สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกษมศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชบา  พุ่มพวง
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ชนก  จันทะคีรี
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  นันทะพรม
 
1. นางสมเจต  พวงคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวราวุฒิ  ทีภูเวียง
 
1. นางสมเจต  พวงคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารยา  สุบรรณรัตน์
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมขลา  เย็นขัน
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศริมน  จันทศรี
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุสรณ์  อู่เล็ก
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวดล  แพทย์ไชโย
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพันธ์นิดา  ธิมาพันธ์
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนัย  คำนัน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นันทะพรม
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นายวิโรจน์  อุดศรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะคีรี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอาภรณ์  ขันติมิตร
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรนภา  กุลาชัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เย็นขัน
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โมรานิล
2. เด็กหญิงมนัสศิตา  เขตสถาน
3. เด็กชายเหิรฟ้า  แซ่หลอ
 
1. นางลำพึง  บุญสิน
2. นายวิโรจน์   อุดศรี
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณธิกา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธนัญญา  สิทธิเจริญ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีแสง
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชบา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โสประดิษฐ์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
1. นางลำพึง  บุญสิน
2. นายวิโรจน์   อุดศรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วเรียบ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  วังคีรี
3. เด็กหญิงเมขลา  เย็นขัน
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นางลำพึง  บุญสิน
 
19 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนุชา  คำนัน
2. เด็กชายอภิชัย  ศรีชามก
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
2. นายราชัญ  ยศปัญญา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  แพทย์ไชโย
2. เด็กหญิงนราธิป  บุญอาจ
3. เด็กชายภูบดินทร์  บุญอาจ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีชามก
5. เด็กหญิงสร้อยรัตน์ดา  ยิ้มละมัย
 
1. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฎ์ณัฐกร
2. นางสมเจต  พวงคำ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ทองเมือง
2. เด็กหญิงพัชริดา  สีโห้
3. เด็กหญิงมานิกา  ฝักฝ่าย
4. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  แซ่วื่อ
5. เด็กหญิงสุวิตา  บัวเหมือน
 
1. นางสาวจีรภัทร  โสภา
2. นางสาวจีรภัทร  โสภา
3. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.66 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษติภูมิ  จันดาหาร
 
1. นายสมพงษ์  ศรีอภัย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี  วังคีรี
 
1. นางสาวฐาณุการณ์  ณัฐฏ์ณัฐกร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกุลพิพัฒน์  เขตสถาน
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เชื้อบุญมี
 
1. นายสมพงษ์  ศรีอภัย
2. นายสมเจต  พวงคำ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  เชื้อุบุญมี
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มูลชาติ
 
1. นายสมพงษ์  ศรีอภัย
2. นายสมเจต  พวงคำ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  ศรีพรหม
2. เด็กชายอาคม  ตันตุลา
 
1. นายสมพงษ์  ศรีอภัย
2. นางสมเจต  พวงคำ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงขรณ์
2. เด็กหญิงนันทพร  กมลรัตน์
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  นันติภา
4. เด็กหญิงปวีณา  นันทะพรม
5. นางสาวพรทิพย์  หมั่นทองหลาง
6. เด็กหญิงวนิดา  แซ่เถา
7. เด็กหญิงวรนารี  จันทะคีรี
8. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นแก้ว
9. เด็กหญิงวาเลนไทน์  วงศ์อุปี
10. เด็กหญิงอรอุมา  สีหะไตรย์
 
1. นางพิชญา  มาลา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศวรรษ  นันทะพรม
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงนิศา  พลขันธ์
4. เด็กชายพงษ์ธิพัฒ  เนตรผง
5. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
6. เด็กหญิงพิกุล  ศรีบุญ
7. เด็กชายพีรเชษฐ์  ศรีพรหม
8. เด็กหญิงมีนา  ศรีอภัย
9. เด็กชายรุตศรัณย์  ศรีชามก
10. เด็กชายวราวุฒิ  ทีภูเวียง
 
1. นายสมพงษ์  ศรีอภัย
2. นางสมเจต  พวงคำ
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โมรานิล
2. เด็กหญิงนุชบา  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นายราชัญ  ยศปัญญา
2. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณธิกา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชาญชำนิ
3. เด็กหญิงเมขลา  เย็นขัน
 
1. นายราชัญ  ยศปัญญา
2. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
31 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชีวาพร  แซ่หลอ
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
32 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิทวัส  ทรงอุดมลักษณ์
2. เด็กชายยงยุทธ  อัครโรจน์
3. เด็กหญิงวาลี  แซ่หลอ
 
1. นางสาวกฤษณา  ยะติ
2. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
33 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารยา  สุบรรณรัตน์
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
34 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารยา  สุบรรณรัตน์
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
35 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรไพริน  รักษี
 
1. นายมงคล  วิโรจน์รัญจวน
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.1 ทอง 13 1. เด็กชายพุทธพงษ์  โอฐปวะภัย
2. เด็กชายวีรยุทธ  ศรีพรหม
3. เด็กชายอภิสร  น้ำใส
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชริดา  สีโห้
2. เด็กชายภูษิต  สุวรรณอินทร์
3. เด็กหญิงสุวิตา  ขัวเหมือน
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชริดา  สีโห้
2. เด็กชายภูษิต  สุวรรณอินทร์
3. เด็กหญิงมานิกา  ฝักฝ่าย
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพินธ์   แซ่หล่อ
2. เด็กชายกฤษฎางค์  อุ่นไพร
3. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ทองเมือง
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญปลอด
2. เด็กหญิงศิรินภา  จันทะคีรี
3. เด็กชายเกื้อกูล  แสงแก้ว
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สิงขรณ์
2. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวนฝัน  นันทะพรม
2. เด็กหญิงนารี  แสงราช
3. เด็กหญิงรัตน์กมล  นามมะโคต
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงอรนรินทร์  บุญอาจ
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทะคีรี
2. เด็กหญิงพรไพริน  รักษี
3. เด็กหญิงสุรัตน์ศา  ทองเมือง
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรไพริน  รักษี
2. เด็กหญิงสุรัตน์ศา  ทองเมือง
 
1. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
2. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงขรณ์
 
1. นางพิชญา  มาลา
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เย็นขัน
2. เด็กชายจีระศักดิ์  จันทะคีรี
3. เด็กชายนวพล  ศรีบุญ
4. เด็กชายภูวิชิต  เชื้อบุญมี
5. เด็กชายศราวุฒิ  ทองคำ
6. เด็กชายเจษฎา  พิมพ์เสนา
 
1. นายราชัญ  ยศปัญญา
2. นางเอื้อมพร  ยศปัญญา
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทะศรี
2. เด็กหญิงกรพินธ์  แซ่หลอ
3. เด็กชายกฤษฎางค์  อุ่นไพร
4. เด็กหญิงชลิดา  บุญอาจ
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิงขรณ์
6. เด็กหญิงนันทพร  กมลรัตน์
7. เด็กหญิงพรทิพย์  หมั่นทองหลาง
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์ศรี
9. เด็กหญิงวราลี  เอียงทารัมย์
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
3. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  แซ่หลอ
2. เด็กชายกฤษฎางค์  อุ่นไพร
3. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  ทองเมือง
4. เด็กหญิงนันทพร  กมลรัตน์
5. เด็กหญิงอารยา  สุบรรณรัตน์
 
1. นายบุญร่วม  จันลา
2. นายพินิจ  พวงคำ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ทรงพุฒ
2. เด็กหญิงพุทธรัตน์  พันทากุล
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
2. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวดล  แพทย์ไชโย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะคีรี
 
1. นางชลธิชาร์  แสงโสดา
2. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชาญรบ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ชานุวัตร
 
1. นางสาวกฤษณา  ยะติ
2. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสศิตา  เขตสถาน
2. เด็กหญิงเกษมศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณา  ยะติ
2. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณณิภา  บุญอาจ
 
1. นายสุวัฒน์  แสงโสดา
 
55 ปฐมวัย กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อินทะศรี
2. เด็กหญิงนวพรรษ  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงปัณณพร  สุขศรี
4. เด็กชายวสุพล  แสงศรี
5. เด็กหญิงสริดา  ชาญชำนิ
 
1. นางสาวพรรณิภา   บุญเมฆ
2. นางสาวโสรยา  ผิลาออน