รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงเกวลิน  วิเศษเขตการณ์
 
1. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงอารีลักษณ์  หุมอาจ
 
1. นางกัลยา  ชัยพิลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งชี 1. เด็กหญิงภาวินี  คำมี
 
1. นายนิติพงษ์  ไชยคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่อน 1. เด็กหญิงอภิสรา  ตรงกลาง
 
1. นางสาวภัทราธร  บูรณวิชิต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภัชญา  ทับทิมอ่อน
 
1. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. นางสาวกานต์ชนก  จันทะคีรี
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนริศรา  นันทะพรม
 
1. นางสมเจต  พวงคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายวราวุฒิ  ทีภูเวียง
 
1. นางสมเจต  พวงคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงอารยา  สุบรรณรัตน์
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงเมขลา  เย็นขัน
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเวิน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อุทคำ
2. เด็กหญิงอิศริยา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
2. นางสาวเพ็ญประภา  โกษาจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  บัวเหมือน
2. เด็กหญิงพรสุดา  นาคาตาสิ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นางสินีรัตน์  โสภักดี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปัดป้อง
 
1. นางสาววิภาพร  ยอดทองดี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กหญิงปนิดา   ร่องจิก
 
1. นางสุทธิดา  วังคีรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงศริมน  จันทศรี
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กหญิงปิยพร   วังคีรี
2. เด็กหญิงลักษณา   ยศปัญญา
3. เด็กหญิงสุริษา   นาราศรี
 
1. นางยุพา   พรหมโคตรค้า
2. นางอรุวรรณ   ภูพวก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  แพทย์ไชโย
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสงราช
3. เด็กหญิงศศิประภา  สิงห์ขรณ์
 
1. นายพัฒนากร  บุตรราช
2. นางสาวศศิร์ธา  นามวิจิตรคูณธนา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. นางสาวพรสวรรค์  บาลจบ
2. นางสาวสิริยา  เต็มสุข
3. นายสุทัศน์  เย็นขัน
 
1. นางสินีรัตน์  โสภักดี
2. นางสาวสุทัตตา  จันทร์เนตร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงปพิชญา  ทองหล้า
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แพงจันทร์
 
1. นางนันทิยา  จันทศร
2. นางวิไลวรรณ  แพงศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. นายอนันตชัย  คำแก้ว
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  กองพอด
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายอนุสรณ์  อู่เล็ก
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายภูวดล  แพทย์ไชโย
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพันธ์นิดา  ธิมาพันธ์
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงพรตุลา  สิทธิศักดิ์
2. เด็กชายพิเศษสุทธิ์  ทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงรินรดา  บุตรปาน
 
1. นางดวงใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางสาวใบชา  สุทธิ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายดนัย  คำนัน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นันทะพรม
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นายวิโรจน์  อุดศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะคีรี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอาภรณ์  ขันติมิตร
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายกฤษฎา  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรนภา  กุลาชัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เย็นขัน
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายณัฐนันท์  เหมือนศรีชัย
2. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทีนอก
3. เด็กชายภูริ  แรมลี
 
1. นางดาวใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางสาวใบชา  สุทธิ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกัณธิกา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  สิทธิเจริญ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีแสง
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงนุชบา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
1. นางลำพึง  บุญสิน
2. นายวิโรจน์   อุดศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. นางสาวภัทรวดี  นพตากูล
2. เด็กชายฤทธิเดช  ศรีบุตรตา
3. เด็กชายอนุสรณ์  ปาณฑพ
 
1. นางสาวสุพีร์ญา  ฑีฆะวิวรรธน์
2. นายเอกรินทร์  รัตตพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายดนุชา  คำนัน
2. เด็กชายอภิชัย  ศรีชามก
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นายราชัญ  ยศปัญญา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแดง 1. เด็กหญิงชนินทิพย์  วังคีรี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  วังคีรี
 
1. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
2. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำเกษม
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อ่อนสมา
 
1. นางจารุณี  เนตรผง
2. นางสาวทิวาพร  นนทะโคตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 1. เด็กชายบุณยธร  อุทัยเรือง
2. เด็กชายสุรพล  ศรีบุรินทร์
 
1. นายอดิเรก  กุลศิริ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายภักดีภูมิ  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อินวาท
 
1. นางสาวคณพร  คำไพเลื่อน
2. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายสิทธิกร  วิจิตรปัญญา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  นนทะโคตร
 
1. นางสาวคณพร  คำไพเลื่อน
2. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุทธิ
2. เด็กชายยุทธนา  กาวน
 
1. นางสาวคณพร  คำไพเลื่อน
2. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  วังคำ
3. เด็กหญิงศิรดา  วรรณวัฒน์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สุลำนาจ
5. เด็กหญิงเอมมิกา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวนิดติญา  อันสุริย์
2. นางเตียงสิน  ปรัชญาเรืองพงษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นาราศรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยศปัญญา
3. เด็กหญิงนิกานดา  แสงทองจี
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  นนทะการ
5. เด็กหญิงอารญา  นาคแก้ว
 
1. นางวิไลวรรณ  ถาวัลย์
2. นางเตียงสิน  ปรัชญาเรืองพงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 99.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงชลลดา  เพ็งพิศ
2. เด็กหญิงปนัตดา  ศรีชามก
3. นางสาววรรณวิภา  ทับทิมทอง
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  วังคีรี
5. นางสาวเกษรา  พรหมรักษา
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นางพุทธชาด  กมลรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายทณิช  ทองน่วม
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พรมมาวัน
3. เด็กหญิงพรพิมล  โสประดิษฐ
4. เด็กหญิงพรไพจิตร  เสืออุดม
5. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วังคีรี
 
1. นางประพรรณพร  เที่ยงธรรม
2. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาด 1. เด็กหญิงดัชนียา   รัตนศิริ
2. เด็กหญิงภัทรินทร์   ตุลาเนตร
3. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์   จันทาคำ
4. เด็กหญิงสรีรัตน์   กัณหาธรรม
5. เด็กหญิงอวัสดา   อินปลัด
 
1. นางสาวปทุมวรรณ  สุทธิ
2. นางพรพิลัย  บุตรพิมพ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ทองเมือง
2. เด็กหญิงพัชริดา  สีโห้
3. เด็กหญิงมานิกา  ฝักฝ่าย
4. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  แซ่วื่อ
5. เด็กหญิงสุวิตา  บัวเหมือน
 
1. นางสาวจีรภัทร  โสภา
2. นางสาวจีรภัทร  โสภา
3. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 1. เด็กหญิงชิดชนก  จันทะคุณ
2. เด็กชายณลงกรณ์  จันทะรี
3. เด็กชายวรินทร  เหล่าชุมแพ
4. เด็กชายอรรถพร  จันทะคุณ
5. เด็กชายอิทธิชัย  บุญคำมูล
 
1. ส.ต.อ.หัทพงษ์  บุญมีจิว
2. นายอภิชาติ  จันทะคุณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วันทองสุข
2. เด็กชายคมวิเศษ  ประสมทรัพย์
3. เด็กหญิงจรินญา  คำภาจูม
4. เด็กหญิงจิตรานุช  พรมมี
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  วันทองสุข
6. เด็กชายชญานนท์  สีบุตตา
7. เด็กชายชิติพัทธ์  ประสมทรัพย์
8. เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์ศรีราช
9. เด็กหญิงปิยะพร  ประสมทรัพย์
10. เด็กชายพงษ์วรินทร์  บัวเวียง
11. เด็กหญิงภัทราพร  สารมะโน
12. เด็กชายยุทธพิชัย  เขื่อนแก้ว
13. เด็กหญิงวังกาวี  พอค้ำ
14. เด็กชายวีระพงศ์  กัณหาวรรณะ
15. เด็กชายอัครพล  สีบุตตา
16. เด็กชายอุนต้า  คำภาจูม
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
3. นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี
4. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
5. นายเสริม  วงษ์มานิตย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ตอวิญญา
2. เด็กชายคุณากร  ธัญญารักษ์
3. เด็กหญิงชนัดดา  ทิพย์โสดาร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันทองสุข
5. เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิ
6. เด็กชายธัญยธรณ์  ผดุงโกเม็ด
7. เด็กหญิงธิดาพร  ท้าววิราษ
8. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  วันทองสุข
9. เด็กชายพิชิต  สีหะสุทธ์
10. เด็กหญิงภัทราวดี  สุทธิ
11. เด็กชายยุทธนา  จันทบุญ
12. เด็กชายยุทธนา  กาวน
13. เด็กชายวรากร  ทองปั้น
14. เด็กชายศิวกร  สีหะสุทธ์
15. เด็กชายสิทธิกร  วิจิตรปัญญา
16. เด็กหญิงสุติพา  วังคีรี
17. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองปั้น
18. เด็กชายอรรถพงษ์  วังคำ
19. เด็กชายอรุณ  ศรีบุรินทร์
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์
3. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
4. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
5. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกรณิกา  มูลอามาตย์
2. เด็กชายกันต์ธร  สีหะสุทธิ์
3. เด็กชายคมวิเศษ  ประสมทรัพย์
4. เด็กหญิงจรวยพร  สิทธิยะ
5. เด็กชายจักรชัย  พระริด
6. เด็กชายชญานนท์  สีบุตตา
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปันทะนันท์
8. เด็กชายณัฐสิทธิ์  กัณหาวรรณะ
9. เด็กชายทะนงศักดิ์  จันทร์วิสิทธิ์
10. เด็กชายธนวัฒน์  พันธุระ
11. เด็กหญิงบัณฑิตา  งามสันเทียะ
12. เด็กชายปกรณ์  กาสาวัตร์
13. เด็กชายวรวุฒิ  กาวน
14. เด็กชายวเสกศ์  ทองบังเกาะ
15. เด็กชายศิวราม  งามดี
16. เด็กชายสุรชัย  จันทร์พิมพ์
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
3. นางสาวอทภา  ไชยแสน
4. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
5. นายเสริม  วงษ์มานิตย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงหงส์นภา  มงคลชัย
 
1. นางจารุวรรณ  บุญเกิด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สายกุลทอง
 
1. นางศศิธร  อมรสิริันันท์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงศริพร  ทับทิมจันทร์
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกานต์สินี  พรหมรักษา
2. เด็กชายธนพล  อินพินิจ
 
1. นางจันทร์ทิวา  จันทรมาศ
2. นางสุวรรณา  กาญจนสิน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายณัฐพล  เชื้อุบุญมี
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มูลชาติ
 
1. นายสมพงษ์  ศรีอภัย
2. นายสมเจต  พวงคำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กชายสมพล  ทับทิมจันทร์
2. เด็กหญิงเมริษา  เชื้อบุญมี
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางรวิวรรณ  มนัส
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงขรณ์
2. เด็กหญิงนันทพร  กมลรัตน์
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  นันติภา
4. เด็กหญิงปวีณา  นันทะพรม
5. นางสาวพรทิพย์  หมั่นทองหลาง
6. เด็กหญิงวนิดา  แซ่เถา
7. เด็กหญิงวรนารี  จันทะคีรี
8. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นแก้ว
9. เด็กหญิงวาเลนไทน์  วงศ์อุปี
10. เด็กหญิงอรอุมา  สีหะไตรย์
 
1. นางพิชญา  มาลา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 1. เด็กหญิงกรกนก  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัชญาพร  พรมโสภา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  พรหมดี
4. เด็กหญิงนฤมล  วังคีรี
5. เด็กหญิงวรารัตน์  พรหมมาวัน
6. เด็กหญิงศิริยาพร  ประเสริฐพงศ์
7. เด็กหญิงสุทธาทิพย์  โสประดิษฐ์
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พรหมดี
9. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีบุรินทร์
10. เด็กหญิงเปรมวดี  วังคีรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฬาลักษณ์  ราชภักดี
2. นายดนุพล  ราชภักดี
3. นางดารุณี  อินทร์เพชร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  กองสิมมะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุภาษิ
3. เด็กหญิงดวงพร  มาสกุลทอง
4. เด็กหญิงนพมาศ  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงบุษกร  ศิริ
6. เด็กหญิงปรารถนา  สีแสง
7. เด็กชายพลพล  สุขเรือง
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตันตุลา
9. เด็กหญิงฟ้า  ยาระงับ
10. เด็กชายฟ้าลิขิต  เชื้อบุญมี
11. เด็กหญิงภัทรธิราภรณ์  เสนานุช
12. เด็กหญิงวนิดา  ศิริ
13. เด็กหญิงวรรณวิศา  อุปปัญญาคำ
14. เด็กหญิงวรัทยา  สุกสี
15. เด็กหญิงวัลฤดี  ทีฟอง
 
1. นายณัฐพนธ์  เทียงดาห์
2. นางสาวธราภรณ์  เวชพันธ์
3. นางสาวศิริรัตน์  สิงห์ประเสริฐ
4. นายเสนีย์  แสนยะบุตร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีแสง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงนันทิยา  สุภาษิ
4. เด็กหญิงนิตติยา  กันทะ
5. เด็กหญิงนิตยา  พิมพ์เสนา
6. เด็กหญิงนุชนภา  พิมพ์เสนา
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันทองเฮ้า
8. เด็กหญิงประวีณา  ศรีบุรินทร์
9. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีแสง
10. เด็กหญิงภาณินี  วังคีรี
11. เด็กหญิงสาคร  วังคีรี
12. เด็กหญิงสุพิชญา  สุภาษิ
13. เด็กหญิงสุวิมล  สีทาสังข์
14. เด็กหญิงสุวิมล  พรหมมาวัน
15. เด็กหญิงอัญชลี  วังคีรี
 
1. นางชณาเกตุ  แสนยะบุตร
2. นางสาวณัฐชา  มชะศรี
3. นางธนพร  สลีอ่อน
4. นางสาวปิยวรรณ  เขตสถาน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โมรานิล
2. เด็กหญิงนุชบา  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นายราชัญ  ยศปัญญา
2. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกัณธิกา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชาญชำนิ
3. เด็กหญิงเมขลา  เย็นขัน
 
1. นายราชัญ  ยศปัญญา
2. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 1. เด็กชายวราเทพ  จุตตะโน
2. เด็กหญิงสุขรดา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีกุล
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วังคีรี
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์  พิมพ์เสนา
 
1. นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายเกรียงไกร  พิมิตร
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กหญิงณัฐฌา  สารมะโน
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. นายอนุสิทธิ์  นันทพรม
 
1. นายประคอง  ยศพิมพ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญญาวรัตน์  แก้วย้อย
 
1. นางสาวอรพิมพ์  ท่อนแก้ว
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาชูชาติ
 
1. นางจรรยารักษ์  อ่ำนาเพียง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงชีวาพร  แซ่หลอ
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงยุวดี  แซ่หลอ
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. นางสาววิภาวดี  ตันตุลา
 
1. นายประคอง  ยศพิมพ์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเวิน 1. เด็กหญิงภัทริยา  ทองแบบ
2. เด็กหญิงศิรินญา  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวศศิประภา  นาทัน
2. นางสาวเพ็ญประภา  โกษาจันทร์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเวิน 1. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  พรมมาวัน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำแปง
 
1. นางสาวศศิประภา  นาทัน
2. นางสาวเพ็ญประภา  โกษาจันทร์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงรัตติกร  ชานุวัตร
2. เด็กหญิงสุภาพร  สมศรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ทองหล้า
2. นางปิ่นแก้ว  ประสิทธิ์ไทย
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. นายอนุสิทธิ์  นันทพรม
 
1. นายประคอง  ยศพิมพ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจียง 1. เด็กชายกิตติเพชร   พิลากุณ
2. เด็กชายพัฒนพงษ์   แถวอุทุม
3. เด็กชายสิริวัฒน์   ศรีบุรินทร์
 
1. นายชวลิต   ระบือสันเทียะ
2. นางสาวสินีนาฏ   บุตรโยจันโท
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกัลยานี  ยศพิมพ์
2. เด็กหญิงนงนภัส  นนทะโคตร
3. เด็กหญิงเมทินี  สุทธิ
 
1. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย
2. นางนิภาพร  คำแก้ว
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายพิทวัส  ทรงอุดมลักษณ์
2. เด็กชายยงยุทธ  อัครโรจน์
3. เด็กหญิงวาลี  แซ่หลอ
 
1. นางสาวกฤษณา  ยะติ
2. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงศศิประภา  สิงขร
 
1. นายจีระศักดิ์  อินทรักษา
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เพชรกวัก
 
1. นายภานุวัฒน์  พรมทองดี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายเอกลักษณ์  พรมมาวัน
 
1. นายภานุวัฒน์  พรมทองดี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงพิชยา  พรหมรักษา
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงสุพรรษา   ทองปั้น
 
1. นายกรกช  มูลอมาตย์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เหล็กกลมประดิษฐ
2. เด็กหญิงฌัชชา  ปราพรม
3. เด็กหญิงนฤมล  ผิวเนียม
4. เด็กหญิงนาฎิยาพร  บุญอาจ
5. เด็กชายประชาชัย  โสประดิษฐ์
6. เด็กหญิงปิยพร   วังคีรี
7. เด็กชายพีรพล   บรรณามล
8. เด็กหญิงมลธิดา   โสประดิษฐ
9. เด็กหญิงรัชดา  เนธิบุตร
10. เด็กหญิงวชิรญาญ์   หุมอาจ
11. เด็กชายวรพล  พิมสารี
12. เด็กหญิงวราภรณ์    วังคีรี
13. เด็กหญิงวสพร   กุลรัตน์
14. เด็กหญิงสายพิณ   ศรีบุรินทร์
15. เด็กหญิงสิรินภัทร  จันทร์สุกรี
16. เด็กหญิงสุธิดา   แสนเรืองเดช
17. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ศรีบุรินทร์
18. เด็กหญิงสุริษา  นาราศรี
19. เด็กชายอนุชิต   วันทองสังข์
20. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ไกรนอก
 
1. นางทิพอาภรณ์    ตันตุลา
2. นางนวพร   สุขประเสริฐ
3. นางนันทิชา    โสประดิษฐ์
4. นายสมาน   ศรีวิชา
5. นางสุนทร   พรหมดี
6. นางอรุวรรณ  ภูพวก
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  ดอกจันทร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ม้าวมงคล
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายคชรัตน์  พิมพ์เสนา
 
1. นางวนิดา  ไชยพงษ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกสะตี 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ดวงแพง
 
1. นางสาวจุลีย์  พรมเหลา
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวนิตยา  รัตนะเมืองคูณ
 
1. นางสาวนริศรา  น้ำเงิน
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแห้ว 1. เด็กชายธนพร  ยศปัญญา
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงทิพรดา  น้ำกระจาย
 
1. นางสาวจารืณี  สีหะวงษ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. เด็กชายอนาวิน  พิมพ์เสนา
 
1. นายอนุชา  ยวงคำ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงอารยา  สุบรรณรัตน์
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายภูมินทร์  ศรีแสง
 
1. นางพิชญา  มาลา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายวรวิทย์  คุ้มภัย
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ม้าวมงคล
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงอารยา  สุบรรณรัตน์
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์   ไกรนอก
 
1. นางอัจฉรา  นนทะโคตร
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1. เด็กชายนราธร  อินปลัด
 
1. นางทิพรัตน์  ศรีจำปา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. เด็กชายนครินทร์  กองไธสง
 
1. นางฉวีวรรณ  พาแก้ว
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงทิพรดา  น้ำกระจาย
 
1. นางสาวจาริณี  สีหะวงษ์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งชี 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีบุญ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
100 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 1. เด็กชายกันต์ธร  สีหะสุทธิ์
2. เด็กชายกิตภัค  สิงหกาญจนกุล
3. เด็กชายคมวิเศษ  ประสมทรัพย์
4. เด็กชายจักรชัย  พระริด
5. เด็กหญิงจิตรานุช  พรมมี
6. เด็กชายชญานนท์  สีบุตตา
7. เด็กหญิงชลลัดดา  สำเภาลอย
8. เด็กชายชัยวัฒน์  ภูสถาน
9. เด็กหญิงณัฐนรี  ไสวงาม
10. เด็กชายณัฐพล  ศรีคำ
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปันทะนันท์
12. เด็กชายณัฐสิทธิ์  กัณหาวรรณะ
13. เด็กชายทะนงศักดิ์  จันทร์วิสิทธิ์
14. เด็กหญิงทิวาพร  เขาลาด
15. เด็กชายธนวัฒน์  พันธุระ
16. เด็กชายธนวุธ  วงค์ชารี
17. เด็กหญิงนงค์นุช  สีหะสุทธิ์
18. เด็กหญิงบัณฑิตา  งามสันเทียะ
19. เด็กชายปกรณ์  กาสาวัตร์
20. เด็กหญิงปิยะพร  ประสมทรัพย์
21. เด็กชายพีระพาส  บูรณวิชิต
22. เด็กชายภัทราวุธ  วังคีรี
23. เด็กชายภานุวัฒน์  สารมะโน
24. เด็กชายวีระพงศ์  กัณหาวรรณะ
25. เด็กชายวเสกศ์  ทองบังเกาะ
26. เด็กชายศิวราม  งามดี
27. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสมทรัพย์
28. เด็กชายสุรชัย  จันทร์พิมพ์
29. เด็กหญิงไพลิน  กาวน
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
3. นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี
4. นางสรัญญา  แสงลับ
5. นางสาวอทภา  ไชยแสน
6. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
7. นายเสริม  วงษ์มานิตย์
8. นายไพรสนฑ์  คนขาว
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. เด็กชายณัฐกิจ  ส้านสิงห์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  บุญศรี
3. เด็กชายธนพล  เลียงกาทิพย์
4. เด็กชายพิทักษ์  ปู่นิน
5. เด็กชายภานุพงศ์  คำวิเศษ
6. เด็กหญิงศิราพร  นันทพรม
7. เด็กหญิงสิรินยากร  กองไธสง
8. เด็กหญิงสุมิตรา  บุญเรือง
9. เด็กหญิงอนัดดา  คำนัน
10. เด็กหญิงอภัสรา  แก้วย้อย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กันเกียว
2. นางนงนุช  มั่นเหมาะ
3. นางสาวอรวิภา  หันธนู
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  พิมพ์เสนา
2. เด็กชายคชรัตน์  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุภาษิ
4. เด็กหญิงปิยภรณ์  อุปวงษ์
5. เด็กหญิงมะปรางทิพย์  ศรีแสง
6. เด็กหญิงสุพัตรา  พิมพ์เสนา
7. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีแสง
8. เด็กชายอนัชชา  พิมพ์เสนา
9. เด็กชายอนุวัตร  สุคง
10. เด็กชายเอกรักษ์  เชื้อบุญมี
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก
2. นางวนิดา  ไชยพงษ์
3. นางสาววิศนันท์  อุปไมยอธิชัย
 
103 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงชลฐิชา  บุญศรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุธงษา
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ศรีแสง
4. เด็กหญิงสร้อยเพชร  แสงเพชร
5. เด็กหญิงสายหมอก  สุธงษา
6. เด็กหญิงอาทิตยา  สุธงษา
 
1. นางสิริยา  ยศพิมพ์
2. นางเพลินจิต  ยะโสธร
 
104 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ยศพิมพ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทับทิมจันทร์
3. เด็กหญิงชุติมา  โสประดิษฐ์
4. เด็กหญิงนงนภัส  นนทะโคตร
5. เด็กหญิงศิรินนท์  เสนานุช
6. เด็กหญิงเมทินี  สุทธิ
 
1. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย
 
105 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  จ่าพันธุ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  เชื้อบุญมี
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  พุทธวงศ์
4. นางสาวปวีณา  อาจคำชัย
5. เด็กหญิงมลฑิชา  บุญพรม
6. เด็กหญิงวิชุดา  เชื้อบุญมี
7. นางสาวศิรินทิพย์  ศรีมาศ
8. นางสาวเมริษา  เชื้อบุญมี
 
1. นายขจรเดช  เสงี่ยมเฉย
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ธัญญะอุดม
2. เด็กชายวิธวัฒน์  ธัญญะอุดม
3. เด็กชายเจตภานุ  ปาฝน
 
1. นายบุญธรรม  ราศรี
2. นายเสถียร  ชนะมาร
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันทองสุข
2. เด็กชายธัญยธรณ์   ผดุงโกเม็ด
3. เด็กชายยุทธนา  จันทบุญ
 
1. นายกรกช  มูลอมาตย์
2. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) 1. เด็กชายจตุรงค์  เนตรแสงศรี
2. เด็กหญิงมยุรี  สารมโน
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  เนตรแสงศรี
 
1. นางสาวพิชฌ์ชนาฎป์  เนตรแสงศรี
2. นายเสิน  เหมสุทธิ์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. นายกฤษฎา  สว่างศรี
2. เด็กชายนพชัย  รอดน้อย
3. เด็กชายบรรดาศักดิ์  แถวอุทุม
 
1. นางสาวนริศรา  น้ำเงิน
2. ว่าที่ร้อยโทบรรจง   บุญทัน
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันอุทะ
2. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ซ้อนจันดี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ภูด่านงัว
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีทาสังข์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ประสมทรัพย์
6. เด็กหญิงอภิญญา  วังคีรี
 
1. นางวาสนา  รัตนมงคล
2. นางเพ็ญนภา   นครศรี
3. นางเรณู   ราชพรหมมา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกัญญานุช  โยเฮือง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เชื้อบุญมี
3. เด็กหญิงพรวิมล  หอมสุวรรณ
4. เด็กหญิงวรัญญา  จันทะพินิจ
5. เด็กหญิงวินุตา  สว่างทุกข์
6. เด็กหญิงศิรินภา  แสนคำเฮือง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 1. เด็กชายนราพงษ์   สิงห์ภา
2. เด็กชายอนันชัย  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วขวิด
 
1. นายจิราวุฒิ  วิเศษโวหาร
2. นายอนุรักษ์  ขันขวา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  พรมลิ
2. เด็กชายภัควัตร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายวิชชากร  สารมโน
 
1. นางจตุพร  มาห้างหว้า
2. นายสนทยา  สาระพันธ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กชายทิพากร  กุลาชัย
2. นายนิวัฒน์  เนตรแสงศรี
3. เด็กชายพงษ์ศกร  คงทน
 
1. นายภานุวัตร  แก้วยม
2. นางสาวสุทัตตา  จันทร์เนตร
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพัชริดา  สีโห้
2. เด็กชายภูษิต  สุวรรณอินทร์
3. เด็กหญิงมานิกา  ฝักฝ่าย
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกรพินธ์   แซ่หล่อ
2. เด็กชายกฤษฎางค์  อุ่นไพร
3. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ทองเมือง
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงกานต์ธดา  ทองปั้น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันหาวรรณะ
3. เด็กหญิงณัทริกา  เขาทอง
 
1. นางพัชรา  กมลชิต
2. นางสุภาพร  ปลัดศรีช่วย
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงนริศรา  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เพชรกวัก
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พรหมภาพ
2. เด็กหญิงมุทิตา  เชื้อปู่คง
3. เด็กหญิงอารีญา  นารี
 
1. นางวัจนา  คำแก้ว
2. นางอมรรัตน์  อุ่นยา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วังหิน
2. เด็กหญิงพรพิมล  นนทะโคตร
3. เด็กหญิงศิรินันท์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาววราภรณ์  เนตรแสงศรี
2. นายอนุสรณ์  สุขศรี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงปภัสรา  อารีรมย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พลขันธ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ทองหล้า
 
1. นางจินตนา  แก่นสารี
2. นางอวยพร  อำมะเีหียะ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทอง 1. เด็กชายทศพร  วิธาธาร
2. เด็กหญิงรุ้งฝน  สารมะโน
3. เด็กชายวรายุทธ์  ศรีบุตรตา
 
1. นายมาโนช  อึ้งสุวรรณ
2. นางอมรรัตน์  อุ่นยา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทะแพง
2. เด็กหญิงมุทธิตา  ศรีชามก
3. เด็กหญิงโสริยา  สิงห์ภา
 
1. นางสาวจงจิตร  สีสิม
2. นางอนุชยา  ราชพรหมมา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. นางสาวปวีณา  อาจคำชัย
2. เด็กหญิงมลฑิชา  บุญพรม
3. เด็กหญิงมาลินี  นนทะโคตร
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายฐิตานุวัฒน์  วังคีรี
 
1. นางสาวรำไพ  เสาว์ทอง
2. นางวารัตตา  พรมโยธา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  เสนานุช
2. นางสาวอรองค์  วังคีรค
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางนงค์รักษ์  บัวบาน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงอรนรินทร์  บุญอาจ
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแดง 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แสงราช
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุภาษิ
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
2. นายแทน  ชำนาญพันธ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทะคีรี
2. เด็กหญิงพรไพริน  รักษี
3. เด็กหญิงสุรัตน์ศา  ทองเมือง
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายธนากร  ขันทองเฮ้า
2. เด็กชายปราโมทย์  คำนัน
 
1. นางสาวชุลีพร  บุญศร
2. นางสาวธิดารัตน์  สนธิพงษ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งชี 1. นายสุริยา  วันทองสุข
2. นายอนุศักดิ์  ขันทีท้าว
 
1. นางประภัสสร  ดีรักษา
2. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. นายนุชา  สมบูรณ์
2. นายอิทธิพัทธ์  กองพอด
 
1. นางนิตยา  มัชปาโต
2. นางอภิญญา  ผ่องจิตร
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพรไพริน  รักษี
2. เด็กหญิงสุรัตน์ศา  ทองเมือง
 
1. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
2. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ศรีทาสังข์
2. เด็กหญิงสุพัตรา    คำแก้ว
 
1. นายธวัชพงษ์   พรหมจักร
2. นางวาสนา   รัตนมงคล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามาลา 1. เด็กชายจักษณา  ยศปัญญา
2. เด็กชายปรัชญา  เทพวันดี
3. เด็กชายสิรวิชญ์  จำปาศรี
 
1. นายธวัชชัย  จันดาหาร
2. นายศุภโชติ  ผสม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งชี 1. เด็กชายจารุวัช  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายธเนศร์  เกตุทองมา
3. เด็กชายภัทรธร  อติสกุล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
2. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นนทะการ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อินวาท
3. เด็กชายวรวิทย์  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางสาวคณพร  คำไพเลื่อน
2. นายชิษณุพงศ์  พรมมาวัน
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งชี 1. นายสุริยา  วันทองสุข
2. เด็กชายอนุรักษ์  พ่วงพรม
3. เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิพล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สามิตร
2. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ด่อนแผ้ว
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83.783 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงชะวะระริตา  กันธุ
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. นางสาวรัตนาภรณ์   สิงห์ภา
 
1. นางกฤษติยา  อิ่มผักแว่น
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายกันตณต  บัวบาน
 
1. นางสาวคล่อง  สิงห์สถิตย์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายเจษฏากร  ชินระนาท
 
1. นางสาวภัทรา  จิ่มอาสา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ยศพิมพ์
 
1. นางวิลาวรรณ  โยเฮือง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ธนสูตร
 
1. นางอัญชัน  จักกรณ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรีชามุข
 
1. นางกฤษติยา  อิ่มผักแว่น
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 1. เด็กหญิงอัญญาณี  ไพสาณย์
 
1. นางสุพิญ  เอี่ยมแสงวัฒนา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงวราเนตร  ศรีอินคำ
2. เด็กชายเมธี  ยิ่งยงวัฒนกิจ
 
1. นางอัญชัน  จักรกรณ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. นางสาวณัฐภรณ์  ยศพิมพ์
2. เด็กหญิงมาลินี  นนทะโคตร
 
1. นางวิลาวรรณ  โยเฮือง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศิริ
2. เด็กหญิงจีลาวัลย์  คำเกษ
3. เด็กชายธนเทพ  คำบุดษิ
4. เด็กชายประภัทร์ชัย  ราชเตชัย
5. เด็กหญิงปานฤดี  ศิริ
6. เด็กหญิงวรัญญา  มะนาวหวาน
 
1. นายกฤตยา  คำพิลา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุตรสมบัติ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายชินดนัย  ศิริ
2. เด็กชายชินวัตร  สุภาษิ
3. เด็กชายธนพล  คำเกต
4. เด็กชายธีรพัฒน์  สถานทง
5. เด็กชายนุกูล  เลียงกาทิพย์
6. เด็กชายมงคล  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายพรหมมินทร์  บุญชู
2. นางสมลักษณ์  วิบูลย์คำ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กชายกุลเดช  แก้วขาว
2. เด็กชายชลัมพล  สุคงเจริญ
3. เด็กชายธนาวุฒิ  ศิริ
4. เด็กชายพิฆเนศ  วังคีรี
5. เด็กชายภคพงษ์  แก้วขาว
6. เด็กชายวีรพงษ์   ศรีแสง
7. เด็กชายศรัณย์  ศรีบุญ
8. เด็กชายโชคสำราญ  ขวัญเขียน
 
1. นายกฤตยา  คำพิลา
2. นายพิเชษฐ์  วิบูลย์คำ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทะศรี
2. เด็กหญิงกรพินธ์  แซ่หลอ
3. เด็กชายกฤษฎางค์  อุ่นไพร
4. เด็กหญิงชลิดา  บุญอาจ
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงขรณ์
6. เด็กหญิงนันทพร  กมลรัตน์
7. เด็กหญิงพรทิพย์  หมั่นทองหลาง
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์ศรี
9. เด็กหญิงวราลี  เอียงทารัมย์
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
3. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   เหล็กกลมประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนาฎิยาพร    บุญอาจ
3. เด็กหญิงปิยพร   วังคีรี
4. เด็กหญิงรัชดา    เนธิบุตร
5. เด็กชายวรพล   พิมพ์สารี
6. เด็กหญิงวราภรณ์   วังคีรี
7. เด็กหญิงวสพร   กุลรัตน์
8. เด็กหญิงสุทธิดา   แสนเรืองเดช
9. เด็กหญิงสุริษา   นาราศรี
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์   ไกรนอก
 
1. นางสิรินทร์    นรินทร์
2. นางสุนทร   พรหมดี
3. นางอรุวรรณ  ภูพวก
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. นางสาวนิราวัลย์  คำแก้ว
2. นางสาวปริญญา  ศรีทาสังข์
3. เด็กหญิงรัตนาพร  วังคีรี
4. นางสาววราภรณ์  วังคีรี
5. นางสาวสุภาภรณ์  พิมพ์เสนา
 
1. นายทนงศักดิ์  ศรีบุรินทร์
2. นายวิทยา  โสภา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเวิน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อุทคำ
2. เด็กหญิงพรหมพร  พรมภักดิ์
3. เด็กหญิงอิศริยา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวภคมน  โกษาจันทร์
2. นางสาวเพ็ญประภา  โกษาจันทร์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1. นางสาวนิตยา   ทองม่อม
2. เด็กหญิงสุภัชสร  แสงราช
3. นายอนุสิทธิ์  นันทพรม
 
1. นางสาวนพาพันธ์  เนาว์แก้ว
2. นางสมศรี  ช่วยชาติ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันลา
2. นางสาวภาวิณี  แถวอุทุม
3. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางตติยา   คล้ายแก้ว
2. นางสาวปัทมา  ลาสิงห์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  เสนานุช
2. เด็กหญิงกาญจนา  มั่นเข็มทอง
3. เด็กหญิงจินตนา  สว่างไธสง
 
1. นางจิตประไพ  เทพวีระกุล
2. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หุมอาจ
2. นายนุชา  สมบูรณ์
 
1. นางวิลาวรรณ  โยเฮือง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินสอ 1. เด็กชายชัยณรงค์  แสนคำสอ
2. เด็กชายวีระยุทธ  สีทาสังข์
 
1. นางจิรัชญา  บุตรเต
2. นางราตรี  ศรีบุรินทร์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ทรงพุฒ
2. เด็กหญิงพุทธรัตน์  พันทากุล
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
2. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 1. เด็กชายฐิติพงศ์  วังคีรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วังคีรี
 
1. นายอ็อด  โสนางรอง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านซ้าย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธัญญะอุดม
2. นางสาวณัฐภรณ์  ยศพิมพ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญพรม
2. นางรวิวรรณ  มนัส
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เนธิบุตร
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวคำหล้า  พรหมศรีจันทร์
2. นางสาวจินตนา  แก้วเกษศรี
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพรรณณิภา  บุญอาจ
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่อน 1. เด็กหญิงศุภร  ไชยคีนี
 
1. นางสาวพรรณิภา  วิจิตรปัญญา
 
168 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  มงคลชัย
 
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงธิดาพร  ท้าววิราษ
 
1. นายกรกช  มูลอมาตย์
 
170 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายชินวัตร  ประจอบมอญ
 
1. นางทองสี  สุโขยะชัย
 
171 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กหญิงสติพา  วังคีรี
 
1. นายกรกช  มูลอมาตย์
 
172 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายชวกร  สุโขยะชัย
 
1. นางทองสี  สุโขยะชัย
 
173 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายอาเนช  ศรีบุรินทร์
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  ประจอบมอญ
 
1. นางทองสี  สุโขยะชัย
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1. เด็กชายอรรถพงษ์  วังคำ
 
1. นายพรศักดิ์  ชรินทร์
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 1. เด็กหญิงกรณิกา  มูลอามาตย์
2. เด็กชายกิตภัค  สิงหกาญจนกุล
3. เด็กชายคมวิเศษ  ประสมทรัพย์
4. เด็กชายจักรรินทร์  สุธงษา
5. เด็กหญิงจิตรทิวา  บุตรโชติ
6. เด็กหญิงจิตรานุช  พรมมี
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  วันทองสุข
8. เด็กหญิงชมพูนุช  โสประดิษฐ์
9. เด็กหญิงชลลัดดา  สำเภาลอย
10. เด็กชายชัยวัฒน์  ภูสถาน
11. เด็กชายชิติพัทธ์  ประสมทรัพย์
12. เด็กหญิงณัฐนรี  ไสวงาม
13. เด็กหญิงทิวาพร  เขาลาด
14. เด็กชายธนวัฒน์  พันธุระ
15. เด็กหญิงนงค์นุช  สีหะสุทธิ์
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  งามสันเทียะ
17. เด็กหญิงปิยะพร  ประสมทรัพย์
18. เด็กชายภัทราวุธ  วังคีรี
19. เด็กชายภานุวัฒน์  สารมะโน
20. เด็กชายวรวุฒิ  กาวน
21. เด็กชายวีระพงค์  กัณหาวรรณะ
22. เด็กหญิงศิริพร  พิมพ์ทอง
23. เด็กหญิงศิริมล  สุธงษา
24. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสมทรัพย์
25. เด็กหญิงสุธีมนต์  สุพรมอินทร์
26. เด็กหญิงสุภัสสร  หมวดเมือง
27. เด็กชายอัครพล  สีบุตตา
28. เด็กชายอุนต้า  คำภาจูม
29. เด็กหญิงอุษณิษา  เขาลาด
30. เด็กหญิงไพลิน  กาวน
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นางสาวพรทิพย์  โฮมชัย
3. นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี
4. นางสรัญญา  แสงลับ
5. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
6. นายเสริม  วงษ์มานิตย์
7. นายไพรสนฑ์  คนขาว
 
177 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงภัทราวรินทร์  ศรีน้อย
 
1. นางสาวเพชรไพลิน  วิโรจน์รัญจวน
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงพิสุทรินี  ทวีทรัพย์
2. เด็กชายพีรวัฒน์  วันณา
3. เด็กหญิงสายขิม  บริบูรณ์มุกข์
 
1. นางกัลยา  ชัยชนะ
2. นางจินตนา  กองลาแช
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  เสนานุช
2. เด็กหญิงวิชญาดา  พรมรารักษ์
3. เด็กหญิงอภิชยา  ถึงนาค
 
1. นางกัลยา  ชัยชนะ
2. นางนิภารัตน์  นนทการ
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีจริยา
 
1. นางสาวเอมอร  ปัญญาแก่น
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายรณกฤต  หะริตา
 
1. นางประไพศิลป์  ศรีณรงค์ฤทธิ์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงปิยพร  ศรจันทร์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ธรรมรังษี
3. เด็กหญิงสุทัตตา  วิจิตรปัญญา
 
1. นางนิภาภรณ์  บุราณ
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1. เด็กชายธงชัย  พรหมมาวัน
 
1. นางธนพร  สลีอ่อน
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 1. เด็กชายธนวัฒน์  กาฬกาญจน์
 
1. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงปิยพร  ศรจันทร์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ธรรมรังษี
3. เด็กหญิงสร้อยเพชร  แสงเพชร
4. เด็กหญิงอานงค์  กาวล
5. เด็กชายเทวราช  ศรีธรรมมา
 
1. นางเพลินจิต  ยะโสธร
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเป่ง 1. เด็กชายณัฐกิตต์  สิงห์ภา
 
1. นางสาวโสมยง  พานทอง
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1. เด็กหญิงอรชุดา  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บุตรสมบัติ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายเทวราช  ศรีธรรมมา
 
1. นางเพลินจิต  ยะโสธร
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กหญิงปิยพร  ศรจันทร์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ธรรมรังษี
3. เด็กหญิงสร้อยเพชร  แสงเพชร
4. เด็กหญิงอานงค์  กาวล
5. เด็กชายเทวราช  ศรีธรรมมา
 
1. นางเพลินจิต  ยะโสธร
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายชัฎชลิต  สังเกตุ
2. เด็กชายวรพล  ฉายแสง
3. เด็กชายอนุวัต  มณีกันตา
 
1. นางจินตนา  แก่นสารี
2. นางอวยพร  อำมะเหียะ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กชายธนพันธ์  ภู่พงษ์
2. เด็กชายธีระเดช  แสวงผล
 
1. นางดาวใจ  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางวาสนา  นนทะโคตร
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 1. เด็กชายนิวัฒน์  โคตรทิพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์พร   สุขศรี
 
1. นางสาวนิรัต  กันยาประสิทธิ์
2. นางสาวปาณชีพ  หมายดี
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ใจจริง
2. เด็กชายสรายุทธ  แพทย์ไชโย
 
1. นางสาวภัทรนิชา  แก้วเสน
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สุภาษิ
2. เด็กหญิงมณีวรรณ   เชื้อบุญมี
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวณัฐฐาภรณ์  กุลแจ่ม
2. ดร.อุทัย  จันทร์กอง
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สรสูงเนิน
2. เด็กชายพรภริษย์  ผดุงโกเม็ด
3. เด็กชายภูมินทร์  สีหะสุต
 
1. นายวรัทพงษ์  อมรรัฐฒสรรค์