การรายงานตัวแทนเข้าแข่งขัน

แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา ส่งตัวแทนผู้ที่รายงานข้อมูลตัวแทนเข้าแข่งขันทางเว็บไซต์

กลุ่มเครือข่ายละ ๑ คน และโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ ๑ คน

ประชุมวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมภูเรือ เวลา ๑๓.๓๐ น.

วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2556 เวลา 21:17 น.