สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากแดง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิชญา  ทองแพง
 
1. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงนุชธิชา  วังคีรี
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงบังอร  วังคีรี
 
1. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายเอกพล  เสนานุช
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายไชยา  แสงโสดา
 
1. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายคงคา  วังคีรี
2. เด็กหญิงภาวิดา  วังคีรี
3. เด็กหญิงวรรณษา  พรมมาวัน
 
1. นางนฤมล  แสนเมือง
2. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนินทิพย์  วังคีรี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  วังคีรี
 
1. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
2. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงมาลิณี  เรืองพิมาย
2. เด็กหญิงศศิธร  แพนลิ้นฟ้า
3. เด็กหญิงสุปราณ๊  คำนัน
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมสา
5. เด็กหญิงโสวิชญา  โพธิ์แสน
 
1. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
2. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนินทิพย์  วังคีรี
3. เด็กหญิงนิดธิดา  วังคีรี
4. เด็กหญิงบังอร  วังคีรี
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  วังคีรี
 
1. นางนฤมล  แสนเมือง
2. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุชธิชา  วังคีรี
 
1. นายแทน  ชำนาญพันธ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมาวัน
2. เด็กหญิงศุภากร  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
2. นางนฤมล  แสนเมือง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนิดธิดา  วังคีรี
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  วังคีรี
 
1. นางนฤมล  แสนเมือง
2. นายอาคม  พรหมศิริ
 
13 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  วังคีรี
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
14 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกฤติกา  วังคีรี
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  อะฎะวินทร์
3. เด็กหญิงวนิดา  วังคีรี
 
1. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
2. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติชัย  แสงราช
2. เด็กชายอนุชา  พิมพ์เสนา
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
2. นางอิสรารัตน์  แสนยะบุตร
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แสงราช
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุภาษิ
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
2. นายแทน  ชำนาญพันธ์
 
17 ปฐมวัย การแข่งขันเกมการศึกษา ปฐมวัย 95 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  วังคีรี
2. เด็กชายเตวัช  โพธิ์แสน
 
1. นายแทน  ชำนาญพันธ์
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78.5 เงิน 4 1. เด็กชายจารุพงศ์  สุธงษา
2. เด็กหญิงธิติกานต์  วังคีรี
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  เชื้อบุญจันทร์
 
1. นางศุภรัตน์  ศรีชมษร
2. นายแทน  ชำนาญพันธ์