สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากแดง สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงนุชธิชา  วังคีรี
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนินทิพย์  วังคีรี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  วังคีรี
 
1. นายปรีชา  ศรีบัวผัน
2. นางวิมลรัตน์  แก้วชาย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุชธิชา  วังคีรี
 
1. นายแทน  ชำนาญพันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมาวัน
2. เด็กหญิงศุภากร  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
2. นางนฤมล  แสนเมือง
 
5 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  วังคีรี
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แสงราช
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุภาษิ
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยแก้ว
2. นายแทน  ชำนาญพันธ์
 
7 ปฐมวัย การแข่งขันเกมการศึกษา ปฐมวัย 95 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  วังคีรี
2. เด็กชายเตวัช  โพธิ์แสน
 
1. นายแทน  ชำนาญพันธ์