หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   22 ส.ค. 2556   23 ส.ค. 2556   24 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 23 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องประชุมเซนต์ดอฯ 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ป.6/4 23 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ป.6/5 23 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย ห้อง Lap 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนมุกดาลัย อาคารอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย อาคารอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย อาคารอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องดอกนกยูง 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 434,435,436 23 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 431,432,433 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง M E P 1 23 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
5 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง M E P 2 23 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวทีอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องประชุมดอกนกยูง 23 ส.ค. 2556 13.00-16.00
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวทีอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
9 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องจริยะ 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง E Classroom 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร โรงอาหาร 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร โรงอาหาร 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย ห้อง 721 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย ห้อง 722 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย ห้อง 731 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีห้องประชุมอาคารอำนวยการ 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีห้องประชุมอาคารอำนวยการ 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีห้องประชุมอาคารอำนวยการ 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีห้องประชุมอาคารอำนวยการ 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีห้องประชุมอาคารอำนวยการ 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีห้องประชุมอาคารอำนวยการ 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่ เวทีอาคารอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
11 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่ เวทีอาคารอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
12 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
13 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
14 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เวทีอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
15 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เวทีอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
16 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เวทีอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
17 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เวทีอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
18 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ห้องประชุม 1 สพป.มห. 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
19 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ห้องประชุม 1 สพป.มห. 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
20 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ห้องประชุม 1 สพป.มห. 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
21 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ห้องประชุม 1 สพป.มห. 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ เวทีอาคารอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ เวทีอาคารอเนกประสงค์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 23 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 23 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
5 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร คอมพิวเตอร์1 23 ส.ค. 2556 09.00-เป็นต้นไป
10 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร คอมพิวเตอร์3 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้อง Sound Lab ชั้น 4 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เวทีใต้ถุนอาคารเซนต์ยอแซฟ 23 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เวทีใต้ถุนอาคารเซนต์ยอแซฟ 23 ส.ค. 2556 13.00-16.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องติวเข้ม ป.5 ชั้น 4 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องประชุมเซนต์ดอฯ ชั้น 1 23 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
6 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องป.4 ชั้น 4 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องป.5 ชั้น 4 23 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ สนามฟุตบอล 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 424 23 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีกลางแจ้ง 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีกลางแจ้ง 23 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร หน้าอาคารอนุบาล 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร หน้าอาคารอนุบาล 23 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]