หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   22 ส.ค. 2556   23 ส.ค. 2556   24 ส.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ส.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้อง ป.6/4 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องติวเข้ม ป. 4 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องจริยะ 22 ส.ค. 2556 13.00-15.30
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ป.6/1 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ป.6/2 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ป.6/3 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องติวเข้มชั้น ป. 5 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องติวเข้มชั้นป. 4 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องจริยะ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 431 22 ส.ค. 2556 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 432 22 ส.ค. 2556 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 433 22 ส.ค. 2556 09.00-11.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 434,435,436 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 421,422,423 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 434,435,436 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 421,422,423 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คอมพิวเตอร์1 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร คอมพิวเตอร์2 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง MEP 1 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง MEP 2 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง MEP 3 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย ห้อง Lap 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องดอกนกยูง 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องดอกนกยูง 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 434,435,436 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
6 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
7 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องจริยะ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้องจริยะ 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
10 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง E Classroom 22 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ป.4/4 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ป.4/5 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนมุกดาลัย ห้อง 731/732 22 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย ห้อง721/722 22 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย ห้อง 734/735 22 ส.ค. 2556 13.00 - 16.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนมุกดาลัย ห้อง 731 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย ห้อง 732 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย ห้อง 721 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนมุกดาลัย อาคารไม้ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย อาคารไม้ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
9 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย อาคารไม้ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีห้องประชุมอาคารอำนวยการ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
11 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีห้องประชุมอาคารอำนวยการ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
12 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีห้องประชุมอาคารอำนวยการ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
13 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีห้องประชุมอาคารอำนวยการ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
14 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีห้องประชุมอาคารอำนวยการ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
15 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีห้องประชุมอาคารอำนวยการ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
16 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
17 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่ เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
18 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
19 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่ เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
20 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
21 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่ เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
22 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
23 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่ เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
24 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ห้องประชุม 1 สพป.มห. 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
25 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ห้องประชุม 1 สพป.มห. 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
26 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ห้องประชุม 1 สพป.มห. 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
27 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ห้องประชุม 1 สพป.มห. 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
28 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
29 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
30 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
31 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีอาคารอเนกประสงค์ 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 22 ส.ค. 2556 09.00-11.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 22 ส.ค. 2556 09.00-11.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เต็นท์ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร คอมพิวเตอร์3 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
12 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร คอมพิวเตอร์1 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
13 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร คอมพิวเตอร์2 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
14 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร คอมพิวเตอร์1 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้อง Sound Lab ชั้น 4 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้อง Sound Lab ชั้น 4 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้อง ป. 5/4 22 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้อง ป. 4/3 22 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้อง ป. 4/4 22 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องติวเข้ม ป.5 ชั้น 4 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่ สนามฟุตบอล 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 321-322 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 321-322 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
4 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 421,422,423 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
5 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 413 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
6 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 414 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
7 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง MEP 3 22 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง MEP 4 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
9 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 331 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
10 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 332 22 ส.ค. 2556 13.00-16.00
11 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 333 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00
12 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ห้อง 334 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีกลางแจ้ง 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีกลางแจ้ง 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีกลางแจ้ง 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีกลางแจ้ง 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีกลางแจ้ง 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีกลางแจ้ง 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีกลางแจ้ง 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาลัย เวทีกลางแจ้ง 22 ส.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เวทีอนุบาลฯ 22 ส.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]