หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ณ โรงเรียนอนุุบาลด่านซ้าย ศาลประชาคมอำเภอด่านซ้าย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเพชรี ชัยมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3 กรรมการอำนวยการ
2 นายประพัตร์ อ่ำนาเพียง ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3 กรรมการอำนวยการ
3 นายบุญสม. โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.เลย 3 กรรมการอำนวยการ
4 นางเพชรี ชัยมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3 กรรมการอำนวยการ
5 นางศิริพร อุ่นแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3 กรรมการอำนวยการ
6 นายสมพร ศรีบุญ รองผอ.สพป.เลย ๓ กรรมการอำนวยการ
7 นายบุญสม โพธิ์เงิน รองผอ.สพป.เลย ๓ กรรมการอำนวยการ
8 นางสาวเกษรา. นนทะโคตร ศึกษานิเทศน์ สพป.เลย 3 กรรมการอำนวยการ
9 นายประทาน. หาดยาว รองผอ. สพป.เลย 3 กรรมการอำนวยการ
10 นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย รองผอ. สพป.เลย 3 กรรมการอำนวยการ
11 นางอรทัย ยศปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3 กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
12 นางสุปราณี พาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3 กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
13 นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3 กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
14 นายกิตติศักดิ์ ดีสุทธิ ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3 กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
15 นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3 กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
16 นางสาวนิพพิชน์ เสนารถ ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3 กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
17 นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3 กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
18 นางปนิตา โสประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3 กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
19 นางสาวชัชชญา จันทิมา ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 3 กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
20 นางสาวยุวดี วงษ์ลา เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
21 นางสาวจุไลวัลณ์ สมสุข เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
22 นายอนุสรณ์ พรหมมาวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]