สรุปเหรียญรางวัล สพป. เลย เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยมุ่น 55 11 6 4 72
2 อนุบาลด่านซ้าย 44 17 2 7 63
3 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 21 2 3 3 26
4 ชุมชนภูเรือ 20 11 4 8 35
5 บ้านทุ่งเทิง 20 6 3 3 29
6 บ้านนาทอง 20 4 3 3 27
7 บ้านร่องจิก 18 7 3 2 28
8 บ้านวังยาว 18 6 3 3 27
9 บ้านหนองบง 17 7 7 5 31
10 ด่านซ้าย 16 11 8 4 35
11 บ้านห้วยทอง 15 11 8 8 34
12 โป่งชี 14 3 3 5 20
13 บ้านทับกี่ 13 8 3 6 24
14 บ้านน้ำเย็น 13 5 3 4 21
15 บ้านแก่งเกลี้ยง 13 4 2 5 19
16 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 13 3 4 4 20
17 บ้านเหมืองแพร่ 12 4 3 2 19
18 บ้านนาเจียง 11 7 0 3 18
19 บ้านนาแห้ว 10 3 5 2 18
20 วังเวิน 8 1 1 1 10
21 บ้านตาดเสี้ยว 8 1 0 2 9
22 บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 7 5 6 3 18
23 บ้านปากแดง 7 5 2 4 14
24 บ้านโคกงาม 7 2 3 3 12
25 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 7 2 0 1 9
26 บ้านห้วยลาด 7 1 1 1 9
27 บ้านกลาง(ภูเรือ) 6 2 1 1 9
28 บ้านกกสะตี 5 5 2 4 12
29 บ้านท่อน 5 3 3 0 11
30 บ้านผึ้ง 5 2 1 3 8
31 บ้านนาขามป้อม 5 1 0 1 6
32 บ้านเหล่ากอหก 5 0 1 0 6
33 บ้านวังเป่ง 4 7 2 2 13
34 บ้านกลาง(นาแห้ว) 4 6 4 7 14
35 บ้านนาลานข้าว 4 4 2 1 10
36 บ้านแก่งแล่น 4 3 3 2 10
37 บ้านแก่ง 4 2 1 2 7
38 บ้านห้วยติ้ว 4 1 2 1 7
39 บ้านห้วยตาด 4 1 1 0 6
40 บ้านหนองหวาย 3 4 3 1 10
41 บ้านตูบค้อ 3 3 0 0 6
42 บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 3 2 1 2 6
43 บ้านหนองอุมลัว 3 2 1 0 6
44 บ้านโคก 3 2 1 0 6
45 บ้านหนองสนุ่น 3 1 4 3 8
46 บ้านนาหว้าน้อย 2 5 2 0 9
47 บ้านแสงภา 2 3 1 2 6
48 บ้านนาหมูม่น 2 3 1 1 6
49 บ้านถ้ำพระ 2 3 1 0 6
50 บ้านซำทอง 2 3 0 0 5
51 บ้านน้ำหมัน 2 2 1 3 5
52 บ้านลาดค่าง 2 1 5 1 8
53 บ้านปากหมัน 2 1 1 0 4
54 บ้านทุ่งน้ำใส 2 1 0 1 3
55 บ้านนาทุ่ม 2 1 0 1 3
56 บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 2 1 0 1 3
57 บ้านนามาลา 2 0 3 1 5
58 บ้านกกจาน 2 0 1 2 3
59 บ้านแก่วตาว(นาดี) 2 0 1 0 3
60 บ้านนาผักก้าม 2 0 1 0 3
61 บ้านท่าศาลา 2 0 0 1 2
62 บ้านชั่งสี่ 2 0 0 0 2
63 บ้านน้ำพุง 2 0 0 0 2
64 บ้านนาเจริญ 2 0 0 0 2
65 บ้านนาลึ่ง 1 4 0 2 5
66 บ้านนาดี 1 3 2 0 6
67 บ้านโพนสูง 1 3 1 4 5
68 บ้านโคนผง 1 2 1 4 4
69 บ้านหัวด่านนาปูน 1 2 1 1 4
70 บ้านหนองหลวง 1 2 1 0 4
71 บ้านปลาบ่า 1 2 1 0 4
72 บ้านหินแลบ 1 1 2 1 4
73 ชุมชนบ้านนาพึง 1 1 1 3 3
74 บ้านบ่อเหมืองน้อย 1 1 1 1 3
75 บ้านหนองผือ 1 1 1 0 3
76 บ้านป่าสะแข 1 1 0 1 2
77 บ้านน้ำพุ 1 1 0 0 2
78 บ้านศาลาน้อย 1 0 2 0 3
79 บ้านห้วยปลาฝา 1 0 0 3 1
80 บ้านแก่งม่วง(นาดี) 1 0 0 1 1
81 บ้านโป่งกวาง 1 0 0 1 1
82 บ้านนาข่า 1 0 0 1 1
83 บ้านหัวนาแหลม 1 0 0 0 1
84 บ้านหินสอ 1 0 0 0 1
85 บ้านแก่งครก 1 0 0 0 1
86 ห้วยลาดสานตมโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
87 บ้านไฮตาก 0 2 2 1 4
88 บ้านบง 0 2 2 0 4
89 บ้านกกโพธิ์วังกำ 0 2 1 0 3
90 บ้านปางคอม 0 2 0 3 2
91 ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 0 2 0 1 2
92 บ้านโป่ง 0 2 0 1 2
93 บ้านปากโป่ง 0 1 2 0 3
94 บ้านห้วยน้ำเมย 0 1 0 2 1
95 บ้านห้วยผักเน่า 0 1 0 2 1
96 บ้านห้วยลาด 0 1 0 1 1
97 บ้านห้วยน้ำผัก 0 1 0 0 1
98 บ้านด่านดู่ 0 0 1 0 1
99 บ้านหัวฝาย 0 0 0 4 0
100 บ้านป่าม่วง 0 0 0 1 0
101 ตชด.นาปอ 0 0 0 0 0
102 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 551 263 159 179 973