สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงสัชฌกร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงสุทัตตา  จุตตะโน
3. เด็กหญิงอริญชยา  หมุนดอน
 
1. นางพิมพ์ญาดา  ยศปัญญา
2. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองปั้น
 
1. นางพิมพ์ญาดา  ยศปัญญา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงสัชฌกร  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริญชยา  หมุนดอน
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
5 ปฐมวัย กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุส   คำมานิตย์
2. เด็กชายชยกร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายณัชพล  ทองปั้น
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นามนุ
5. เด็กชายภูมิรพี  ศรีบุรินทร์
 
1. นางนิภาภรณ์  พิมพ์สารี
2. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
6 ปฐมวัย การเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุส  คำมานิตย์
2. เด็กชายชยกร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายณัชพล  ทองปั้น
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นามนุ
5. เด็กชายภูมิรพี  ศรีบุรินทร์
 
1. นางนิภาภรณ์  พิมพ์สารี
2. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นามบุ
 
1. นางสมถวิล  วรชัยพิทักษ์