สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแห้ว สพป. เลย เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุชาดา  แสนบุดดา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สนิท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงรัตน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สนิท
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงนนนนิตย์  พันทวี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สนิท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  โคตรบุตตรี
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  แสงรัตน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สนิท
2. นางณัฐภรณ์  สีหะวงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายฐิติพงศ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชชา  สิงห์รักษ์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา   ฤทธืศักดิ์
3. เด็กหญิงพัชรี  สุพรม
4. เด็กหญิงรสนริน  วันทองสังข์
5. เด็กหญิงสุภิสรา  แก้วชัด
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.34 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติพงศ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายธนพร  ยศปัญญา
3. เด็กหญิงนนนนิตย์  พันทะวี
4. เด็กชายศาสตร์  ยศฑะศรี
5. เด็กหญิงสุวิชาดา  แสงรัตน์
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุชาดา  แสนบุดดา
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุณยะวีร์  กัณฑะศรี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงรัตน์
 
1. นางณัฐภรณ์  สีหะวงค์
2. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพร  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  แสงรัตน์
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
 
11 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงดวงกมล  นิยมชื่น
 
1. นายครรชิต  แสนทรัพย์
 
12 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 72.33 เงิน 4 1. เด็กชายธนพร  ยศปัญญา
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
 
13 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพร  ยศปัญญา
 
1. นางสาวบุญแทน  ไพรภิบาล
 
14 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิดชนก  เนตรอนงค์
 
1. นางณัฐภรณ์  สีหะวงค์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายธรพร  ยศปัญญา
2. เด็กชายธีระศักดิ์  รากพรมมา
 
1. นายครรชิต  แสนทรัพย์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  จันทะคุณ
2. เด็กชายพีระวัฒน์  จันทะคุณ
3. เด็กชายวทัญญู  เนตรแสงศรี
4. เด็กชายศุภฤกษ์  เนตรแสงศรี
5. เด็กชายอธิป  กองลาแซ
6. เด็กชายเปรมศักดิ์  ราชพรหมมา
 
1. นางณัฐภรณ์  สีหะวงค์
2. นายสุพรรณ  ภูเก้าแก้ว
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกรกช  แสงบัวเผื่อน
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ราชพรหมมา
3. เด็กชายปารัสย์  วันทองสังข์
4. เด็กชายภูวนาถ  โคตรชนะ
5. เด็กหญิงศดานันท์  สิมมา
6. เด็กหญิงอภิสรา  สารมโน
 
1. นายครรชิต  แสนทรัพย์
2. นางณัฐภรณ์  สีหะวงค์
3. นายสุพรรณ  ภูเก้าแก้ว
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  บรรหาร
2. เด็กหญิงรัถยา  อิ่มถาวร
3. เด็กหญิงศดานันท์  สิมมา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สนิท
 
19 ปฐมวัย กิจกรรมเล่าเรื่องประกอบการแสดง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงกัลยากร  โททัสสะ
2. เด็กหญิงชญานช  สีหะวงศ์
3. เด็กหญิงชญานิศ  บุญยะวัฒน์
4. เด็กหญิงชฎาพร  สีหะวงษ์
5. เด็กหญิงอภิสรา  เสนาผดุง
 
1. นางอรชร  เศรษฐบุปผา
 
20 ปฐมวัย การแข่งขันเกมการศึกษา ปฐมวัย 98.57 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เมธสาร
2. เด็กชายศุถกรณ์  ยศปัญญา
 
1. นางอรชร  เศรษฐบุปผา
 
21 ปฐมวัย การเล่าเรื่องจากภาพ ปฐมวัย 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยากร  โททัสสะ
2. เด็กหญิงชญานิศ  บุญยะวัตร
3. เด็กหญิงชญานุช  สีหะวงษ์
4. เด็กหญิงชฏาพร  สีหะวงศ์
5. เด็กหญิงนริสรา  เสนาผดุง
 
1. นางอรชร  เศรษฐบุปผา