สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฏฐินันท์  ธนสุวรรณพงษ์
 
1. นางสาวกนิษฐา  ยศปัญญา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศศิประภา  สุขเสริม
 
1. นายกิตติคุณ  กมลรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษา
 
1. นายกิตติคุณ  กมลรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศศิประภา  สุขเสริม
 
1. นายกิตติคุณ  กมลรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษา
 
1. นายกิตติคุณ  กมลรัตน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิภาธร  บุญธรรม
2. เด็กชายอดิศร  วงษา
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กุลศิริ
 
1. นายเทวินทร์  ยศปัญญา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 55.4 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กุลศิริ
 
1. นางสาวกนิษฐา  ยศปัญญา