สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายคมวิเศษ  ประสมทรัพย์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ประสมทรัพย์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ภักดีมี
2. นายเสริม  วงษ์มานิตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายคมวิเศษ  ประสมทรัพย์
2. เด็กหญิงชลลัดดา  สำเภาลอย
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ไสวงาม
4. เด็กชายธนวุธ  วงค์ชารี
5. เด็กชายวีระพงศ์  กีญหาวรรณะ
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายจักรชัย  พระริด
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีคำ
3. เด็กชายสุรชัย  จันทพิมพ์
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์
2. นางสาวอรสา  โกษาจันทร์
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  พันธุระ
 
1. นายกรกช  มูลอามาตย์