สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  กองสิมมะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุภาษิ
3. เด็กหญิงดวงพร  มาสกุลทอง
4. เด็กหญิงนพมาศ  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงบุษกร  ศิริ
6. เด็กหญิงปรารถนา  สีแสง
7. เด็กชายพลพล  สุขเรือง
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตันตุลา
9. เด็กหญิงฟ้า  ยาระงับ
10. เด็กชายฟ้าลิขิต  เชื้อบุญมี
11. เด็กหญิงภัทรธิราภรณ์  เสนานุช
12. เด็กหญิงวนิดา  ศิริ
13. เด็กหญิงวรรณวิศา  อุปปัญญาคำ
14. เด็กหญิงวรัทยา  สุกสี
15. เด็กหญิงวัลฤดี  ทีฟอง
 
1. นายณัฐพนธ์  เทียงดาห์
2. นางสาวธราภรณ์  เวชพันธ์
3. นางสาวศิริรัตน์  สิงห์ประเสริฐ
4. นายเสนีย์  แสนยะบุตร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทะแพง
2. เด็กหญิงมุทธิตา  ศรีชามก
3. เด็กหญิงโสริยา  สิงห์ภา
 
1. นางสาวจงจิตร  สีสิม
2. นางอนุชยา  ราชพรหมมา