สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งชี สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82.35 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวินี  คำมี
 
1. นายนิติพงษ์  ไชยคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายวรานนท์  เคนวงค์ษา
 
1. นางพัชรี  มูลเมือง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ราชวัตร
2. เด็กหญิงนันธิกา  อ้อมงาม
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เนตรผง
4. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีบุญ
5. เด็กหญิงโชติกา  ศรีแสง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
2. นายนิติพงษ์  ไชยคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุรีรัตน์  กันยาประสิทธิ์
2. นายสุริยา  วันทองสุข
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สามิตร
2. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  หุมอาจ
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  โสประดิษฐ์
 
1. นางบุษย์สิริ  กองแกน
2. นางเพชริน  เชื้อบุญมี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ราชวัตร
2. เด็กหญิงญาณิกา  ศรีพรหม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
2. นางประภัสสร  ดีรักษา
 
7 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมิตา  ฤทธิพรม
2. เด็กหญิงสาวิกา  สายศักดิ์
 
1. นางบุษย์สิริ  กองแกน
2. นางเพชริน  เชื้อบุญมี
 
8 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภิญโญศรี
2. นางสาวอรทัย  สายศักดิ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
2. นางบุษย์สิริ  กองแกน
 
9 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำยี่
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  สาระมโน
3. เด็กหญิงอภิชญา  โสภาวัง
 
1. นางสาวสลักจิตร  บุญแถม
 
10 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีบุญ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
11 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีบุญ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
12 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีบุญ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เนตรผง
2. เด็กหญิงรัตติกร  ปารี
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีบุญ
 
1. นายนิติพงษ์  ไชยคำ
2. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์สถิตย์
2. เด็กชายยุทธนา  วันทองสุข
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สามิตร
2. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิกา  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงรัตติกร  ปารี
3. เด็กหญิงรุ่งธิดา  อาภาพันธุ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
2. นางประภัสสร  ดีรักษา
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยมงคล  จันทร์มา
2. เด็กชายสัญญพงศ์  เปี่ยมรุ่งเรือง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
2. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุริยา  วันทองสุข
2. นายอนุศักดิ์  ขันทีท้าว
 
1. นางประภัสสร  ดีรักษา
2. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิกา  ศรีพรหม
2. เด็กชายวรานนท์  เคนวงค์ษา
 
1. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจารุวัช  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายธเนศร์  เกตุทองมา
3. เด็กชายภัทรธร  อติสกุล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
2. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุริยา  วันทองสุข
2. เด็กชายอนุรักษ์  พ่วงพรม
3. เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิพล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สามิตร
2. นายศุภเกียรติ  เชื้อบุญมี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนัจรีพร  ศรีแสง
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัจรีพร  ศรีแสง
2. นายอนุศักดิ์  ขันทีท้าว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วันเสี่ยน
2. นางสาวทิพย์วรรณ  แก่นนาค
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีบุญ
 
1. นางพัชรี  มูลเมือง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เปี่ยมรุ่งเรือง
 
1. นางพัชรี  มูลเมือง
 
25 ปฐมวัย การแข่งขันเกมการศึกษา ปฐมวัย 82.28 ทอง 10 1. เด็กหญิงชุติมา  สายศักดิ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ชาวกระลืม
 
1. นางจีระนันท์  เปรมจิตร
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชุติมา  สายศักดิ์
2. เด็กหญิงวิกานดา  สิงห์สถิตย์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ชาวกระลืม
 
1. นางจีระนันท์  เปรมจิตร
2. นางปิยะดา  เสนานุช