮาตโรงเรียนบ้านโพนไฮกรรมการ
5. นางนิภาพร อารมณ์สวะโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
6. นางสุราลัย บุราณเดชโรงเรียนบ้านป่าพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ เรืองแสนโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านประธานกรรมการ
2. นางกัลยา มูลสุวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดกรรมการ
3. นางพิทยา วังคะฮาตโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1กรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ รอดเย็นโรงเรียนบ้านชะโนด 2กรรมการ
5. Mr.Alnert Teroโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
6. นางสุนีย์รัตน์ ถวิลถึงโรงเรียนบ้านโพนไฮกรรมการ
7. นางสาวกัลยาณี บุตรดีวงค์โรงเรียนสมเด็จพระศรีฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางพจนีย์ ชาววังโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน เมืองโคตรโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวบัวผัน อาจวิชัยโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 กรรมการ
4. นางสุนันทา พิกุลศรีโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นางสาวเปมิกา แวงวรรณโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสายสุนียฺ์ กลางประพันธ์โรงเรียนหนองเอี่ยนดงฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการ
3. นายมงคล กิตติยศธาดาโรงเรียนบ้านหนองผือดอนม่วงกรรมการ
4. นางณัฐริกรณ์ เชื้อเมืองแสนโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. MissRomi Shortallโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
6. นางฐิตินันท์ ทองเจริญบัวงามโรงเรียนคำสายทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ชื่นสุคนธ์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประธานกรรมการ
2. Mr.Barry Spencerโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวนวลอนงค์ รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านโคกขามเลียนกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ คนขยันโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
5. นางสุจิตรา หวาวันจารย์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นางยุพิน ศรีอาดโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสุวพร แสนโสมโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501ประธานกรรมการ
2. นางสาวสรินธร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านโคกขามเลียนกรรมการ
3. นางนงนุช สุวรรณแสงโรงเรียนบ้านโคกพัฒนากรรมการ
4. นางปิยะมาศ น้อยทรงโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาววิชชุดา วิเศษศรีโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา โยวบุตรโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางวรติกร สุวรรณไตรย์โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีกรรมการ
3. นางสิริกร บุทธิจักรโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นางสาวรัญจวน ข่าสะโปโรงเรียนบ้านคำบง 1กรรมการ
5. นางสาวจิตติมา โสมาสุขโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวอรอุมา ผิวงามโรงเรียนบ้านป่าไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี สุโภภาคโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางณัฐพร แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านติ้วกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ แกว่นถิ่นภูโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวฉัตรสุดา นันทศิริโรงเรียนบ้านโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเกศราภรณ์ คนขยันโรงเรียนมุกดาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิศา กิ่งแก้วโรงเรียนนราธิป - พร้อยสุพิณฯกรรมการ
3. นายธนบัตร พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านบาก2กรรมการ
4. นางสาววิริยะ ยืนยงโรงเรียนสยามกลการ 4กรรมการ
5. นางชุลีกรณ์ รุ้งไธสงโรงเรียนบ้านคำไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางเพื่อนเพ็ญ ชนะมารโรงเรียนบ้านมะนาวประธานกรรมการ
2. Mr.Andy Schoenbergerโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางนฤมล วงศ์แดงโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางสาวกรองเพชร ดวงสงค์โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"กรรมการ
5. นางพานิดา สุทธิอาคารโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางอมรา โทนแก้วโรงเรียนบ้านนาสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโคกขามเเลียนกรรมการ
3. นางบุญธัญกร พันทะปิวโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการ
4. นางณัฐวลัย ชิณโสมโรงเรียนสยากลการ 5กรรมการ
5. Mr.Barry Spencerโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
6. นางยุภาพร ปาวงค์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายไมตรี พนันชัยโรงเรียนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นางสมจิต รอบรู้โรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
3. นางสุนันทา พิกุลศรีโรงเรียนดอนตาลกรรมการ
4. นางแจ่มจันทร์ รอดเย็นโรงเรียนบ้านชะโนด2กรรมการ
5. MissRomi Shortallโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
6. นายตะวัน ปามุทาโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. จ.ส.อ.กวีศักดิ์ ช่างทองโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประกอบ ใจสุขโรงเรียนบ้านนาสองห้องรองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต อาจวิชัยโรงเรียนบ้านนาโสกกรรมการ
4. นายแหลมทอง แสนสุขโรงเรียนบ้านโคกขามเลียนกรรมการ
5. นายบันลือศักดิ์ สุขรีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นายวนิช สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านห้วยลำโมงกรรมการ
7. นายยุทธ ธนธนานนท์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสละ ตรีทศโรงเรียนบ้านคำเขืองประธานกรรมการ
2. นายอภิวิชญ์ บำรุงโรงเรียนบ้านคำฮีรองประธานกรรมการ
3. ส.ต.ต.บุญเยื้อน ศรีสุภาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายบวร อินทร์หาโรงเรียนบ้านห้วยลำโมงกรรมการ
5. นางวิไลภรณ์ รอบรู้โรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
6. นายวัชรินทร์ หาญประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
7. นายทนงศักดิ์ พิกุลศรีโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1กรรมการ
8. นายสุวรรณศร กุลสุทธิ์โรงเรียนบ้านหว้านน้อยกรรมการ
9. นายบุญรับ สิทธิรัตน์โรงเรียนมุกดาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประชาศักดิ์ คำมะวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดบำรุงราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ ศรีปัตตาโรงเรียนบ้านโคก 1รองประธานกรรมการ
3. นายสมใจ ศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อยกรรมการ
4. นายมนตรี น้อยทรงโรงเรียนบ้านนาป่งกรรมการ
5. นายชิตวร วังวงศ์โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายกงสี คล่องแคล่วโรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ศรีสอาดโรงเรียนบ้านเหล่าหมีรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย สุริยะกมลโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
4. นายสมชาย ไวสู้ศึกโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
5. นางนัยนา จึงพัฒนาโรงเรียนบ้านโพนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุรไกร แสนโสมโรงเรียนบ้านหนองกะปาดประธานกรรมการ
2. นายธวัช ศรีสุภาโรงเรียนบ้านแฝกรองประธานกรรมการ
3. นางธนาวรรณ บุญภิละโรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการ
4. นางหยาดทิพย์ ซีซองโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
5. นางวราภา สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีวิษุวัต วิมลเศรษฐโรงเรียนบ้านดงยาง 1ประธานกรรมการ
2. นายวินิจ พลธะรัตน์โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2รองประธานกรรมการ
3. นายจันทวิส พันธ์สุขโรงเรียนบ้านคำเม็กกรรมการ
4. นางหาวะดา บุญทวีโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานกรรมการ
5. นายราชวุฒิ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายจิรวัฒน์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาถ่อนประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ ถานันโรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐชยา ทาอามาตย์โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมการ
4. นางชุติมา ทาหาโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายกรรมการ
5. นางชมัยพร คิดสันเที๊ยะโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา มานะวงศ์โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางดาเรศ ธงวาสโรงเรียนบ้านโนนตูมรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญ ก้อนคำโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงฯกรรมการ
4. นางจิราพร รองเมืองโรงเรียนบ้านคำป่าหลายกรรมการ
5. นางสุมาลี อาจวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
6. นางบุญเพ็ญ ก้องเสียงโรงเรียนบ้านชะโนด 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ จันทร์มณีโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ ศรีปัตตาโรงเรียนบ้านโคก 1รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา สว่างวงค์โรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
4. นางสุกัลยา คงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสระพังทองกรรมการ
5. นายชิตวร วังวงศ์โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการ
6. นายมนตรี น้อยทรงโรงเรียนบ้านนาบุ่งกรรมการ
7. นางทิพย์เกสร สุนทรรสโรงเรียนบ้านนาถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ จันทร์มณีโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ ศรีปัตตาโรงเรียนบ้านโคก 1ประธานกรรมการ
3. นางจินตนา สว่างวงค์โรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
4. นางสุกัลยา คงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสระพังทองกรรมการ
5. นายชิตวร วังวงศ์โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์กรรมการ
6. นายมนตรี น้อยทรงโรงเรียนบ้านนาบุ่งกรรมการ
7. นางทิพย์เกสร สุนทรรสโรงเรียนบ้านนาถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสมัดดา กลางประพันธ์โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงประธานกรรมการ
2. นางมัลจนา สุวรรณเสมาโรงเรียนบ้านเหล่าหมีรองประธานกรรมการ
3. นางทักษิณา ปัททุมโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา วรสารโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นางชลดา โวร์คาพิชโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางพานิดา สุทธิอาคารโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านประธานกรรมการ
2. นางนฤมล วงศ์แดงโรงเรียนบ้านหนองเม็กรองประธานกรรมการ
3. นางศศินันท์ แฝงสาคูโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
4. นางสาวกรองเพชร ดวงสงค์โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล"กรรมการ
5. นางเพื่อนเพ็ญ ชนะมารโรงเรียนบ้านมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายทองพูน ใจคงโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุลัยรัตน์ เสียงหวานโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธศิลป์ สุขชัยบวรโรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงกรรมการ
4. นางนุชลา ทองขันธ์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
5. นายวชิราวุธ บุทธิจักรโรงเรียนบ้านนาหว้าประชาสรรค์กรรมการ
6. นางวิพารัต ตรีศรีโรงเรียนบ้านคำผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายพนัส กงกาหนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมทัด วังคะฮาตโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง ราษฎร์สงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางวิภา คนหาญโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
4. นายธนอนันต์ จันทร์พิมพ์โรงเรียนบ้านโคกขามเลียนกรรมการ
5. นางทัศนี เครื่องพาทีโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3กรรมการ
6. นางสาวปทิตตา เมืองฮามโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายทินกร จันทรโคตรโรงเรียนนาเสือหลายหนองยอประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ จักรสารโรงเรียนบ้านหว้านน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางศรีนวล พละพรโรงเรียนบ้านคำสร้อยกรรมการ
4. นางกุลกนก เสียงล้ำโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
5. นายรบชัย ชัยนนท์โรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
6. นางวิกรณ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางปัญญา สำราญพรหมโรงเรียนบ้านส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นางคำพันธ์ บุตรกาลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นายราชวัฒน์ ปัททุมโรงเรียนบ้านป่าเตยกรรมการ
4. นางยุภาภรณ์ โกษาแสงโรงเรียนบ้านชะโนด 2กรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ พลหงษ์โรงเรียนบ้านคำบงกรรมการ
6. นางสุมาลี พลหงษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางบัวบาน เชื้อหาญโรงเรียนบ้านโนนศรีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ อินภูวาโรงเรียนบ้านก้านเหลืองดงรองประธานกรรมการ
3. นางสุจิรา ตาริไชยโรงเรียนบ้านภูวงกรรมการ
4. นางสาวอรัญญา ฉิมสูงเนินโรงเรียนบ้านนาโปน้อยกรรมการ
5. นางจินตนา สว่างวงษ์โรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา พิกุลศรีโรงเรียนบ้านโคกหนองหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ เบญมาตย์โรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นายเด็จ เชื้อคมตาโรงเรียนบ้านกกตูมรองประธานกรรมการ
3. นายประกิต จันทร์ทิบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
4. นางสาวสำราญ วรรณสาโรงเรียนบ้านภูล้อมกรรมการ
5. นางประสาท มหิสนันท์โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
6. นางนันทพร สายตาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัยโรงเรียนบ้านนาหัวภูประธานกรรมการ
2. นายอเนก วิเศษโวหารโรงเรียนบ้านนาสองห้องรองประธานกรรมการ
3. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
4. นางพิจิตร สมพมิตรโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
5. นายยุทธ ธนธนานนท์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัยโรงเรียนบ้านนาหัวภูประธานกรรมการ
2. นายอเนก วิเศษโวหารโรงเรียนบ้านนาสองห้องรองประธานกรรมการ
3. นางพิลัยรัตน์ คนซื่อโรงเรียนบ้านซ่งกรรมการ
4. นางพิจิตร สมพมิตรโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
5. นายยุทธ ธนธนานนท์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายถวิล สุวรรณมุขโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านดงเย็นรองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
4. นายพลากร ใจเย็นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
5. นายปิยะ กว้างสวาทโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
6. นายเชษฐา แสนโคตรโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
7. นายสมโพธิ์ โพธิ์สุนทรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายมานิตย์ ใจคงโรงเรียนน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
9. นายสีสวาท นาโสกโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
10. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุมโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการ
11. นายฤาชัย เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายถวิล สุวรรณมุขโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านดงเย็นรองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
4. นายพลากร ใจเย็นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
5. นายปิยะ กว้างสวาทโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
6. นายเชษฐา แสนโคตรโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
7. นายสมโพธิ์ โพธิ์สุนทรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายมานิตย์ ใจคงโรงเรียนน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
9. นายสีสวาท นาโสกโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
10. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุมโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการ
11. นายฤาชัย เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายถวิล สุวรรณมุขโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านดงเย็นรองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
4. นายพลากร ใจเย็นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
5. นายปิยะ กว้างสวาทโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
6. นายเชษฐา แสนโคตรโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
7. นายสมโพธิ์ โพธิ์สุนทรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายมานิตย์ ใจคงโรงเรียนน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
9. นายสีสวาท นาโสกโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
10. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุมโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการ
11. นายฤาชัย เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายถวิล สุวรรณมุขโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านดงเย็นรองประธานกรรมการ
3. นายพลากร ใจเย็นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
4. นายปิยะ กว้างสวาทโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
5. นายเชษฐา แสนโคตรโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
6. นายสมโพธิ์ โพธิ์สุนทรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายสุพัฒน์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
8. นายมานิตย์ ใจคงโรงเรียนน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
9. นายสีสวาท นาโสกโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
10. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุมโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการ
11. นายฤาชัย เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายถวิล สุวรรณมุขโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านดงเย็นรองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
4. นายพลากร ใจเย็นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
5. นายปิยะ กว้างสวาทโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
6. นายเชษฐา แสนโคตรโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
7. นายสมโพธิ์ โพธิ์สุนทรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายมานิตย์ ใจคงโรงเรียนน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
9. นายสีสวาท นาโสกโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
10. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุมโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการ
11. นายฤาชัย เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายถวิล สุวรรณมุขโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านดงเย็นรองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
4. นายพลากร ใจเย็นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
5. นายปิยะ กว้างสวาทโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
6. นายเชษฐา แสนโคตรโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
7. นายสมโพธิ์ โพธิ์สุนทรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายมานิตย์ ใจคงโรงเรียนน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
9. นายสีสวาท นาโสกโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
10. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุมโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการ
11. นายฤาชัย เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายถวิล สุวรรณมุขโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านดงเย็นรองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
4. นายพลากร ใจเย็นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
5. นายปิยะ กว้างสวาทโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
6. นายเชษฐา แสนโคตรโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
7. นายสมโพธิ์ โพธิ์สุนทรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายมานิตย์ ใจคงโรงเรียนน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
9. นายสีสวาท นาโสกโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
10. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุมโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการ
11. นายฤาชัย เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายถวิล สุวรรณมุขโรงเรียนป่งแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านดงเย็นรองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ วงค์วันดีโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
4. นายพลากร ใจเย็นโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
5. นายปิยะ กว้างสวาทโรงเรียนบ้านแก้งนางกรรมการ
6. นายเชษฐา แสนโคตรโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
7. นายสมโพธิ์ โพธิ์สุนทรโรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายมานิตย์ ใจคงโรงเรียนน้ำเที่ยงวันครู 2501กรรมการ
9. นายสีสวาท นาโสกโรงเรียนชุมชนนาโสกกรรมการ
10. ส.ต.ต.โกวิท ปัททุมโรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่กรรมการ
11. นายฤาชัย เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านเหล่าครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย กุลวงศ์โรงเรียนนราทิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงประธานกรรมการ
2. นายประกิต บางทรายโรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายพัฒน์ธนเดช ภาคภูมิโรงเรียนนราทิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงกรรมการ
4. นายใครศิลป์ บุษมงคลโรงเรียนบ้านกกตูมกรรมการ
5. นายเจษฎาภรณ์ เมืองโตรโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
6. นายสมควร กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านคำนางโอกกรรมการ
7. นางนพมน เมตุลาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
8. นางสาวพิชยา ถาบุตรโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
9. นางจิตตรา สุขขาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
10. นายสำรอง คนคล่องโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายบุญนาม อินทปัญญาโรงเรียนบ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ คนหมั่นโรงเรียนบ้านโพนแดงรองประธานกรรมการ
3. นายประภาส สุขขาโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางสาวปรียาภา หวังชินกลางโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
5. นางอุษณีย์ พรมดีโรงเรียนบ้านหนองเอียนกรรมการ
6. นางสาวศิริพร แสงทองโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหารกรรมการ
7. นายกฤษฎา น้อยชินโรงเรียนบ้านตูมหวานกรรมการ
8. นายถาวร ผิวงามโรงเรียนนาสะเม็งวิทยากรรมการ
9. นายมนาส สาระไชยโรงเรียนบ้านโนนเกษมกรรมการ
10. นายวิบูลย์ ทิพย์ลมโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายสุคม สุอริยะพงศ์โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล เจริญราษฏร์โรงเรียนบ้านคำนางโอกรองประธานกรรมการ
3. นางพนารัตน์ พิมพ์ดีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางบัวระพันธ์ แก้วตาโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคก ๑กรรมการ
5. นางนงเยาว์ จิตอามาตย์โรงเรียนบ้านเหล่าดงกรรมการ
6. นางมยุรี ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ ๓กรรมการ
7. นางสุพรรณวดี น่านโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านคำชะอีกรรมการ
8. นางจุฑารัตน์ พันดวงโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๑กรรมการ
9. นางวนิดา คงกันกงโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาววารุณี วงศ์วิรุฬหรักษ์โรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายศุภวัฒน์ บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทรประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ กลางประพันธ์โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงประธานกรรมการ
3. นางสมคิด เพชราเวชโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
4. นางภิมรรัตน์ บัวพันธ์โรงเรียนบ้านเหมืองบ่ากรรมการ
5. นางประภาพันธ์ ชิวานนท์โรงเรียนนาเสือหลายกรรมการ
6. นางเฉลิม ห้วยทรายโรงเรียนหนองเอี่ยนดงฯกรรมการ
7. นางสาวน้ำอ้อย โคตรพรหมโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
8. นางสุภาวดี ยะสะกะโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษากรรมการ
9. นางนภาพรรณ เลิศรัตนสินโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
10. นางปิ่นแก้ว วังคะฮาตโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสุเทพ ทองผาโรงเรียนบ้านชะโนด ๒ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย เจริญไกรโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่านรองประธานกรรมการ
3. นางพวงทอง เลาหวิโรจน์โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้กรรมการ
4. นางเถาวัลย์ พึ่งเจียมโรงเรียนบ้านป่งโพนกรรมการ
5. นางปุณญิกา นิลโคตรโรงเรียนบ้านคำฮีกรรมการ
6. นางศศิธร ภูล้นแก้วโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
7. นางวิบูลย์ ประทุมลีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
8. นางทองใส ศรีประทุมภรณ์โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
9. นางวนิดา ราชิวงศ์โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
10. นางเรืองศรี สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนัฐพงษ์ เบญย์มาตย์โรงเรียนนาตะแบง 1ประธานกรรมการ
2. นางวลีรัตน์ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
3. นางวิดาวรรณ ไขแสงโรงเรียนนาโพธื์กรรมการ
4. นางศรีสุพรรณ แสนโสมโรงเรียนบ้านหนองกระปาดกรรมการ
5. นางสายบัว สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านคำเขืองกรรมการ
6. นางญาณิกา สุพลศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงษ์ เบญย์มาตย์โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1ประธานกรรมการ
2. นางวลีรัตน์ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
3. นางวิดาวรรณ ไขแสงโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางศรีสุพรรณ แสนโสมโรงเรียนบ้านหนองกระปาดกรรมการ
5. นางสายบัว สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านคำเขืองกรรมการ
6. นางญาณิกา สุพลครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนัฐพงษ์ เบญย์มาตย์โรงเรียนนาตะแบง 1ประธานกรรมการ
2. นางวลีรัตน์ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
3. นางวิดาวรรณ ไขแสงโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางศรีสุพรรณ แสนโสมโรงเรียนบ้านหนองกระปาดกรรมการ
5. นางสายบัว สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านคำเขืองกรรมการ
6. นางญาณิกา สุพลศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนัฐพงษ์ เบญย์มาตโรงเรียนนาตะแบง 1ประธานกรรมการ
2. นางวลีรัตน์ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
3. นางวิดาวรรณ ไขแสงโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางศรีสุพรรณ แสนโสมโรงเรียนบ้านหนองกระปาดกรรมการ
5. นางสายบัว สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านคำเขืองกรรมการ
6. นางญาณิกา สุพลศูนย์การศึกษาพิเศษฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิตติพงษ์ มัธยมผอ.โรงเรียนบ้านนาทามประธานกรรมการ
2. นางสุมาส เบญมาตย์โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
3. นางสาวชนิดา ไวสู้ศึกโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แพมากโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นายวิบูลย์ ภูพวงโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
6. นางเพชรรัตน์ แดนดีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิตติพงษ์ มัธยมผอ.โรงเรียนบ้านนาทามประธานกรรมการ
2. นางสุมาส เบญมาตย์โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
3. นางสาวชนิดา ไวสู้ศึกโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แพมากโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นายวิบูลย์ ภูพวงโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
6. นางเพชรรัตน์ แดนดีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจิตติพงษ์ มัธยมผอ.โรงเรียนบ้านนาทามประธานกรรมการ
2. นางสุมาส เบญมาตย์โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
3. นางสาวชนิดา ไวสู้ศึกโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แพมากโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นายวิบูลย์ ภูพวงโรงเรียนบ้านสามขัวกรรมการ
6. นางเพชรรัตน์ แดนดีโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษผอ.โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางไสว ศรีมณีพันธ์โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
3. นางเพชรมณี อุ่นจันทร์โรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
4. นางพูนศิริ บุษดีโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
5. นางกุลวดี ใจสุขโรงเรียนบ้านชะโนด 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษผอ.โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางไสว ศรีมณีพันธ์โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
3. นางเพชรมณี อุ่นจันทร์โรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
4. นางพูนศิริ บุษดีโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
5. นางกุลวดี ใจสุขโรงเรียนบ้านชะโนด 1กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเพ็ญสมัย แก้วตาผอ.โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มัธยมโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางทองใส ศรีประทุมภรณ์โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
5. นางบุปผา ภักดีราชโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
6. นายธนวัตร ปากหวานครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเพ็ญสมัย แก้วตาผอ.โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มัธยมโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางทองใส ศรีประทุมภรณ์โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
5. นางบุปผา ภักดีราชโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
6. นายธนวัตร ปากหวานครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพ็ญสมัย แก้วตาผอ.โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มัธยมโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางทองใส ศรีประทุมภรณ์โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
5. นางบุปผา ภักดีราชโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
6. นายธนวัตร ปากหวานครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเพ็ญสมัย แก้วตาผอ.โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มัธยมโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางทองใส ศรีประทุมภรณ์โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
5. นางบุปผา ภักดีราชโรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
6. นายธนวัตร ปากหวานครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโอวาท สุเลิศผอ.โรงเรียนชุมชนโพนทรายประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา แสนโสมโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้กรรมการ
3. นางเพ็ญพัตร เมืองโคตรโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
4. นางนิ่มนวล ใจสุขโรงเรียนบ้านชะโนด 1กรรมการ
5. นางวรรณา รัตนมาลีโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโอวาท สุเลิศผอ.โรงเรียนชุมชนโพนทรายประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา แสนโสมโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้กรรมการ
3. นางเพ็ญพัตร เมืองโคตรโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
4. นางนิ่มนวล ใจสุขโรงเรียนบ้านชะโนด 1กรรมการ
5. นางวรรณา รัตนมาลีโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประพจน์ ยืนยงโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะประธานกรรมการ
2. นายเกษม บับภารโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายปัญญา วงษ์ดีโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
4. นางจันทราพร พลอยพันธ์โรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
5. นายวิบูลย์ ราชอุดมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประพจน์ ยืนยงโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะประธานกรรมการ
2. นายเกษม บับภารโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายปัญญา วงษ์ดีโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
4. นางจันทราพร พลอยพันธ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นายวิบูลย์ ราชอุดมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประพจน์ ยืนยงโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะประธานกรรมการ
2. นายเกษม บับภารโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายปัญญา วงษ์ดีโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
4. นางจันทราพร พลอยพันธ์โรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
5. นางวิบูลย์ ราชอุดมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประพจน์ ยืนยงโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะประธานกรรมการ
2. นายเกษม บับภารโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายปัญญา วงษ์ดีโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
4. นางจันทราพร พลอยพันธ์โรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
5. นายวิบูลย์ ราชอุดมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประพจน์ ยืนยงโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะประธานกรรมการ
2. นายเกษม บับภารโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายปัญญา วงษ์ดีโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
4. นางจันทราพร พลอยพันธ์โรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
5. นายวิบูลย์ ราชอุดมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประพจน์ ยืนยงโรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะประธานกรรมการ
2. นายเกษม บับภารโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
3. นายปัญญา วงษ์ดีโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิกรรมการ
4. นางจันทราพร พลอยพันธ์โรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการ
5. นายวิบูลย์ ราชอุดมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุคม สุอริยพงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกนกรดา วังคะฮาตครูโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ศรีบัวครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
4. นางชูใจ จิตรอามาตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางทัสวาท เชื่อดีครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกิต บางทรายผอ.โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา แก้วศรีนวมโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางสวนีย์ จิตจักรโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการ
4. นางนะพิศ ใจสุขโรงเรียนบ้านโนนสว่าง2กรรมการ
5. นางจงกลรักษ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกิต บางทรายผอ.โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่กรรมการ
2. นางธัญจิรา แก้วศรีนวมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสวนีย์ จิตจักรโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการ
4. นางนะพิศ ใจสุขโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2กรรมการ
5. นางจงกลรักษ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกิต บางทรายผอ.โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา แก้วศรีนวมโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางสวนีย์ จิตจักรโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการ
4. นางนะพิศ ใจสุขโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2กรรมการ
5. นางจงกลรักษ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประกิต บางทรายผอ.โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางธัญจิรา แก้วศรีนวมโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารกรรมการ
3. นางสวนีย์ จิตจักรโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการ
4. นางนะพิศ ใจสุขโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2กรรมการ
5. นางจงกลรักษ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุคม สุอริยพงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางกนกรดา วังคะฮาตครูโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ศรีบัวครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
4. นางชูใจ จิตอามาตย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางทัสวาท เชื้อดีครูโรงเรียนบ้านโนนสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระพล พันธุพานผอ.โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทประธานกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ ทองนุชโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางบัวผัน อาจวิชัยโรงเรียนบ้านนาตะแบง 1กรรมการ
4. นางประจวบ กุลวงค์โรงเรียนบ้านบาก 2กรรมการ
5. นางจิตติมา อินทะปัญญาโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภานุพงศ์ ศรีประเสริฐผอ.โรงเรียนบ้านฝั่งแดงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ดูสอนโรงเรียนบ้านโสกกรรมการ
3. นางอมร แก่นงามโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
4. นางอำลา วังคะฮาตโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางณัฐนันท์ ทองนุชโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงศ์พิสิฐส์ จันปุ่มผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
2. นางมรกต แสงนาโกโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
3. นางสาวธนัชพร บุทธิจักรโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
4. นางสุนทรีย์ กุระนามโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นางสาวกนกอร ภูถาดงาครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงศ์พิสิฐส์ จันปุ่มผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางมรกต แสงนาโกโรงเรียนบ้านเปียดกรรมการ
3. นางสาวธนัชพร บุทธิจักรโรงเรียนบ้านเหล่าหมีกรรมการ
4. นางสุนทรีย์ กุระนามโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
5. นางสาวกนกอร ภูถาดงาครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประดิษฐ์ อุคำผอ.โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยิ้มละไม เมืองโคตรโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กรรมการ
3. นางนิชาภรณ์ เถาว์ชาลีย์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นายรินทอง จำปาโรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการ
5. นางประไพ กัลยาโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบรรลือ มีระสิงห์ผอ.โรงเรียนบ้านป่งเปือยประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์นิภา กุลสิงห์ครูโรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณกรรมการ
3. นางฐานิษฐ์นันท์ เช้าว์รุ้งเรืองครูโรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้กรรมการ
4. นางพวงทอง เลาหวิโรจน์ครูโรงเรียนบ้านจอมมณีใต้กรรมการ
5. นางวรรณา รัตนมาลีครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงษ์ เผ่าภูไทยผอ.โรงเรียนบ้านกุดโง้งประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ ศรีประทุมภรณ์ครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
3. นายพงศภัด โพธิ์ไทรย์ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางชญานิศ ประเทพาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นางรัตนา จันทร์พิมายครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพีระพงษ์ เผ่าภูไทยผอ.โรงเรียนบ้านกุดโง้งประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ ศรีประทุมภรณ์ครูโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาทกรรมการ
3. นายพงศภัด โพธิ์ไทรย์ครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
4. นางชญานิศ ประเทพาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นางรัตนา จันทร์พิมายครูโรงเรียนชุมชนโพนทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประศักดิ์ จิตอามาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสมิตร แสนโสมโรงเรียนบ้านบาก 1กรรมการ
3. นายถาวร ห้วยทรายโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางทัศนีย์ สารสุภโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
5. นางชุติมา ช่อวงศ์โรงเรียนบ้านป่งเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทักษิณ คนซื่อโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัช ปัญญาสายโรงเรียนนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวเชาวเรศ ใจทัดโรงเรียนบ้านาทามกรรมการ
4. นางสารดี รอดสงโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
5. นายกริชติกร อินทะวงษ์โรงเรียนบ้านโน้นสะอาด 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทักษิณ คนซื่อโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัช ปัญญาสายโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวเชาวเรศ ใจทัดโรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
4. นางสารดี รอดสงโรงเรียนบ้านกุดโง้งกรรมการ
5. นายกริชติกร อินทะวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]