หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 097 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 7 16 11
2 077 โรงเรียนชุมชนภูเรือ 52 138 70
3 002 โรงเรียนด่านซ้าย 45 101 67
4 065 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 30 65 47
5 042 โรงเรียนบ้านกกจาน 5 13 5
6 029 โรงเรียนบ้านกกสะตี 16 47 27
7 038 โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 0 0 0
8 035 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 3 5 4
9 085 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 10 20 15
10 096 โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 21 37 24
11 092 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 10 19 13
12 026 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 2 9 5
13 100 โรงเรียนบ้านซำทอง 5 16 9
14 060 โรงเรียนบ้านด่านดู่ 1 1 1
15 052 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 12 38 25
16 040 โรงเรียนบ้านตูบค้อ 8 12 10
17 053 โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 6 7 6
18 068 โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 0 0 0
19 047 โรงเรียนบ้านทับกี่ 36 90 56
20 062 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 4 20 8
21 058 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 35 66 50
22 072 โรงเรียนบ้านท่อน 14 22 18
23 069 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 3 8 4
24 087 โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 7 21 12
25 017 โรงเรียนบ้านนาข่า 2 4 2
26 088 โรงเรียนบ้านนาคูณ 0 0 0
27 014 โรงเรียนบ้านนาดี 7 11 9
28 016 โรงเรียนบ้านนาทอง 30 57 40
29 009 โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 4 7 6
30 110 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 3 5 4
31 098 โรงเรียนบ้านนามาลา 6 11 10
32 034 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 11 25 19
33 112 โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 7 19 12
34 013 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 7 9 8
35 045 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 9 13 9
36 111 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 2 6 2
37 024 โรงเรียนบ้านนาเจียง 21 37 25
38 104 โรงเรียนบ้านนาแห้ว 21 54 26
39 007 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 2 2 2
40 059 โรงเรียนบ้านน้ำพุง 3 7 5
41 046 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 8 14 11
42 043 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 26 61 44
43 073 โรงเรียนบ้านบง 5 9 8
44 107 โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 4 7 7
45 090 โรงเรียนบ้านปลาบ่า 5 11 7
46 015 โรงเรียนบ้านปากหมัน 4 10 6
47 028 โรงเรียนบ้านปากแดง 18 38 28
48 018 โรงเรียนบ้านปากโป่ง 4 8 4
49 061 โรงเรียนบ้านปางคอม 5 5 5
50 049 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 1 1
51 054 โรงเรียนบ้านป่าสะแข 4 18 6
52 031 โรงเรียนบ้านผึ้ง 11 19 16
53 095 โรงเรียนบ้านร่องจิก 33 64 46
54 081 โรงเรียนบ้านลาดค่าง 9 11 11
55 051 โรงเรียนบ้านวังบอน 0 0 0
56 027 โรงเรียนบ้านวังยาว 36 75 53
57 056 โรงเรียนบ้านวังเป่ง 15 19 17
58 003 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 3 7 6
59 091 โรงเรียนบ้านสองคอน 0 0 0
60 070 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 9 21 15
61 078 โรงเรียนบ้านหนองบง 37 71 54
62 006 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 19 9
63 022 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 12 24 16
64 103 โรงเรียนบ้านหนองสิม 0 0 0
65 025 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 4 7 7
66 101 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 12 31 19
67 036 โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 6 31 14
68 075 โรงเรียนบ้านหนองแซง 0 0 0
69 099 โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 5 12 8
70 005 โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 1 3 2
71 037 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4 7 6
72 093 โรงเรียนบ้านหินสอ 1 2 2
73 048 โรงเรียนบ้านหินแลบ 5 7 6
74 023 โรงเรียนบ้านห้วยตาด 6 16 8
75 080 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 9 27 19
76 033 โรงเรียนบ้านห้วยทอง 47 122 76
77 108 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 1 3 2
78 021 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 4 18 5
79 010 โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 4 8 5
80 082 โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 3 3 3
81 039 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 81 185 119
82 050 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 10 21 18
83 074 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 4 9 5
84 057 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 0 0 0
85 019 โรงเรียนบ้านเครือคู้ 0 0 0
86 105 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 21 26 24
87 109 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 8 76 11
88 089 โรงเรียนบ้านแก่ง 11 31 18
89 044 โรงเรียนบ้านแก่งครก 1 3 2
90 011 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) 2 5 4
91 071 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 22 41 31
92 084 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 32 146 66
93 086 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 12 34 18
94 079 โรงเรียนบ้านแก่งไฮ 0 0 0
95 012 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 3 10 5
96 055 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 4 21 8
97 106 โรงเรียนบ้านแสงภา 9 21 13
98 102 โรงเรียนบ้านโคก 6 10 7
99 020 โรงเรียนบ้านโคกงาม 15 57 27
100 076 โรงเรียนบ้านโคนผง 9 12 9
101 067 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 3 2
102 063 โรงเรียนบ้านโป่ง 3 6 6
103 094 โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 2 2 2
104 032 โรงเรียนบ้านโพนสูง 9 20 14
105 004 โรงเรียนบ้านโพนหนอง 0 0 0
106 083 โรงเรียนบ้านไฮตาก 5 5 5
107 030 โรงเรียนวังเวิน 11 25 20
108 116 โรงเรียนห้วยลาดสานตมโนนสมบูรณ์ 2 9 4
109 001 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 76 190 126
110 008 โรงเรียนอนุบาลศุภกรด่านซ้าย 0 0 0
111 113 โรงเรียนอนุบาลศุภกรภูเรือ 0 0 0
112 041 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 27 51 35
113 064 โรงเรียนโป่งชี 26 53 41
114 115 โรงเรียน ตชด.นาปอ 1 3 2
115 114 โรงเรียนตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง 3 6 3
รวม 1248 2928 1863
4791

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]