สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนฤมล  โกษาจันทร์
 
1. นางชนัญญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  โกสม
 
1. นางชนัญญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประสมทรัพย์
2. เด็กชายพันกร  วันทองสุข
 
1. นางชนัญญาลักษณ์  พิลาเกิด
2. นางสาวอาทิตยา  กล้าหาญ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพันกร  วันทองสุข
2. เด็กชายอาทร  ศรีหะสุทธิ์
 
1. นางชนัญญาลักษณ์  พิลาเกิด
2. นายวีรศักดิ์  คลังชำนาญ
 
5 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายพีรณัฐ  วันทองสุข
 
1. นางสาวอทิตยา  กล้าหาญ
 
6 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนฤมล  โกษาจันทร์
 
1. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
7 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะคุณ
 
1. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
8 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะคุณ
 
1. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด
 
9 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  โกสม
 
1. นางชนัณญาลักษณ์  พิลาเกิด