สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุธงสา
 
1. นางวนิดา   ไชยพงษ์
 
2 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กชายปรีชาพล  ริบรวมทรัพย์
 
1. นางวนิดา   ไชยพงษ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิดา  พันไทย
2. เด็กหญิงสุริตา  ศรีแสง
3. เด็กหญิงอรัญญา  โสประดิษฐ์
 
1. นางดวงใจ  พรหมนนท์
2. นางเอวิกา  จันทวงษ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ขันทองเฮ้า
2. เด็กชายปราโมทย์  คำนัน
 
1. นางสาวชุลีพร  บุญศร
2. นางสาวธิดารัตน์  สนธิพงษ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  ขันทองเฮ้า
2. เด็กชายธนโชติ  พิมพ์พุฒิ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สนธิพงษ์
2. นางสาวเบญจมาศ  บุตรสมบัติ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชาดา  กุลบน
2. เด็กหญิงเจมวลี  สุภาษิ
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก
2. นางเอวิกา  จันทวงษ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุปรียา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุบปัญญาคำ
 
1. นางสาวบังอร  เลิกนอก
2. นางเอวิกา  จันทวงษ์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติวรดา   สงนอก
2. เด็กชายนพกร   พายัพ
3. เด็กชายอภิวัตร   สีทาสังข์
 
1. นางสาววิไล   ศิริ
2. นางอัญชลี   แก้วย้อย