สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  วังคีรี
 
1. นางสาวอภิญญา  พรมมาวัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรธรรม
2. นายวันเฉลิม  บัวพิษ
 
1. นางสาวอภิญญา  พรมมาวัน
 
3 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  บุตตะทา
 
1. นายจิรัฏฐ์  โพธิ์คา
 
4 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงปานชีวา  วังคีรี
 
1. นางสาวนวพร  จักรนารายณ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. นางสาวณัฐธิดา  วรพจน์
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  คล้ายบุรี
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางมลิวรรณ  เวียงทอง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  เสนานุช
2. นางสาวอรองค์  วังคีรค
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงษ์คำจันทร์
2. นางนงค์รักษ์  บัวบาน